OCR Interpretation


Ameryka. (Toledo, Ohio) 1889-1891, April 11, 1891, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93058750/1891-04-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

If
K-
AMERYKAB
Business Hirecfor^
OF TOLEDO, OHIO.
z e w o n i k o e o s
Bake ries.—Piekarnie.
Breweries.—Browary.
Malting
Co., Hamilton.
Batchers—Jizeźnicy.
Cloth
hing- -Ubrania.
Ketieman,
J.,
23 Market SpaćS.
Bement,A.S.,Erie cor."\\ ash.,Tel.478.
Shoen, A. H.,1102 Cherry, Tel. 598.
Vollmayer, J. M.,c.St.Clair i Lafayet,
Doctors—Lek-trze.
Drug Stores—Apteki.
Flour it" Feed—Pasza.
F. Soltman, 508 Nebraska ave.
Furniture—Meble.
Hillebrand Bros., 625 S. St. Clair st.
Johnson Bros., sprzedają na wypłatę:
meble, piece, karpetv, 315 Perry st.
Groceries.—Sklepy korzenne.
Boelter, Mrs. R. c. Hoag fc Nebraska.
.Dawkins, R. G. 713 Monroe st.
Henzler John, 2755 "Łagrai.ge st.
Holtgreive & Feilbach, 11 Superior.
Kujawa Antoni, 1343 Vance st.
Mailach W., 1343 Nebraska ave.
Pawłowski T., 2826 Locust st.
Powalski Jan, nar. Park i Locust sts.
Szwajkowski M. 2757 Lagrange str.
Vollmayer G.J., nar. Everett i Lagr.
Washneck John,Lagrenge^CentraL
Hardware—Zelaztwo.
Lumber—Drzewo.
(Hartowne Składy Trunków.)
CINCINNATI, O.
Czerwiński Edward, Saloon, oraz agent nierucho
mości. kart okrętowych i zabezpieczenia, cor.
Liberty fc Cutter street*.
Imboski J., Saloon, cor. Vine «fc Liberty ,«ts.
Heltman C., Saloon. 1925 W- titliSedamsviUe.
Mikołajewski, Saloon, 305 W. Liberty et.
Miller A.. W. 6th str., Sedamsville.
ST. LOUIS, MISSOURI.
PITTSBURGH, PA.
Blaszak Jan, Rzeźnik, 2T34Penn av.
Brzozowski A., Towary łokciowe. 1703 Penn av.
Grabowski
J.,
Agent AMERYKI,18-20th st.
S. S. PITTSBURGH, PA.
Przeszło Pieedzi^siat it.
dają matki swym dzieciom, pndcMis wyrostn z$
bów.
Jeżeii
een i odpoczynek nocny przerywa
wam dziecko narzekaniem ua otwierające się ifzią
sla, to zaraz poślijcie do apteki po butelkę "Łago
dzącego Syropu Pani Winslow," Kt&ry natychmiast
ulży cierpieniom dziecka. Jest to środek wypró
bowany i pewny. Leczy rozwolnienie, reguluje
żołądek i wnętrzności, leczy kolki, zmiąkczadzią
sła, zmniejsza zapalenie i dodaje energii całemu
systemowi. "Łagodzący SyrupPani Winslow'1 dla
dzieci, którem zęby wyrastają, ma przyjemn
smak jest wyrabiany podług recepty jednej z na
bławniejszych doktorek w Stanach Zjednoczonych,
a jest. na sprzedanie w każdej aptece na całym
świecie.
CENA BUTELKI 25 CENTÓW.
TRZEBA snę PYTAĆ O
JTądry Chłop.
Pewien chłop polski, który był
częstym i nader intratnym gościem
szynku żydowskiego, nagle zapisał
się do Towarzystwa wstrzemięźliwo
ści. Gdy już minęło dni kilka, a
żydek nadaremnie miłego wyglądał
gościa, zrobiło mu się jakoś mar
kotno, postanowił zatem odwiedzić
go w demu. W tym celu wziąwszy
sporą flaszę wódki, poszedł do wie
śniaka, a zastawszy go samego w
chacie, zaczął mu prawić morały,
przedstawiając, całą głupotę i niestó
sowność ślubu tak niepraktycznego
i śmieszność nareszcie tego zdania,
że wódka szkodzi ludzkiemu zdro
wiu.
