OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. [volume] (Albuquerque, New Mexico) 1911-1914, April 26, 1911, Image 3

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1911-04-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ALBUQUERQUE, EVENING HEKALP. WEDNESDAY APRIL 20, 1911.
DE LA BARRA TELLS
ATTITUDE OF HIS
BOVERNMENT
Mexican Minister or Foreign
Relations, in Guarded Lan
guage, Addresses Chamber
of Deputies.
DISTRUST OF AMERICAN
MOTIVES IS MANIFESTED
u Ml t on. Hpoliiluiit
Mrxii ii 1'ilv Mi p ii. Ail II -Mi.
MltiisliT of I'uitiKii lt Intlnn I'lamia
'ii ill In Ilium pn dented lilinxelf
i'huidd.n ii(ti--liiiiii III llli chmilbfl or
dcputlcd t" miMwi-r tut' liitcrpt'llntlnii
Hint Mini lu-iiii r.Min 11 Int mi tin pre-
iii .in iin 111 lununi tn tlx .jii'iu'c iiii
MutiiitiniiH with tit- niii'ln and tltt
I . i t-" n t xtiiti' nl Mexico' hiti-i'imtii. ti
ll I iiiiiiii.ii. put tlcuhni Int i elation
Ultll . I'llltl'll SitllCd.
A full nttrniluuei' or membcra hint
Hiithinil tn Hatch tu tlu- ut tiiKtfi-M
xtnti'iiii'iil ami till the apace allotted
to thr public wetc ctowtied tu tholr
i iipueH
Thr dlulim"Ut nl .Mr. !' In I tii tin
IIH lldtclll'll til With till' ill s'lMMll III-
ti'tiKt mill when Ui' i .nu lulled .
primalon of approval lit l hi drift ami
Ki'tiiliiiciitM of the icpoit v ire drill -niiKtriittul.
After mi exordium t ondlalilig of
pertinent lemurkd mi ciirtciit evciila
.Mi id- Ih Hurra ati
Thr chuniller won plutiacd tu direct
ttlllt I KllMllll lllMllt III regard ti till'
plllt l' IlllnllllllUIIH bdtWDI'll tliu Kv
eminent mill the ri-bflH I iiiiihi be-
Klll lV llelilirlllR tllMt till' KCClltle
llil nut llllltnti' thoac llcKothittolld.
though It hnd been (tlMiiiMtfl In (like
luti. t'oiifliluiMtliin piopoalllon mndc
tu It in h ilHllnltc rm-iit mill eiiiiuinl
lllfi I rum dome .in duly niithniiacd for
till' plllpoac Till CXehnllRf of nun
MlKi'H tlutt luta teci'till) incurred, ni
nth, to nil nritilattic Ima ulao Mi vrd
In ill nmndlluti tin dciitlnicntd of tile
'Xei'tllltc, win. Ik .tidlrnU. nllHVC III!
thinu. or hmiIiIuik international linn
pllcuttoiid. tu which tli.- pri Mi nt aim
iiiIhii might kim r !. a well tie the
furtliiT cfrudloti of IiIi.miI iteffhnlliiR
IIH tile nUpri-ni" object of ItlM MffurK
tin- defend, or the i.inilr 'n vltnl In
tctcat mill honor. tli cxtvutlvo will
MilmrilliiHti' every other eoiMrtilcmUon
to HllK ullr.
Notw ithatmtdlhg Hit ii lutlvi' ni4iii
ni'Hh with which I lift vi- to i!XircH m -HiOr.
mill which In iircoHnltiUt'il li ilm
i In iiiildtmifi'M. I wish In atlitc. Mcddt.
Ilcplilhid, Ultll tile alltccrlt) Unit
inrnih tlir biiac of my cluintctcr, tllut
I n!"illullt elltcrtlllll hi l i i t tin t till'
i. Munition of pence will tic attained
tlirmiRh mi HKri'i-iiii'tit whereby nil of
iih ma opcitile to tint t ureal oh-
jirt rtiiiti'tfiiminilTWriilia' jmrtyj
nun I noren winon iiivnui mere in u
pllli Ipli which unitca -tllllt ol loi'
lor our loiiutr.t wlnw flit ii if Is lit
kIii Id'
Thi- iilioii id .ill thilt I can It'll miii
in rrKiiM to thin H.itijfi't at Ilu- pre-
nt tltiii'
Thi' loliilliiti between our govern
ini'iit nml tlw government of the
I'nlti'il Hlittiin or AniiirloH liiivn been
nml tiir frli'iiill.v. ur trunk it tu I
MlralKlitfuiHiiril iollc. which Ih if
Kiivtflll of th' I'lKhlH of other Mtlltoti,
u lillr xiMloUNly upholilliiK uur own,
linn in in n I wit vm to net in iii'i'orilitiiti'
i llli thi' priiii'lpled of JtiHtli'i' Mint'-
l.illlll'll tl) llltl'l lllltllllllll l. lid Is
ilmiiotidtniti'il h)' thi- rurtttullt nf utir
. iiiinlriH n'lutloii with all tilt- iih -timid
with whli'h art" uiiltml h
mtii mi tl diitlNlucioi mid profltnlili'
iIiih or tririulNlilp nml I'oininorru. Tin
Auii i Iran KoviTitini'iit had. In n up.--
I'lnl miimii'r mill b iiii'hiis of frmiUiiNt
nml I'Xplli'tt ilfulitruttiinH. hxpixm:iI
ltd frli'iiillv Miiltlnvntd to our miim
IO n li-iiiiilint hi thi onliti- Klvi'ii liy
tin' pKwIiliiiit ol Uif I ntt'iil .Sinti'M ftn
t In- inoliilljittlon or Hit' fnrri'K wlilt'h
mi' noi iiinii to our bniiliT, tlii ilo
piirtiniint or ftiivlun ri'luiliiiiH tnol
dtii'li dli-pw an tlif I'lri'iinidtaiii'od ilu
iiiiliuli'il. nml wltliout hwid of ttiiin I
MiUKht mi InlKivli'M with rri'dttlmtt
Tul t In onliir to l;uii ilm ii'iil motive
for thi' otihi' vvhli'h luiil with ri'tidoit
piuilui. i'il n iliii'p Impi wlini, not vnt
.rfii. nl. hoth (( oil It 1 15' to our
north mnl In our own. In tlint In-
tcrvll'U IIH Willi II K (II MUlll'llll'llt Illll'H
uhtiii I ha tin' liuiior of IimvIiik Willi
thi' Hwprnnii' mnalMtint.' or tin- iu'IkI
hi'iiiiK niitlon. I't'ealili'iit 'I'nlt wiim
plriidi'il to Infiii'in mi' tlint thi' ii'iidiin
ultii'h liiul Kiililinl him In KlvinK 1 1
onli'i' In inii'Mtliin. ad hi' hail h tclc
Kiuplt t'l'iiiintinU'ttti'ii to tin- Ann rloiin
iiihahny In .MhnIuii, In iirilur that It
inlKlit i"i Inform our I'liaiurHi'iii-. wuk
to ilciimliHtrnli' tlif I'tdcli'ticy or th
Amirlinti arms, nml hi rrfuti' tlu at-
tlti-kd of U'llh'll It hail lli'i'll the oh
Jll't, t UIIIhIIIK it III pi'l'Vl'llt till' I'UH-
diiK or mix i titnri'i'd uurodd our imr
dir. iih i oil a- tin- HiiuiuuliiiK lit of
lii nimin nt mill thir m t whhit full
mull i' tin ''int of thr l"b f law
Itnowti in th I'nlii'il stiitiM iih tho
NOTIMTOTHETAXMYERS
Road Tax for the year 1911 is
now due and payable at O. A.
