OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, September 01, 1949, Image 6

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1949-09-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

la jin!. Dff Ba’alflii y?? t’ah doo bil dah ’adiineehgoo ’ada
hoot’jjd t’ah ’abfnfgo.
Dii silaago y?? \[[ bil nanfjee’go ’fnda Ba’alflii y?? bit dah
adiina. ’Aadoo shjj ’ef dah ’adiinanf tooh ha’naa ’i’ffnaa doo
yaago. Naat’aanii Neez wolyeii ’ef t’ah woyahdi T’aa Bffchjjdii
hoolyeedi naaghaago. ’Ako akoyaa dahodf’nfilkaad t’aa ni’
’ei hazaad danichxq’ y??. ’Ef ’aadi Naat’aanii Neez ( y?? baa
ho’deet’eezh.
Kodi dine da’ak’ehgoo dahaghan ye? kojfgo shadi’aah bi
ch’ijfgo yflk’idgo ’ef bfdajiyiina. Ha’atchfnf da ’aajj’ hada
jiizh’eezh. Dibe da hadahizneeskaad ’aajj’. Doo do’ yisda
joya’ ’at’eego haz’aq ndi ’adajit’j ’akwii. Dff yflk’id y?? bi
ghaq’jj’ hadajiiznaanii’ ’akqq ndajfiztq.
’Aadoo ’atm’ nf’aq doo bik’ij[’ t’ah ht’ee’ rtlef woyahde?’
hastoi y?? mnaabidi’noolkat. ’Aadoo nda’astseed y??goo doo
nflef dego taa nfnan?? ghdeg. T’ah naghaf wodahdi ta’ naa
hooghan. Hastiin Hashkeheni’ Biye, wolye, t’aa yeego hastiin
niljjgo ’ef akwii bighango ’akwii silaago baa naana’na. ’Akwii
i'll ’aadeel’aago hodiina’ kodoo danfil’jjgo. ’Aadoo nfwohjj’
dah naa’dii’na. "Ni t’eiya t’aadoo ’at’ehegoo ntsfnfkees la,
’ayaanf da t’aadoo hdfnfnichaq’ da." bi’doo’niid j inf ’ef. ’Ako
’ei t’aadoo ’abi’diilyaaf da.
£i sh[£ ’ei nlei Naat’aanii Neez hoolyeedi nahodeet’eezh.
’Aadi ’inda ts’fda ’aghaadi ’a ’adajft’eego hazaad danichxg’
y?? ’qqh haho’doo’nil. Ta’neeszahnii Tsoh wolyee ht’ee’, ’inda
Bigiizhi y??, ’inda Ch’ah Ditt’oii, Tse ’Atch’j’ Naagainii Biye’
’inda K’qzhii wolyee ht’ee’, ’inda ta’ Naago wolye, ’inda Bit
Nahalchin wolye dishninigii do’, ’ei k’ad kot’eego Ba’alilii y??
bit daho’diiltsood. Tsffska y?? do’.
’£i ’akodzaa doo ’dtt’qa ’'atchfnf baa dajich[’ y?? ’atchini
ndajiizh’eezh. T’aa dahoyaanii bahastiin dahazljj’ nt’ee’go
yoo ’anfdayiis’nil?? da ’attso ’olta’jj’ ndajiizh’eezh. Kot’eego
baa ndziskai saanii danft’ee’ii.
’£i ’akodahoot’jjd dcso bikee’di ’inda dibe taah dahohniit
naadaho’doo’niid. ’Ako ’ei t’aa nlei Naat’aanii Neezdi ha
tada’iis’nil. La’ taa’, djj’ da bich’j’ nahodeiskqago ’inda Naa
t’aanii Neezdi dibe haa ndahaazhjee’ doo ha tada’iis’nil.
Hastoi daho’diiltsood y?? ’ei nlei Shash Bitoogoo ’aho’doo
t’eezh. ’Aadoo shjj nfwohjj’ dah naahodi’diit’eezhgo haadi
shjj ’awaalya jizhjee’ ht’ee. Hastiin.Sani ht’ee’ ’ei t’oo t’qa’
hwee’flnii’ t’ad Naataanii Neez doo. ’Ef Bit Nahalchin joolyee
nt’ee’ dishninigii. "T ’aa naas ’atah diniyaa ndi haadi shjj sq
ndiyootheet shq’shin. Doo biinighah da. ’£i bqa dii ’aniid
ndaakaii t’eiya bi’doot’ish dooleet. Ni ’ei too naadaat."
ho’doo’niidgo t’oo bighangoo bee’ilnii’ j ini. Hojooba’igo nlei
T’aa Biich’jjdii hoolyeedi nidzidza jini. ’fidaa’ ’aadi Deezh
ch’aai hoolyee nt’ee’. ’Aadoo bik’ijj’ ’ei T’aa Biich’jjdii bee
naayeeji’.
