OCR Interpretation


Hermanner Volksblatt. [volume] (Hermann, Mo.) 1875-1928, October 21, 1887, Image 3

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060116/1887-10-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

!
tt
r-
1;
;r jf
tt nt-4&
airtt. dZnaqHo
Jw V4MM
gaqavji; gaq unsST
äjqi1?a UZ? N0. iazzaz aoiaaazq
jr; J-qa uo uaijzaqjjng cafeaaa
il Bt Va M2$3W$ aSzaaoq ?lZ
fciitq qavJg er q z aaagajaaqa um
. fiaijna& HJnoqivJ faaza kony,Zuy
jiscaSag) 'zaj uaqaoa isouuv aarnfe
a! ßaajnaä 1? tt'Qi! fla 'aaiaijaSzjiia
nf runqaaaag aaq usa qay 'ua,nq uaq
,aeaq aznxZ wrpJJiqSÖ aaq uv nana,
,uupZZy?Z mn ?zz ?PZ?a 'nuozg
;ias - 'ii fitia
op laqznHjaaa 5avn.o
ooo'o oa aqgcx uz m WVWl
ß az 'uaqzaazniuza gaano OOO
nss aboaaag , aqusiJpnaBqog; aa$, ura
aawzaq 19JJB ,IR39 VN
kzSS'SuzzusL aaBiJazg gaq
'IlO'il "?!ZW a-m,jj,s
. 'h ,?NVJ aaq zjazg
mai.a3,tqqfcra aj ßnhjsnv?udM2 aa
. ijtgujJöjno anaj aaq jno aqana aavA
VM3lT uz 5H uaqnrjaq vazzamvb.
zuvig qun azva '3ioj 'jja -jg fyt
,tntj zaaq qan uazpgjiaa jzn asa
aaaSunj aaq looi 13 uaaqnzzzL uaq noa
'faij ulvzgM yrn aa,a& aiq
zuinvq 'uaqaoai aaqtraaaaa Jnzjj aajzaaÖ
.I.? "fl'S jnv luvm 'ave, aaqn
ass jctmvzf aaq gz, 'jjuvuy ianK ua,
naipj aaqasj 'uj3afcjqv ,fe,u uajj,qm
Hzjoaßzzz aj nrt vA znH aaq Jno
'8 tu?80 J X3$ju3a$, uajaz i qan aazqazzaavq
uasjTio tnq uz $lj tujjr aaqnzjzfi 3j
'izzöuzkmn qun aagizaiagjnv yna8as3)
.'?qu?K aaq sq?ZlSiZW ajnt(j
mz 'ämnsZ u6zji ujj aznauojjvg
noa üJJIJICS Zhv 'uZvZ uajjoifojaBao
u5W 008 Jnvjjcö fezj uaq 'aajmo
?q uc qiugzz ?g?L ?qua vh
pqzsuu, u?zq qun zqlnzzck,v uvkzg
''ZK 'üV Lq snv gvq uvozL KzunsZ
mzuiSnatzz mz vozzvW uoa ljvHj
-ttgijivZL q uz,hW aaözaoa qqg So,
kKuuus(L u:v (pia quvquzn?zg ?z(Z
?3G I 'W uozj,Z2vtzZ
ZUPZ
uom zvh qiZW maq uogz tqunJ)S
'iaa jJo(J tni ?lv w,zzimhjhianq qnn
I?qzZ?TuiZ1kkZuZi zzm ,qina ?h?z?F
'poma, qn?K z,zuuvz?gun uoa
'qnj?q JjnrxJ n? uz?vv fy$ 3J quzahza
oojB m,zZ ?uz, jqinat ftpnzu in au
3?fSÖ PG5 '13091 ttzasznöz
'izäj uaqnnzA g
qav qun jc?V uaq ui Ln auza uatz
vachvZ!jnv?q amqvu?g Jtaupj jznx
uq jiocujS; uz h,zj aa azövl 'aitjo uaq
uca zz,jvhl,a qzvhZ'q aa Pvm,S
azj no yuöuoqiojQj uauz, uaßiq aSioZ
uz qun zzöhaS .qisz, " uauza LnazuaahsZ
vuaz zaq hzzj azzvh 'iq3 uaa ah?zg
uq önv 'iqo$ Sioag) aSuqslig aa(j
30CI NNZE lZZUNSI
gajjctatoj qun guvaZ
toa quzj uapjqjr nazaquv uaqnq aaq
mmvZL azcj 'uajjpiS azzzzzA uz 'aqincu
auzsiZ) guimvzg uuvzgz u,A 'uaqaz
zvq mn zaqvq uamrz uaHjuazz? zaiq
qnn NLkaa? uaqans, aqnzqzA , uZihyzg
vq qun gmuaui$j0ttB svq U$v&
aS pü'jjdui9(. aaßijju ma aßiauja
nzazhnWaLzzZ) aaq uz zlz quaqy uuzlaß,
''VQ'fl ' S'W '8nq9aj i jfe
f 1C
'ßnul uauhaa uvm maq
va 'zainajuagy aauaqazznkun aojarg S
oquaqa uza aa ijz aaqs taaqoi; 'uaqaom
zSvjaöuv o uo$j jjz aquJ s.uLurz
nag :jßoj Lun,;:F zvuozzvzs
'uajzazä
ni aaiftpyjßj utzz 'uaipqao uvavq
ahzz 'aaöajquBs JiJ azazzziqn? mz
aiq Hanq zummaV aaSuojna zoaaaag)
:'tDq)i8 inv& gno qazm Lanzzak
'knaizx aaT 'Z 'l 'üzzaaE
-uaqzozlaS zjz 'uzz
'K uz gj8 ipj Sa?qizq:a uz asaj
tQ8I 'uaaoqz? LaaqySzugK uz t8I
ilLW '21 wo 'ZjsqHazA ja'qo aszzng)
aj(tjpuoi9;ad aaq aaqzuZ aiinqya
mpa aa(5 'zz(Z ''aiia
n? ajqjßußuiaq gziaqz 'azvvzZ, maq gzzahz
?D5l qv gLNS -u,qaa zazzzzj'äg,
u;q gzquvma quavaz sqröuA aquanvz
-üzqvq azq jnv uuvz qzal u,zzv,kqv
zjuazqs'ttSG PJ aq uz '3 aaig)
'ttaijoiiaq uoavq ninqzaP;aua)i g?q
qita hzZltzzjzänrA izuzaqzjuza aam
Hsu g,lUsllU'zaF g,q,l 1)&)V4P q
aa;pq:aag azq ajiat 'uaqaaa zqzvmö
aOszioQ auu uiazjaß A ßaavuaZ uajtu
,vZ!a,m maE pQ 9i 'eazaajig'
uaLohusäszf
uz uaav5Z gaq SunaomaZ an Luna
,2ia,gr - uaMizg aiuz, SunziaqzuZ
aiq zaqzam .ZZvzqösz aauazzTg gvz
'uaSaz
,aaq,zu zmvuazuaqzjva atzjgkuvaj svq
hau qato 'qng aq? azzaq uizjLuza
j6 inni anu hznv nojpöJ uhajiaSazotzZ!
f.äaaa uaSö u,LunLziqz;kagz azq
uuazr LunzzaF aazanzuvaK
jjnpjaSuD uauqoz
U'jzZ u.h?j;voö azq zrq uahnaaK
'ai'ausz auqlam zzgvsaa
zZizu a!uvaqoZ aaq uoa :ibinqox" aa
vq 'usqatt Z?qvq imi qun az Jijiioä
u)8i35iq aauiaj uv gatazq zzvtz aaqo maq
fall upgr.jß ttifiaS 3cuoj;a;c.3G5 taut
'ujusBing uz aaöanqazs u.q quvjSI
qun 'fyuuajQ a?8jqtnuiaa
'pjpnaq 'qiojfi" aquauiajia PiiiJJ u,
"üq 'Lunaa;?a?H uaqjyjna ?aq psyqunB
gvq ?ZW aaqoijo 9l 'unuß
vunfpn uaSunSjjjJaaiun gquvjjinacg
no zaqvq qun uaiPzl jiammSnß aqi
qaoiinrg uz gaquviwjo giaqz ßunnaij
aaquqaijjg azq Jnv ainoj tiajo aj(j
'oanaaaj n! u3?uaoi& zHjznzoct auiaj
qvh uijjvzaazun quvißnzg quaahz
')ua ujjj jiyjutiiauö qfoq uazsz ,tz?z
ßna.d ,'vq tzv, ',azckavqaz Kv
'i)TX-jqi uiöizzuyVaq vckaanI uaöz,qJ zq
qun mnhiüiavkA uz8lsjnz?,lvuv u,zq
,zi kZaaZZLSE saoza LunjjvqzA azq
zzmoq qun 'ag a?avqza gvq uo gzq
gquvztznzg uikuzaaaz uaqzjzuzva uaözza
-uaöaö uaq gns quahaaq uazs gPzaa
L;uz uazzo gaq öungaaitzaaqaigz azq
quozqzjznacz tzrq zazHzzkZW q aoa
uljliZL :zq Zuara, .SunziattnaaZ- aaq
ttN ,A 'zzJ 'Sl 'uziaag
'aqas u'jaztoaVzno ciaig
gno quij uaizzmvZ ajqnf zaaqnn
09lf ua
autM5jz?nhlj,K a?u;a Lunzqvag qnn
luSsnz'avq'.Zkun uLuoz tzvu zju aj?zq
nu qun 8un;ug uanau aiuia askgnv
aaA anü HzuqnviaJ azq n hzzj qlvsaq
aZ agvL aup gu,zzvqa?E uaö
lioquo gjupj naöaai inhz az,vh aazzizi
'ZiZzA azHjzqizl a,zuziz ZA -niqaoai
uavzzu, aitaaK aaq aoJajaiajQ- aaj
Q l 'Banqjaaia ',A
sijjiraia n? uakunpzaajF anau quzj
SQvJuaqa 'u'ZjnZjNv aimaivzf azq
arzj uaxvqzquv Iv qaza zSapLqo aaqs
zniiLzu q'zZiiqz ui aa uaaa 'aSucz
'NJJ 'uaijszqzjaq xuqoq asuivzuazuz
ndaii aaq aaqniSpW u'Zvzzqva azcg
aiicfc zzzah,
aa uaailoLjaaiHzaaqzZuOizaß' aaqnuaöaS
uaSunazZnaz a,u;ij ?aa;aq uoiuQ
puuag) g!alllazSa,lzs gaq a9oiug
ajj4oiB3j jni zasZIA aquatz,
cutufca aiq ja maHvu ?:nj 'fizqdoaS
a 3uri?:sS aqin j(JJaqjijo
i pu aaqo 'anal uaqaaa ii.z'zz
aua aamuiz anz ag'guqvhzajag aiuzaZ
IvaaaiA aaz qa 'aaqzaqzjzua aaqnavq
VTtri) 5z anet ltaifoabliciff aaq
Bi !u LuvSaa ijt gag ni ijaa:ig aajtxn
s3ai ? S'.'ia aäl ufti oun iaa5iaa 8
; ??, a?asJ g uzj aaZurznog zvaauaA
.Tn'j'ai'Qs jO'ti i1
- ttPlftta
'ZLzzs:
vKpx(pvUs saslzs
54 tanSasrn ttan9"l
ar Prm i. T
SSS SP 'ff!
Mnqaqmim
noa SA zaana ua, ,3, k
pqnz,LsVaaZ Hg guagnaa !zaT
' i44" sviujn q?Q nm gnln
?i?5,S m uz aaq
nJTWriHl a 1 . i M - m
-iüg m yNV qus taaja
vuaaa azZ?ld?uaas zazs quanvUm,
azuzz nanaLaZaS nazZsa zq.SaÄZuaq
a , . .
