OCR Interpretation


Albuquerque evening herald. (Albuquerque, N.M.) 1911-1914, November 25, 1912, Image 1

Image and text provided by University of New Mexico

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92070581/1912-11-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

mini
TOfiATra NEWS TOUAT
Xm get 14 in Uhj uisitAUO.
B4stx CcuU l monll or 13 ccaM
wwldtilteml mt your door;
flii7 CCtTta by tnnil.
i,i.iI,mi...iji
tnUUUNfc.UlTIZIvN.
Vol. 28. No. SO.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, , MONDAY, NOVEMBER 25, 1812.
BVKNmjtB WWTj.
Ml
SANTA JE RAILROAD TO SPEP $1,500,000 IN ALBUQUERQUE
V
PRESIDENT RIPI
ZWMI tUUmiUPCUEUT
I WML MMWMULMUII
Land Secured and All Arrangements Made to Begin Work
Next Spring; on Mammoth Shop Extension by Railway
Which Will Make Albuquerque Second Most Impor
tant Point on Atchison System and Assure Permanent
Prosperity.
ENLARGED SHOPS WILL FURNISH
WORK FOR NEARLY 2,000 EMPLOYES
Successful Culmination Follow s Years of Hard Work by
Loyal Albuquerque Bunness Men Who Raise Bulk of
Purchase Price of Great T ract of Land Necessary for
New Round House, Boiler Shop, Machine Shop and
Other Costly Improvemen ts by Company at This Point.
ANNOUNCEMENT MARKS RED LETTER DAY
IN HISTORY OF GREATER ALBUQUERQUE
h i'. Itlple). iirmliU-iu anil iIIm-i'IIhk
of llii- m I Kiuilii I'V nillroiul
tyt'iii luiluy Kim. (iilli'iul ;oiillrniu.
lion in ih'wh for wlilcli .lliiiitKriUi'
pi'iilili' Iki mi liotii wtillliiK for nwirly n
uttr uni,wUjm..JiiUm iilnlti. ilninutu
xiiiitiinwia'or : (! infill of tlfc rtillFixul.
nn-aiiN moic in tin- 1 1 i ii ifil In tt nail
piTnmiii ni ilcvcliipnioni and pruHpor
lly of IIiIhi Ii.v tiiiui any otlii'i- i-mhi In
ll! hlfitory.
Mr. Itlplrj KllM' Ills nflli Int. piildP
' oi i H r i ui-. 1 1 it iii fai'U KfiiiT.'illy Hiu a
UIIIOIIK Alljlliilt'l'iii,- IiiinIiii-hh liM'll I'"'
mviTiil inontliH piihi, that jiruvlili'd t
land iK'ci'fsai'.v can Ih hciuird t h.
S.intn Ki. will In thi' Imiiicdliili' fill nr.
Iiriil'i'i'd (ii Iho riiiftrilrtloil or ailill
llniial KlinpN anil i.iiilpini'iit lici'i'
wlik'li will nii'iin Hit' iIiiiiIiIIiik ul tin
plt'HfllL foiCl' ul I'lliplin ch: iIiiiiIiIIiik nf
tlm puroll. nnil iiiuiiilltiK ' i id a
parity uf the :. I lem I elioniniUH pi. ml.
Tlio riniilu ! pri'nlilciit'h aiipiiiiin'i -inviit
ri'iimvi.'H tin- lam ilnniit frmii ilii
liulillc inlnil Unit thlM mirk if tn ho
I'arrkd mil, anil run li d mil In I'.iCI;
I or all ijni'htlon iik in lit- M'iMii'liii; ul
IIih lii'i'ntiwil'y land Ii.ih lui-n ii iiium iL
ny tlin pronipt and xIkhiimih a'-llnn ul'
llln piilillc Hplrlliil i-ltlzciiH ur . lllll -
iuuriin.
I'rcHlili'iit Illpk'.N M 'nnoi'ii'.'"in nl ur
lint Until nppriiuil ny tin- imuril ul ill
iL't'turH of tlii i iiiiHinn-tl'iii plaiiH at
Albliiiii'riUi' iiii'iiiih that ui' mi' to
tut n rullri'iiil Hliop pl.int ulilrli will
I'ltmpara In nlzi' and idlli'li'iii'v and
liuiubcl uf ciiiployi'H with any In tin
'iiiintry mill n-iikM HI I'ii' ki i iili hi
ui Uui .San l a )''' H.iHti'tii, I'Mt'i'iithiK
only T"ifln. Tliu Santn l'"i' nIiiiih
pnu-lu ally tnailn Top lia tin- IiiimIiicxm
I't iiti r Unit II now In. Tin- i'iilai'Ki't
Alliiiiiucniuii fliupi) will ilu iho Hiinii'
thltiK for HiU clly.
Tnu llniil, ili'llnlti' .iiiiiuuiii'i'iiii'iit uf
tlm rfiintdotliill and approval til' llin
ilfv Hliup plniiM inarkH an c.pm-li In thu
di'VilopniclU uf AIJiiliin;r(iii!. IC
llli'illlH an lllimrdtatii anil I'liul innim
Incri'UHU III IUlllllllloll uf till' ll-ilUlU'
Inu, uiiko L-iiriiliiK cIuhh. Anil in thin
It iiii'iiiih liniiii'illali'ly iiilviinciil pros.
litTlty to nil t tit wuHlnC'HM intmi'MtH or
tlio idly. Hut Itn Kri'iiti'ni HlKnlilniiifu
lux In tlm linn I llxlnir of Alliiuitioniuu
uh tlm IndUHtrlal wnier of N-w Mx
leu nnil km lino of Ilu; Kn-at ImliiHtilal
ffiiturn or lliu wuhL TIiIh iinnunnoi
inunt hiiIh ul nmt unci' anil fur all any
iiii'itliiii of llii ininliiK nf i in- Santa
Kh'h Kruut plant to tniiin- utlnr nuw
Mrxlio liullll. H roniuMH all liar uf
fiituru tliipri-'Kblun and kIm-h uh a iuHiJ,
will Kroiinilrd dtitliillty wlilih ih iiuiniu
to iiroduiv. Imiiifilluli' mul Mr luui'n
Iiik niHtillH. Jn n word In till
nouin:uninl ay tn iiri'tdiU-nt oi tin
Hmitii Ku tiyiU'm thf rut of Aiini.
ipttniuii Ih riKHili'il. H Ih h n il IctU'i
th y In our hltory.