MaUon't Book Store.
Also the delinquent Road Tax for the year 1910
is payable at treasurer's office at court house.
In it in 1 1 1 Hlntilti Hut hit' r on
li.iiimt oi thi' oilier k i it ) tho
iin iiian HiiM'iniiii'iit for thi' ih putt
Hi' if xaii' an witidliipd en t'otiti. to
oill pill IK, I llildliili'll lo millilli'dt to
tin .itnti' ili pai tmi'lit hou lluhli' tiiiilcr
tin i In uiiiHliinri'f Htnii mi in ih r imih
to iii'iitt illflli'iilllcd, mnl I'lttiliUiit
Tun. ri'ltt'i'iitliiK hid dt iitlim iitd of
Tl ll'llllllllI'dM III Ml'Nll'O llllll llld lli'Mll ll
) iixolil iinMliliiK Hint tnluht hi- it
iiiiimi' of rrii'thni lit-tn itii thr two
mill li e, Itliullt I'litti'i'lli'il HiIm uiilcr.
IIiiih ulvliiK piniifd of nil eh Vutuil mnl
i iilu lllaliil') illdiodltloli.
.Xiiollii i' MollM'.
.Mori' ii'i'i'iit ilii lanilluiiH iiiiiitu
lliliiUKli tho pi dsn Iiiivu Mhow n that,
III nililltloll lo tin mntlvi'd dlutiil h.v
I'lctililiiit Tuft lot tilt) innbl'.ltiitlmi
of fiui'iiH, I licr' ii.vlntml unollii'r cin
tit'tii'il with tin- di'illtloitH movi'iiii'iil
wlilrli huil unhappily hioUtui out in
our rotinir'. Tlii tnuKiiltnili' of
AllH'lll'MIl llltl'll'Nld III Ml'VU'O. in till'
Hliapi- of imltiMtrliil mnl coiniiiiiri'liil
I'litrt iirldi'H of I'Vi-ry sort, ami tin
llll'Kr 1 1 1 1 1 1 1 Li i - r- of AllH'll'Ull titlli'llH
Hi'ttUul III our i'oinilr. wrrc cotidlil-
I't'litlolld tlmt nldo hill I yoiiii'thlm; t'
till. It dl'I'IIIH, With tltll itioliili.ntloli of
tl'uopd nloin; the tnilttll'f I, llnti'
lot i huil new ititi'ii fid mnl tui'ii
otln-r w.iw of mIiowIiik Up' luiil tin
pi I'lwlnii liiiii tin' rniiittlir.it t lun luul
proiliii ii mnl would piuiltue m tin1
Mi'Xliun pi'iiili unU the ilmixi't"
w hlih Ii I'lttnllvil
Mi'xli'o Ahlf lo I'lolt'i'l tiii Irmis.
In tin- tiiinntlnii' thr dt'illtlmid
an t'liii'iit in Mi'tcim iri ml to turi
mid pmtH oi thi- toiintr.x. Itit'it'iotlnit
the f en Id or tilt- Ainerli'iili Koti'i'titui'l I
with rinpotit to tli' Nitffi) or lift- mnl
piipi rt our Hovi'i niin iit. on tin
otiii'r Int 1 1 1 . th ion nh my ili'iNirltuiiiit.
f ri i in I'll that It huil the nii'i'.id.ii
I'll'IIU'lllM til Rtllll-lilltl'll tin- fuirilliiii'ii'
of ltd Illti'l llltlliillnl oltllKlltloild. nml
lit till' XII Mil- ttlllt' llltll'llMiri'll to '
III I I' t OlllpllllIK'!' rtltll till' tllttl".tl'V
liiw-d or thf t'nltcd Slnlfn. wlihih lie-
(tlt'illlt Hi-ri- nut I'liroreiMl l) n n
iiilniii iitli' inlii of tin' Nint-rli-mi no -uriiui'
tit, who t Ii ii wi'ii uctlim n
vtirhllii'i' with thr uMiRt'd of Inliiti.t
tli.ii.il Inn mill tin ohllRiittoiid wlili!)
thi' fili'iuldhlp piiinllln hi'tni'Hii tin
ln i iiiintrli'd ii niilif it.
I'.iifoi'i I'liii'iil or i'iiliiilll. law-.
1 tiiii8t mention In tUJ imrt my
i'XM'dlllol tilt unlet KIM It ill the
Ameri'iiu Kovorniiietil, In u pli" !
1 1 leilillini'dd to .Mixlio (though mt al
ii .1 yd olieviMl liy diinie of the tun 'tli'ii
llfl. "' I IH hul'Ri'll With their exi'i-n'loll )
tul' the dtlli t Mpplli'Hlinn or tile I.IW'H
Hhnii prolillill the iilHiililmtllnll ''
lirine'l hiuiild umillint thi novel llli)' l;i
of h rrieinlly power mnl the uroiwliiii
into our ti trllor.'. of adt i niiirein m
m il ud the diumrulliiH In of urtnn tied
iiiiiiiiiinllioii inti'iideil for the Inmi'-
KJUII.