'üj iqsvazA v?zgm, aaiua m
Hn IJIad azq axaazA .' Inv
PjA I a. J
nwui aoa -srao iuanitisa-triffst airtk
-uaZzaSaz ahazuzzaK aaq jno ijj qnn pqaa
aj uaxzaqa aahz avq 'aqancx aazHzaaa
nasiua aoa as,aa 'a,kuz,s
Mjnl'zznzaä aaq önuhsjuiuü an
ZZkmoV ?NI)a anzA
'aztznm üaqaaa zzvas
-j- kpvu navvM gaa , imm
aa flpa oi 'naitel a ro 'oarr4 liaiiaa
aarn zhs fez aa ai4nm froa 'uaaaa
ljoa n jBiqaaft mal nn 'ira ifiao feil
ajUvi ' ätomliaca aa ' 'uaocaaaa naa
je kunmq zanvzx azq aagn ajvHzaaagq
n? uaLzzfexquo aaq uazzaaHs Zß?aö
mui azagg qun gnv fezaiön? uagnS
uaqzaq - jzux 'azvnaqgnouzq Sunzlnaaza
'S -zq qn ,p n aa vq 'zökqaazk
J'? !'5 j8Bt naSnktaaznn u? uaö
onSama uaSttjvaz ,im iarns aLuloaa
gvq afezam 'aaoftaÖ arnfeca ans aaa ni
faott iqo aaq 'qjjimjtt afejjzjp aqnaa
'!' 05 -vaaqnan? n avaiavavi
aaq uz aLoznusS uaztzaz aaq mauza uo
aauvzaaa Lvjas aaqu,SaaaauaS?k,ua
livq aayzzmoa qtvö nia
qnvft qun onvia aaüno aanaaS asa
iBII aanrxuazvuozzou uaq uz gvq 'azzyy
xnaqai ua onn 'aaa istjliaffa
".r i ' ' i. " - w
'Wino) maq aasiaak 'aöv7S?J
wazal aaa uaölvaaS .rann nmaeacr
8aq afoatojj tznm uaqaacn ,Sa,,S
w r i i -ci i -
nju'-ß "h jo fsjov aopryj- aaq
nazjttng) nf uaaknaazf ufpi guagaquzmuva
8vizaß uza anje oaqtaajnifn gaS
lfeJtjrtog giuza gzazzzm 'fza uaadazzaaa
a,zjzuzmg,qzzaaazunua,gvha?a uaq aapzam
. m
znqaaquziklk uaq 'luPvm u,nuvaaF
gvq unu tzU ulwa aquazaazuzZ aaqaL
aviak .folxxivfft linfcUn aia naana
vaßaaS vz aaq 'naqaüaq anqaaquzzuS
aaizt iqa qun aagaz uza fozj maHzam jno
. -. -.
ii'!"' VJfJi uv 4
jnvqguzaaaE uakpzqzahzjz mauza uz gzvz
oqnzzf swza aLiIvSuzA mzas .:gaquaS
io ,8,3? 'uvva uaaSuU fcll SvS aaiaia
ua8unaagn3V u:Hzzqzvz U3Z3cu n? gzg
'fejznvA uaa 'aaazlzuzmglPziaazun uaq
azcn '3jjo maahz ,zm a; oj'fopaaailao
u! uuvjsR uamaa vttlvcnuavaS uaava
aq aaaag uazzzzyayj, a,Q5
.'uaaaailQO iloaa
gaaaaH aaaöt Sunaö3masz aiq feno uaaq
uo 'tunjpqaa azq anu ,q,zu gun mn
uazvvZA ut ca 'izag aama uz uzaz?z
,ua ni qun uanrqia n? zfevmabamk aaaj
un 'uaSunka3 aaqo quzj azzA 'qaz
uaqaaoa zagzjav zipzu qzvqoj aqazaZ aaq
gvq 'uaqvq ni azzjvq 8unMjoA azaqunav
aq aqnvzv viszT aa : uaqap uaq
nazfejunm gvdoanZ uapiozA afezzzmmvA
aaaaimiaa uailoigaaaa aiq feanq aqaacn
uakuvuijZ aaq öunzaöaig azT 'aanazj
zmzaidA aaq uoa Sunaai3aatt aiq azavmaa
8oaiaZ uaaatzzaS uamA 'uagzzjniaatz
avhsnvhszorzZ; mz zP;cu,LPz,zß) gvq
uaqv8snosVunaqa?a,F aaq qun aanazjzvq
ozr aaq wzizuamvu 'uaanaz) qun ano?
aaq umnaqsnF aaazjaq auza iiajtavjivctQ
azjquaqa?,,acn yan, agoh SunaatSazg az
'Hzzkgm zfezu Lzziaiaaq ,3j aanatzzqnxqaA
qun quniA aaq LunhghaA auza ! uazzyq
zatznjaözaqiah gZzqaaA gaq Snnaajjaq
-a,F auz, azaiqig) mafezzzjvfejyzai qun
lajjQJin jrj jno gazovzA uafejzavönn gzq
azziaHjzaoL azq ßoq 'qoqaooaaqaa xif3a
uz 'aqag auza uiazhvgz aauiaqaoaigoag)
u;q aoa fen?ayz azq vizzz ,uaqzjzzad
iati!ZlB- aHjzavbun aaqj
,pnrnfej
-av uanzazjzaqZ ,a,qunh aaqn ,zm tzz azcZ
'Zzzjoz waqviaS zlz aaq? azzaqquvquzJ
azT 'uaSunzaS uag,i,LuvsS aaza a?q
jjznqzz uaq ,zm vzqzzz'.z aquaizvhzua
zaaqzA gkzugzx gaq SunmqiW szq vq
aadazzs h!sajoZ maq & fezzaaatz , iaqzq
euainig afezoj iap zajv uz feou anu ga
,qsz? Lszzpoo aakzict:, U3g,äa uaq aagny
',uams8aa jnv mnas6n?ck Tizqzq ua,
uunuaöoj aauza azzmzjaoZ aquzHjnz, aqaj
gvq ,.iz azZ)' -aaaazzL hivajo
uaaa gaq 'aznfejaqaasaSunS aaözi
kdzaz aaq gao,z,azL gaq zzaqazK avzzfezzad
qnn ?zzoshnam ZjaaZnv auza zlz aaz,jz3q
-sj uzjtaq n? zjdvjuaq uo uajfevA uoa
gözuozs aq zuatz,IaK ?v(L
'naqnvzj?Suza uafeaaq
a?jz uzaj zvh qnn u)zoa uammou3Sz.3j
aaq aa ljz U3jzcn?uz 'aaqagjssi aaq aia,
fe?u 'uaquvltn-a zfeuq femq uaaquoi
'Slnoln? ,Z?zu i?j aanatt gvq 'aaana ,rvi
jfcvqaaß aaq foiaiS 'ixiilaa raiorn
uaziSajiua iaaq uz ,n?j ZöZkZjqq "
aia 'quzA svq arm a,iqazz?nani quaqy
mo uuoq aa zzz 'Piz azunjiua qun u:a
mnz aazzo uznv uuza aazq alaquzizua
uza aammiZ vai 'ivat quaj,mqv nojg
amaj cnajfcjen 'qni afciipnjSun gvq
azaaadj aZ 'ajiagz' amvjnvaö jno üafe
'zgzjzziA gaßzaqvliaLq uzaj aaanW
uza azaqaom'aa' SzidzaF ug
'laijvkaaa
zdvzg aq uz feoa aaqn aqanaa 'zHnzZ azq
jjzaöaa aaqaozgz aacz 'qazfejiaa qzoqzzo
aazzaqig afe;zj?nz8un a3q 3lj,q a8sZ
u, 'qiapj,un qun ijnjjj uz upvnz zaaq
aaczeöazg mauza zzm aaZzjaqquni) aaq
whz SoPj 'nzafejaaqn aiuaaA azq 'aa
az?t:g uza 'aazzizaE aaq aauza maqqoaa
gjjg 'a,z?aq U3azqjna3q3ia 'aizzayi
aaqn akuaaA auzaj aaq 'uaqag aa tnaqq
'aazzaqaK azq Yanq guaqoE qn qonaA
?auzaj ua,aa,,E maq viaqzz'az gno
aaözjzqqunaß) uza fezj aichajaaqzm (uzzzx
MWJS) Iql?vqg:oW Svq Hlnq uqvq
.andjzomyA aaq nog mzag
. -'auüaqsno
vunuaajznI uaziaW 'zSua jno gzq tozj
Dl ZZ'Zkzqvj ?öun,fenazag qnn Sunzazcn
,fe uaaa 'Nvini ,jvizgLun,SZvaia
gzo 8unqnaauzK a8ziaojj uaaaq feno uaaq
ooj ',naiaa ,jsz,j ,?,zitauazA azq anu
zfezu afezam ,jvaz,qaaj9l uoa aziqofö
uauaöoilaS uaqaaj gd,j uoa aauza gno
uahazjaq uaqzajazE 'uaqs, ilj?h?jaz uaj
oK qun SaaqtzöznLS 'SanqaqVvW Pl'Eß
'uiszk uaVunzjaZ azq azzj feno uagoj 'quzj
uaqaom zqoactaa öanqZva,A zaq qi;zzuuvz
aq ayzaa 'aamazz azq anz uaövmgvnn,
Hnazag; uafejzazzaza a,E
'uaqaocn
uajjzaLaa agzajavz vz feou aaqo 'kz,
fenzj 'Sunözuzalaxz aalazq uaLgma3J maq
aZ 000'SS ZZM M uatzzzvuauoL uafej
zuvzzzqndaa aaq Lunkzuzaaag aaq aazjzam
strA qun .a3jvM gavE uajvzz'qoa
gaq aazpz aaq 'zainoaZ aovzaJ ,a,
rjvtzaaa aqin ,vfejnajag) aaq aaazjjvg
aaSzzvM3a uza 'C3i(5 aaq ! uaqiooa uaz
-tzouaq uazusaZ oooooe um aiz .gauizzza
vW gZaodsnoaT k?q azvzaaammoA a,aza
09' az 'zaqzauuS azqzgqazJ; agoa'S
zalui uaqaaoa gzav guzz
'aajd(Z mn? aanaZ maq uazazj
uajalnoK v0I aaq?N .'uaqioa ,igzja,i
zozozazaamlvquaß) gvq qnn aajj&n& joh
uaq 'chofejuaqss zzaqrZ azq jno gzq
quoag uauza Hanq zj; 'uaauqocnuzI vOSI
vcnza azm 'uaöazaö uazuoaS uz xanaag
zag 'uzzaögjofejzs JO(B
ua,nafejaaqn
ahvZsaaqaz oil kvq uazzvq uaqzajaaq
fl !uo aifeazfejaG uafezzqza maq 091
uafezzuuvm maq zi uazaztzaS aazqaz
USA 'zzv aavL 001 uaca zzz qun uaa
Svl? 01 g,a 56 uoa aanß mi jl6 'fi6
gzq 06 uoa aazzA mz 69t uaqavzj avoai
qun 'uaq uazzzafejaaqn iaq 'fezaaaa
uaaivO 06 uoa aazns gvq afeia 'zzqviaS
'uaz?
nausjaaK (atzUZP qnn afezznnvm
:. , '. - .
söö; bfsjt ua?i!Znaas n nas
m'm
MJ0
I ' 'uaqasa uaamtlaSIi euaibo
g? "2 ? aSznaKz?. oj 'aztzauzx.
