OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, May 01, 1957, Image 11

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1957-05-01/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

Continued from page 10)
hoo’a’fgff t’aa hazho’o baa shii hozh 9. Dii baa
ch’fhonish’aah niliinii ’ef dine t’aa beedaho
nohsinii k’ad nihinant’a’f naanasdl[[’. Dine
t-’aa beedahoniilzinii nihinant’a’i niha ’anaa
ndlyaaigii t’aa hazho’o baa shit hozhq," niigo
yee haadzii’. ’£f Thomas Tommany deifnfnfgff
’aafyifnff la.
’Aadoo ’inda ya’at’eeh nihinant’a’i naasf
nidli’igii daha’niigo dine k’e yeeda’ahishjaa’.
’Aadoo ’inda Dr. Boyce deifnfigo olta’ yi
nant’a’i nil(( nt’e’fgff do’ t’aa ’akonaanat’e.
Ts’fda nizhonfgo ’olta’ yd naha’aago, ’inda
Naabeeho yinaalnishgo hoolzhiizh. ’Ako k’ad
kodoo bee haa ntsfnaahakeesgo naanish haa
naadeet’a ha’ninigii Indians daniiiinii t’aa
bfdeet’i’ niliinii bi’oonishii haanaadeet’aq la.
T’ah nt’ee’ 1a t’aa ’akot’eego naanish ha fa’
nadyiil’iih feh, jo ’i I [[go bee haa ntsahakees
k’ad. Haala t’dadoo le’e Indians bee bich’i’
’anidahazt’i’ii t’aa ’aftso hoi beehozin.
NEW SUPERINTENDENT AT INTERMOUNTAIN
Mr. Thomas Tommany, former principal of the Inter
mountain School, has been promoted t o the position o f
school superintendent at the same school.
Mr. Tommany replaces Dr. George A. Boyce who has
accepted an assignment as an Education Specialist on the
Washington Office staff. Dr. Boyce and others will be
working for the next two years or more on a survey of
Indian education in public, Federal, and Mission schools
in the United States and Alaska. This survey will result in
a special report to Congress. The finding of the study a r e
to be used as further guidelines for all Indian education.
Dr. Boyce in making the announcement of the pro
motion of Mr. Thomas Tommany to the position of school
superintendent had this to say about Mr. Tommany. "It
gives me pleasure to announce that Mr. Thomas Tom
many is the superintendent of Intermountain School. This
school is fortunate in having our successful and friendly
Principal promoted to Superintendent."
Congratulations to Mr. Tommany are in order for his
promotion.
Dr. Boyce is also to be congratulated for the splendid
job he has done during the years he has served as
superintendent of the Intermountain School. We are
all certain he will do an equally splended job in his
new assignment.
Naanish Biniiye Dabi’dokeed . . .
(New York Times)
Dzifyi’ ’6lta’ hoolyeedi Naabeeho dine’e
ba’afchfnf da’olta’agff t’aa hazho’o ya’at’eeh
go naanish yfdahoof’aah shq’shin. ’Ayaanf da
ba nda’anishii shf kwiigo nisin, dzqadi sha
ndoolnish daanfigo t’aa hazho’o yich’j’ ’af
ch’qah nidaa’na’ ha’nfigo baa dahani’.
K’ad dii daqj[’ ch’eeh hoolzhiizhfgi't ’olta’
yffghah da’asTf’fgff ndi t’aa ’akonaanat’e. Dm
kwii t’aala’i ’oita’idoo ch’ikef doo tsflkei naa
kidi neeznadiin yilt’eego ’olta’ yughah naa-
da’astiT. Binaanish daniiiinii, y ini iye ’ida
hoofaq’ii t’aa ’at’qa ba daholgggo yee dah
naadahidiikai. ’Ashiikeji naanish ’afqq aa
t’eetii daashf[ neelqa’ yiniiye ’fdahoot’aah.
Chidi bikaa’gi daazhjizhii haabidadzilne’ bi
na’anish doo hahool’a, ’inda la’ bik’i dah
’asdahi bik’f nfda’altih yfdahoof’aah. ’At’ee
kejf do’ t’aa ’akot’eego naanish daash[[ nee
laq’ yidahool’aah. ’Azee’dl’{[ gone’ nda’anish
doo hahool’a. La film library services deifnfigo
t’aadoo le’e danfl’dgo bee ’idahoo’aahii baa
’ahayaaji yiniiye ’fdahoof’aah la:
’Aadoo ’lnda bilagaana bizaad doo naal
tsoos da t’aa ’aftso yfdahoof’aah. ’Aadoo ’inda
t’aadoo le’e nlef naas yidiiskaagoo bika ’adool
wol daniiiinii da t’aa aftso ba ’alkee’ sinil,
jo niigo ’olta’ yinant’a’f Dr. George A. Boyce
deilnlnfgn yaa halni’.
Dii Dzilyi’ ’olta’ hoolyeegi k’ad ’atchini
naakidi mill doo bi’aa taadi neeznadiin da’ot
ta’. T’aa ’iiyisi'l t’aa nahodekaadgo kwii ’olta’
biniiye kin sinil.
Kin Yii’ Dabighanii
Dii ’afchi'm kwii da’ofta’agii ’ei t’aa nlei
dabikeyahdi t’aa hooghan yii’ daneeyq. Kwii
nehekaahgo ei t’aa at’qa kin yii’ dah naazh
jaa’go naadiin tsosts’idgo bis haz’q. Naanish
biyi’ bidahoo’aahii 'ei naadiin d[|’ sinil. Bii’
da’jiyanigii do’ holq. Auditorium deifnfigo bii’
afah na’adleehfgff do’ holq. Nahast’eidi neez
nadiin dah na’fista bohooghah kone’e. ’Azee
’al’[ do’ holq. ’fnda kin bii’ da’olta’ii do’ fa’
sinil. Biyi’ nidajibehfgff do’ holq.
’Afchfnf doo da’iffta’agff t’oo ’ahayof kwe’e
nehekaah. T’aadoo le’e doo bis beedahozinfgff
baago ’ayoo daasti’. ’fnda t’aa nlef keyahdi
ndi dff ’afchfnf ch’iyaan ya’adaat’ehii t’aa
bee bich’i’ ’anfdahazt’i’. ’Ako fa’ dabits’iinfgo
ndahakaah. Kodoo ’fnda hazho’o baa ’adaha
yaago, ’fnda t’aadoo le’e ya’adaat’eehii bee
nantingo ya’at’eehgo hidikaah.
’Olta’j[ ’adahakaah doo nlef dfkwfi da bee
dahahaahgo naasgoo binaanish danil|| doo
leefii ndeidiyii’aah. T’aa hooshch’|’ taa’ da
ndeidiyii’aah fa’. ’Ako fa’ doo bis ya’at’eeh
dago ’ef t’oo nahj-|’ koyiif’[[h. ’Ako t’aa naakff
yidziih feh. La’ doo bis ya’anaanat’eeh dago
t’oo nahj|’ nineidi’aah. ’Ako t’aa fa’f yidziihf
gff ’ef bis ya’at’eeh feh. ’Aadoo ’fnda ’ef t’eiya
yfhoof’aahgo nlei’jf’ ’olta’ yffghah ’afeeh.
Naanish t’oo ’ahayof ’af’qa ’at’eego bfda
hoo’aah ha’nfnfgff do’ t’aa ’aanff ’akot’e.
’At’eekejf fa’ naalyehe ba hooghan gone’
na’anish yfdahoof’aah. ’Azee’al’H gone’ na
(Continued on page 12)
11

xml | txt