"Księża twoi," kończył żyd prze
mowę, "pietą duby smalone czy
może taki mądry człowiek, jak wy
panie Janie, słuchać ich?! Ot wie
cie co, napijemy się razem!"
Chłop wysłuchawszy go z uwagą
pokiwał głową i odezwał się wresz
cie
"Zapewne, może i prawdę mówi
cie, panie arendarzu chodźdcie ze
mną do komory!"'
I wziąwszy kieliszek, wszedł
żydem do komory, a nalawszy wód
ki w kieliszek, wezwał go, aby się
napił do niego, A gdy żyd, urado
wany i tryumfujący, kieliszek dusz
kiem wychylił, rzekł teraz chłop do
niego.
"No! a teraz przekąście troche!"
I podał mu kawałek słoniny.
"Czyście oszaleli Janie," odrzekł
żyd, odskakując ze strachem od po
danej musłoninki,—czy nie wiecie
że przepisy mojej religji nie pozwą
łają mi jeść słoniny?!
A Jan na to:
"Wasze rabiny pietą duby smalo
ne: czy może taki mądry człowiek,
jak wy, panie Szmulu, słuchać ich?"!
Żyd poszedł jak zmyty, a Jan
pozostał wierny uczynionemu ślu
bowi.
Kto się ożeni, ten się odmieni.
Pan Aleksy przed laty, będąc kawa
lerem,
Gdy wspomniał kto w rozmowie, że
rządzą kobiety,
Wnet pąsowiał i krzyczał z oburzę
niem szczerem,
Że wtem iż rządzić nie chcą główne
ich zalety.
Dziś jakaż wielka zmiana! To ślubie
w trzy lata,
Wie, że rządzą kobiety i tak się z
nim dzieje:
Gdy wspomnieć rządy kobiet, on rę
ce zaplata,
I milczy uporczywie i strasznie bled
nieje!
W obronie własnej.
Przed sądem toczy się sprawa o
dwużeństwo i prezes pyta się Oskar
żonego, co ma do przytoczenia na
swoją obronę.
"Działałem w obronie własnej,
prześwietny sądzie."
"Co chcesz przez to powiedzieć?"
"Gdy miałem jednę żonę, znosiłem
wiele przykrości—wymysły, bijaty
ki... Więc wziąłem drugą żonę i los
mój się poprawił. Obie baby zosta
wiły mnie w spokoju i darły się
między sobą.'* v
Aforyzmy o miłości.
Miłość jest podobną do ognia,
małżeństwo do dymu.
Miłość kobiety zawiera w sobie
99. części próżności, a 1. część przy
chylności.
"Lepiej późno, jak nigdy" mówi
przysłowia, w miłości ma się rzecz
odwrotnie: "lepiej nigdy jak późno."
Albo- albo.
Pani.—Jaką byś mi dał posadę,
gdybym była mężczyzną?
Pan.—Mianowałbym panią dyrek
torką zakładu głuchoniemych.
Pani.—-A to dlaczego?
Pan.—Bo albo ci nieszczęśliwi
nauczyliby się mówić—albo pani
nauczyłabyś się milczeć.
Kotwiczny
PAIN-EXPELLER
jest i pozostanie
najlepszym środkiem na o i e
reumatyzm, rwanie w stawach,
bole w plecach i lędźwiach, bole ner
wowe, kłucie w boku, ból głowy i zę
bów itd. Cena 50 cents. U wszyst
kich drogistów i wprost od importerów
r. AD. RICHTER & Co.,
310 Broadway, Ne w-York.
A w Europie pod tą samą firmą fabryki:
w Rudolstadt. Norymberdze, Olteń,^
Wiedniu, Pradze, Rotterdu^
Londynie E.C.