I h -iMfyr zuuvaz
jaij uaaamonazr aa aajnrr
uwm9 uauuuvi aaa Jmjj.i uia eml
3?J& aHpijvf qnn tzttls ia ama
q Nazz aagsaS vza vaqnzqaA usa
IZvkuA smvapz ,nzZ ' aaaqgajiag
agaaö ,aza -zda ec xoo -aiateiat
'O lanZUVa 'aS'-Saz m,aUsac
?zio tajqnc
'1 "wqcß qanj uajoi&Bqqa
q ?Jß9 11 Zpmoaqaaa cafcjaajs aaa
qjia aaaOzvavuu suu aa apftaftcfln nx
tuuDiqaaqo aaavrx naisai cait 3tacc
uavzmvuPzazv maq jnnnol jji nazojt
VPZULS raz qnaxw a nz 'tav?cr
iqia
WCPH15 9Jt90
-'uafcma
aazfesqoaQ; uafejnaiasihm uaq Jno ua,
5)il5jjaoiaaa qun apjzqiaaj gaq pnaq
'UZA uaq ajqjaj uaavqzvZ, azq qnaaqzm
qv, vzaanvzqzz qun Mviosoa uaö
'Uvq uamaolzun azq i öinvUno aöal midu
gZ(L uo zaSuvW q zj; zaqo 'nvü3&
aaaauzau quaznaqaq us uaqzjznaq uaq ui
u3oaL mz quzz uaavqzsA uavmvnoaä
L 'pjpV uuL? aaßno ,qa 'qazm
uaaqoj uazjazPazfe mo zaqvq qzzaazuvaS
yvT .-oasavaua Mmzuaa gszaaauoaL
kzaA uv jzzaons mauz, . aqaj. uazvq
35 'SvoaazzW atzn I gzq Lunüna
-gvK aano azm aazaaaaa qnn jno aqn. t
um gnaöasW gaq zhazj zrqisA afelmaq
aanz . 'aanvqgn uafeizqmnaaun aama
P'qiosazazq uaazaazuom qnn naaza
t ijij i jfTTifT ffirn rn I rrtnrt 'dnnrn
aiaa zaqvq qun ato raaa aia sio 'aövm
aö fczra jno pnaqrn? uaömvaS .feisi
uauza ,vh aamazz auzag 'avh zqazaa asani
azu von aviiuvo auza ga aiaa 'avoiaaaaiz
auia 'anet uaaiaiaa aSviaaaaii afeiiaal
featjj ama aöaza uazjfevu m, fezaaznva
mm m m 1 W M IA
Yoq .'SuuSnakaaqazz naaafezj aaq uzq
?L . ''Zuuoz uaqaam uaqazmaaa Saiaz? aa.
azq azoa 'uza zfezn abat (pST 'uaqaam uaj
joazaS Lazazx uazjfezu uaq azzj fezaazuvaS
qun quvlqzjpia(L uoa azq 'qvj uaSun,
zaaaqaoK W naqnaq fei gio 'zanvilaa
avaafeg" :uagvmaaqnaSzoj aaqnuaöaS aa.
p,gaa,PzaaF mauza qzzj aa azaan? uazvq
91?S aqjjijgwnjaj qun uazjznaquaz,jzml
eazStaazn uaq aaqan ',aSazaSz?nani
Jla2ß oafcjjjdoana aauza noa fezziazzz ij,
'au6 ua8uz(L uafejiavpnm uz ziahaan uaa
aa gvq 'uuvz uachajgnvaoa ojzv uvm maq
uoa ',os zuazqav qviA gnvmaab m
aahzzij aaq 'aadoozuaz)zA zoaauaA
l - ,'qazm ntntoq aa uuaa 'aaSaza uza
anu gz aZ 'uagzagx öaq sHvA az zzaq
V& 'jdmog mni qnn uaövL mvi
uuvW uahzoa uaq jnqijaa ijo agoaö
aa(j ',uaazaaa zlacuquvtzgvaza gvq afig
zzmvq 'uanaqav fenZ aaqaz aA garn,ffi
uaßzam gaq uaflBjj azq ahzu atzL qzacZ
kuo uamav qnn uazm uauzaiz aanA
fenA zhaA .'uaqazzaF feou aqnnaaZ
aaajun uahnjaq qnn ua8vj uaaquoj ',fezu
azm uanaqao maqoa, 'qunjK gaqzvq
uza arnt'ahg aaqo 'uozzvzg oad fejzazg
qjLK f I uazzvhaa azW uavnzfejaa azzazT
aajazq jnv aaLazazs aauzaj 008 gzv 'atzatn
qun j3hZ uatzoaS ua uzaj azm zzam 'zazfeanj
aö qun aailzadjaa auuvzg; uaßiaa maq
uoa U3qaam azzzz 'Sazzozz gauzam zaagx
gvq uv zaauüzaa gZ l?vmzua(L gaual
jnv znvfeA :uo ajzagg aaquaözoj uz uaj
.jouaZ) auzaj azaqaa .zznF LuzzizcZ qun
'jno tuv,Z8azazr uauza uaqiajaiq uaaaSnj
,;ahuaSazaZ aajazq Z3F uazazzvuqo
aammocZ uauavuvvaaa mz aqzajzqzvzqiZ)
-aaZjnA maq aauvzqnL anozcZ auzaj
qun .zznF SuzuzA uaq 'fenjag uaq
jno rnani 'azaimmina ahnajn mauajjo
uz fezzianz qun Z.Hjaaah uaauvzqug-moaZ
uaq aazun vzaazzmnavav aqzzam ',Z3tzuaq
azajniuN azq nz,vq 'aaqzam 'vnvzuoz
buzzzzE gnv aqzjadaD auza azW
ozj aaZnv
atzruiaq SunijzaaiZaaA aoa 'uajjaazaS
azl aaq 5avvzfejS'.!?zfeZ uaaamq?j g?q
avzoZ uz zjz nwagl. g.aaoxszs 'uaqaom
,za,izmaaqn zaVzzoK aaq gz ',q,zj vunqozq
-aauz 'aqanm ua8uvSaq afezoj auza gnoj
'zvqzqavW aaq zzm 'qazm zzh,nmaaa az
'aaq 'gaaz8vjjvz uaqua'ijaazaq gzq Sunq
z3afejaF auzA 'Sna, nvfecZ ani uam
tziuaE gaavqaaquoj ijfj?g$ uza qun avtz
fezj Zaq qzaöaazdozk SLZg ?Z?zq auza aaq
'quvjaq uuvllF aaquahajgnv özzfevqaaa uza
guoöövW uzaj mauza uz fezj tzvq 'a,avzz
-aa 'Saziaaa uo,nmv ,aoS ahnajZ aaq uz
uaaa8aoa aaq 'g38nF uazjaa gaq anazznq
uoA aa 'jaj uaaqojav uozzzmvA ,aoZ
fevu Svjuotfg mv gzfevZL atzn 01 um aau
SPS1 gvq ',zahnnmzrj,T ,zm ,3,dnvtz3q
aazuozzvzj ßva,A 55 qun annaozz g
laz uo aaPzam 'zqavtzuzazL mvqy zuaözz
.aajzuvaz; 'aöazzaoa ,vh,qaoW uza
'jzaW aaqzzzSgm gvq 'iVzauaö amtzvu
UA aaq ni feoq uaqaghacz azq uaav
'gazmjnv azfezjZA mz önnqazaa azuhvm
aa'aiq siv 'u3,vhzlzvaas noa uaand,
uaaazzam auzaz afezzz azq zqomq(z 'uaq
unjav zaqvnuajna azq qun zattniHA aiq
avck uaqan afezaz aaq tqg ',qoh3ö fezj
zaq qunqzajjnzqzA uauza qun Lnzzg uan
-aqzoö uauza "'anazx auaqzoS 'ahn. auaaq
zzj auza 'zaqvuuajnA auza anuaazz azackj
ox& uo gjjnvvjr gaq uajjvzaaE mzaq aa
auvtz 'aahjnmaaa uvm azgg 'a8zzfezjqvaq
uajnvzaaa ui azzazf qun aqn auzaj aa Yvq
'azazzzzaa qun uzaj ni zvaaaLjno uazqzj
uvzigzcS 'gajuaF 'A uoa ajoq
uazqozf ua,avqq?vnaq maq uz Hzznivn
'auuoa uallaa, gmvzn'W aa om 'mqz
azözai uuanZ 'ava uajasaS avzzjvfej
q aaoq aaqnaj aaq- 'gmvznzW 'W
aazazmzuvfeA maq fevu fezj a,Szqunz
aa qun ?oagtzn,T ni .zazoF azauvz
Z' g.V'uanS u, aa SuzS gquaqzz ahn
9 mn 'quoisL U3U0Z jno aön f mn
gvozumfeozL utzz jva, aaznuszag uzZ
anzani uiqzaoq ,fez aa azavaa 'uajjvz
aaa anuaazF ,z3djoa;K 9SS 'ozg gnvK
gvq LvzuoW mo aa maqqivzg 'gzvm
aaqo aauziuvA aa azqznjaq quayvz Lv,
iaag mg 'SuzauoaT uauza uaqzajmaq
uoa aijnvz qun 'aom aazzaanL aahnaj aaq
'aannoA uaaa n? LunnazSaJ s.azazoS
uz aauxg?S mvz quagjg Homzyz uaS
-zaooaoa taxt uaqaom ualloapS uaaom
aazajglzaifeoK azq azzj uaSunahazasK uazj
qnajjvjmn azq qun 'aaqaazmav vnnnqoW
anza 'uunogaaznA 'aävazA 'i aaq uo
azavq avvdznvaF gvJ5 'zzazqmaa ,Hzu
aqanoa 'zfezu aaqo zzazqaa qza gvq aa qQ
'vatzazi ni OOSI vaa agvazA tl aaq
nv jubq; aauza gno mn 'fezj aa azuaajzua
ahn y mn'gnaSaoz2 LoznozA ua,
zvqaSjno znoaF aamaj LunnHoW aaq nz
SoznnöA qun SvgmvA mo Hzj avq aau
?LZL 'uzaj ui uafeoaqaS uazfej uzaquaj
"vZK vq qnn 'zxaqaq ,nzF azm aom zfezj
goT 'najamaS aajjvW uq uaqnniS
aSzna zjaa afezaz azq avm avqnajjz
'aqaaun zjjvfejaö an8aoz2 uaSzaaoq aaq
fevu aazzoj azj gnv om uoa 'önaa annaazz
aöqzzs ävA aaq atznL m naqavW aau
oaoA uaquanhzzjüaiq gaq LunuhoW aaq
feou aqzajazq qun aaazkzjzanaqz gauxozE)
aSzuapzq gzo z?zzs uagaa uaq jno afezaz
azq aaq 'äanaT aazqvzjuoA uaq azLz,
fezafevnaq aZ 'uammzmfej aajjvzZ anz
aHzazgauuvW auza aajzz mo ta aa hvj
'ruzS Suozzua fesagthaog zaq aqszjaG
