OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, May 01, 1957, Image 1

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1957-05-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ADAHOONIUGII
VOLUME 14, NUMBER 7, 8
Naabeeho Dine’e Bibeeso Bee Ninadda’doonishii
’At’qq Ndadit’a’igii Baa Naadahwiinist’jjd
Naabeeho binant’a’i beesh baah dah naaz’am dabidii’nmigu Tseghahoodzarngi ’blah n 66-
nasdlji’go Naabeeho ’add hoot’daljf beeso bee ninaada’doonishii 'at’qq nidadit’a’agn yaa ru
(Continued on page 2)
'xkf'fW Stea^
i >' *”> .*# : %j, ■■ -’*
Curtie Dawe is shown soldering wires to selector switches for an Automatic Direction Finder. Curtie works for Lear,
Inc. in Flaqstaff, Arizona. Lear, Inc. is one of the firms which is cooperating with the Navajo Tribe under their
industrial development program.
Curtie Dawe wolyee 1a nihizaanii kwii ’ahida’diifhjjhgo bika’agii. Diigo ’at’eega k’ad saanii
fa’ Lear, Inc. ya ndaalnish Kin tani hoolyeedi. Naabeeho bikeyahdoo t’aa ’ayidigi Dine fa’
naanish ba daholpp dooleef daaniigo nihahastoi yaa nidaat’inee fa’ ’at’e diidi. Lear, Inc. deif
niigo hotsaago da’inishigi ’adaat’ehegii fa’ bits’a nidaazt’i’ daniljjgo Naabeeho dine’e ’atah
yindaolnishigi ’adaat’ehigii kwii t’aa ’ayidigi niha b|if nda’iineeh dooleef daaniigo nihinant’a’i ni
ha yaa nidaat’jjgo ’at’e. ’ii ’aafdeifni industrial development program.
(CURRENT EVENTS)
THE NAVAJO LANGUAGE MONTHLY
PHOENIX, ARIZONA
MAY, JUNE 1957

xml | txt