Mr. Illplu "'in nHkiil Hii' illri'i'l
.iinii ntf tn whutliur ur mil no
wuiilil oiii'ii tn tuiiioiiiiff iiiiHlllvi-ly tjnit
Hi,' Hln.pH will lii fnlurm.'il nnil ; ill w "t
i u'uri .illl ni.if Iii. Ilu n.'lillrd that
.....,i.i,..i tin. luniii lt can ulitiiln lliu
iiind iKCcwmry for U? improjuinotiiH.
in iiiiimn'oini'iit i-uiiid in- ni'iiniii'iy
iirndt', uiid lliut vork would Ih kIu
ho
"Till, HllOllH Jlflll V 1 II hi l)lllm!VU.
l.n.ltlmillV llOUllll'll III iir.jnt.-tit iipuc
lly." wild Mr. Itliili-y.
..... u..iiiilont uriiiinu to
prm lilt I
urn for
wo
tlio
"r. ..r.i" n-h.. ..ttli'iiM nf Albuiiuor
,uo vooeo IOQkln aUvr Hi" lmil
'l"".:!" ...i ... .,1.11111 tiM mmli
bOUt tl)t "O IT.lVldld Ihu
.V.0"1. ..i.Hklii U iniidl'. AllJUilllonplo
will a iond TopnUu and will novo
tlio t)lBt!t IJOP on am nmin . v
Hidu of Topeu"
f TopeH"
niPl"'" "0O11 Wumor to
Ho ! uparently t-nJoylnB hpIh
''r.J . . J.i,i l.w ilimriri
Mr,
...... ii,.
m'lxeiU. AOcpmpunled lr Cloort
T. NlchoUou. Jlrt view pnnlUeiit lit
irniiii. iiBDuruniMit. I'ruM-
ul iitaW"rpiii the outli fter , trip
oktalioino. lit rt'WM met liur by Mm
IK" who irrlWa from GI.Icubo or
il 8 Wk ti.iuornlnif. belilK
FY HUES HUT
- - - -
rnillUIIU
r nniLnni
umpalili-il P it in i . I MallaKi A !
Wi lls uf i.um AhKi'lix. mul I-:. .1. Milt
hull, HUpt-lllilrnili nl uf lliu Allnnpli-i
1(111) lllViHlOII Uf till' IIIIIHt lllll'H. .Mr
1 I !! will iiuk ui'i' Ilu- ilullhh- lrar
work on thu rimt IIiium uuil wlll.tiinii
Ko illri'illy tu Simla Jlmhai.i, Cnl.,
w'lii'i'i' In- iniN a wlnldr hiinii' mul
wiii'in'o Hii- Santa l'f railroad aH'alrrt
will ln illri'i'tvil until thi Know- mid
nli'i't and tin- I'hlllliiK hi-i-i-zi h In Chi
rnipi TuVf laili'd .may.
ori K iAi, a.nh n i:.m.mi:n r
ilt Vlil YI.i TO KASK.MW
"I am tslail thai i'r-Hldint lliphv
Iiiih ili-i'iiii'd It ailvlHiilih' tu iiiaUr pit ti
lli' It II 1 1 1 1 1 1 1--1 1 1 1-1 1 1 III Illl' IllK Hllllp IX-
ti'iiHluii." hiiIiI il A Kahi'inaii, iiri'.il
li'iil ul' thf Cuiniiii'ii ial i lull, today
"Tin- rlnh nlltrlalH and Ilu- uiniult
ti'ii In i'Iiiiiki' ul' tin- wurh Ii.. vi fidt
I'liiUnrruHHrd fur sunn- wn-ltH hi'i-aiii'
uf tin- pimllluli in whlrli tin- win
plliri'll, liavlliK In-ill lihki'd liy thi'
Santa l'f tu huld I nlhli'iiri' any
llllllNIII'tlullH lllillli' Willi ("fl-l'l'llri In
Ilii' hi'KiitlntluiiH im tin- Inipi'iM
Illl 1 1 1 H. l'l'l'll-ll hi'M'llll da)M iifru
a i'lii-i-li I'm' ( t ii.ii ii". I In- Sailla l''i!'n
til'iipul'liuli ul thi' iiiiihasi irlri' uf
ih'n land mi whl -h ilu- iiiipruvi'ini'iitH
w III Im liit-ati d "
i.nt vt'KitQi i: ( n i,i;.Ns
SI MSCJtllH.I) I II 1' TIIOl S,.ll
Till' i-ltlziliM ul Alliiiiiii-l'iili Hllh-
Hi'i'liii'il lilts iliuiihiiiid didlaiH Inward
tin' piii-i'liiiHi) piar nf tin land ni-i-i'M-
Hnr fur ilu1 ni-w Miup rni- inuin-y
wan I'lilhi'd In a i a I ii ua II' ii ul IrhH lliaii
li'li iIiinh. I'liiiiliirtiil Ik llli' ulllri'lH
and a Hpfcl:il i'uiiiiiiII li v i i pl i-Hi-ntllll
Din ('uiiltllt-l'i.'lal t'lilh
Nu man ran rvtliuali' wlial tlm
iii'W- MhupM will niiiiui Im .iiiiiiiu-riiii'.
I'lilu-r In nri'Ktlui'. In iIuIIiiih mid
lIllH tu lis hllHlllUHH lllll'll'HtH, Ul' III
Incri'iihi' in in'Pillalliili. II may ha
Hinti'il t Im i I. HUD ini'ii will ia rni
pluycd In ilu- Alhiiiiii'i-iiiii HhupH tlio
yi'iir run ml. mm iioiiik huiiii'IIiiiir
iiiuii' 1 1 1 ii 1 1 iiuiiidi tlm nuiuiii'i- ur men
cmployi'd ai pri'Hfiit.
Pin. win, ii I'XiiiiHh'ii will iinliulii it
lll'W I'llllllll IIUUHI'. III'W Ulai-KHIIUlll
Hliop, imw hulli r Hlmp nnil Hi' I'linirK
lim uf lliu liiiu liilii "iiup. iiiuii""
mnl ii ipiartiT uf dullaiM win in-
pundi'il In i iiiihii ni-iiiiii. wiiu-n n m
iinullli'liilly Hiaii-d will la-gin MiH'li I
or nrxt yi'iir. All tin- ilinln to tin
iniiiarly jiiiri-lianril lui tlm I'Xti'ilnlon
htivo bt'i-n paHKi'd iii'ili and with fw
llXOfptlOIIH till' pHri'llllHl'H Illl Ml llllt'll
llntilly I'lodi'd and thf niuni'j paid.