mo LuziäviT 'joL suzazz aaq gzo 'aqna
aaq uz uaaaSaozz 'qzazqaaF mauzaj
fevu fezzqaöaaa noaaqn Hzj . aaSzqunzaa
znoaF azzjöuzaS anzaA 'uanzaHjaa ui
'aaqo azztz'ajaaa mv8zinzzaE aaq Z uaquzj
-aaozj aaönT azazvK -jag anu aauxeis
'hsg an? aaqvL fZ aq Buanoaj azq
LvauoAF mv anzoj aaoE azg vQ
uza
SuzS aqaazz ämoZ ni zaaazfen azq qnn
'uaaom znnnzzjaq azaamvzs azq afezaaa anj
'zzaqaL azq uauoqnajzZ azq uamouaaz
-us asaza maq Hvn uua(Z gaaZ zHzu
R2?zz -z?:u us Ezaa zZzZ aiaam
f3 q 2tg azq tzz-z as;Z -aasj tzg
aifosi qnn ayxrgfö3(za szzaz
'uajnjjpaa feg avj ivi3 aoza qnn
'uaqnzqffspuz ,z,z stzZ feg uaqnvjaz
la aaqo 'ua&uegJaSaQ uo aqnzg' azq uz
uazaainvV 91, f linavq azna aiaauwA
gvq zazz razazaaöa?T uaq yanJ5 ua,
-aqamaaa fiiul aöuziqmaajZ azq fczj aafe
V UZ 'uo paazz:zaZMF ,auza graaz
uz KnmaZaaaze uu aqaazz dmoZ nL azöai
vnnaazVazg ,zq qnn Vuaquzjaq u? zjs
aquVZ uanan maq uz ?g uanyzzZ aiaamvs
azL 'uazamaazun uL sakz aaq kunz
-qnvjaF aaq uz mquaka uauaZ uz aznaz
azq mn 'aaqv zami naqazzq qun pm
uamvz aaqvay aaaatzaz '?3?Zl uaqnaa
aaa naSiao nn aacrra felzuvaiaaum
aoao azq yauq aaodgao. uaasvLZ
uaq auj auzhzzZvz gp fezj ajj qa 'uaHnj
aaa ni mn 'uaLuzaqaaqnaa ozpjA-gno
azaamvzx aqaaag auzazz ,auz:, vunaazvazg
qZl ölrmv 'sssi aairk? maq nal
av? qnn azaaqzzmaaa az amhvk zho
oi ',qzv aiaamozk gvaazc u, ga Svq 'uzaj
,nuvaaq,Szzn,S?zanaza ga qazu aalazaaaal
'UN uaaavunZ , uag; 'uayagnsnv apam
vA ayzznvaa, avzuza 'feno mim aöttfeuqv
aq gvaaz noa ,azvZ,giov,A uaquazzvh
-nrqo gvLv(Luz Lyvnmaq aaq jA
flioaS di 'aaia uaq
aaa uaLunaqaS jnoaoq ia aauaaj zfezn
uz gv? 'uaaav ui aabvl? iamk aao
uza you vunviaoa 'fenözva am '.aaqo ga
azazfevazaq uom iuammsnaS'afeilgnu ni
aqana nanszjuaazzuaz(Zl mqrq zuazqaS
aöazazaaSanT mz aqzza 'aaA Lunazuozj
naan sa,3S tna m'frmmoam aaa
öunHzazLgoA e ! zvazüza Lunazuazjna
aaq qnnaK aaq vq 'gzavcoama atax aaq
l ni gzq uauoguaK aayo Lunvkfevza 'g
I ! aqun qun aqnozr ani vlluazK aaq
vunqsqaZ , : aanaVmuavgv?laaavn?m
afia vunubsiaczk oun aotlw$tvaiict
! uaöunqunmaa aaaafei lvl uauvNuazi;
! q LunhghaA 'g Zuanva?,, uauajjoz
I -,na noauaaqa aano naamirc aiq anl uotl
-ua;K ' ! uaivaioa. aaönvmaba aasui
I ' " 'S f
uoauozjnaaaq vunqgqaJ 'g ZuazvqzoA
03vzivmaqa uavujanqaqsjnq ano ani
uozjuazK 's !uazvqiocAa,öiiomatza uaa,iÄ
aözzjanqaqgjznq anj avusW uaq z$
uoauozjuizk 'I lZLöjno uaSutuaqaoy
guozjuaK aquavzoj ,vq aamazz uagoav'
aaq aavvF aajznoz ',Z gv(
-uaiazdj
'NZjno aaztyjQf nauazamav gzv YZZ 'ga
zqazz qun LunuzafejaJ aquaazuodmz aaza
n n m m .
Zlz aajJlag) - 'uajjvzaS fez,A mz, gozza,izm
aa avq aaquzzc auiaza aaaabam oun lall
-ohzvzf qun .zjzatzA" zjz tzqz3j aa 'uzqnfc
auza) uva auzaZ 'mana8gnv uqz uavaö
azqajaqzjvA quzj ga qun 'uajjVzaazozh uaS
unjz3muvzuvg ayjzvjas qun uaqznZ,cS
aquanuqaq ,vq aZ -uaSunzza? atzzjniaq
aaaqno qun .oavSiS .qzoaaS" uaq
azzj fezzzuamvn 'auaövz-uaözaiuVaa aqanm
UUVJ5 'azqnaaa uavunjjaadaA uoa aqz,zg
auza aa uaaaq ajzazzzm '.aunqzaz; azq qun
,aanv,Kvaias, azor aaaaodajß iuq
aaquvuza aazuzh apqunav qun ,ajjaada3a
zoaazß navzzaoq aaq vuzzzdnzF aaq avm
aZ 'uazaaazanfeA uoa azza auza a?m
nqzajvq 'uqvqjnvz amacZ -zaeE maz
fevu mva qun ,zoauva aaq? azfevm
'aaizuoaa avquvifejina(LuL 'aaqa?m
,uavaS LnuaS ,$za uuvz zaazf maq aoz
'uammouav aasZ aza aoa gnvsiazs räai
,vh 'aszga nuotuaa 'a3izzaazaunqug
uazzjmaq aazjHzzaqvjav aaq aauzZ
'ua!Zai
n? zaamquo gvq ',?zzfezjqvaq uofej v
gazq gzo 'aazzauqzj epou guaqog uajzu
ozzaamv uaaoircunjn uaqzjzquvzqmaaj
uaq 'tuvoiq nkvq azj aqazzm oj 'ua,
zaSahvmaq fezj aU a,noj !Snn8zzv,taa
aaq Hon zjaa zqom Javqaq ,?zaHvZL az(j
jösjtolJD uaazqzv uazaqinqzjaaa uaq
,zm quvzaj? uz gazq azm aqvaas 'zSvz uaq
zaaaaaa uazzvzimza uaq uoa Lziaatzmavq
?un 'quzj vziznv zyzn Yzzqavuo zazi
uaaaq 'aazqazjuK uaHzzquzj3q jnoavq
a-,q 'uaqaosaa qnvz ,,jvfejllouhrg
naananz; aosaaszam" aaq uoa ton gcq
'avazqukA gafezizvua uza om ',aqzama8
vmog gno ,moquvzzvaaaaS maq qazm
JfeZfeja afezzqnvzv mnvz auzI
.-aaivj uaoK d?
gvq mn aqanm fez uuaq 'aupg :aau
azu aaemzuzz gzv Hz qazayj oj qun ',hzu
ga azgnm HL l iuavuzv uoa(z uazzzzZ
maq Hon zaolj'mag uoa azZ uuam
'uajzaaHanq az uaqazzm uazaozzaaaz q:an
ltt,vv,A afeiaW :aom uaSoaS aaq auZ
feanq fenaammvl feoq fez tau 'aq3ö
na8oaZ ua,Hzaz nm anza azm azj zzmoq
'aznom uafeaUaa 'azzzaSaaaa uauzz-uavo
azq aHza 'zzjmvW azq Hz zqamqo qun
'u3Saztaq ui uamvaz) uza uanock?a zazZ
gzuamaaavdag; uauza mn aaqa33F
gio fe, anvö" 'aazzn ua? ,8vj ' av
uuvM aavunl uza Hon Hz
'uagoziaLgno uaqan ca 'qazm uajana
aq atzam aözuam aöaj anu amfelvi aaj
aiq ,aa uom uaaao 'uaailnvfe uaa uaa
na8unqoa(x avöoj qun ZuainazaafezadJ
uoa jurzln uaäoaS uauza aaoq azSaa
aa oivUn u, auzfelvz aajazq ajunzuu
azJ5 'ua8oaaaaqn aqzaa,3GiahjvT000'I
aqnn,A a?uza uz auzHjvW aauzaj ,zm aa
uuvz 'aa,dnvhaq aa ain -uuvz uaqvi'q
qun uaqvzzua zznaqzjnz Hinq ajjzHA azq
a' ajznF uaaaq izm 'uaquvjaa auzHjvzgk
auza zvq quviaa3iZ uz 6pm uvmnz
aajjzauS UZA -Bantjjanajj auza ,hoaq
ttLHj'S'aozvaazZ-aqzaaG ma(x
008
'6St ojzo uasuvA mz 'tzaaam aiun old
02t tl! qun qunjK 5ZI zSazm ajjvz
az 'aqanm aavzzaa llnaunaagk uanvar
aaqo aaqmzz nanvak) gzaSaaquZT azzj qun
zHnjaaaun uaazzmaqZ uoa azj om 'zHoaq
aS aahaazh qnn uammouaS qaoF im
aqanm aqzajazcz; 'ajjvzzz anvaS 'atzaaS
'aqnammzmqzj aauvFk maq jno auza
ijvHjnuvM azq azzaimaq 'azinaaz azqoZ
dvzs uoa aqgF aaq jno aizqgg auzlö
aaaz aauooHA aaq quaatz?W :,a,Hza
.ao oaim '-Uvn 'aaüaanois sn
M UM U UT Jft
taaasniaan&ifexua
uza azj aaaapa 'uaavm uaqaom uaqazazav
'mnaaq ivcz aaq ano naqnn, gz pSuaa
azq maqfeoa 'uaSagxzz uaqua8zoj mo zjiJ
',HjaojaS uaSuzzgzadA uaaqz Hvu azzam
aazzazm uaazvq uaazzZ uazöaojaq aaZ
'ni .aavAkuaqzoG aaq Hvn azj qaza.
qun aaqo xooq aq, azgvjaa SnumgaiA
az(L 'aaqnzg gzv uaan3aJ uaSznza nm
'uamhauuiasa ajzaagSunaizqlnA auajjozhj
aq mvjuzamaS 'anza mn 'Hzj uajzvh
aq qun oagzauvaS nvA uz ,ooJ uza Hz;
nan uaöazzjaq uaSunL auzazz ,Hzz
I ZS
uaqaiilni qtrü I
3y wvymwww ttw
1 . -1 . i,
avno Iloaii ol kuo aknn feou tafinW I
I
azqgp 'saahvLaaqaaq,Saahaoa gaq aza?