Itntlil Utilll,-.
I 1,1'nin now to the pri'Ht'iit Unit'
Will II II MTlltl Of IlK'llll lltd hiive
dtioiiuly iiroimeil puhltc oplmtui In tho
two cotintiiiw.
The ii.'pii'ki'iitiitlolid inaile h the
Auii i U an I'liilmMcy tn ,M'.i'o. looklnat
to thi' due prtilition of the lived mid
jit'opiiitlt'h of -merli;iiii tll.i'ii tu the
ii'iuililli . in I'liiiut-rtloii witli tht preit-
llllt let nil, lle rel'l'l ell I'Mlty lltti'll-
t(nu on tlijvlniirt of Up' .MieOrtiii khv-,
ernnii nt, .wlili-h hint protiilSed nil'-'
iiinte mid liiiint'dlntt' proteetiun mnl
IllUt mm!' Kooit tluun p noli h ne
i 'iilin to t) ' r. nuln ini'ittn ol inter
liiitlminl law In miiiif of the raft
hroUKht to the liotiie of lilt depart
inelit lli'Ti had dei'ini'ii to In no diif
ftiii nt ground for the ft tu exprenwi I
tl) the putltlDluilS or fill the Mate
llli'lltd .Itlllll'. Ill till) Hide holt I'VI'I'
tile lii'Kotilltiotld IlltVe been Umpired
li iieiilliiiftltd of mutual i uiiniiluia
tlllll rlllliu-li'l ' III l.tiuer I'lillforiilii,.
1 will here mallthlli briefly t'lirtillll
iiunlentd OKiintiitid with tut- entry of
lllliiiiHter .r .sinuikaii ii.uioiiiillty
into Loner (Jii 1 1 fur u lu. Tin iiulilloa
t tii iii niMi'upupHi'd of New Vuili mnl
tiitti KrumiKco of ailt urtldeini iiIk eall
iliK ft' i ret'l'tlltd to Join nil expedition
of tvhltii tile ohjftit wad to found a
Hot'iuHdt iepuhlit in Kouer 1'alifurill.i
t ,nh i- llM'tiifiitM to wiili'h the nltiili
linn of i. if gowrniut'iii oi the l.'nititd
StHtid mid i-nlleil liy the jot'i'tiuioiit
of .Mevii-oi, wu followtiil lis ovurt
iit'U. A h io i hi .of . ntlliu.JtiiiH I'loHul
the tinnlei' ami without an.i lOiun'i'-
tlon with uruiuui of rnliuld in uther
pa ltd or the t'oiiutry. Iieuuu eomuilt
HllK ittlM of H'H f illttilill, leaillllf,- tliu
Aiinirli'iui sovi'i iitiiPiit to itdk foi Itiuve
lo Nutul troop, through out' ti iiitot')
to protfi i tin ilytu'd that are ht'iltg
luul I along the Colorado river mid
w'hlell M"ri' Mi I'lilfio'it hy the IIH
hUMtei's. our goveriiiiieiit, not only
heurliiK In mTiiil tin u 1 1 1 u t itnut I
prti'i'ld on tin- Miikjei't. hut muted hy
umiHltlt ratloiid ot imiloiial illHiilty,
which ou will duly BiMTei uite, inidw
I't'iid Unit It would protiTt the wmiid
In iUftluu llHulf and thin It him dune
h heiidlug it aiiltlBleut liillillii'i of
truupH to the iimnueml lealon. ili'Hplte
the xieat dlflanae ami thf dlllliultli'
of liiliidpottiitlon. 'J'hc Roterillltellt
it tin rultud rittid, owitiK to rea hi i ni
del fiirt.) hy it, did not nee lit to mi
t lii'iiMt' tho pMidtiKi' of thl.t fori'f
tlirotigii Aimiiionn torrltoi). hy tthitii
iiii'iina it would lutve uiiiiiil diuiittr
III ltd ile'tilllltiott.
Illnlt mnl
Thi iiri f ft uf the
lllllft itllil I'miM't'de
liul" o III 'il' tin )"'
to d' In uti' t X' .i.llllt'
khv rnitti nt, m t i
t'ollll'l'dl'.
Mil' l leail i itl.i'lli
on the i iiitnhilupn
h-r Iiiim itivt'tt rid'
i at- Attif rh mi
"f Hi" tin t Hint
tie liiit'i'iiiitloiuil hmiml.m t m
moll mid Ip't vol dele r tllllt d thi II.
turn, tty of thai hunt o, an ' "i I
Ii dd iiiutrl'ial i ullMilt'l'ii t liilld, united f t
tho liniiadhitu n I' ll1! of thi i il
v'tlu tl- in iitidtloii M. iliiiii'iiiK in
on tiie dtti'iiKtlt or iipuitH ii .i l l
y l' liul wlili'll hIiow Unit tllotlKh, 111
en. i h,. Milllouulll) of tin' Hpol an
nut yil liiiii di'telllilhuil, Mtxluu lins
I'XOl i idi-il .lillifillelioii Uicre, Ud n o..
Ill.eil liy Hie A llli'lil'illl Utltllolitli'H III
Milium the pnyuieiit of .'tiMiinm ilu
lied ti khikIs ellli'H il from Unit i itl"
into Aim ru .in teriil.it , niiiliitiiineii
tlint II wild i n I it I il to hold t.ie hull
miIuiiIn in iiuntllou for trliil i-.tiil iro
lioaeii tin- i liipiiiuuon of cortulh jiolntn
Unit n Milled of iiUCKtliilts he Hllblilll
ted lo Hi.- Iiiteriiiitloiinl liimtnliiry
lOlilinlidlon. co Unit the I1t!e mlh't he
dlMpoiieil or wiihiiut furtlier i.i of
llini' lu Hi ' oriliiin e ultii pnncl
plud of Jimtlit', the provldlotid of
ttiNltlii llllll the rrleliili) reliitliitid ho-,
tlll'i'll the two I'lilllltlied leply ft
thlf prnpoKfil or our Koverntheiit,
Wilieli I pi Jiixl mid expedient, , ,i
yet III I'll ret'clVinl.