IXll ll YKAItS I MillT rou
I.Ml'HOX TMr.-VrS IH liAltl'.lt
Tlio iiniiriiillii iiii nl by I'roHldflil
Itliili'v tlml Aloiiiiimniuii KiilH mo
main Milium went of Topi'ka ftinn
UrIiI Hint Albiiiiirrnif nan wukvu for
four yi'iirM, w-.th tin- t'oniinumui riun
dlnrlliiK Urn iiattlf. Tlm Kwimrui
pultJIi) Ih hut llli if iii-(iiiiiniuu wiui
tlio Hind mid nioiui that llu publli'-
Hplrlti'd I'llUi'iiH of AlbiKiucrquo huvo
Ufvotod linn iionmi'o n in" khihw.
TrlpH without nmnhiT hiivo buun
maun tu i i crniii i r k' inn mm ni'v
irnl yi-nrn. Jonrno'K to the hvnd of
ik'i'M nf th uri'iit rallroail. confer
l.'111'OH Wltll till' OlIlnllllH, HOmUt lllll'H
cncouniKlmr. Hoini'tlini-H iiiHcourugiiiK
ull n n Kidi'lluliiH on tlm IlKhl for
Iho nhop Ittiprnvi'ini'iitH. which curry
with thorn iiiTiumiciicy und futurn
'nroHiiirltv for Albiniiluntliu.
With tho fXU'imnili oi uif inopw,
thu iiupromury of AlbiKiuuniuo n u
(trout rallrouu ccntur of tnc Huntu ro
In forevur iiHtured. Thcro will bo no
more doubt nor hriltntlon, Albu
iui'riut) in bound to bo iihund and win
and tuko Iter logical plauo In tlio vun
Buurd of hutllng, uptoduto cltlea uf
the west.
Aii)irgiKitQi;i2 8inuT
WON i H.VYtt MOKEIIOIIO
"AlbiHitieniui) s to bo congratulate
d on BottlnK tho HhopH," tald Qoorid
Morohouso, general usent of tho ai
la Ve, who camo here from Denvw
iQHt niiht to meet l'regldunt niolvr.
"Vour public Hi'lrlteUoes fizwtk htrjk
0
Wmm
.Aibuuu; mr;.vc i;; 7,;;,; v.; j;...
r-SSC-
MIUNK MIVM TO CITY.
SAYS VICF. PltKSIIIKNT
"Thf new hIiopm will menu innrli I"
AllllUllll'lipif, ' ilt'l'llirt'll lieoN!" T
NIcIioIhuii, ittHt he pieslili'iit of thf
Kuntii IV, In i-haw of (he trulllc Ui-pai-tini'in,
lodiii. when usVtcil for u
weird ri'KiinlliiK 1 1 1 tt titti iiii incti t
Hindu by Mr. Itlple) ri'liiiiiu m tlm
iiiiirivt'MH'iitH
ur courHc. I it m mil I'niiiii't'ti'il
wltll tile npiTiiliiiK ilt'pai liiifltt Mini
1 1 If I lllll Well I II 1 I' I lit 1 nil till' roll
tfhlpliltfd lliilil'iivi'liii'liU. till) I mil
telldll.V HII' Wllllt (III mlllllltllKf It will
111' In AltilitlirUC '
Mr. Nli'lioNmi hhIiI llii I"' und Mi.
Ulpley luiil ii i-ry iileiiMiiit din over
(lie .'until l' llni'H In Ti'tim tiinl iiklu
liiiinu. 'KiisIiii'mm thriiiiKliniil tin- went in
uihhI." twill Mr. NIi'IhiIhoii "The
SjiiiIii 1-V Ih doing a Hplinilid IuihIiuhh
.ill tin- linn'. TIiIiiuh nil' hi spli'inllil
-Impi .imi ui'iirc MulilR liKlii alu-atl.
USSSSSSS&Sl
Muni
(HE L
Ei
TO HEAR REPORT
OF COMMITTEES
Men Who Are Raisinty Fun.l
for Big Shop Extension Will
Make Showing at Meeting
Tuesday Night. '
A i ilu- hi i -1 1 ii k ul thi- i 'uiiiini-ri-hit
Huh tiiinuiiuw nluiil thi: chili nllli'i ra
uui I'liimultti'i' v Im .ii'i In i nai'Kc ul'
t ii 1 m 1 1 1 ir I In- fund lnr pin I'liarn.' uf tin
nit,, fur tin- IiIk Santa Kf Hlmp fXtl'll-
Hlull W III ItlUkf ItK I'l'IIHI't.
Albuiiii'riim'H piiillun In thf pur-
, Ii.ihi' pi l f Ih hflni; iiiIm'iI tlinniKh thf
wurk ul i.ii' inihiiiiNM iiifn'H I'Otunilttfi.'
and iiii'Iit Ilu- I'lii'dltliiiiH nf the mm-Hi-i'lptluii,
In luiiii'H .i ii III mi Iniciii
lnr llrxl. li-lt thi- ii 1 1 1 1 1 1 1 1 t will In -Kin
('(dl'irtlull uf thu fund. I'.vi'iv
pinprrly nwni'i- In Alhiiiiii'riiiu mul
I'Mpff III 1 1 tllllMf WllU Illl VI' ,'lill ihnti d
tlli'lr muni' ' l iiiaki- Uif uri-at nlmp
fXtl'llMllllt pilHHlhlll Illl- 111'Kfd tu tlttl'lltl
tin- nii't'tlliK ti'iiiiiiiuw uikIiI .ii'il In. if
tlio i.'oniiiiltti 'H ii pun
NOT GUILT! PLEA
OF SELF ACCUSED
Missouri Woman on Trial for
Murder of Two May Be Sav
ed in Spite of Her Confes
sion. (Il lifiiM'il Wln In Hm iiIiik HitiiIi'I
Si'dalla, Mu., Nu. :''' "N'd Kinliv'
iih tin' plfii of Mitt. I'miny I'.lh-n
l.i'fli whi'ti niialKlii-il In thf iilliilual
com 1 lii-if todu. i-liaiKi-il with uim
dur In thf IIimI iIiuut .ih a hhiiIi ul
Iiit I'onifuxion at I.uh Amui'Ii-h thai
nIu had piilHiini-il Mih. IJIIziiIii-IIi M-liiialntmii-i
at liiff ni-lilKf. M"'
h'Cilon ol a Jury Ih-kiiii HiIh iirifinoun.
It WMM iixpii'lfd till' tllUlllK ur fVllli'llii)
M'oiild bi'Klu loiiiorriiw.