. , ar w üö 1
uaLaS
aazjvqua aaazaaazaJ 98 aaaqzzaj aaqvh
Hoq qaa 'aaaoazhA uazzo azm jaoz
aaE.aonbzz uaq SauuqaoaaA aHjzzqzg
auza aapzqaaa zvzg. 'i maq azaZ
'zqvgiuaaaämaT azzzazj aaza tzz 'guaj
aHvjjvzgz aivv,A mz 'abqzaqmvI
aazaafej ? acfiag) 'azzvS zHvmaS
mqz azj uaq 'öoaauvgqzoazaA mauza 'azaaS
zaa Hzj aa zzam uaaquoj 'anoq uaSsa,
aq aaqo aaqnjaaa azj aa zzam 'vaa ,Hza
'jdsA aaq az aza8nV za? gzamA -A
'S uajjzaS mauza goHj noaj8unL azavi
az(L -uaqaom aaaHzaaaq 'o$Q aaHznjg
mz aajaaang) gKzuuoZ gaq aaaozduv?
maq 'a8qzaqmvI aaHzqvzA maq az uaq
'q?W gaöuul aza Haaq ,Hal tt aazzabuav
kazaöaogzoaza aoa zazzdvV Lvz
-ttvzj LunSznaSaaF aaHiaaitzvk
Hzzzaaqaoaagao aaaan qavj öunLzqaaaT
azT -aanoguvaaz aaq gmazasazaazT gaq
qazzözzW uoj 'aoa uaaHzg uoa ahzazg
aauza azaj aa aazjzamSvHAaoaauacZ uaaaq
'ozzaamoqaszL usa aqeukA uaHjzzaLuvaa
uafelanaq aaq aaqunae) aaq aauza enn
anzämaLsuaqazaZ uaHjzzaöuoaa uaLzaäoq
aaq aaSasjzaaA uaahvg 9? naj aoa aA
?!-
uaqaifeiaaa pucs dr,tA aoüv aaa
bi IttmVl ö-PLZZ ?3 cg"
afjvaZaj qnn qnvjaq Lzqznfej azzzsz
,KsS uaLzzaaa azq Siosl carr uz aaavn?
aazkzzz afep no 'uzq aqnna) uazzäj
azq zns aval qnn 'azzaqzanaaa sznLuzz
aA a?3 08- ?un ajviijqia sg$ a ni
uaijwaoa nk &miai!l'& uozöinftjojs azq
qun ajnva aajza3 uaq 'izzvq ,fenjiaa
fafciaca 'tn3aa7wiiiBiiln? aauoiSiii
qjS2 sq snulÄ gvq naus
- ' '
aaq zoq zqvzMnotzgaquvs q UL
. 'uaznaq
3Ö ui wiu uaznazlum aaaöl qun aavvi,
uauvZ aaq?'uaqvq aaoozhazz qun aaz,
aazaA uapüqijvazd ZZ2 zaaq. azq 'auza
aa2 auaz uo ziauuzaa iv( auszvz(Z
539 qnn azjagazz 6165 'feZIlJP 65
'J2teHa VOZ' .in- quu uzano Kvm
ut 'Pvnvz uauzaz aHazAnunamasz
azq aaqzaz .uaavvaznaqanW y
aiSat zanmqgZVq aqnum.
azq jno qun qvScja äixgzqW ?nzfeA uaS
zagzas uauza aqnzzf maq 'Lslgno aqunM
azq nauqzj azj tzvq 'Yanqvq gnayuqzS
uaözatzvsäaza uauazqaS aLnviqzA-uzjZva
aaaza uoa gaatzz naqaz gvq saaazK
uoa noa azq azauaa vlvaoa
uz usavW uoa quavaöMN aaq g
'a,VZHvv OVttsurzuL
u?zu3q,Lu uzfeiiSaSaaaun
mauzaj aaqZ 'önizuza guznzzzqnK uaßoav j
gaq aqaz azq az aaznqzZ qnn uajou
avq,vZ aauzaj nnaqaF azq mq, azq
'uaqaam zmtznaaS liazLzqanaiguaqai'afei, !
qzzuam aoaS auzaj mqz uoa YZZßsn?)
uva toajsi ia,q uaal uaziainaön
?azs 'VW ua3j
gauavu qnn ouzvA uanaa, aamai aoy. aaq
uq; maq uoa 'ßaavuoIuaöaazqZ uazSaz
mzaq uqz uvm aitzzma: uaanoqaE azM
'UzuvzaaZ gjjanivaq vlqnaaj uza gjjü
uaaqvg uazqaz uaq uz avm uakjvPjzzaj3K
uajazq uz auzafelaA u,3 'uazuas
zjvidaaatzZ mni 'SnizinanZ uaqvq,a,s
ni mnznzgnL uzaj m Hzj aa gz, 'aaizdj
'quaqUaos mni 'gzail utzz uanSvm
zjsHjzzaja aHjzuzszqaW aauzzaa azq
azm 'avm zaaFF uzaj LunqnnaöaJ uaaaq
'azLanazhZ aHjniaq anj Jlvtynaj
azQs . zuuvzaiuo vznim ,z3huavaza3q3zz
auzaj gpzj uaaavh uajjoua8HvL auzacZ
'zznani uaqvqgazW ?vu Hzj voi quu ,mv
aqaz maq zzaquavuvz azsvlzua Z8QI
'apqvmaq auzuzana uakj,vinazfe
göazaz auzaj 1 o3I Hno aa aaHzam
gzo 'aamazz uaHjzgnaact aaq ziavgqvzj
'Zvaaua 9931 qun naqvav jnvavq qzvq
aqanm 'gno avazaA uaHj.uzagzoy-vzm
.gazfecZ au, guajasgwnnv g,q aanajt g,v
ajzagz aaqu3Soaaoaaaq uz Hzj aa azaufezai
981 'Zuuonaa uzzaaE uz gnzzuzZV uaHj
'ivanazfe aaq aozzaaiJ; mni sHvqu?ll3ZJ
aavioivvz gio i8l aa qavm ',a, u,
aojjajoi ajäang 'uaaoqa? aaaounr
uz 0181 avm qun z,,quaSuoz namo,
vu uanuhnaaq gaq aUaz aaq avm paq
uavuoz a qvauo jioqnzg qaoqnaaQ
'uaqaomaö aivanazqZ aaq znonzamaA
quzj qnn zzaqnavuvz uoa uammvzj u,ö
unaanazL aLziHzm aaaqno qnn afenaquaH
ou aanzaqavjakzj vunzfezaaqvaa azq
uajzaqzzz Hanq uazouzlvqzeqaaomv
uoa uozzvjzazinvzf azq 'uauozzzajazL
aaq aaqaz a,aajjaqa3a azq 'aquvqaaagakA
feanq öunaUmqommL aaq qzaaW aaJ
'zoaqzua naävmaaUlaaS aiaa uq, Hmq
ZZazözirhL aaHjzöanazH azazqa azaza
'zajaa anan Hanq aaqo zaaaqaaa mqz
uoa uaqana uaqoqkamsnozniaaaJ azzo
azazE 'aanoqsvzz aauzaj uz qun 'uaq
oqWc aauaa LunquzjaZ aaq uz HzzjdgHj
aau 'zdnvhaaqn Ziaina? aaq uavanuhZ
vazlzvznav aaq aauza qun 'ajtintf uaqzz
zSanazH aaq uz gquviHjznaT zzzizaoznzz
3 zjaa azq azaqvavurz av azaF an
'uazuaqav aqiaasi aauaa uz vunznaqag!
aaHjzaajdgHj gzz3qva8uvz uvm gnm "j
'uazgnm uaqaaa uaazzufejavqv aiqnaj aiq
'uaqaaa uazzvhaa uazvmq3;zE) avzzhzzi
un ,?3s gvq ',8xmaa uvm uuaa 'zlzaaä
a.vanaiSJ uavzlavmuavaV aaq quvzs
uahoh uaq uvm uuaW 'U38uvL,Suzy
vq Luozoaqar aaüHziqvUHnq gazaoW
g,q uz VhHju'W aaq aazxqyqoW ua
mqauaoa aaq aauza al, zzaquaöuoz azW
'uagaoiisv
gnvIuvSvifeV gauza 3810 u, aaqma,das
OB mni ,Hvzg aaq u, zz, z?a -uavuvz 'a
'aci 'i9X& qlvzs amzaqa aVzzzaz aag
:azunaaaovaT aiq zmmoa uaqvqsa,W S?
'zjvHjuajjzW uaHjznaq aaq uaoaaH uaq
aazun azaag amvjnvav zzzzq qoz aa(Z.
aquavnvF aoüajoafS 4.
'uaZnzaqnizaq uaSunq
kUnmaaA aHzzaqzziZS iaaajzaavuA uaaq.
qun uavuzaaj n zzojz gyaj uoa vanu
aajzuA ama jnv gzq 'aquv,A mz quzj
uzazuoavT a; uzaj vnu3ö rzzqzzjaoa
,Hzu zaqvq uuvz vtfg 'uaaugz uazaq
,Hzu azj gvq 'uaöaoj ni anjvq 'zqzö
ahzzW azq Hzj uvm uoam 'jqaa uaö
uviav rzquaqaz aqzza, uauuoz qun aqzvzj
aaqJ aaq uo qzvq uauuzdZ uaözzjiö azq
iZvazg aaq uz uauiaqzjaa uuoq 'uauugz
ni uannUno ,zmoq Hoz gvq mn 'nm
aajjvW LnuaS uvm imunzg 'zjz naLoi
,aaon aqaaavuannzs uazqzzq mauza zzm
ay tzvq 'uauuazaa uvaoq ,Hzaz atzaj Suno
'hoäiazuoavT auza uuvz uvz 'quzj uaq
tiica ,fevM3ö aqaz azq vz uaiancuinvzsr
uaa afena 'uaNzuniuza uaaHzz uaq uz
zakazs aaq uz Hzj uaLazjd azcZ uzazuv,
ozr azaza aqaj ,snvqaaqn ga zqazo uazn
aojzzvZ uz avqT'lazaqvG uoA m?
-aqanm zvazas
aHjvzZ agoaS a,L?jaS gnundZ azm aaza
az aajdcz auahz azm uammvjni qun uam l
ooaaöjno SzzHzjaoa 'aaoq uaqaja3ni
ajdmv uaöiqanmzaam maq aiq 'uaznaz
aaq aoa azj gzq 'zjaz aq, ao azazq qaa
goa ,Hz aammz Hoa uzaauLiA aaqz aaj
jaqu, gazi auuzdcZ az( ,qo, aom qnn
mh Lnvi Hzj azj aiziaazj uuscx 'qnvz
,uaäjA azm 'uaanz n aqzaz uamvv mo
'uo aöuvzHA azq Lozj azzagZ uauzazz aau
a HvZL 'aööoqnnA anza azm 'zjaj ahz
ma BZJ azazq qun uaqvav ,vuvzz?A
aaq az?? aq ua jaz, asuzjz aaq,
azxvq auuzdA aHzzziaäHj azg; ' zzvZ
aaq aaa,qaz gvq gvq 'qzvg Hzj ua,8nai
.aaqn aanvHjaiz azg; -uzaj m ,?azaaa
HzzahvjaS aaqo 'zözqznnnna Szzzza aaq,
,,na uazfej qun zaaadjabjno azam naHvzg
aaatz, ziazh a,A -uaddvuHj ui ajnz Hvu
aqqjj qnn aqg? azq az moz Tjoy.u
jtv5 uaaqz qohaa azs -jno aLuozHZ
aaq uaöunquzW azq uanzq azzazs
,,,, fr-nir imnrtT.n naina" min
w in
rk I
"fim fvu -t 1 0 1
T f'fj - 1-J TJ-U -JM I
-ujJTioa aaq
,a i?.al.i
UJnWUia IUJ V IWjlUWO ViJ H I
'zuzaquaamdS aauavaq 'aaSzaooq zqri
un aaiaaaa. aakavafe aa aaS
-P q n um m s
'" i.rrf":
r mn MmtiiniiTi im i
aaqz jno llzaLazz naqnaqzna uauza aaoj
cdu naiauiu bi -wiMM.iftj
mit stirmfiar esa msr na hd i
.