Tin' liouula.. .nalr.
lu i otnifi'tion with tin ait.i'i, ..r
hallilH of relu'lN on the holder town of
Autia I'liulii. dome of (he d.n.u In i d
Itoiliull'll or Killed pordotiM In the tmill
ol Ooimllld, Ariiillll, mill the Atnull-
cum einiiuni). iiulliiK iindfi' initrue.
timid from the di'imrtnient of i.ii,.
ired"liti'il a note to III,- tl'loi rl Mli-nt
ot 'oieiun ri'hitloini, proii dtiiiK iiKiiiitui
thld lliin mnl dnyln Unit the Ann-.i-
mi aoii'i inni nl win under the puiu
ful iteei'di'lty nf fiillliiH thr ittiuiiitan
ol the .Mevlrnu KoverlluiHiit f thpue
t.td. or whli'h the Impoii mi. im
I'hadlr.i'd The. imie mum miawtued utiei n
poiiH hud been ri'crlvtil dliuuiili; Him
the dhota hud haoil fli'iul not n tin
ftllllllld hut by II Kl'illp Of llltlllltlt'l'd
llolll the lillt' ll StlllOd llllll diTVlliK
iii tin rbii I'umtumid ttmlei' l.ope.
At I he dMlllf time, my (lepul tinelit
ilieu tin) nttuntloii of Ui AineriLiin
M"tfrniin4it to i t rutin auts of minor
military mid poller i iitlimilled uhiih
W'f' not In .tei"."d wltn iuierniiti'iiiiih
llK(IKl).
linully,. my ilepurtiuvnt stutnl Unit
the novum llieill uf .ilun deplored
tin dtatlt uf the liidivhluitld woiiii.Iii
bt the tiiojit'tllea uf the YrljoUt nlli!
ilmt it tvnulil ritpeut ltn liidtriiiiioua
to our frdfiul forei-d to tnku wire not
to lire In the illltiolloii of the t'.ll
ton oi our neiKhbur.
The tleKoliHtlona oil thld iiiutti r
uiiinot I'uiuf niiy irlt'llou hitwi fii t.ie
t" Rovrrnitlfiiu or the tW" eouii
Hied. liiM'llliae UllJlf ohallgilll)nid ,ii
liidpin d hy u Htiwro dodlru tn t leni
up the polnid nt Ifcdlle llllll lo iidier
tiiln the truth In which hot.i are lu
te. I'ulill
Mtiillc lor (.'oii'i'iiniiiil I'oi'i'i'..
One Mihjet't-miittcr of (.xletiil' il ..ml
delii'Hi,. I'M'iuitifcuH 1 icim urldi ii from
the o idtm ied which Home tnltior
Aiiierlfiiu iiuthiiriti'd huvf opiKid
to the pudHiiK,. of provhloitH nml ititr
like iipihen uerodK Urn holder for
the needd of our rolTt'd. Th,. ni'tloil
of our i'Iii.mimi)- luid been atti'tuled
with tuvonible reaultd, UioukIi inn In
fiery cico. .My ilepm'tiuellt colltlnilOK
to iiphohl the prlmiph'd of Interim
tlonul lui which Jiidtlfy our dtmnl
(I'liciiil rnii-lilirnlloiis.
Mutlns UlllN I'o'ii'luilt'd niy dtnte
ineut or ructd. in do fi ud It Id nee if
atir to eimhle lonnretis nml the coiiu
ttv In form mi idea of the 'pytfipur
ftictord in the Kruve problem uhli'l.
loiifrontd ud, I must enter on icrtiilr:
brief i otldldunitloiik. Ih,, liuporluiti'"
of wlilt'h will not I'M'iipi' thf ft ri,.
tion of th,. chitinbcr
The ni'iiniuii H one of Importune"
in mil u.iiiomil life. ThotiKii thi dn
tlnil,. mnl trlendly deehirttlloim or the
incfthlellt of the fnlteil States inn?
ttiiii'iiiilitzi public st'iitlmint lu .Mex
'to, tin- ruet ri'imiliid (hut u nuiiier
huh a. mt corpu ubiiiidiiutly Htipjilied
with the 'ii'ini'iits or wur Ih Htall'iio'd
Ili-iii uur border We dhUd not tr.
to ilnmils,. th,, crttvlty of the dinin
tniu r..i tnoiiKli the dpirlt of tin ft"
ot"iiiinentn Ih friendly and cotdhil.
tin iinroi tuniu,. niDldiint intitht urn x
ie. ledly Klve rU,. to a oonrllct
Ii id to he hoped that the turn or
illllllld Ml .MlXlco, tile HOOll Mt'llde nml
iiiirl..tldin of our jieople and the
Hlilrlt or Juolhu' liiHpfrliiK the lo
KoM-rntiiciiu will ciuis,, the early It.
itipenruu.'i. of the eloudd which inn,
om iii ii out nnti.on. Tin. eotirae of
tiie I'Mfiutlvu, linn, priultiiit and pa
triotic dfekd chiefly to mallltaili Hi"
lllitiotiM dlBiilty, while iillileliviirlni! to
mmti i.ry cmnu. of frlutlon. iih h..
dllleilli (he Koverilllli'llt of the United
Milted will uImi do
litll pio pie, ivhilM' ..volution lu loan.
Ifi-at. not uniy MiidtM U) know Hhout
what iiKiy uftoul Km duMltum but alo
ilidlrcd to piirtlulpute lu (hi) dettlH
iiieiit of sitfh niatt.ir.i In ordfi- thai
th. doltttlon inity meet u widhfta.
The I'Xl'U'UtiVl'. ill W'hllK., iwililn I liav..
the IiIrIi honor to npeak. dim not
tlnil fuiiit with the jmt n I fee uu ion t
tlint evolution when till')' ennfurill to
the luit mnl arc orderl). hut on 'h
eonlrmi widhod to i.iieoui uue theiti In
fur ua Diet me litHllh) mid nil
tiilltaKeoild And itl the mmiiiv dpirlt.
tin ixeciltlve II I mo hoped tllllt the
dtiitwnient, to it Inch the I'huinbof linn
IIMi'iicd. it III umidii the imtioli to nii'd
ItHte deepl), will lelllllld It Of tile
lednmid of our hldlory mid will Im
lirend mi It, I I'lirntdlly hop,., the
m . I'dmt.i of dlnkiiiK party dlrriirnnrcp
liefote the pHi'iinionnt liitMrodtH of our
touiiti). thud kIxIiik to tliu latter Uio
dttfiiitih or the union, under the muia
of ii lieuliln ilaniimnAov. i.i.t'o.mii,.
iu uiiiiriinict'iiK; tlm cxurcldo of cv-
cry liKht.