JildKo l.miKun, fuiiiiMi-l fur Mih.
f.i'Hll, Iiiih hIiiHiI Dial Hlif will tuliiill
ImvluK nni'lf thf fiiiifi'HHliin. Imi that
tlm dnfi'iiHi' will ali'-iiiii to iuiixu lliat
till) ltlllltllN ul' polHiill aillilllllHlf lid
WtIM lllll Hlllllll I'M II lu I'llllHl' MIllfHH,
unit that Mr- lu.ilni.iiu dhd ul'
pin ilUiuula
SPOSE
DECLINES TDISAIL'
President-eleot Suffers Slight
Attack of Indigestion as Rc
suit of Hospitality of Ber
muda,
11 lna Wire iu Kcliuf llernMI
lliimlltmi. Hirmiida. Nov. Ufi.
ili-nlilfitii.iili.i't WIlHim ruffiirud toduv
from u HllKht tutiiok of lndlKntlon,
whlnh inliinnlllil 111 III to UOUlltll' Ull
inviiiiiinu tu iiiim ii suit on thu prl
tn vunht nf Hit- UcorffO UullOCld
tlm Kovornor. Mm. WIIhoii und hor
duuehtcra. however, accepted.
ciovernor WIlNon hud uocoptt'd un
invitation to uttend an umutour
thbktrlcal perfonnancn on Thuntday
fl 4h guot of (llr Oeorgo una lMy
Biifldoli. It In to bo u biff toc(al
1UI.II. It . "- "'n -
BTIU1I. - IU rDItllu m t,.v ,U,H,VI.
r, W won iia: ,
'.1.1'.' L.. .... . -. I .
tha flnt row, liut I ant iolpri
yk0.tti"
POISONER
WILSON
NDISPOSED
WITH GOVERNOR
M61RE ENDS
maayii .tipa ,
HUSIIlllltS ,
rnn nnuT
Envoys of Allies and Ottoman
Empire Discuss Preliminary
Terms of Peace Between
Opposing Annies,
AUSTRIA AND SERVIA
ON VERGE OF BREAK
Dispute Over Port on Adriatic
Threatens to Block Amic
able Settlement of Trouble
in Near East
(llr l.mnril Wire o HrruInK llrmlit
l.i'lnliili, .Ni'. -'fi. - 1'liu plf uiliutvli
iinili'H uf Turlu'y im uf thu alllfd
l In I U 1 1 ii ii.iiiiiiii In-Ill llifli- llihl nii-i'l-1
IIK HiIh nil. Iliu'ill tu liHfllHM tin- ili:-
liiiiliimli'H tut- Iho ni'KitiatluUM iur mi
ui-inlatli i
lliyuial mi 1 1 1 1 i ti in 1 1 1 1 (hat thi' li
tui'luiiM iiivailfi'H aif pii'pai'i'il In mud
111 thi'li- uilKliial ili'iiniiiU lu i-i'iiiiid
lu Ilu- I'wu nation ii lliu Ti'hainljii
Uui' by thf Turku, alii alHu lu pft-liill
tin- TiiiUIhIi KiiiTtHiin r Aiiilauuiilu to
mari'li uui uf tlml fii-tft'oa with tlm
llutmiH ui wai, noMilii; Iiiih Iuoii io-
III Illl IIH III thU lllmllHNlUllH IlUtW'I't'll
till' lll'll 'plIl H. Ullll Ht hlKllllll-llllfll l llll
hi' altai-lii'd tu tbo UlllMliilly loliK ul'
inlHtii-i' ul flKht iliiynri'iiuitfil tu Imvii
Inrn iiKrii'il lu. Ihi-i' Ih nuihliiK t"
KlM- ii I'lin- lu lliu iiulmtilii uuKiniH'
ul 1 1 if illrrilH.-liiliH,
V hill- ilif ni'lni'liilH am ihtni i'ii-
ItiiKfil III i llm l.'i tu .UTilllKii It ll'lli'il
liflwii'ii thf i.ppuMii; arinli'ii ptopm--niiir
lu a '' lit i "fJtvi; pi niniralldiiH
I'lHl'W III' l'f n' plltllllll) Iriuililii mi It
larni'i' null' hIiuw no hIipih ul alia(.u
1 1 1 1 ut.
While Illl' lllll'lliiillH uf till MM'Ilt
I ; 1 1 1 ' ! .in iinwi rn iiiiiliiuliti'illy ii'iiiuln
n ai'i f ul. AilHtlu Hiiiikiii Imi prnri'd
mi Hi'fiim lu Im i-IiiiiIiiu iii'pai-ali' in
llun whlrli will iuiiIii illllli'iilt tin- n
iillz.iliuii m llii' tn ii ut I'riliiliT All-
I u 1 1 Ii iur Hi' .rt li'iiii'iil itf ui'iir riiNt-
rn ipii M ImiH i a wimli' wlii-ll I III"
war ix ui r,
Thf w illidi'iiw-il uf thf Aiihlrlnu
w-mshiii, . 1 1 1 1 1 1 1 Spaiiii, unit ul thu
AllHll bill I'ulitlllp'lll ul lilllC'Jlli'ltlitH
I'i iiiii I 'uiistaiitlllipli', and thu Hliildt'll
ami iiiK'.spliiiiii'il ili piirtiiii' fiir an mi-
iiiiiiuii ii'i il il, Htli.iiiii uf thf Alliitrluu
rtilliull nil wlili'h I i.i m lifiili hlllK ill
H 1 1 1 i nu. ,ii l.i'liiiH whirl) Ul'f dl.'i-
liil'lillli; illpluiliiili. Who I Ill ii i'Iuhi.
iillluii ul .ill Illf ;n,il puWfl'H tin- iiii
Impi' itf a pi'.li'i'lil hilllllldll.
I'I'iiiii VP una, lim, i i 1 1 en thf IP-
fririualliiii 1 1 .i I lu Si;i Inn war ullli
Iiiih rirallnl all I lie .Srvlaii liuupi
Unit imi in "piii 'l from lim I'nluimi"
upfialiiin ui Hi iii'IkIiIiiiiIuiiiiI i-r
I'l'lHifiul mul MuiihII,', mul that ih.
forlllh'iiliuiM ui In- Hfi-vhin capll'l
It rn llflUK liullll ; ilpplll'll Wltll In. il
ailllli l j Tin- Ai Hlllllll ih fluff II
llll'HI' lllI'lM lll.ll Mllllt H lllll lIlHp I
lu li'il .iinl a si lli'liii'iil uf if An
tl'U-Sfl l,li illhpili- HfflllH to III, in
lllllll Illl ll Sil'l. iIi'IIIIIIIiIh ll'
llllllliliiiiiiil ul in ll'l'i'llili'lblo limn
muni. I In --. win. 'iiilllni'il h I'ri
iiil.'i' I'ai'liii. h i.r ,-iivln t Ii Im iiiiitiit lit:
III) ili i'liu'i 'i .i iiiiiIi iiiih ri iiiilHllf tu
Si'l'Vla h ii.'llulia d 'Volnpini' III waa
I'l'iiiiinnli' hull pi iilfiiru mul a fi'i i , mil
mli'iimilf p.i iMiii'i' lu thi) Adrlatli hi. i.