Y 'JlVtD ---m -ivijJ
ZHzq HnSoua azj maquz 'aaöaaqaaa ni
A - I t t mmmm I
aauaa u ,$1 uua uuvjij ,
. M I
Hzj azj aaHzam uz 'jgnmaq ahvjaA aaq
Hzinzafejaaöao Hzj avm aöaozHA az
-ua, uan, juo aaquvuza uavao ?s,A aaaa
.za azm agg,A Yaaq aagzajazq 'azyajaaa
qun 'aaqaozaq aaazqz uaqzzq ,,q
zaa uz 'aanvqag uaq uo uaoLZ aza aa
'aoa aaqnaoa aip maq aaaa aa?zq?z
-ai?, aaq aaaqsvz 'aanaaao Taaaoaoz;
azq jno aaqa aLavzHZ azq jno aaqazaa
mnzzzqv maq usa aqana 'önnnazj
.nvHA uaözlvaaq zaq vzzuqzaao azW
'ua8olniaza uazaaHA
aaHlaaz maqaz mn 'aoa uoqpsuo
jjziiu V WIim mmm y m 4UO I
81351418 nu ttSrn Sra dllkü.
J)g avt.-'lm
Xaso gaviaa -asaazq zvW
'uaöaoi aaaa aoa aacara aK ''.ui
c52ia3 usa a
T"
Ui
nsuzzz a.arn apzz
fi-üian 4
ai3 c asa a 3 . 3;;r;i3 azq a? fczj
Ujai'nicrcs : 'ITJaaluairzxjr.? uaq
l'il'q '?3 uza uz fezzLvaz tzg aji?q
qmt laaatfjaSuza aaiZamfeanS mz fisfl
juej noa wis3'y uuz, uz auuzaz
.u3izZ uaszzizs aaq znasrna asa asa
'vajzaazA atavarfc nn afzaai ahtz
dag xnaa jno azözak qun Lno, sZ
I -M. .
uauza rsza anu aoa aLuvidZ azg;
' , , caa
uaqaz qnn q?T jno jdmvs uauu
aaazSzr uaqiaq azq uaan nn uaLnslaLina
aöuvz, auia qnn lazuoavT a8uaaa an
uattvq axnaz aaaaiaz c, jdMzzasF
aazuvuaaazuz uza.aza aaraoa isa tusi
uazuaojzzvZ uz höbb,Q5 nvA mg
ZvuvlvQ eun ZZZUVSVT
uajaz?aa,nn ni LnvjnaS uatzzIjvfej
uaJlzca aauza acjaajj anaf mn ',iaa9aaq
ain 'ttaqaijiq ÜzavzA qnn taqaonoaQ
'zoaasbJ fcü aaq u, . 'uoulznnnss. ama
uaqoq azj uuaq 'uaqnrzo z?aa ,?zu Vzzzj
'ans gaq.atocpaa azq uo ajltastt
aajuc azq ivmgazq uazzosa guaLzaqag
',cq zaqzzmag aaannzaa uaLnnjdnlz
-onlcnsqnn qnn qnvaqrnz . uazqazay
ML2 zq uz mazz zaia oj um azq uo anu
zaj ga io 0 uoqzj epy aqzzaa 'uazZiv
qoaq ui Samzvörnank? aiSna azq gnmsa
radftC? gaq aöoa aaq uz feno 'aözzdaaaq
tzzsaS ,jvfejua1ZzW aq:jinaq aiq zjz aaq
'uavav nadntaakduaquallmqaaa uatazJc
jno aaqaz uaqi3jaaq vun8aun
ZpyaaPzA aaszizza azm aaqo jip,
'uaqzoaqaazun zaoZol Lunzaz azq qazoa oi
ubozs azq uom zuaalanJ aaönaaq usj
azq aatzoza aaq m Uoz aaq azcn 'uv
i assv? oj anu uaanvq uasunuzafelaJ an
! 'uaquojaq uaöunizazjguaqaF uauaqazqzjaaa
uz Hzj nauojaazi azq naam 'uanvö Lnnz
azW auaqazHjaaa kuoZ ajjozA uaqzajazq
Zvq 'uaHnjaaE g.änz uo gz aoqaaquoA
'aaquo
uzagno SumzaKlaasaniagk azq aaqn ua,
.pz8zazaa,A azq uaözqznHjnzW uaaqz m
ztzaj quu uavaaqaaa mouHz3Z uaq zjizq
a,A 'gno uauaijqaozm qnn gzHaUqazczr
auazW uazjqnaLnaiaaqn aaq azm ajondk
aaq uz aaqnj uojaaK aHjzaaKq auzA
'uajnaaoaaaq uaua?j,q?nzZ qun qaoz
'qnvzL '-gaqzzJz ga?F 'a azunoz
vjm gaaaquo uzz, 'm iviaq 'n nao
unönaqaznzk 'uaarjnacZ azm uavunLamagk
ajazq zajzazvaq qun uzammVj ni auzaqaA
azq 'uauaajzua ui aaquzzK uaq ,zm quvA
uaq '00 fezj znail aa ZjoSqaiaS .maq
jno uojaaz uazqazzaS aauza LunqvaLgnK
aaq zaq Hzj aqnvjzq a, 'zazjua uaqnvzcZ
uaq uz aquajjaazaJ aaq yvq oj aizazm
uvzaqzvE aazaomzuo jnvavq qun ',&udj
utia gvm ',ao6 g,n 'alz goz,Snaq
ga zqomqo 'ga maq uz 'snpioaz sneasrr
-nqurcuraos,, uaq uz mnnqzazquL a,an
zzoadkh gvq ,i?jaaa 'uaqana zquomaö
! uo 'm 'v 'n aajjvz 'HjzHjvK uauaq ,3q
'uaHnjaag uoa atzzazg uaaaquo aauza ug
'uauuazaa
vuujdgHjaZ7raHLh aaq qun öuuqnvz
acz aaq quvün? aaq Hzj m uzdoa,
maauvjzajaaHj uoa vunvZZjnK Hvzs
'znia aaavn uajaam uavinL azq qun
naqajaaa i LvzHjzjnvZ uavzzjviz uauza
am aa 'VU ammnaa ma aifeaa aao
:naqnvamn naon u, vunzazauiÄ aaa
'aöuzzz zaq Hzj aaq 'aoaaah uazzaaHoZ ua,
jvqqaz uauza zvuzaq uinozaozauua uaunzcl
ioj 'uazazcnaq Vunvamagz avzqnaaj
auza uaaaquo aaq juv uuvz 'zjnaaoaaah
guaqzaz g3q zznaqgn uao aUzvqaaäaos
uaui, aao jno aafeiam 'llol aaialaac
uaouumqvz azinaaziS aaqo aLznajma
qzvq 'ajdmzaV anzamaLzzo qzoq 'jno ua,
,zmaa,aZ aaq aaqo HUag gaq uzazgnz
aaozaZuza uaVuutzazuammvjn azHzaz
aiaa, qzvF -uazznaqsno zzazaaaK
qun aqnaag 'uaz,aaHA qun ,Hang aHzam
',Hvm uaLunLamaF azailizaudKS aaq Ssq
'zkizlaq uzavq asrnm 'U3qvk aqnaSgno
amvjvzaaHj" azq 'LanzazmuaaZ uoa aazz
aaiaa auzaj aa ma 'm o n uzukkal.
'uvzaazvF 'mnzqdlo ua: unaaqz-u
.u ln3fe,iaaSni? uzaa ojiv) aauza ,zz
luajnnSaoaaaS uaSunSamaF qun a,jj
uazj8zaavaaqazHjaaa azq 'azquvmuo azjzzq
aadao uazuzz aaq jno qzoq 'uazHaa aaq
jno qjvq jjo,Z uaaaquo uaq aaqo uauza
u?q aa maqqzvu az 'majazq vz aa avq 'azvaz
juo (idnia,Cr an uavvZL) gaaliox
uazazjzzouakq gaq uazzazcZ uazmmzuaq
uo uaaqzzs uz ganz 'az aHzam 'uazjz
qma uzaa,zmz3uiazg uoa zqviuzz aiovL aozi
HanD 'nnoz uauHaa aajaz aaq agaaa,
gvq jno gnvqazaHo uzHnqZöuo gaq
Lenaaqz'.HT aianz auza gvq 'Hoq aaqo
uaqnvio 'uvbzao Lunuqvmaz) ,Hiu aHuj
aaz aajazq uanvazgzzgz gno aaqszq uaqrh
aZLZ 'La uaqvq"' jjpjJaSmi uauojaa
uaaazjzzoudaj uo ganz a2 aHzam 'auaam
zaadia uam3S,,L,zm ajöunl rnnqajss
aaq azmaqvzA aajzavzk aaq uz azq uav
uzzz aaquuW azgg mzaziaaznn ui uav
uufeuliazun qnn uaLunzfeoqoa uaHn
zjvHjnajjzm qun uaaanvuaS gmuszuv8az
uaOzzqzjuam gaq qnvaln uavzaavuavza
inrö uajazq ',vq ,gvzvolaa uauozzvzL
aazn, ua8szozjuh qun iaay azaF aa,?az
0, gnmgzzoudn ga, vnnnannvVS aszz
aaajjg aqnamtzau qnvtzaaqn aham aammz
azq gvq 'aanLnaz ,Hza Hzj ,g?l S
l'vvqzjqunzg aauna3E)
'snmsttanithK ta a?aes
'qazm aazzoa zvuvZ aaq aaqn ahvqaajzZ
g.anoi?, jno nom aöa 'qazm uaäamaaa
naF aöurz ,Haa Hon gvq 'uaqnvzö Hoq
uvm azVem oj 'noz aaazmaa kJzioomna
azzj a$a gzHzu HmaaSza zza? aaaajan uz
uvm ztzomqJ 'uazaagz aaazjjvd azrnagj
aiq au om 'a,na?z uajzasuo uanazA
uaq ui kazF uaq nouaS kavS aanajzHnaz
afeluiaaia feanq aallifeca aaq uvm aa
'uaqaaa aaguao
aqaaa aaövUid
aoa ajaugaaaa,n n OOZ ,aq vanaznum
.vqnajaazzajzk ZjnZ aaaazmzadmoa ajz?
azm aazzo,zjnA nz glzaaaq uom oq 'gaHzz
.zaaqaF g,Hzn gvq aqvh Hoq 'SvZ 091
aoa aasisj aaaza aasjzkoiuoaj aaq qnn
aoqzoZ uaHjzmi 'gnZ ooi oa ajazz aan
,za uvm auLavaq agn uaPjZzvua aaq qun
uavW uaHjz? -anazz aatzaugnoaazzaj
gzo 'aaquijaq aHrzjgaaaazZ aaq aamn un
ama Hzj azq 'aavZJ quu aoqzoZ nadchzz
a,Z a ,amk aöioi jno avm vq aaq
-uv, .alv anaa dozr mo suaöaSgno
z hu" X7
qan nn.g azq anj za? - uaqaaa aaznag
.uoa uajzazaZ) aaza 'vr?
aa8ozog asa qun aaZvjzM azzj za?
mrtan-w sa Tiiaiairs nm imu wiip i
i-T-- ' . - 1
v wz tewm
'taaarmiai aaaonnil uaalos aaa I
" l ' - . 1
uaqana uadvik? uoaos uaq mvzs -um
. , tmHitft 1 a UM
UV iuwä J.-VSJ -:i " - I
asj 'LnnaazSazs azq Hanq kunLanz !