Raz
jeden spróbowawszy
Expelleru, każdy polecać go będtie
z pewnością i dalej, jak m. in. Pan Kol
busz Chicago: „Jedynie Pański P*in-Ei
pcller utrzymuje mię do dziś dnia przy zdro-'
wiu.. ." Pan Tay lor W.II. z Lausingburgh,
N.-Y., pisze znowu: .Raczej zapłaciłbym
całego dolara za butelkę Pańskiego
Łipelleiu, anitelibym się miał
bez niego obchodzić."
A E Y K A O E O O I O 1 1 K W I E N I A 1 8 9 1
W sądzie.
Sędzia do oskarżonego o kradzież:
"Uwolniłem was dla braku dowo
dów. A teraz mam nadzieję, że tu
się już nigdy nie zobaczymy!...."
"Jakto?... Czy pan sędzia chce
się podać do dymisji?"
U fotografa.
Fotograf do chłopa:
"Czy chcecie fotografię w popier
siu?....
"O nie... Wolałbym, żeby na f,
tografji była—i głowa.
Kłamstwo!...
"Słyszałem, że twoja narzeczona
jest starsza od ciebie o 15 lat..."
"Ależ gdzie tam... To podłe
kłamstwo.... To ja właśnie jestem
od niej o tyleż lat młodszy.
WIELKA
ILUSTROWANA.
8 S I K O S K I E O
Opracowana przez najznakomitsze siły litera
tkie,zawierająca w tekście 88 drzeworyty i Stablicf
litografowane. Wciągu roku wyjdzie '-'4 zeszytów.
Manowiących 3 toiuy. C'eua każdego zeszytu 6C
kop. [~c. ameryk.] "Na przesyłką pocztową dopła
ca siQ 10kop. j!k'. ameryk.j od zeszytu. Prenume
ratorzy, opłacający odraza należność za rok cały,
r.ie ponoszą kosztów
rs. l'J, |*»dol.] z&
raiorzy, opłacający ourazu na
czyli 24zeszytów [3 tomy], r.i
przesyłki, zapł.icą więc tylko
miast rs. 14 kop. 40, ($7.91)].
Redakcja i Admini­
stracja ul. Chmielna Nr. 30.
Prenumeratą przyjmuj* pc
cen (ot,
wym ien ionych Redakcja Ame
ryki to Toledo, 0.
PATENTS
C.A.SNOW&CO.
Bogato ilustrowane czasopismo hu
morystyczne
"ŚMIGUS"
wychodzi we I.wowieod lat sied
miu najregularniej, dwa razy
miesięcznie (1 i 15.) i odznacza
się prawdziwym humorem i wybor
nymi ilustracjami, wykonanymi
przez najznakomitszych artystów
polskich i zagranicznych. Kto się
chce zabawić, rozweselić i pouczyć
niech zaprenumeruje "Śmigusa",
który zamieszcza nowe dowcipy,
wesołe wiersze, humoreski i satyry.
Ilustracje są także kolorowane i
odbite w sławnym zakładzie arty
stycznym.A. Przyszlaka we Lwowie.
Cała prasa polska uznała "Śmigus"
jako najlepsze pismo humorystyczne
polskie, redagowane w duchu praw
dziwie polskim, demokratycznym,
pod hasłem: "Równość, wolność i
niepodległość"
Do "Śmigusa" jako bezpłatny do
datek dołączane bywają utwory for
tepianowe najultrbieńszycli kompo
zytorów.
Przepłata na Śmigusa wynosi:
W Ameryce: rocznie 3 dolary
półrocznie dolara.
Prenumeratę najdogodniej prze
syłać przekazem pocztowym lub do
larami papierowymi w liście reko
mendowanym pod adresem: Admi
nistracja "Śmigusa" Lwów (Leopol)
Europa, Austrja-Galicja.
s
v
Addm* MUNN CO.,
s.361 Broadway.
Kew Tsrk.
«loellef
Poleca Tublicznoścl
K I E A S Y O S K I E
(Przyrządzane talc jak w Starym Kraju.) orna
ŚWIEŻE MIĘSO i
Ony niższe niż gdzie
I i n z i e w i e i e
L.S.&M.S.