’Awaalyagoo ’abi’doot’eezh y?? ’ei ta’ ’aadi taa’ beedaahai.
La’ d((’ beedaahai. ’Ako t’aa ’atkee’ ninadziiskai silii’. Ba’alilii
ye? doo naanata’ hastiin t’aa taha gone’ dzizkeego bit ho’diil
tsood y?? bit d[[’ honaahaigo ’ei ’akeed??’ nijit’aazh jini. La’
hastoi tsosts’id yilt’eego ’ei ’attse nakai jini. ’£i taa’ beedaa
hai 1a ’awaalya gone’. Ba’alilii ye? ’awaalyad??’ nijit’aazh
doo t’aata’f honaahaigo to hwiisxj. Tsinaa’eet hot taah yiyaa
go, ch’eeh dooda dahojiniigo, to* bii’ hadeebjjdgo hot taah
When I was a boy about big enough for school there
arrived at Shiprock a man who was to receive the name
of Tall Chieftain. Apparently he came there for reasons
connected with education. School buildings were put up.
Then people were told to bring in their children for
sc 001. The man called The One With Magic Power seems
to have been the very first to get word of this, and he was
told to pass along the word to people to place their chil
dren in school. He refused, saying, "Tell them yourselves.
I don't even want to put any of my children there." He
no doubt passed the same word out among his neighbors.
Presently he was approached by some men who were
leaders. They begged him to change his mind, but he
would not. And before long some policemen came to him.
So two times he was begged to change his mind. Nor
could his neighbors' minds be changed. Several other
Navajo leaders of that period tried to get him to change
his mind, but without success. Some pnen called Black
Horse, Sucker, and Ugly Knife, who were leaders at that
time, are also said to have begged him to change his
mind.
6
THE TROUBLE CAUSED OVER SCHOOLS BY THE ONE WITH MAGIC POWER
By The Son Os Red House Clansman *
Expecting trouble, the followers of the one known as
The One With Magic Power armed themselves. On account
of this action of arming themselves, the one called Tall
Chieftain decided to send out soldiers. So he requested
troops from Fort Wingate. The soldiers arrived at Shiprock
without anyone knowing of their coming. The Navajos did
not know about it.
One of the Navahos went to the trading post, and there
he saw that troops had arrived. However, they arrested
him on the spot. They took away from him a pistol that
he was carrying. As Navahos came to the trading post they
were taken and held as prisoners inside. They were held
because it was the intention to move against The One
Who Has Magic Power a few days later.
When everything was ready the soldiers set out one day
about dawn, following the river. Some of the people living
along the route discovered the soldiers. "Just over there
by the base of that hill, surprisingly enough, soldiers are
moving along," they said. "And just before dawn. They
are following the wagon road there. There is no doubt
but that those soldiers are moving against our people.
yilts’id jini. Bee’eldqqh yazhi haqh dah sitqa doo bee’eldgqh
bik’a’ ’ahinft’i’go honazt’i’go, ’ef sh({ ndaazgo t’oo taah hoo~
dz[[z. Hastiin ’awaalyadi dii’ bit honaahai y?? ’ef dfkwn shjj
bininaandahaigo ’fnda ’adin.
Kodahoot’jjd ’atk’idaq’. Hastiin Ba’dlflii joolyee ht’ee’
’olta’ biniinaa hazaad nichxq’go t’aadoo biniiyehegoo ’ajfft’jjd.
’£f y?? ’ef k’ad doo hweehoolchaan da. K’ad biniiye beeso
ndaha’nfilgo, kin da biniiye ndaa’nilgo k’ad ’olta’ baa ’ooldah.
’Atchfnf ’olta’ t’aa yaa dahiniseegoo ’olta’jj’ ’adahohnfft da
ha’nfigo k’ad t’ad ’ef t’eiya dine yee ’atch’j’ yadaalti’. Nihi
nant’a’f danilfinii t’ab ’ef t’eiya yee nihich’j’ yadaatti’. ’Ef k’ad
kot’eego baa ’ooldah ’akoonf.
Ts’ida t’da ’akoneehee ’adaanfi shq’shin nisin. Doo ’asoho
doobeezh da Bilagaana bizaad doo hot beehozingoo. Shf ’ako
nfsht’eego ’adfshni.
’Atk’idqa’ olta’jj’ nishi’deelt’jj ht’ee ndi ’olta’di t’adta’f
shinaahai. Tsehootsoof hoolyeegi olta’jj’ nishi’deeltjj ht’ee’.