I lllH, i I'iIiii: In Iho Si l lull
HllltfKIIIIHl. Illl, Illl hot pllHHl'HHlnil ul' a
xli'flfli ur i-1 inn of niiiiui ilili iv
lllllt'H, Will. II . Hill ,, Jllllll ll III Illl)
iiri'M'iil iiiiiiii il Hurvla liy a iirip
nf wha Hid Srvn.
TIiIh iiiIiiiiiiiiiii Ih ili'i'lainl I .
whully ii p. illliu with Ilu- Am Ii i iii
.mil Itnli, ui I'liiiiintlmi lliul All. .imi
Hhuilld In lllliini. Muni, uh II iilllil rut
Allllllllll III I 'Ml .Illl I'llllllllll till' Hlllllll-
utuuilH pi .. . nu . i ti i Hlully and put -i
1 1 , -Mlih I. ill dlhlll'l IIUHhli' tu mu ill
lain .in null pi inh it pxInU'IIli'
imiaii mn wi;in sicitvi
. AIJHTIIIA m-; u
I iirnn Sn Itf liitlonit liiiwciii.
AiiHtini lluiib'ary iinl Horvln urn u
titralni'il t lull pilltloal clrrli.H in
V'k'tiua li.iiu ibaliluiinil hopi ul pri)
Hcni.Hun uf ji'iii-u uccordliiB tu Infor-
IlllltlUll ll'UIII I illlilutliutlo Hlllllll'. 1)11
Hpltl) Ollll'llll UIMt.-lilll UoiiIiiIh uf tho
rcpm-tfil inulillzaliull of Ihu AuiUrlall
iim;ailiiii amy tho Nuu nmel-Ihi-iiiiI
iliihf (iirrifpiinilon, dulaiin
that llvn army -oipB Imvo biifii aln ady
inablll.i.il.
AuHlrlan ii't.'i-veH rontliiiiK to ho
i nl lei! mil lu la-Ko iimnburH,
Tlm AHHtrlu ovurnmunt. Ii 'n
tlnimx, Ih remiKd not to uwull tlm ru
turn of Un Hfvlau troopn opuriilliuf
iiKuliiHl Km TrklHh troopM mul uh
ii 1 1 1 in ii t it m iiKiiiiht Kcrvlu may bi ix-pi-i'ti'd
In ii fi'Wiinyii.
Tlm li!i'iiiaulori!lun oltlcu linn not
ilovliitud from In piuvlou attitude of
ooulldttnRu thai nu pniloublo Huttlu
tnunt of tlm AiHlro-Borvhin I'onlro
vurwy will bo ruchod.
This Nord Di'KHi lio AllRuiui'lmi '.ol
tunif. In un Inwlrod noto todtiy, do
iiIon tho iiliirinlt ruporta wliloh Imvo
bcon In ulri'iilnlUi on tho Uouno tlml
Iho ponHlon lhii foijir duyii uko by
IluKHla on thi. i est Ion of Hervlu'it dt
nmnd for un Aflutto port liun boon
ohunitd. Tho pwurB. the nolo uy,
havo uurocd nut o unllclpato tho hen
ural jiattloincnt t thjr.Jflalkan prob
lm by takln Kunlnillvlduul utanilpolnl
...w.l,ll ,,ll,.u.nH.
a iv i .V, nu
Tlio rioru itouiuue uuio ouhil-x umi,
i Austria iib iuii mwiuri'iy i'
I j. 1 1 . , , . L .naiiYl 1 imlriliu
thut an AuBlrlunultlnjatum to HervJu
taj sj5iicte(hi1i'
spmRf
mnui iim n rn
"'"
Ar tn MINI
h i urcc
Passing of Veteran May Give
Republicans Control of the
United States Senate Dur
ing Extra Session.
GOVERNOR (J0LUSH0R0
TO NAME SUCCESSOR
(llr I.rnanl Wlrtt tu llvrnlnu llrrnlil
ilHlllllKluli, N'iiN, ', S, 'Ii, il.ii' h
Im Ilu in I' ur Mm-; I md, um- r Ilu
li'iulltiH I ii'Uiui'l'alli- mi im inn ul 111''
I'lilifil Stall m Hi'iiiili- nmt a in. in wIiuhi'
ii.ujii' wan uili'i-iil iu ilu- itatlltnui'u
I .illMlltlnll li W Hlllllll .1 hlMIII uh it
Hiiltalili' rauilldalK lul Ilu- pri.iiliuitla
liuiiiltiatluii, dp il In n' i ur!) luiluy ut
tin- iinl uf a Punt lllii'i'i ifHUttiUK
fnuii iiiiiiininil mini km ,ii iifiirltlH.
Sfliiilni' K.uiii i' had Ini u In a rum-
lllU.KU Htlltf hIiii i' Iiihi Wfllll, i,i, ltll
unly uui- ur Iwu -1 1 1 1 1 iiillli'H. 1 1 H
hi vrrr HIlifHi i m, nil a pfi'luil ut
llllKlll HiV Will,' .l.iiiiu: lllllll till) l'f"
lurlH 1 1 ii i I ui Hi, piini pi, inn ul do
liatf with lluiii'l.f r. i. lu. in .ii Halli.
iiiiiiv lalf In Si'iiiiliil. I'IuhIi'IiiiiH
.inipi'lli'd 1 1 1 1 i tu ri'tli'f Hi. in ilu, oatn
palmi at 'mil' ulti'i' 1 1 ut t ami hi i-i"
tilt'lii'd lu hlM WiihIiIiikI'iii Iiiiiiid.
whfli' lu ilnil at li -an Dili inui'iilliK,
I H" OM'f lliu Jl'IIIH Sl'IIMIlll' Ull) HIT
1 1 II 1 1 I li a sllllil'il' llilln lii'lll'llln, thu
iiiim Kh "iii n miililm-. IiIh work ur
iIuhiim and painful.