Polacy, którzy mieszkają w Stan.
Zjednoczonych, dobrze znają k^lej
LAKE SHOKE & MICHIGAN SOUTHERN-,
która kursuje w połączeniu z koleją
"New York Central" pomiędzy New
Yorkiem i Chicago, na Buffalo, Cle
veland i Toledo, i tylko cą diogą po*
dróż odbywaj
ą. Droga ta posiada na
całej linii dubeltowe tory więc jest
zabezpieczoną od wypadków, Po
ciągi wcale się nie zmieniają pomię
dzy Chicago, Toledo, Clevelandem i
Buffalo oraz New Yorkiem i Bosto
ani też stacyairi pomiędzy tymi
punktami rozłożoncmi. Jeżeli "da
jecie się na Zachód albo sprowadzać
cie przyjaciół ze Starego Kraju, to
wykupcie tykief'Viathe Lake Shor®
Route."
J. B. CHXLD8, Au't Cton. Manager.
A. J. SMITH, Oen. PM, Act.
"!"r *ww«r«-
"MATERJE:
Wystewa nowych inaterjiu nas,
jest co dzień więcoj ciekawą.
Przyjdźcie i zobaczcie nowe rze­
czy, które dopiero odebraliśmy.
"KARPETY."'
Draperje kurtyny nasz stor jest
najlepiej zaopatrzony. Bardzo
piękne ciemne i dobre gatunki.
Nigdzie nieznąjdziecie tak wiel-
r/n
E. W. CHAMBERS,
Róg ulic Moore i Clierry. Toledo.
1*. A U ii St S
366 Erie ulica. Telefonii ,Yo. 388.
Najtaniej sprzedaje
MĄKF, OTRĘBY, STANO, KTC.
DETROIT AND CLEVELAND
Sunday Trip* duting June, July, Auguit
Erukopis 0delia,
7Q ®OA MO^ IU FICÓDZLLA DRUKO
łpi.v'pjg unas/ytią do pieuuiu.i /. *H cliurak
lor a i i i u i i i z n a k a i u i u S i e i
maszyną z POJEDYNCZĄ KASTĄ, z «IP-lOgUa.
nincyą, że lepiej pi^zenifc inne podobne maszyny.
Żadnych trudnych skład' w nie ma, a jjont trwała,
prędko łatwo można nią operować. Wytrwa be*
poprawek dłużej niż inne. Nie mu tasiemki tu
szowej i nie dokucza operatorowi. Jest, piękna,
mocna, nyklem platowana, dobra do wszelkiego
drukopisu. Tak jak prasa drukarska wydaje czy
sty, czytelny manuskrypt. Dwn albo loegzemp
larzy można drukować odrazu. Ktokolwiek może
sięnaczyć i przyzwyczaić operować te maszynkę
w dwa dni. Wyznaczamy $
1,000 na zakład
temu, kto potrafl na innej maszynie prześcignąć
ezybkoć naszej o DUHKLTOWEJ KAŚCIE.
Potrzebujemy apentów. Dla handlarzy tspecyal
ny rabat odstępujemy.
Po pumflety, inforrnacye, etc., piszcie do
TOKOLEJ ŻELAZNA^
jPl^eefing & ^ric
r-KURSUJE-^
w najp£©stf £ej linii
POMIĘDZY TOLEDO.
I S U I E
O W E S O W N
I A I E A
1
pomiędzy
TOLEDO I MARIETTA
Sypialne wagony pomiędzy
CHICAGO I I'lT SBITROIEJi
^OEAZ W '.GONY-.
B2IEH1JB PASAŻERSKIE
Pomiędzy Toledo i PitiJ-burg/ein przea Akron,
Cayahoga Falls,
Kent. Ravenna, Leavitst)urg, War
ren, Niles. Girard, Youngstown, Mew Castle i Al
legheny.—Jedyna kolej co przechodzi przez
PIMMWY
M. D. WOODWARD, JAS. M. HALL,
Ś16 Monroe i
ROBI I SPRZFDAEJ
U Y
TRZEWIKI.