Naghaf kojigo Tooh hoolyeegoo shinnd ht’ee’ doo shizhe’e
ht’ee’ yit dah diiaazhgo t’oo ’akgg bikee’ ’ashf’doodzil siljj’
’olta’ y?? bits’qajj’. ’Ako t’aadoo ’olta’jj’ nfdesdzaa da.
Olta di t aa dfkwfi da shindahaigo da shq’ haa nfzahgoo
shit ’eehozin dooleet ht’ee’ nisin teh k’ad. Ha’at’eegi da naal
tsoos data ndiistsosgo, doodaii’ t’oo shinaat dazhnft’jjgo da
jinoot’jj’ laanaa nisin teh. Ha’at’fi da shq’ nfigo bik’e’eschj?
T aa daats’f kojf ’ahit dahwiilne’fgi ’at’eego t’aadoo le’e bikaa’
nisin teh. T’ad daats’f ’akot’eego t’aadoo le’e yaa halne’ nisin
teh.
Doo 1a do’ dahoyqq da 1a da’otta’f naaltsoos y??dahosinii,
Bilagaana bizaad yfdahoot’aahii nisin teh. Naaltsoos too
bikaa’ nijishjingo deinft’jjgo dff konff Id daanfigo dayotta’ teh.
’£! t’aa ’aanffgdo ’adaanjj teh la.
’lnda nihinant’a’f yeego niha’dtchfnf ’olta’ bfdaahnil daa
nfigo yee nihich’j’ yadaatti’ii t’aa ’aanffgdo ’adaanfi teh la.
T’aa ’akoneehee adaanff la. ’Ef bqa shiye’ taata’f shaa ’ahal
yaago shinaagaat nt’ee’ ’aniid ’olta’jj’ nindanfttj.
Shf k’ad taa ’fiyisff hasistih doo doo ’eesh’jj da ndi, ’fnda
t aadoo 3hqqh diidotjeehe da ndi, t’aadoo chizh sha ndyojahf
da ndi. ’lnda t’aadoo to sha ndyokatf da ndi, ’fnda t’dadoo tjj’
sha nayolosf da ndi, koonf choosh’fn?? ’olta’jj’ nindanfttj. K’ad
shfni difnee haajj taa attsonf bik ee ti’hooshnff’ nisin. Bi
naad??’ dajflfinii shjj ta’ taa shfka ’anfdajilwo’ dooleet. Haala
dff she’awee’ ’fhoo’aah ha’nfnfgff t’eiya ba ya’at’eeh. Naas
yidiiskqdgdd ya’at’eehgo yee naas yigaat dooleet. Ya’at’eehgo
yee ’i’dilnah dooleet. ’lnda naas yidiiskaagoo haadi da yaa
’aheeh nfzingo yee ch’fshidit’aah dooleet. Doo bit ’aanffgdo
yee shaa yatti’ dooleetfgff ’ef dooda nisingo ’asht’j. ’Ef binii
naa ’olta’jj’ ninfttj.
’Ako dff baa ch’fhonf’anfgff t’aa ’aanff ’akot’e, ’attah ’aa
sjjtoo. ’Adahwiis’dagod dff baa ch’fhonf’dnfgff nabik’ftsfdaat
kees dooleet. Niha’dtchfnf daholoonii yeego niha’dtchfnf ’olta’
bich’j’ dah daahnitgo ya’at’eeh. Jaa’ dijoolii nidlfinii doo
’asohodoobeezhgoo nihich’j’ ’andhodt’i’ doo nihaa nahonitt’a
nahalingo dffshjjjgoo hoolzhish. Nihaa naanish hasingo anii
t e dff jaa dijoolii niidlfinii. ’Ef bqa ’adfshnf, ’attah ’dasjjtdo.
K’ad t’ad ’akodf.
Some of you go to warn them, quickly," they said. So a
Navaho immediately set off at a run.
He started toward a place farther down the river where
there were some horses tied up at another hogan. How
ever, just as he was running toward it the troops caught
up with him. Over along the base of the hill a line of
horses suddenly appeared, and gray dawn had already
come. There were two long lines of horses, one behind
the other. There were only a few in the first line, which
was made up of the Indian Policemen.
I saw a lot of people in the morning, moving down
stream. The man who had set out earlier in the morning
(to warn the other Navahos) had taken my gun.
(The soldiers were moving along close to the river.)
There was a fence which extended up to the base of an
incline, and the soldiers followed it up to that point to
get through. Back in the direction of the river, by the
water's edge, sat a hogan. As soon as they got through
the fence they dashed toward the hogan. The Navaho
policemen were riding ahead. They and the other soldiers
encircled the hogan. Those who were in the lead were a

xml | txt