Dlntiiioiiu Hhoiild tin nnreil without
torn or tluio mid by u nuidltino which
like ChuuibeihilirH Colic, Olioleru ami
Dliirrliocn Hfiiiedy not only cuici
ironiitly hut produces no titiiilMii-tt nl
utter cituotH. it never ImlH mid In
pli'iiMint mid Niifo to (iiku, .Sold by
till (tl'tlKRlUlH.
'IMIiY ll.WI'i A I'OOIt
UASI-J AT THAT
' I'ViKiidHnu, lliici'i'inuu .lont'H va.
The (ileal .M.ijoril.v Addil. Cnllii.," I.s
t.ie at le of nil linportaiit ciimi how on
triul heo. c the coimridd of the Cult-
nl Siuici at WaHhltiRton It iK o..
liociid tlint the en an will he decided
In a few iluya and it Ik not thotmht
tlllll there will he a dlddontlllK oilll
ion. - Socorro chieftain.
Wilt 1 1' are
(lout, little hoy
you koIiik Willi thai
"Down to the lake. Co me nloiii; If
you winder aue mniii. fun. This hero i
Kiiat luid Jfdt ct n o rut o of muuim-H. aiij
I'm iii down nml let hint drink '' -I
Toledo III. Iih ,
SPORT
HOW THEY STAN IV
Xiilliiniir' Iriiuiu
I'h I nl. l.))h 1
Clio ui.'.
New V.'i'k ........
IMttdhttri: .. '
L'ltiuliinntl
ItiiHtoti .
Bl I.oiila
riloohh u
:ii I
Di trult . . .
Men Vorft
Ihwtun . . .
WnKhinatflu
tMiivnfcttsil .
1'hltiuMMii
Hi 1-tHlltt
I.
I
f iiini hn
U i. hltii
ft .lo-,
I lent .1
I I, "
HI. .it " ',
T. p. i
Ii, .
TIGERS' LEAD GETS
If Pliitfitli'lnhin is to Itdiipnt'
Last Year's Performance,
Athletics Had Better Get
Busy: New Material Good.
in
i to flerecdt 'i. - "l the
lii'lrolt Tic. i i. nbi'
HI IIX'II I It.
,1.1. iil. il th. St l.ollli Am. ru iiio l
h n r U ti. !i. Thld iiriMiKol their
dtmiilillK ui lo .1100 IIKIttl. nml ctlld
llttelltlen to the hi)? I Olid lli.it lllet III'
fd
pllliiK i.p on the mlii-H' le.iuid iu po.
i' XWW let
in ill in- A I
alhle pinniiiit win i vi in- aiuioiikIi the
popUlui .luille fill' Ut'M pluee in Still
with thi' Atlilctliid, hiHl t.ur'd i'liulii-
plolld. the liiK limtl llmi I). 'troll la
pltlnu up and the cotidldti nt way In
which (he TiKura urn count after the
luiil would ludk'iito thm ihey are a
force to be reckoned with w hon the
final Npurt for the flak' id run. It 1m
ilifllcult to prophiid)' before the fll'dt
month or phi) la over Jui.t what tt'iiui.t
lire iioaditiie wiiiiiiir. 4iMmiucii it huh
luipp.'ii.'il more than once tlmt ten ms
which liimln the Hwidoii li u biilllnnr
record full down iiilxi'inbly when the
rtmulurd" nut Into form. .SeM-rthe-
lfM the hlllHItloll id llllilledtlllK cap' -
iull unit Hint lMillHilelplllii had been
lit the hnttoni of the lldl alliee the
opening of the dcuaon
Another uumiile id to be found In
the Tiger' plti hliii; a. mad, which wan
an elmui'tit of urn ertalti'ly and wunk-
n.'dd luai dcnaoii t p to dale, how
ever, the Detioii Mali a it Id Id nave
I'llUdeil the fiilld ti. dit UP llllll tllle
notice. ICupei iall mm. iik the rt'crulld
had there been h i .Dial kuhle ahowitlK
of kiioiI inul'il'ii III yeattirdiiy'd
uaitit . for Indian ' t'aVatte, who la
known iiiirniiuiillt to .itlbuguiriU'
land. i.w velopcil a r.iilliiiiabl.. Kiillie
of bull. Ainona the now umtctiAl
that lini diillKhti'ii th. faitd nml wor-
I It'll the dlmeser- miii lit) iOlltloiled
Lively, who pla.i.d in tho wont lubt
i'ii r mnl I.nfltti .iii of the cnat 1
the tol'lll and "I-nil 'hush that Ihede
two phivera hnte ii.'ttu in tlm inrly
ftr.....,l. In ..iiOmImIi nttl ll.ll'llloll.tll III!'
a
. . , .... . At I
.... v''
,tiu'lli'B"
WigtrJue
.
INTERESTING
Tijcct" will glc ill. lillatlcs oi untj"" IffllnllMlli
..Uu r imiilrniilN .i roe lor tllutr llli.il. t .
The nidi r In-mid. ii- Mulljjm nyd Wll
lettd. ot I'VKII Sii mini i H tlllll Wol'ka
. an oi' . iiiirae h. depiiiulod mi, nl
thoiivb they have not liOVli Die brll
Uwm t Hull the MM n huniUt dtoldayed
thu.- far. Onynoi .t fltil, too. Iihh
td.it ed dutilii pl'ftt I'ulJ till) aeiidoii
Ui i. H htm out ..mi nrfllai the ''iti
fioin nil over the n. m
ol . oUif, Ui. v.).". mi of the pin
Mill ' hHlllllllltld .tl. Il(( to Ue did
co'interl. AUhnuK.i ' i n tire old hnil
.it the Hfline tin- ..i" till you on men
ami It 18 a udu.tl I not "ilmt atea'lv
pinyt'id drveli'p l".tly ntjfj do not
allow their beat tk iin'tJl the eh.d.