' Thf i Hlllllll ut llli
lii'lialf nfliT Maii'li I
Ihf iliillh uf Sin, ilnr
Iti'pulillrall W'liu It Ih
1 nltfil KluU'H
may liliiiio on
IliiViifi'. Tlio
Mifflcil flov-
I'l'liul' l luldHhiuuiiKli will appiilllt III
IiIh pliu will liulil ullli'ii iiiilll at IimihI
Ilii- .Maryland IfKiHlutuiu iiu'I'Ih In
.laiiiimi, I'JI I.
Si'iniliii- Iliiyui't'H di'alh iciiiumh
iniu ur thu I Il'Iiu m'i n t m un w Imiii tin.
l lllltllll III' Illl) lll'll.lti ill pl'llll', l ll.
lll'W 'Illl I-.IIIHH. With lllH M.I' Illl'
lifuiurriilli- li'udiiH ii'iinliil .,ii l;i
viilfM. ur uiio moui. Ihnti, a .i.,imJl
or Um lulal iiiPinlirinMlp ur lu
any I'M'iil IH luli'ii. with lim mil ul
Illl' lliV pI'l'HIlll'lll III I'aHIl uf ih, wan
ll.lllll'il II 1 1 ,111 Mlltli'll ,l'l Ill-Ill tu
hll'llli' i-i. mini
U'luli' ilif I ii'inm rain hl haii an
appmi nl slii'm;lli uf IS, Ihu di ath "I
Illf Mul) I. mil Hi'iialur ii'illli'i'M Ilu
liillipum il iii.i lurlly iu ii pulut M-i v
near Hie tin. dim; Htm uf purlv mi
Ind.
ItlOIM'ltlilC.W SKI.K-!'!;!!
Tit SI'CCI-II'ilt ll.W.NDIt
Italllnniif, Nov, ::. William f
.l.'li llHull, llll llllll'l' uf thf Itl'plllllll m.
lllllll. lllll I'Ullllllltll'l), Will III- llppl. lllll .1
Srii. ilur lta. iii'i 'H hiii'i f iiimi', in Uf
lli w il, ulthumih Muii'inui iluhliiliiii
n.ii:li Pis hii lit hi' will inn iiiii'iili-t
'I I' I' lllllll Illl. I lh. I ull, l' il
PRESIDENT OF
Rc-clcclioii of IncjUiiibeiiL is
Made Unanimous; Spirited'
.iJiacussion IJ rills Close to
Parliamentary Row.
lt l.i'iisi'il Uli. lu llii-nlii Hi nilill
I'blladi Inhla, Nui. -. ,,IM ,
lluwm-il HIiuw. wiih this aft i.
fln tid prfBlilonl or Hi,. inp, um u.i
nmii Miiiii'mjdiiu awKiulatloii. Tin: .m,
WIIH
Iii Shan, 3d j Iwimn Cluj. Km
link., rn. t'.ithiilmi w. MfUllllmiKh,
lliiiiniH, i:i; .Ian,. AililiiniH. (;iIi'iikii. II.
i lu n -i-li-i umi uf Dr. HIiuw wiih
mini, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 if--.
fill lll ll illl-i'li' Hull ul uf (Ilu ll'IIIIH
lir ur M, mil Wuiiil I'll Im' ruili.iif In lu
'(rum Hie ei.lli e ..pill iiiiiraKii leiiituu
tu h MiiH-,n Im.-. li-. ilfli'K, iiimi iirul
ril ilanin I'uii'.l." ilu' iu n i ii .i 1 1 1 1 ul
vi'i'uelly ul. Ihu '.iiiiiii, . . ..in i'iiIIiiii i.,
dliy. Kllnllly Ml a r.inv TIiuiiiiim nl'
111-yn Alawr, pi,.i.l, ii ,i Hi Nit
Iuiikuii. nut Ihu llu.u- in iiiiIu .in i.x
planulloii. 'Ivulk'H,' 'nliu nu Id ,U
Hvrn ul Uui dnluKnii
tlm truth, ir i mu uui
il Hi.,' lu I III,
I .illl 'th li lt
ii II ilu Ii uili
I would Imvo no rlulii i
n 1 1
Tiiuro wiih u Htir imi it ipm iiii
Hid i'ii.
AMnr MIhm TIioiiiiih had un.ii.
ixphiiiutlun tlio uiulter wiih m i
lu tlm i-ri'diintlulH I'uiiiiiiltteii rm
lln.r lifllnii mill Itwt ii.iviU.ttilliti,
.ul.
lu r
1 1 id
In I--
unl:
up uiiii r UiIiich portulnluK to tho 1 1-
llun uf ultlcorH.
Register Now If You
Want to Vote
All iiiirHiuiH whii wIhIi (u volo
ut tlm Hiii'iiiil fliii'tloii on tho
Albuiiu'iiim IiIkIi hi'IiuoI IJ(ii),'
bond hhiiii ii ifiiui'Hlml to r- v
iKtiir ut unci'. Tlm n-Klntriitlnn
, lint uliiHi'H mi 'l li in tiday or thlH
wuok. If ymi iiuii'i ri'HlMliT you
iv can't volo, Thf hi huui uutliorl- v
lion urtfu iivnry vijtur to lui Hiiro 9
Sho tn rogUtorml In ordor that
the votn on thu bomlH iniiy he u
9 full ono und Iho ri-HiiU dculxlvo,
ANNA
SHAW IS
SUFFRAGETTES
ffpowHi
iiHii i i inrn i
SIMM IB
cvmncmii
Twenty-live Burned and Bleed-
inn; Workmen Hurried From
Burning- Factory to Hospit
als ai Waukct'iiu.
FLAMES FOLLOW FLASH
IN CORN PRODUCTS PLANT
liti i.t-UHi'ii win- in LuiuiiK Ili'iaM;
n . .,1,.1'ini iii .,.i. ys,--Tw-i li-i-ii"
i' '' l.ui.i' n li. la lli'llll Ullli Ulil.lt
in.'. ii..i..ii.i iniuii'il Iii mi oxplu
"i i 'in .in- Hiuroh limiHu of Hi)-
'uui i imi-. lii'HuliiK I'oiniimi.i
In i . ' ii . t iiiihii.
'ti'iii- im n'liuiiHly iiijiiti'd wurk
fin viii i., i,, H i rum thu huriiliin
I'ldi'iu'i- I liurrlfil In liiiMpitniH in
Illf 'Hi ll !' Ifllliul lit ll'IIHl nrinii
Hi' i " 'till lu lliu Hluri'h buns,
l-'ll'' I) Hlllllll' tu .illli'llcll tin .
Um". I... ii 1 1 urn i rriitii nil ipi. nu I
nl 'ti- i nii'iiuK iiitfr tin- i spin' imi .