Robi obówie na ofcstalunki z najlep
szej i najtrwalszej skóry. Każdą ro
botę gwarantuje. Reperacyę wyda
je tego samego dnia kiedy oddana.
FRED. KRATT,
410 Monroe ul. Toledo.
rwmv^w
IV
tańsze, sami się o tem przekonaj* partnment to jest przeładowany,
eie. ciekawenii rzeczami. Przyjdzezyć.
Zocaczcie nasze stroje damskie.
42!) and
"ŻAKIETY."
w
....
Wielki dobor, szybkich wyborow,
kiego doboiu. Ceny u nas są naj. stylów, kolorów na wiosnę. De-
NEUHAUSEL BROS.
-l.il
Heblowane deski, drzwi, okienioe,
gonty ©tc. najtaniej sprzedaje E. W. eitAOTUERR,
and
S*pt»
•X-UE ODELL
Założona
SOIMIT STREET.
A
Drukuje
.'.y
VI
(r
Gen. Manager. r*en. Pas. Agt
'Naprzód z wolą Ludu.
MM. MM
AA
A A
A A
AAA A
A A
A A
MM MM
MM MM
E
KEE
E
E
EEEEE
MM
J. J. H0F LAND €0.
'HAFTY."
Najnowsze hafty, falbany 1
przybory do sukien. Dostaliśmy
zwieźl wzbór. Przyjdzie je zoba­
czyć.
"CZARNE MATEK JE/'
Jeszcze nigdy przedtem nie
mieliśmy tak wielkiego doboru
materji czarnych na suknie, jak
obecnie, Wszystkie znane tkaniny
i rzeczy bogate.
Zobaczcie nasze ginghamy i nową ctelizeę.
BUDULCOWE,
Heblowane deski,belki, drzwi. O*
kicnice, gonty,etc., najtaniej u
Cor Chervv tV Moore JStrs.
i I
-«soT4OT8is rourasT.1".
Sprzedaje karty okrętowe na wszystkie głCtwniejsze li
nie, wyseła pieniądze do Europy i śeiij.ga takowe po
średniczy przy wyrabianiu dokumentów prawnych i ny
potocznych.
(iKOSERNIA I SAŁOON.
Wszystko zawsae świc/c, w dobrym gatunku, a taniej'
niż gdzieindziej. L'sługa pospieszna i grzeczna. Wszyst
ko załatwiam raetelnie i kontentuje się małym zyskiem.
NA Ii ULIC LAGRANGE 1 EVERETT.
Telefon .No. 575, TOLEDO, OHIO.
vumm
HAPRZECIWKO POCZTY, BÓG MADISON I SUMMIT UL., TOLEDO, OHIO.
Nasze raty za naukę są umiarkowane tylko kompetentnych nauczycieli
zatrudniamy. Nasza szkoła jest uważaną przez wszystkich za naj
lepszą. Dla 79 uczni, którzy do naszej szkoły uczęszczali w ubiegłym roku,
wystaraliśmy się o dobre zajęcie. Szkoła otwarta wieczorami i w każdy dzieli*
Telefon No. 708. BRACIA MELCHIOR., Właściciele.*
W ostatnich kilku tygodniach wystaraliśmy się o posady dla 19 uczniów
ii
Y Y
V Y
Y
EEEEE
E
RRKR
najlepsze utwory literackie, przeważnie oryginalne. Zamieszcza rnj'ppsze
sprawozdania, z ruchu robotniczego, polityki, ekonoinji, prawodawstwa, z żyda pola
ków na obczyźnie! w kraju wiadomości z Ameryki, z Polski, z całego świata, etc. etc.
Żadna inna gazeta polska nie może być porównaną ani talentem, ani techniczną olcł,
żałością z gazetami amerykańskiemi, tylko A MKIIVKA.
Jak kto raz zaprenumeruje Amerykę, to jest na zawsze jej stałym abonentem
"Ameryka" wychodzi z bezpłatnym "Dodatkiem Literackim'' w każdą sobotę. Pro.ins
merata z przesyłką wynosi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie $J.50 a w Enropie i
krajach nie należących do związku pocztowego, dwa dolary rocznie z gócy. Należność
najlepiej przesyłać przekazem pocztowym lub w liście rekomendowanym.