d the aonaou. tviou II truutl ")Hl
while, mi tin n.iiiiHiv, Dliftiiira that
ill) ariiHMtlotial tlinm III M Ural
wii.'ka ft i'lv when tho Unit!' H't'
not a keen, ko i" ii "coa Iii the llnal
apurtd. Hut. ii " iioUn UWlad. lh
hMid the Ttucid h .Ul KOlUn fnr ton
IlllUe not to il. lliHInl .Itflltlllll HMd thi'j
nlelllvllt ot 'ton ii.ter Clill tell
Ineaiid nd inn ii t" 'I'e Tluott iid I'
! the Athi.-il. d. w n.. I.. ,v . dial led out d
i ''
BANTAMS MIX THINGS
IN CLEAN BOUT
Kuildiin i 'it i't '
.'O.-Thf bntlle
iiloii. hiiiiiain-
Inhniik 1
weluhl cliiimpii.il f the world, anil
lldille u'Kcc.fi' or I'ltiladtilphlii who
fmuht tun fndt l't.nmld tn a 1 1 ru it
here bldt lllKht. una a Ijl'ijtly exhllil
linn of clean hoiltiB Tjllilio itfic no
knoclidown and m. blood drawn,
('onion dnciiiiii.il tlx only murk n
llldl'llllll'cd left C.tc
At ln-tii;hiln "ui..n muUo (i K. ei
look like mi mnutei'i In the inirili
and fifth munrtH Cotiton laiided
' tiftliiM n ml loitd t" the wind m a Hi
. mid luul I .'Kccfi t.-ry til ed Thi
champion ripped 11 left tipperi-ni
O'Kccff'a Jaw in the aevunth mid f"i
lowed l( Willi .i -el'iea ol' huil) pilll 'li
en which put tin rtI liiJuliliin n n
illnlledd. Ilm lit the lltixt tlneo rniltuld
he came hut k HtrotiR mid Was flKlitlus
lint il nl the tinidh
- -
llnttr lln n- douun and dec (he
.lull". Id li' in
AMBITIOUS PLANS
FOR BASEBALL
CLUB THIS YEAR
Gallup Funs Are Genuinely
Enthusinstie; More Than
Eleven Hundred Dollars
Subscribed to Fund.
.SlKM'l.ll ( ll IOIIll'ilt.O
Oiillup .t . April Ml ll.ibi lmll
'at.K iih- liii i'iiix up a tot nml.) In f!ni
Ittp. .Siiiipnrioi'8 of tin' iiiitlonnl kiuh.
In'ii ) itpttl'liiK Id ehiillillle Altm
iuer(iic. utnl will endeavor to Ijottei
their ncort' of twu yottra itgti. wlu-n
i hot looli tin. liuunm nml a ilUo bet
a way from the fj-fiys on tltu Htinie all
ernoiin. A ('iitiiuiittf.' Iit'inleil hy I'" Ii. (inl
lasliei It .1 Itiirlie, nml nlhi'i piiiini
nciit .in'ii iiii lu'un etinnpoil tlif paa.
i tin diitd lu urjjtiitlKliiR ii siook onni
nan., tn lliuiiici. n luiututt ami to ir
tout the ttt oi (lalluii witli a hull
i i.iik mnl nti'ltiK truck wi'll worth)' of
i no inline. ICIeien liutulri'il ilnllurn Iiiih
lumii rniBi'U tmtfiid the rtinil. Ilvo gon
. riMia cillxotu lomliiK (liriiugh to tin,
"Xtoul of $inu ciu-h Twftiiy.llvn linn
droil iluIlurH will Im totttloil In n fow
dnye itiiirp, wo hnvt no doubt.
llu' ,,ln" ""'(M " lmw 1,11 h,M'
"'"f"' uromnii. m w-nuii tim tohooi
iniTnoiitii'd Hold i tl lo, tlmt will on
liodf a halt Hill, truck, ami u linn
iiut kcil dliinimiil Now hk'tinliot'H nil1
he hull! With each llvo dollar Hltii
ttrlboil n than' lu tin- coiniitiiiy will
he written, iiini we hoii) to niiilio the
HliarcH a pniliiK piopnHlllon
SM'iii,iim or the piiiapuctH for tt
wiiiiiinu ilub thld tear. I' II. Cnllii
lim a well known fun, naltl:
"We lime In Kittlii the host hull inn
eiilll ill telllH llicliullln; (illtllMTCZ.
tin- crack pitcher, forniorlj of tho N'u
thiniild, uinid linn uIh In Kl I 'a do ate
wiilimii nml; Cnnklln, old nt it in I hi. an
imichi'r. ami a denre of otlu'tH. Hnlie
Ik mIiowIiik up well In tin, box visll Is
enmltr; throiti'li an a cuichi'i', iih tin'
Dfiloy on Ilm! Imibo; .McDfnuoii mi
the decoiiii suck, unil Wlllln at .second
or abort Tin. ('unnvun lnotlmi aro
a I hi looklim up. and .Stove mnv Hlmi
for third bnue. whllo I'liink vill iiull
down tin, tnia In the left nieitilow.
Tiilhiin in uIho ii iIoIiIim. utnl Drown
wrn- ti titnr at llrat lu mt lniiuiinn
workliix out Iiihi Sinnliiy
"We hn vf at'ttti'il with Hie .lapalieHo
nitUonnl Kkiiii front Tokvo on Snttn
iIh. .Mai 111. utnl will ili'dliiiti mi;
KioiiiiiU on till oci'iidlun On .inly
luiuih t In- track tuny ho laid out. nml
If WU llllVC till I1IOII' prOtUlltloild eVi'IltH
schi'iliih'd for the occinlni!. will Iiiivi;
hoiiii' kooiI Indian and pony raced "
The men who liao eon'tiilniieil in
tile club ruiul lo dntc are Uio follow,
lug, iIioiikIi we have mil noun half tliu
IK'ople and niMiiy utliorti will add their
named whoii they gut tho iiliaui!i:
V It (lullnfthoi $1011.110
I' .l tJiieboiJuaiiN ;,.uo
C N Cotton Co 100.00
Joe Mori.'Ho 30.00
Ctinrlsa Day 100.00
(ircgoi.t lar . JOO.oa
I. I' Slirver
I M .InuoUtwn
Cuh AtttitluilaiH
Kminetli Alnlknllflttil
UB.OJ)
afi.ua
W. It. gMm-
iio.oa
! A. C,ium tiB.OQ
C A. Ulor
,.tro
33.00
J4.au
ir.oo
76.1K)
I ' A I limvaOr
It. C. UtNltittW...
w:n. i aoMimti .
I A. fjiiiMMotl . . .