smi? ama vsn vaaqnnaaaon
mm--!-' W
uaqnnjzZ
ZHZN -xna ajazq saaq -7'" ?.T4, ,S',, i'l' 'H h
az ',qvq ammoaaS V," tZ:'"' vWX ? W WSD
nP3 laz,, -
imvi unmiiaiiuxi xa uu miuuikmv
-ij -x ti to -. 1
Hanq Hao axnag tp? ,1
m . . w -. -
212 wwi bjusiiu u wtiHpit,3
M . a - - - o i
qnvzZaZ asa gvq 'ui aaq, ,qzS
M 1 D II 11 13 1 33i f7 TXir?l I
,i.Jf.. w. t--CT
IN C CiHI 4 llll
rusluvu iuujiiUwuisi
aqaaa uaqznaaznoaq aazzI urawj
aausnn? taaq -auaaiaq noqaaz
so an 'aii 'uamfeznaaq? usznazjas
141.-25 .It-'J'ZT
amaisj kt "-H-v- '12
aasn 'aa.feva, aaanafe mni g.asam
aq amsT uoz aq azaiaauzaj azq 'aa,
pjviauu;f"ij - um t if4
,jn ajänmzuZ aqvh qvq öunmZaaaaluN
az aoqvjjzZ uz nanaqaouajv'Z' ganoaZ
aanszniZ2' gg a?j LzaavnaSaS qr
...r?..,. IK. mm mini 'ifinja i
aaqzjaSsns naazaqaouaj, aanaaasmK
mm rt -3
mlZAk "lä m!imi"3
2SJSS2Z.
aaa 'auoiaac? ansinzsua
ru"i;"- t-r: t3 - 1
'-I
3-5 J
fc f
155X3
nz
roiHJM . c
'rtiv' tar
3;- t,UaZUJ
: i' i ctrio
4ii
iq
-
.
s-1 ii
i- :
i..
ait: aaq i sq , ,'gr.o-a; ;
fcU
in ga 'ßaaiii fcü uoa isza iirss
q ainsrj giaaissns gaq SjjjaoQ uza
azzvra uaaz?aaLzz?aq uaq uaqaca
153:3533 ma cailaa aai caitnj-;
anazusLuL ms Z081 aarg ua i?i ccii
Z -g?2?azzanaÄaaaack:uavdj,ZZns
I . 7 i . : .
ii'jjai kj BSlswq-Mia V13 ZZ
J'IOS 'anvZZ ZvazmqJ aaznzmanzavzJ
aaa aaqzag ijvS uaquazzaa,aq
yauaöaiaZuZ ajazq aaq aZzäZ aaq uy
i!Z fezzaaqaszaa ?.quoz?LJ 8anjm5oa
szq 'knojnaza ra irtcra 'nauf ai n
uazvnmVaaz 5urj) gjq Eanynaqiaqau
uza jpg aaa:zzm5Z on ,5Dia
-aaajQfffig;jgno mnvz zqoa gvq us unu
fezj uajakuvaZ azq uanzaj 'zjz ,aaafejaS
Bynpiaoa guanrzna 'aaqvznLnZ aaq
! ?PZhNÄTS ' usfeizSasjaq aaq uo qnvz
,vnS qnn HzaajnoaZ uapjzoii gzannnz
uazzaaazu gauza u?Z2 q uuqZozZ
"dnvivun ob Oli
ltt91(
K2lCl PVXt S1NZO
: V
uaqzaaaq ui ,Hzu rdsz aauzaj um
Lvjnaqal m qm aajmoz gvc
'aaaijizvnani alnvS vvn
uacoqnzs uauaqunjasaaqazu qun aalzuaHj
aaa maq zzm avvSzqZ aajmoz ',A gvq
qnn uaznvLjaaa yzj ammvZ amaj qun
uvasT tzvq 'aom aqnZ g, qu? 'a,Szj
VunavzzaI auzamaLno.. auzZ jvaiuza
ajnvg uafej.uvasH m u,UtZsiojk gau
za Lunazaafz uz arvd,qZ aajznoz ,Z
gvq om 'uza azziqnasn2 maa n, aaos
va, uun aznaui ainv yvu urzn, unu
aaaqaz- uvaocx 'uaqaöaS aajiucz.',V
ajQSBina azaqaaznnazag aaq m aooui
qnaqA mo aa gvq -uaHvj ni qz uzaj
mn ,'wj uaöuvSaS gm 'ja ürt feoa
'uajjvzaaa ,Hzu avS uhz azq 'nvaS aauial
azm UUVZ2 aaq gvq 'aa aqnjaa aaoq qun
'uafevm ui LzquUzno gauuv,: aaa! öuna
qoLZq q, ga avzaS 'anvi Zdn ao
aaqaoa qaaqs mv aa azq 'ijvHjqpZW aaq
0, gaaiavajnzz gaq ajzng ,zz 'uaznaq
gznoz ', u, aa asm qzv 'uakn nUno
5ZN0Z uz 'uaqaLaS quz gvq mz aaq
'uaqmaz niq 'uroq q,u qurua3 eun jno
iway aazaj a,zmj aa 'uza aaqonZ anzaj
mqz nazazj 'qvj azzag m, qazs aqu,,aj
gvq qun aifevmaa aammvluaS? msuia
nm tTBior st 'mvravn ntanrnt mt f
Ti . ; i tü iü
anajjqfcvjß zauia ni
uaaquzzx uaaqz ,zm zHvzg uaqzajaaq uz Hou
aaaaquvm nvasczz ,va qun L,z?vmarq
aom . 7gaaaz gaq qun ,vq?c a,nö . aau
zaj guzajzgnma gaq noa 'aaqo avl0l
-aznvc? maq gno aqas au aao, 'aqvq
uanvhaa ga aa 0 'aaSvzaqzznan? aaojoj
quzzx gvq aoj aa 'aia? zaa aaqo azZ
-aammozaS aquizr maq ni aa azm 'nvaS
aauzaj aa aazhviaa aa -gznoz ',A zj(Z
Yva azznacz azq aaqn zaznaqavvF uaaamHj
mauza qun ma maq jno aqangk aaa
zaj azm NV10J5 ana aaqHva qivg 'uaq
azajoi g.avm amuozaquN 13& 'uamq
jno Hon qazzs gvq Hoq aa anom aq6
gznoz aQ aJa a, quzA qa uoaZ uoHj
aa vzaivqo luasasjav gzHzu aaqv aaanq
aquzV maq 'ua8uzadj gnzL uaq uz uaöam
,uz3j aauoz aag,aacz :aaavaa qun
vazA uaq mq, ,vaia,a uvas(S aaqo 'gno
uzq anqzc au aa aznocu nmog? 'aikanzl
iddzjjzjjzW ua? uz fezj aunas aaq uoa
aa uuia 'zaj quzzx gvq qun uhz azzj azjag
gvq 'aaaaqzaaa uuvW auajjoziaa aaczc
'anom uzouoluo aqaz maq nn aa gvm
'uqz azvoaj qn naHzuinzSnN aaq azapza,
uvao( 'aqvS uallviiaa SmzSnvcZ uav
zqznHjan aauzaj qnn ahz nvaZ auzaj gvq
'aauvaqzaanm ayqzkaa qun aqnzjsqaazW
azq uz amazz maq jno aqaz uauzazz man
za zzm uuvM aaz?aqnj3q gvmza 'aazuuvz
aqua mhz uza ,oa, 'azHai 8 Hm oq aa
qnaaqvzF 'ZjvHjqpZW aajznoz iA anza
ui Hzj aa ovöaq aajziq uocz: 'uaüajaq
ui öunnaajsn azq fezj mn.'uawmozaS
gznoz ',A uaqoa maq Hva aoaZ aazaj
aa$ 'gzasz -,Z ajQ gno aazzazjuaH
PS5 uza 'uvaoD uaavz xea HzziazzA
u?vaiV fi?iua(?laaa nzs
-,vtz aaaazHjaq ,Kzn Hoa
aaqag jno aazq aauoZ azq aaHzazö uagaq
'uajfevsuvaaq uajagnv,cZ uza gnvj
,uaq,l ah, asiaa qazm oj 'aaqvmaq Sunaaq
uaza, uaiuvjiZvoaaS aauza aoa aaqtaa?q
ranq uandvu azq azj jquiffi 'aiaza ,s?za
'uuvz uaqaj uom azoisj 'uauuz uoa Hno
qun 'uaaqvja azjuaa zazaauzaz aagnv
asa aa&oaq Lunllvjaagk uaHKavzzaamv
aQS iZqpzq vzaqzz oq gva 'uaLvjsnoaoa
zzza aaa 'aaq aaquvuza aaqzz zvmuza ajaa
vdoanZ vapujjreuq auhzF azq uo gzq
g,q a,zzz2 azq uaiauiA -uaqnvzS .u
ua8onlfellm aafejuziod aaoc aLzma
azq uo 'gvzuA 'aj gzv 'aaSzaam Lz,
'armsavaS uaqvq aasSoanZ amZ juaq
.uaKanaSn aia qun 'anajuai uoavq
aaq 'öunaazzgaag aaq natzzHnag naqzaaa
kguaauaa aauzaz ga zqazs aaavvzZ -aaz
aaq i aqaaa aazaaajuo, azj qazW
lmaqaWonn
maqaznZ yoa, uaqaaa m aazaaajusa
'rzijvqaqva ga aaazqaaa uvjjvjaaF azzj
.zaozzaam, az(x -azzvaaajaoa quzj aazzgg
aafeiimazomaq an" :ga ,Szas 'uazaj
aauVzzaamJ azq azivaaajnsa az 'zHzadj
asavq aa oa 'anazA aaaaqao aaaza
uo quzz 'aazjsZvzkoA gaaza aqanW
mi aio3urii3Dnw . caananoaura bu
tt, ..vq,a," 83,05 ..ictvqiaq aaq
maqqoaF 'vzö j gazi ,qaö aaaqqaa, ,
qnn -aauiZ mn Hzj aaammnz raoaz
tian amax" :,vmu,a aa ajaa fen
w - " - - st
.'uiasaa
.gvmsSannvaaaT aaqz uautzz uoa Suijd
ma qan azZ3zj,v zqazag uaaqz aazun
oun vunsniaazs au aaquuaa u,uz,
aqana zaizzoK azq 'kaazf aanoj aaaava
S.nmoZ naqnajnaaqnruza gaq uazzaA uoa
'uaönjaaa ui anu uaznq aza azzej uzaj
omanaSaia aaqo gazovA : gaq qzvqaagao
'azoo mz azj goq 'aazHjnna aza qo!
-NZOj uaazoqaaa Hzj azj azm 'qazzS,
nz aouainaaanruia goq aaaziozz q
Lnaj nazqqo zasKazL uz Hz aHzaa
'LnuimmvjaaJ . gzzoF aazoao uazza, q
aozz :aa zzqzua lazazzzF um, ug
'aaza? av2 ni
gavas(Z gaq gnajnaj qn gnajgazq ipn
e, aaaaUluvLas aaq aaqnuaSas uaazai I
azA gaq LaanazA uaHjlZzvj qnn uaHzz
.t... t 'mit tiniffrtt titrHmA I
',haa aaq m aaq 'uzaj naqaoa zgnZazaaq
u?q HaaZ,
u?gaS Z? mSaum, övm Zm K
r. . i.a .... i
tnian t jcwaa luziii ius
anüi
TA t.. 71. ,
Tl31üllGlUGlnV!l Urfft Uf w
, li!
w i ' . : ,r 'T.