Ulld I wilh tin, .pm,. l
thf iii'in i.iiiiiiinit mul Un- p. .11. . ui
HI'l 1,11.1. I,. I, sin,. ,i Injun , ,,,!
Il lllm i Hi, I. ii. f h o t. ,,.,i
Hi. i i pi. I w it, l m Hpt-fiul ut I hi' hii'
thai ill. i iii Ii limine, whlrli . In ii
twu i.i.iI.iiiik loilXlL'li fffl. wiih
n um- ui il'iiiu h hiifiiif ilif iiii iiu ii
nrrlii.i I h. ifurlH ol (In- Iiuhi-iik'h.
nfii'i- .i -i mm in re mm hit; iln ilumi
mul iiiiiiuii. with illri'itfii iu hiivIiik
thu in, ilu i .iiIiIiiik, wlilih w uh I'lidun-
Ki'i'i'ii' ir ihf iiin.
Thf Injun il Huririril turrlhlu btirttH
iiiul Un- Hun,', 'iiiih ami phyHirlmm hH
tlly Miiimni.ii.il Kino ilt-Ht uld, uwnth
lnu Um ll i-t i fii ami hiiriioil work-i'I-h
In .fori- tiny wiirn plui'iMl In tlm
mul, nl, in, , , . Jmrrli'il to tlm Iiiih
pllnls. A idmlliii m i lili'iil ni'i'iii'iiid yciil-H
nK'i ui tin Htnn h limiHi', wlilnli Ih
liiil lli iil n iv in ,u- (o ilmtiiiKu by ox
pill' lull
y
Xnwyer Who Was There Una
ble to Tell Much About Kill
inii' of Caption Boyci iu Fort
Worth Hotel.
lly l.i-n.cil win, tu KirnliiB llcmlill
I nn Wuiili, Tin-, . -Trall-i.Miik
luiluy lu ilu. i im. ,,i .M,,, u,
Hn. id, un 1 1-In I ,i I,,, j,,,. t,0
illi'ipil ii 1 1 1 1 1 1 i- .il i -1 pi., 1 1, , i
H".M-f. W. A. Wi.uii. , Iiiuii, 'imi,,
' "ilu . hiW.M-1', mild lu in ,1,, M,..
i"... Illnil hull I luhlii nu ihi- nh'.lil ul'
") kllllm:. U'hfii Mm i d i iiifit.il ihu
luldll, Wl'IIVl'l' ll llllll.il lie lu muiiij
un iu a crimp win n Un. f , ,n
'Tlifi-i fuiiiuH tin nnw "
The w itui'HH Mild lii'l.il ilu Imi. l ulll i'
till. UlHl fllllll WllH llllll, lllll , .III III , ,t
ii ai u iiiuii .-'iii'til wan ,, huui in,; .uui
Mil imi limn iiin, in, nl, Hi,, iim. nil.
Tin .iiini.iili. iiu. nl lliut Nil, ,.,! ,i,,i,.
.ml.
"iii lul,. thf lauil in hl.-t mi a
In li.ili I il,.
" un,. u I.. II
I. il luuiiithl a tin nun .if
"ui i mini
DEATH PENALTY MOT
! if
COURTED IT
Judtfo in Salem Murder Caso
IiiHtrucls Jury That Second
Decree Verdict is Limit For
Ei tor and Giovauitti.
I lly l.nihi-il Wlrii u Kiriilmr llrrnlil
V.
fuifiu, ,m.i .h , v.'i -r, -.luHcph
I. llul .mil Ai I iu ii iliiuullll uliii iiii
.SiilliHlay jihail.il thai lliej hu Hi-ni tu
tun iilii'lili! .luiil If ruiiml Klillly uf
Hm iiiiiriliir ul Anna l.upliwi in tin,
l.awii'iifo tuMlle HlrlliD, eiinnot hn
i iiiiili'leil ur iiiim 1 1 1 i- lu tlm 1 1 1 Mt ilu.
.;ni',
.lii'lKu Uulini lu i iiaruliiK tlm Jury
I mill v liiHlrtietiid Ihm Hie eilileiico did
nm i' iiiiiint a nrHi ili'uri-ii nrillel. If
umll.i, Um VDIdli't, ho Haiti, iiiiiHt bo
Hi" uiul ili'Hreu iiilii'del'.
r.uiMi, may m l on ml millly of (lrnt
di'Ki'fu niui-ilei', hut iiono of tlm do
fouduiilH iiinli i- Um I'iiiiii of ludlel
iiiiuit I'uiild im adjinluod millly of
niiuiHlmiKliier.
Tho Jury retlriil tu ilullbi'i'iilu upon
IU vordlot thin iiflornuoii. It u vor
diet in not Handled by llvo n'oloek,
court prubiibly will tni adjuuriied until
tomorrow. n JiiiIho Oulnn Iiiih tiro
poHiid tp Imvo tlio vurdlet )oturuodi
wiiiiin ri'KUiar umiri noitrx it poniuio.
lilltlittvsti I fur In troUlHlim,
Moutrem, Nov, so. KlKltteem pev
urniM l.un. I.t..u. lll..l.- l. .
twooM two suburban trolley earn noun
hunt Iriiliiv.
WITNESS
HURRIES
AW
WHEN GUN
FLASHES
DID
MA
10
r ur
LB
fiendish PLOT
u OtS ROT
mtm
ul 1 1 Ur LUO
ANGELES
Witness in Conspiracy Caso
Swears J. B. MoNunuuu
Planned to Wipe Southern
California Town Off Map,
PANAMA CANAL LOOKS
WERE TO RE BLOWN UP
Murder of Girl StenograpliQH
in Pullman Car by Means ofl
Bomb One Incident of Cam
paign of Destruction.
lly l,raiil Wire tu ICrcnln Herald)
luilianiipuliH, N'nv. 2'i, WltncHSi'rt
'i tin- "ilMimnltf ooimpirucy" trlol
luiluy ti'Htlih'il i-uiienrnlntt "wholea5
i'MiIiihIiiiih'- wlilih tho MoNuttUir4
win' ulli'jjid tu hiivo uontouiplatedi
nut whh'li mito pre vented by tho tir
lent m' thf ilHiiuulii'm ut Uotrolt ami
InilliiiiapiilN in April, 1011. Tho vx
PIuhIuiih I'untfinplatcd, ns told by wlln
llj'HHl'H. WffO:
Tn bluw up dm lochH of (ho I'anunui
i n nu I '
To blow up a liuliaintfJa.Jl'lttburuH
(M-eupled by uiiIuIuIh nf iron ntnt ntl
vnnlrnopini who t'lnptpyntl non-union
iiiuii, und ii Ihu to blow up oMcch Iii
ollmr I'tmti'rn oltlcu.