S. Dlmou
S. It. AWrtoh. .
8r(.ou
jr..oo
ii: ::::
.iiw. wttiflmn ...
Kiiwnrii nftii ...
1 J "U. ffcrfijiin . . .
' T u. liUJrtflr ....
vim
SJ5.0Q
as.iw
IRiKt
r. on
son
n. A. lttlkrMl.
A. ! ItgtjrtrUiin
T. I.. Uiiiilniii ..
I. X Oatf
' DitfJ)
500
Ii H
Robt
N'liU
C A
lack
Ctma
Win
imwn i.UJJi
IHirk
3.00
woui B.nn
PHoyd .
o
n.ao
5.00
iiifjjphii
Frnnk Hra
lot II I
.l lSo.no
TV0 HUNDRBD nACINTt
SHELLS ARE BURNED
. Y"'!. Vprll 'Jfl "Sciilli'iH
Ho. i o,i 'lie I In. I 'Oil liver, wild drtept
lit hi. eif I In' weoU. I'mir hnnt-
lioiide Hl'ie iH' !( W'ltll Until' cutl'-
liiiii. iniiiuiiuH nemiv '.'no racing
sh. ll- and i wo other boal dill) dlrtlc
tin. wen ilHiuageil The Iohh, It In
Mi. i t i-tl will emeed $100,000 mnl tho
"hi mint of the ahelld mnv ciiiiho tlic
jthiiitdou.inuit of "ouie of the i cunt tan
aclicduleil lot the -tendon
THc lire atarted In the NiiKd.in club
llllllKC 4II1I dpteHd to (lie )0llt llflllKOH
of thr lliuieiii HnwiiiK 1 hih Motropnl.
Kan llowlim elui. mil 'be U'yiiuokti
club. The Ci.M'eni n tnim club ami
"lie llohcillllilt I low' '!'.. Imiidoa 'i't 1
bmlly ilinmmcil Man ml'Mide tro
11I1I0K were doMioyetl with in hello
III the bout hoii-iod
.Mtiii)bcr cxpi't'iiHt'il . iou.it 01 li.c
hUr nhllljy to nurtliiiHic t. il. n.i
1I01111I riuattu ut Haiaioga
Tile Metropolitan KowIiik eluli lia I
fiiti'lfs In (bo Hcnlor oliihtd and ln
Hied In tho AiiidiIiiiiii llaulot, 1 b"
held at Philadelphia, .May 97
lien the
amiud mnl .om i'i.
got two I. . t'nj c uitil me It ikr 'i' b--t Unlmont a pfvvm
c.tn li.ivc In tl I sliull alwat - in my lioiwt as loi a I
can get it." M I R, Y t.t u i , M , , ,,
Another Letter.
Mif- Jami 'f. f,i w, oT I'lO M .i. e it . New Orleans, Li., wrllw: .
" I take )1- r a in itiitin to jott In I ..1 i j ..it a iti my aim for five yanrg;
and I u-i'd , n
SLOAN'S
LINIMENT
lot ..in in i k .uul was cunipkul) t.uUvi I t ..hp elf j i I
lnj!ii
Sloan's Liniment instantly relieves
stiffness of the Joints, Sore Throat.
Hoarseness, Sprains, Neuralgia,
Sciatica and Lumbago. Better
and cheaper than porous plasters.
At All DruggWt. Price 'jr.e., ."Of. unit $1,00
Mii.iii'k Tli'iltl-e oil the Mill i'lll I tie. lilir
DR. EARL S. SLOAN, BOSTON, MASS.
DOESN'T LOOK LIKE j
A BEAR FELINE
V HI III Mllltll llll lllll l.llll III till'
(.tin, mnl rumiii'o Hie Itni: Like 11
lliihy Clcpliuiil i Itut lie - 11 Mlt r
lu ItitlK.
.in I-'ratiulaco, April 2li. The mute
op. r-eea uf llllll 111) dlllllUl the l?r. .lit
enigma Utnl li.ij b't'otne. Sniiitiiv
Hiarti'tl work ove. at Ai Wnite'it
place In (liikhliid ycntciil.iv uCi-rn.ion
lie did not put "ii the itlovod, hul
he punch' U the Iiik. "bmlow bo. d
and "hlpp.'d tin r i"i 1I111..M .111'
hour, and he x.iowct! in. mkiih oi fu
tiHii" when lu- ilnialieil iii.
tl.a.i. nKn Aral Ir.MttM ... 4mltli' hn
Kit i t- out the ilillirtiaiiton of tiulliR I
mi) thliif; but u hbjli-tiaaa lingmitn.'
ami when our aeea gjulth In (lie uvin- I
iiiidiiim he evon loofta vvora. tlm 11 he
docd in hid atccct iilnlhid. j
Snilllllv Id 11 ,v, ttle vouna fellow. I
uut ue duretjr nofB not lona iikc u
biiM r. II. Uupfb tjrOHild th. h.v liin.t
alum like .1 ono.JftBfinl nmn, mid Hni.
me liunilnila ot huim in tin- juteiiiie
chiaaed nl (lie vatioii g) niiiaaiiiiiid
that b.iv" it on Sntiim,. .t .1 iiitg
uuncln 1 To ho fmnk, thla Hmlih
boy lookd Wiv an uwflll "lob ' Ilia
inovt tueiita are n uwUwui'il u- u bu
ll) i'i'ihiilit'a.
HUH ihoae who have keen Siiininv
Ih Hun iictlon dedCtre he l 11 Iniir
feline. Thla may t, but If he Id. he
certainly glvea no ImlkMittiiii of a in
the nyiniMiHliim.
If Hailtli beat u umpr lo)M urounil
New Vofh ud hla tiliiiilf my he did.
then there 111 uat bw n tut or Inol ood In
tlu- itiwhiR ume n round t.ie nttie-hmitlBt.oa.Ue-llaajm.
iJuilih lonka
ao awkward that yctt wouldn't iliina
he i-iiuld take 11 lMim out or 11 barrel.
tin iiaaii 1 one uf (he uiovi'tntntd ot
1. Uoxor.
lJHn Ut way U lUtrtld the lm
and (he hwtvy luiil. Sldlth doed not
pp' ar to be haay, hlUai . II. i....k-
llke a Jabber. Ttt pl to Dm Mat lu
the ytn. ht'a not geMMrul. tu- doe
not appear to Ut a lMUMI Kilter.