Adres: THE AMERYKA COMPANY, M37 St. Clair str., 'Toledo, Ohio. S'
ot»łmntMMmoomoooo»moooo»o»owoo«»mm
pHCĄ WIĘCEJ I MOGĄ DOSTAĆ!
W przeciągu ostatnich paru tygodni odebraliśmy setki listów
dziękczynnych za nasze druki i kalendarze, oraz z prośbą, abyś
my więcej nadesłałi. W tym samym czasie odebraliśmy także du
żo listów od naszych kolonistów w HOFA PARKU PUŁA
SKIM, którzy nam także dziękują rozradowani i potwierdzając,
iż druki nasze zawierają rzeczywistą prawdę, i że odtąd jeszcze
bardziej będą pracować aniżeli dotąd nad tem, aby ich najlepsi
przyjaciele także tu przybyli. To są najlepsze dowody zadowo
lenia. Wielu także nawet wśród zimy kupiło u nas grunta, gdyż
ziemia była dość wolną od śniegu. Tpk jest! Każdy może dostać
bezpłatnie tyle kalendarzy, druków informacyjnych i map, ile
tylko ich potrzebuje, jeżeli się po nie zgłosi. Gruntu mamy jesz
cze dosyć na setki farm, ceny naznaczone są tak niskie, że wszys
cy się im dziwią.
W I E K A A O
Panuje pomiędzy tymi, którzy zapewnili sobie ognisko domowe v pols*
kiej kolonji
"Poznań," Clark Co., Wisconsin,
Albowiem wkrótce rozpoczniemy budować tam kośriół polsko-katolicki
W ubiegłym roku, zakupiło tamże grunt przeszło 100 familij polskich, bo
przekonali się, że grunta w okolicy tej dobre, porosłe pięknym lasem' że
tylko od do 5 mil angielskich są odnalore od miasta, targu, stacji kole
jowej, wielkich pił i tartaków i kościoła że z'emia ta, zdatną do uprawy
bo rodzą się tam wszelkie gatunki zboża tak jak w Polsce, że drzewo pięk
ne i sprzedać można za gotówkę.
Kolonja ta ma wielką przyszłość przed sobą, a w kilka lat będzie jedna
z największych polskich osad w Ameryce. Gruntu mamv jeszcze na kilka
set farm, a sprzedajemy go od $0 do £12 za akier, na długi czas do wyoła
ty, tak że najbiedniejszy może w kilku latach stać się panem własnego
zagonu.
Mapy, opisy i bliższe szczegóły o gruntach tych przesyłają bezpłatni©
za odebraniem adresu:
S U E K I & O A N Y
412 Mitchell Str., MILWAUKEE, WIS.
w r. 18Kb
rt
K
K
K
K K
KK
K K
K K
K K
K
II
RRRR
A
A
A A
A A
A AA
A A
YY
Y
Y
Y
li
it
DOBRA GAZETA DLA DOBRYCH LUDZI.
Wszy Ft kie klnsv cądzi według jednej NpniwiedliwońeJ. Uczciwie postępuje i nikoiro
kit nie boi. Jest największym postrachem na złych ludzi. Stara sięo oświatę iudi..
Ma największy wpływ na lud roboczy, bo U'v.ciwie go broni.
Jedyna fjazeta jiolska, która wydaje co rok kalendarz dla swych prenumeratorów.
Płaci uwym robotnikom najlepiej 1 najregularniej od w».vstkicli gazet polskich.
Podaje więcej wiadomości, niż inne gazety jimerykan.-ko polskie.
119 West VVater Street
MILWAUKEE. WIS

Seyfang & Co., 17-19 Superier, str.
Hoots and Shoes—Obuwie.
People's Shoe Store, 75 Monroe st.
Spathelf, F., 411 Nebraska ave.
Tanner, G. F., 607 Summit st.