To blow tip tho miuoiluot and wu
tiTivork ut J.om Anglian.
To blow up a Hk'opltiK cur to not
i-id or u HinnoKruphcr formerly uni
.Ployi'il by Iho iron Workers' union,
Iiui'iiuho hIio kliuw too muoh.
"I'll blow tho wholo town nit tli
niaiii thb iiooplo will think thuro liuu
In-tin utuitliiT I'litthnunHo Hlmllar to
ftilU Kl'Wf .', . naldiij, Jl. Mu
Nmiiufti! Hi"1 UlftliUWllnTr ' tho cmni
P'iIkii Iid I'Xpvv'tod to mko ut toa
Anifi'lim, ni'CorilliiK tn Ortlo K", Mc
Mmtlitul. An iiiiHiirlion by MvMnnlirul lliut ho
wiih tirml u itu to rutin um by J. J.
MoNiimiirii uh n. dynamiter previously
had buun rnrcrrml to liy Ulntrlct At
lurimy Mlllur im ono ut Ihu rcvolu
iiuiiH lo bo inndu nt tho trlul.
I'liANM Ii To IUXV VV
I'l rrKiiiMUiK ni.ii.nixr.s
I ml in n.i imi Ih. Nov. an. l'laini to
iiimi up thf Krlek Inillillmr lu I'lltti-
lilllKll. tu lllllW Up Otlll'l- hlllllllllKH In
I'liMifiu iiin -1 whi'i-o "opuii Hhup" iron
mul Hiei i . uiitiaelmii had their olllci'ii,
and lu fxplmle u buiiib lu u Hlouplni;
fin- in .uiier to kill Mltw Mur.v t.
Iif, .. uif uoKruplmr. worn ilvHcrlbed
lij l.imlHi'v L. .lowell ut tl.n "dynii
ml 1 1 i oiiHplruvy" trlul todaj mi luivtiii;
lii-eii rivc'.iliid lo lit ui. by Herbert ii.
Iliieklii.
"When wan It that Ilnukln llrt dla-
rliiHi'd luliirmatliiu uliuiil expliiHliiiiH''''
.iiiwiui wan iimiu'ii ny Kt'tiaiur Kern toe
Um defiuim'. u
"Ilu luld nm Iik wait miuoHi'it tu tlm
wholi'Halu mlirili'i' bt'liiK nlaiiimil and
Kul um tu pioiiilmi lilm I ivuiild neier
inveiii the umiri'o of my luforiiiullon,
Mo luld um I'rfiHluitil Umui know
not hint; uf Ihu ptolti to mtiiili i. Tlutt
win .McNamani n m-lieiiiu
Aftor Hook In toil mu wliu bluw un
Hn- Tlmi'H Inillillmr I prmiilneii him ll'
In- uvi'i' Kiit Into inmlile I uould umi
Dial ufii r ho Kiit toil Im would ki I u
piiiHiuu payniir him yi,:,tm iur tnu
i ilH. AVIUM! llui'Mlt luiliiili u iipuil
lu liiiiiin, liuriiH UHHiiiuud thai obihpi.
U UI IO IIOL'klll. '
' hid lluiklu lull you .1. ll. ,M -Num.
nu wan lii il til iik tu blow up a.
m Imi"- ilfi'Pillu ear I'll uf iii i'Nuii.'i iii
uui. r i, i idli Mbiu )i, beemiHu ilu
Kiii'w imi numb"-- (iHkfii liiHiii.i ai
lu'iii .Miller
Vl'H, lllll lllll llllll HI,, plulH if
wlii'le 'lb ii -li i iinl Hi il Ih, I.i1
1 1.
' I' .11' ll II
ll )1 . I' I
.1 ll".-llll"l.
' ll
. ll
'1.1,1 ,'N
I If ,
V 1 1
Ic-well nlw
I'llfllli'd .UiitomuilU
that lluiklu roporli'd tu Uunm dln-ct,
within a uiiiiitb alter tlm l'lim-s cx
pliiiiinii, tillltii; llmnii the d uuimtiiu
wi'te mi a limiiins trip Iii tlin Pv ili
um wiiuiIh.
It wiih hfi'iiiiMu of JmvoH'H k-Htliuonyj
thut .ludm Aiiilernon Ipi'iTJimiil llock
In'ii bond frmn t0,0u0 to JSO.UUO, lit
iliifiiull. of whlrli Im wuh lu ciiHtody;
of ii deiiuly inurnhal at tho trial to
day. No imtlon was takim by thu
court on Iho tfoverntiKmt'fl mntion tn
liii'i-uaiio Um bonds of nix mora uf thi)
dufiMiduiilu.
ortlo 10, McMuntftal unit reiiilniodj
llln eimfeHHloii un tho Htuml
"Tell wlnil, If miytliliiK, you uiul
Iho Mi N'limarriH wild uboiit blowlmf
work on Iho rnniuna eunnl," uatil
UlHltli'i Altornny Mlllur.
"lu Amll. lull. In IndlanaiiiillM."
iialil MoMiiuluiil, ".I, J, mi hi tho Mi'
iiimii'-.MtiiHiiaii iJoiiHtiiii'llon eom
puiiy, u iiiiii'iiuliiii coiieern, u i iwm
yi'iii-H' wurk on tho 1'uitiinui eunnl und
Im wanted mo to u there. Ilu mild
1 Hhmild mi to rnnuiitii und unlUt n id
Holdler mi I hud ulnHidy hud Hervlao
In Hm HpaiilHh-Ainerk'un win, t
UMki'il him If ho exptict'.d mo Ui takv
iillroulyeerlu tu I'hiiuihu. Ho trnldt
'Nu, Ihu MeOllutlcMilrulmtl poopl.l
liuvii tiiinit Hlorcu of dyiiunilto dowt)
there. You can yateh your eh&nctt
to Htiiit it, i'ut a wufoniouU u
'"didn't tulto iMoK to tho Ps-nitiwSl
Idilii mid (old J Jho, but vt Innliited
hn miuia tithu (f-tip lutpv.
"J. jj, uia nk-fUnt tim tie utA
inoro work on tlio Voino qoant,
L 'Hp Bold ho VurfJjp8 bttolt thpr
UH nun to notfll-biimw by teu&v
)uk ml oluolrlcut current tuihw
11 U Baitl -I'll nil flClK T.I IMt 11HIM
1
-i ij
nr..

xml | txt