If thi hot la lit. hlfh in the ran ltd
of holer ua they aay he la, thfit
hey have 11 beautiful tot or workmen
in the ring today
Hxra like HcAulltTe. Krankie Kr
iie, "Pajcke.t ' Mcrurlund and that
aort would ulinplN laugh themaeived
to aath looking ut a boy tike smim
In a "gym." Wt'te ein aitnte nt tn.
awkward aquad in gym work, but
tttnlth la the puukeat look lllK tvi.e
vai' taken u alaitt at.
rile Hiifortutuite thing; ia Hint
Smith win face a Wg "mutt' m ii.
Itrai illtpeiwanee hrc. Too had "tn 11
Frnn.4aco haau'l smut lad to aeud
agalnat irhuiih. iioCacth) , who m t
ptmlth. In alinoiK aa awkward a Kant-
my Johnny fall over 111 own fact
duiuiiinK at oppsn -nitd and he ntlSSM
""in bid dwnga by u yard.
i.ncui fund are very liable to uutkf
M11111I1 fuvortie over MetnrUiy. Thla
look llki H hoaurd. MeOarthy la
fur Horn being u toiinotcher Mniiuid
lonka Ilk" h dub. Prom watching
smith in 11 minimal uiii the writer
would hale to net un. real money 011
llllll.
NEW SLAB ARTIST
FOR FLAGSTAFF BUNCH
I'liigHlufl', Aiig, April -i' .ac
C'liiuphall. a pltclici who ha- vtmi
rnnio nn (be ball Held In t'lih'o u ,1
arilvod In KlnRaltifr Wfdiu oi, ,1,
linn Hlu-ned up with thi ioml i..f
llir aimMoii.
Mr. Cainplicll la an xiti' ti '
wotkot aiul una rorniiHl a iiac
with V. C Alvoril lo -coni ah
mcnt walks Iii I'lntainli dium.
time litilwi;i)ii Unaobnll gtirne-
l'roiupi rollar in nil cmw or dkoui
anil Hulk' tronblD 1 you ya liunniiur
laln'a CoiikIi Itanitidy. IMeiiHunt to
1, ike MooihltiK 11ml hcalltiK In 1 fici
- ! I 1. 1 .ill 'Il UKKlal).
"Two bottles
Cured My
Rheumatism'
11 I It avc been a yf
frrrt from rtMUhVtlitn
tot .llKMIttSJ.fflrtt
li.tve mml ttany mf.
in. nta uA f.,ufm trrem
i 'uf win. !) v;.i'c mi ii i
! lief. A l.i'li fniMi l .d
tmur ulil 'i she li.ul
tisrd your oiuuent ai.-i
f Mind ruict .it uiu t I
tin very
E
TELLS HOW JAPS
PLAY BASEBALL
Jack Franklin, Now Working
for Santa Fu in Gallup, Saw
Brown Men Tla'y Several
Gaines in Japan.
liuii I-'ttiui.iin. mi ,Mhiiitieiiiii'
yotniK mail, ut picai nt ai HWitulimnii
In tlm Simla he yttiila ut Oulliin, Huh
scale lliiiiciitlii!? dope oil Hi 1 Volio
liiiiua hanchall tuiim. Onrlnt; hla tout
urounil the world with tin iTuUml
Siutua uitw Hiuu 1 mi I'lnnkllu bail
tlm pUiiiHiirc id wltncsdliiK 11 kUiiio he
twecn tho i.'ody .Mlckoy-ilnos and a
nicked 1 onni from the Aniorltinn voa
veld The Ami'iiraiid woratud the
Sklhhhw tillor mt InteroHtliiK (tontim'
The) aiiroly love the gnitto." aald
I'rniiklln to ti Herald cm rea poniluiu In
Ciillnp laat ulglit. anil tho) play for
all there Ih In them We luul lo be
polite t bough and wiidtievar llioro
wna ,1 doubtful ilccldiur., iiiterniitloimi
imtrtoay dinaii'.lud ihtu w7) givo Ml thu
lite beiialli id tbo doubt. AB lotig tin
wo did tlmt It wa till rlKtit wlfii tlic
crowd.
Hut nt n iucoiul giuue iihtutl In 11
kingll vlllngo kulwaiui Vokoliauin and
Tokyo, the Ainerlcau nlue foil trial
tho) hail a rtglil to a duoUitaii, nth!
the umpire nmdo it bold. 'Pill 'U
pleaacd ike Jiiuh uf J'-i'". tUfiUeri tilt
ton in wna not lu It. and thc Ditmo nf
ei our team mid 'ho ullli 'i In nnnjl"
Thev got awnv ail rluht. imr tho Jtib
auri'lt wele Iliad The .Iiiiiiii.'ho rjlULf
era .ire Heml iiofed'iotil ali rllltt
aim in leiHiaml the aitii Tbov will
1101 want to hog the deciaiuna like
their population; U' and they 0Hth'
to pint sniue un.'il u.iiii''" over (hero
TAIBAN COMMERCIAL
0LUB HOLDS AN ELEC
TION OF OFFICERS
Tali an ,M . Vinil gtt. -Dm lad'
Moiuliit iiikIi1 ilu- cltUeua of iUIJ
1 own were aaaoiiilileil ut the TulUuu
diug more aiul nftct dUouaalon !Mi
cagdud to r4Jtrpmlf tho CuHioiei 1 nu
clfltb. Tbo Ojllrfti'i uf ile ci)ub am "
foUewa: .1 It. Dumaa ,ireltf5t: C V
Eiaiib, ecrctar) . .1 c Luaudi" tie"
4fWr orKanixIkg the ii.llowtiif mhm
IfllUa octd to waKe wnaMU1
tntatl foi trade') ilav, Flrai .
Slay 1 at
At tiw Cuwitugrrkil citib tufuatMiit
held Mon.hi' night it was diM-lagfl v
iiu.ne Ti ,ei
nliiK witli Ma
I ilia' ev ' . .I
I'HItlla. Ol 'I'll I 'it
MiMD I" II' !
dilcee-
v0
n "
it
v 1
i
a
to
L.aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaaWa
Emm
1
rill
filial
ALBUQUERQU
0
dir. . i xciiiaea UgJIP'
1 ' ' iittSatJ
. 1 1 , it 0 c rati lit iBU
1 . -..'.nl thing !
new
111
Lit.

xml | txt