OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, May 01, 1957, Image 7

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1957-05-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

«jjj I
These three Navajo boys in the picture were blue and
red ribbon winners in a recent Comanche Country Dress
Revue. They attend Fort Sill Indian School in Lawton,
Oklahoma. They are, left to right, Wallace Begay, Fred
Norris, and Charles Billie.
Nlei halgai hateel hoolyeedi Comanche
County Dress Revue wolyeego ’ee’ bee hada’di
t’eii dadinool’;ji biniiye ’afah ’azly’. Naabeeho
’ashiike daniljjgo kwii naaltsoos yik’i naazini
gii ’iidqcj’ ’aadi ’atah dahoneesnaa Id. Fort
Sill Indian School hoolyeedi ’atah da’oita’ 1a
’ashiike. Wallace Begay doo Fred Norris doo
Charles Billie daolye )ini.
•V (Continued from page 6)
dibe binaaltsoos ha’ninigfi baa saad ’aghaqgo.
T’aa ’ei bik’ehgo na’nilkaadi deitni ’atdo’.
Nlei dibe bidahidi’niit baa nida’asdee’ doo
woshd§§’dff naaltsoos baa saad holqggo hodi
deeshzhiizh. Hastoi Tseghahoodzanigi ’atah
nadleehigii yiniinaa bilagaana yit na’ahtya
daaiti’go hoolzhiizh. ’Aadoo naaltsoosigii haa
didoolniit naahodoo’niid. ’£i hlei ha’a’aahdqg’
t’aa ’akot’eego bee hoo’a’ dfi naaltsoos haa
didoolniitgi. ’Ako ndi t’aa baa saad holq t’aa
’iiyisii. Ts’ida t’aa ’iiyisii dine yee ’atch’[’
ndaastee’ si l[[’ gone’ jiniya dii Mr. Krause
ho’di’ninigii.
’Ayahoolni’igii bqago ts’ida t’aa baa saad
holoni baa saad holqqgo ’ahoolzhiizh dii naal
tsoos. Nahast’eits’aadah doo bi’qq ’ashdladiin
doo bi’qq ta’agi yihah yqqdqa’ ’inda hlei dine
bit dah nahaz’qagoo dibe binant’a’i wolyeii
holqq dooleet hodoo’niid. ’£i hastoi Tsegha
hoodzanigi ’atah nadleehigii ’akot’eego yaa
nidaast’ijd. Dii dibe binant’a’i ha’niigo nii’nilf
gii ’atah nayik’i yadaatti’go dii naaltsoos bi-
■ ■■ , ■ , . : •
Sergeant S. J. Brigante of the Air Force Special Weapons
Center in Albuquerque shows a model of an F-100
Super Sabre jet fighter to Mr. Leo Etcitty of Hunter's
point near Saint Michaels, Arizona. Planes like the
F-100 will use a high speed ballistics test range now
being planned for the southwest corner of the vast
Navajo Reservation. (Official USAF Photo)
Sergeant S. J. Brigante wolye silaoo kwii dine
ta’ yit ’ahit halni’go bika’agu. Be’eldiila Si
nildi silaoo dah yinetigii ia’ ’at’;. Dinehigii
’ei Leo Etcitty, Tsenashchii’ hoolyeedoo. Chidi
naat’a’i F-100 Super Sabre jet fighter deitnii
go bee da’ahijiganigii be’elyaago dah joo’dat.
’Akodaat’ehigu shs£ kwii bee na’idahotaah
dooleet hastoi hazho’o yee ’ahada’deest’qqgo.
k’ehgo na’nilkaadi ha’ninigii haadidoolniit ho
doo’niid.
’lidaq’ diigi ’at’eego naaltsoos baa hwiini
tJigo Mr. Krause wolyehigii t’aa hazho’o t’aa
hotsaago ’atah yinaashnish si l[(’. T’aa ’iiyisii
t’aa nahonitt’ago haz’aa la ndi, ha’olninigii
binahj[’, ’inda bit ’eehozinigii binahj[’ ya’a
t’eehgo dii naaltsoos haadilneehgo ’atah yi
naashnish. Jo kodoo naaltsoos bik’ehgo na’nil
kaadi wolyehigii haadilyaa sil££’ doo hlei ha’a
’aahgoo bit e’elyaa. ’£i kohoot’eedqq’ T’qachil
wolyehigii naadiin ’asdla’goo yootkaatgo Ke
yah Binant’a’i ha’niinii yee Iq ’ast[[’.
’Ako dii ’akot’eego Mr. Krause binaanish
naazt’i’ silfigii bee baa ha’niihgo naaltsoos
bee bilak’eeltsooz. Beeso ’ei naakidi neezna
diin bik’i dah sinilgo.
EMPLOYEES RECEIVED SUPERIOR
PERFORMANCE AWARDS
Mr. Robert W. Young, Assistant to the General Super
intendent of the Navajo Agency, Mr. Patrick Nelson,
Chief of the Navajo Agency Branch of Law and Order,
and Mr. Paul Krause who heads the Range Activity under
the Agency Branch of Land Operations have been award
continued on page 8)
7

xml | txt