Wahl Jos, 619 Division cor. Wabash
Buckeye Brg. Co., Champlain&Buslj.
Eagle Brewing Co., 725 Michigan st.
Toledo Brg.&
Boelter, Max., nar. Locust i Bronson.
Hainbuch, Henry, 2819 Lagrange.
Van Noorden Bros., 435-437 Summit
Goal and Wood—Węgle i drzewo.
Dr. A. Kalkhoff, 507 Summit st.
Hohly, Dr. F., c. Nebraska i Division.
Young, L. A., nar. Cherry i Bancroft.
Dry Goods—Towary Łokciowe.
Fisher,Eaton&Co.,Bee-Hive, Summit
Gahan & Robezt, 707 Summit st.
Neuhausel Bros 429-431 Summit st.
Bickel J. J., 518-520 Summit st.
Showell & Co., 432 Summit st.
Weeber & Parson, 1007 Cherry^st^
Smith & Co., cor. Water & Cherry st.
The Witker Mf'g.Co.,Oak c. Water st
Western Mf'g Co., Water cor. Vine.
Steamship Tickets—Karty Okrętowe
Brzeczka M., 215 Hausman st.
Fisk Sam. T., 311 Madison st.
Kujawa A. A., Vance cor. Juntion.
Paryski A. A., 140 St. Clair st.
Undertakers—Przedsięb.pogrzebów.
Abele J., 816 Cherry i 352 S.Erie.
Coyle James & Son, 431 Broadway.
Hoeflinger M.,142 Bridge, E. Toledo.
Matheis Karl, 624 St. Clair, T. 252.
Wholesale Liquor Dealers.
S. Stcttiner, 118 Summit str.
Henry & Schneider, 607 Cherry st.
Ileal Estate—Nieruchomości.
Macomber & Co., 108 Summit st.
Paryski, A. A., 140 St. Clair st.
Kriesky M., Grosernia i saloon, !443 N. 20th st.
Lukowsky T., Saloon, 1244 North Broadway.
Richter L., Obuwie, 2738 Penn av.
Gajewski T.,Groeernia, c. 26th & Josephine.
Gliński J., Grosernia, 2803 Carson.
Jackson F„ Saloon, 2529 Carson av.
Lutz J., Saloon, 2719 Carson av.
Sitler & Zeigler, Apteka, 2631 Carson av.
Sobczak J., Grosernia, 1729 Josephine.
Szewczuga W.. Agrnt AMKHYKI, 1926 Josephine.
Wąlloch J., Grosernia,22 Kościuszko.
A O I Z Y
Syrup P^? Winslow
Mrs. Winslow's Sooth iwę Sfrupi
Caveat s. and Trado-I ark? o"nt ained. and all Pat
ent business conducted for Moderate Fees.
Our Office is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than those
remote from Washington.
Send model, drawimr or photo., -with descrip
tion. We advise, if patentable or not. free of
charge. Oar fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "llow to Obtain Patents. with
names of actual clients inyour State, conntv.or
town, sent free. Address,
Opposite Patent Office. Washinqton. D. C.
LA pamphlet of Information and ab-/
\stract of the laws,
showing How to/
Obtain Patents, Car eat". Trade/
v Marka, Copyrights, tent ire*./,
Cor. Locust ft Brcnaon.
TO MACKINAC
SUMMER TOURS.
PALACE STEAMERS. Low RATES.
Four Trips per Wxk Between
DETROIT, MACKINAC ISLAND
Petoekey ,8»ult Bte. Marie, and Like
Huron Way Fort.,
livery Week Day Between
Odell Type Writer £o..
85-87 BtH Ave. CHICAGO, ILL
Double Bally Lin© Between
CHICAGO AND ST. JOSEPH, MICH.
OUR ILLUSTRATED PAMPHLETS
Bate, and Exourslon Ticket, will be furnished
by your Ticker Agent, or addre.a
E. B. WHITCOMB, G. P. A., DETROIT, MICH.,
Detroit and Cleveland Steam Nav. Co*
TYPEWRITER.
"BEST" SHORT-HAND SCHOOL.

xml | txt