,rv 3 ja
f,W,, ,5,. fa?nu?t
STSSSSäa 55
,., M fc-1 i
,no tnrm a mm ns x a SIIV
aqass rafeli nozisj az -hm aaq
tjaaaijsvis
-1 f 'iirt?
m j . ir 11 m ' - .
mi m mmi
Um Ttl -"TTI
a?jzaqmJ uaua?uvjd-ia u,vzZ -aazz
M
lajqzazqaazau gz, in09
K azq SmaaaazaasnaqllvZS ua?MZoa
ZhA Era,
g, gnmNnmzqL
- - --
Otliaamaasi uaözzjvaz gajazq uaivzz
aiq 71a ua;aj ai 'jan'Jaaajuj aj, g"
' :gaqua8;cg -zz -n ozqdiaqBj
rtÖ aq aaaaZ uaLzaZxzl aaq HzznlaZaz
,Lvj qaaS a '.aazn: ;aq
aa?pzav?W auuaaaj ajHum-ja aa
vm
,a en Cna ftV?tziHi;
'ansA
I . - , -t - . ..Q I
mirm n ti nun 1 r tt um . i a rntvKft
iBF'üw 9h . aaaa a, poq aa 3vvz tuqiiio'q uz
" uaq u, yzajgaaL asa auzaj aasn ?vz ua jrf sqaC aHjznaq azq naqjzaj a.rz
I rrfl-rrfm tff fnA 'mitlttnSAniSSsl I n ...tl,m t- lll-U lCli.
Ium t -i tJto " tioj! iMy'4 j-. "f
gtzzazg vHjZZ?vazsmaq zvzioj azaavzaz toanad aazzo aaq u, tzzaF maHz, qua
,m,tnwr i-mtivrr ürrai ua, I , iü, 51 1 nr 'njt
s 4-ii:ij by - w i 4Bu-i4 yi' mt" 'o j
I (f.nriiMiftTiMVT Mitinfl tstrta I ' . c k, tun r t! ia
I E.'Sia k'Vä -tj,- r- i TTJ1J 1 1 u i V :) uuu u c -
. '-iaji''
v-tz:zs: z--zz ua? tea
T'T t .5 I " it' : i
4. f --j i- j aaau- a.z .. ;
qun zzj uazaSaz uajLA.uaz, cz
uazq-it, ttZ?a?za-J aiq tjvq iaisjjiaa
jS jN?ZVq M?;2Z ZL2l ::mi
3 '3 J i XLZ 5
uazam uaq cziaaxrs ijtittiazreß5q
'ahamzzz, aqnvS aa aaatio uailnjav
Zza Hg aa aauzz zHguJ aajj; , -ua,
Havaq uazHij ni ,Hza u?Z2Zaai?ausJ
gzv uazquLuozsznqoadJakza aaq HnilZ
uzZ UZZVSZZ -a?s azz rq 'liza?:v
laajibsaa azq uattzZ aaLuzZai Z aauzaj
aLzuza aauaaj ,Lvj znjroznia,uz,zz. aD
' " ' ' 'aauzüsZ o(ZJ
'OOO'ff cn givItCQ; gaa u?q sazzjz-z
aasda) 13, irnuq-ntiv- oco'coä
I5 uaHj aazs aan,q 'a?u;uzZ qqo 'CC2
aaa gB8l nz aazqnq-Uß anjzns
uaiiazJ szq gvq q?zi?Hzzaa zjz
uazbzlMzaq.zHzaaF uuq aaz. grzz
. . .. 'uajnozaq
NM0Z2 aad 05 f t fa,J JruO' aaij
a?j uasrzznJ azq qua zizmajZa o?tz
gzq Qt aaa zvizdszf Nia an aamavL
uaHjzquz gaq kunaaza az, vq 'ni
aqurzjmN aq mvzus zziaafej g?(L
'uai,a,
kuaaauznos uz . HzaaZzojaa usnqsad
. 1 r t--.a 1 r
uaamavZ uaq izm gnijllsZ zvaauaA gaq
,Hzjnzz Hvu aaqsziaLz uaszlznzzia aaq
Hoa, asiajaaq uuvz Yoq oun TJiSaaja
rnzrizr?-? - nr nitniiira o ttin ri
ai aazjvHjzzaaZ) nvqaaz?J niaaaqom
aoa öunjjsd'uzz an? aazzivZ uiHjiqu,
aaq 'aanok ai aamfej irnafel ga -twattsr
,ajqoE aoa az aqzaj3zq Hsa azrjzdnviZ
aaq uz tzz annnzaaqokz aaq ,azz
aaovLZk akzuvvzaaa jfejai au,, atm ,tt&
aa HauqvJ5 : -,z?n?u aaasjjjq uaZzazJ
,zm uqz uvm iHjzma, 'qiza zizzisi'a,
doanZ Hvu aqzzjaaq auam aazz
.-. : . ,3nn)0Q aasuzus aoa
szjZM' azjuvK aaq ao aa,3Z2 m,q ,zm
TWlfl "f -ü "Miife 'Vl'H11!
y"w I mVi4A fc !
'aaqauoa aakuaaaö lasmc 00a
'000685 naiuvA z uajj uoa 'aaz?J
OOO'OOS'15 jno U3zqmzj(z uz tz?j azaaj
jzttq aqzvzZ alyatzaq uazaZJ azm 3;
:nzaszzzm aaqnavq
mvHaog znjaoZ'Zvaaaa aadjzqm aajun
gv 'uzaj ajjzaazug maqoq uoa azj a?j
ga ajhtjq 'uaqvq özhzoa aazaaaana !lrzz
zdnvK gaaajan :. aozkznqoa u;8zuutz
aaq uoa qzzg gaavzz vza maznz a:a gui
PW gaq grn& aa8nju?zai uaq aazn b
anuHaaaqgzzazHzznzzHjaqvW B a:mZ
qun am3zjno5'guozjjzmmoI aaajun v(Zr
'SnazauL ZU"uakzaQl a,S
'uaUrfel ni Snufe
zazSgvA uazz,hz3W uaa,qv, uz ',b;ai
av azm 'aaqo uajjzm aanvsn apzmaz
qan LzazZ aaHj,a(Z; -,vq uammouaS
LunoaHjjnKuaquazniqaq uauza aozzz vqoaK '
aaaöza azq zzotznHZ va8z,Hvuaaa;n uaq
yaaq om 'nazvvzZ aajj aaq vz ',azq,S
-?vjqiZ L'vzaaqgzq uzaj aquoz aaza
u, ana quvYjM'g; aaazzaaa 'aaquzj
VünuuaziauA aazHzuqavznjuozf aaHj
z,vua az ali3j oun zvuiaqioa feiaasazj
jaquo gqnviHjlaatZ oj quaahvM
-U'qiom vaSozHja aqzaZ maq gn
quammsz aazaaauvag aaz!jzurzzaamo
Kjzaaq qaa aaHjiquvzHjmaq gno
aazqaa8oz aHjznaq aaalHz,z gvq Hiaq zaj
aaZS aHjzzVna gvq zjqzaS -m?qvr?zmazJ
aoa uaözualazq gzv quzl' aaLzzq qun
,nö ojuaqa guazjaquzm 'aajjaq ,Hzu uuaa
M ,11 V 14t AH)f44
jo iJH 1 iivv -"i'Ci
mauza ai uanjryc Uivuazq uaq jao
Hjva zjHzzm quvzHjma :iaqzam razzz
vzjoI uz ajog r.A ni znjuozf ajzzvaa
aaQ5 -uavoapq uaHjzzvua g?q aizaSdoq
gvq u,avvuauzaz uz qua apvjjuJj gvq
avboj uaavvsuZZzoW u, zaodmg 'lnaq
aaa zzoj incZ q aquva oizg iumoaJ
uaHjmoznlvaq aaq ug zlumoz quvz
-Hj,n2 g aaaveaijjossaaco aijazq
,zam 900 qun uaqum ,aqzrp9up quvz
fcnnaargno KnazzuazZgaS .aaqvaejjrö-
n?,uuvaa8sj uazqzzzaq atzaj iaaq azq geq
- " : - - ü' -r - " ?i t 1 r
Hzaaq 0A -aiqaa iBarjtqaia ahzjmaq
Hanq iuipdqi 3fci.8ua "ßoa ',:önjaL
'nr.au -tiii , inlnnif in t5?tii nn iit
aLvzA Hvjzaza ,4;j aaqvq qa,m uznjuo
vaHjzzöua aaq uazHzaag; uaHznrno aaq
uC: -uaLazziaS gt,ai?A uasozrnrt .51,
ja 6 uoa uztzvq zaodas aHjinzq aaq az
uaadvk. ZI aajqji uaq az uaaq 'aauzqnus
ai qz,Z gaaauhoz ina.'lj, asa aazZaq
,aaq jnv SzazjaqaamaA aHj,naq aaq om
'aaavxz aavzan uaq aoa qaa rzqnzzj
aq qav gquozHjzaaT Hzj ,ttz,na
aapivzZ'vivzgi vz aaq uz HvA . 'Luvj
un maqaalvaqaq ruoo usa aVzma 'quzj
aazqzi ak aajzja aHjmaq OOL 'aq?j
aLun ,aoq aazojvz ',qvzj?:aquv aHjza
vinjvaq.feunaq auza aa?an aozz ,uaaa
aauzzL 8a qnn aaaaaauS ,znjuaaug
uv zaquvg aajnn ,q aazzzjvaA rz q,vJ .
zVazaq azzaaaegk 'auunqnz
,nvqg1jzhT a Hu a uaq '.izazjnq
ugaaqun zq,z,, ajj!SZaN-'lZuv
azq aanaaqazm gva 'aaaazsaaö LurLmI
uuqav? vau?l , a .fzj.'J q tn aimvag
'aanqapts) uj.d nqn, azq yanq
'uaSunzdimzZ, azm'naSuvnrHjn enn
aHnzzaqag) aPjzu-q quaahzm 'Hza.izajug
gzaavqPvuaq uzj qun anzig aaq yzaaL
gvq u.Saojaia t.ZZiL ajznaq qun
an,zvjnnvZ2 aHjinaq 'uanzHjvzzz aHj
,naq 'Hvzll?, a uaa.-r cz qzrkzuuu,
feU avq 'avd?L qnn uzqs 'a:uzacz
uazjazSn? maq m z,?-?? gqnvzHjma
uaq ,nraav -aa aymasz? gvq
anj ajjzHZ -ar nvzznzs gaq nazjaazz uaq
jno quaaqva 'uaqaam uibskaq (ai Jg uz
cdnaz) quvzHjmaT o HlNI'?jSv
zlvj ,qaZ 'anvtz zodauomnaW vq quvz
UI aaqnaj aHzam azj 'aqu?uruvivana
.mazz azq Svq '5unmqaT uoa 'oaznj
aoa aj, 'avq uauaomav a,qvzvzqA
,asq uo'' 'j ' azatzaqazys,M?g
aaq uz yno qnvZPjmazz; quaaq? qan
,HzzL -önaaaq gavnocE 000031 Hon ana
aaaqvg aaza asa aajazq qioahja
'uaqaaa ,auasäaa gavnoJz uauszmzJ
Z P aqam anj Hon aaaqvg aaqazj asa
aHzaa 'zz sp pzw" aaq 00 Hg
.mzza 'aa,q ,zaZJ uakuvS aaq uz LuvJazZ
aqnaazuzmsq auaa aahnaj gaHzam 'ajaza
aq iv'zaqr mauza ao gaaquoaq qa
gHzaiznoaZ aqnjgny aaq aaaak'zaaF
,zuamSauui aftcß ui ifiofT uaa goCK
" -a!, Onria
zvzJ ainignaUvHZ, aznuvzaZ zHzu
. . . z'.irz a .
fa; ,7, miftwacTB aqvaaZ caai
.'nmmiiM
Ä.?feu aovj uaaa,Z
' ' ' r. .
gu)jjvHA uazzauzLzao nazvzqxZ auaö
aaqnaj mq, azq HzaiZNvaZ goq 'aznvzS
uvzA 'aajjzavaq amqvaqJ q z - i s-i ti
aq HiaazuoaL gno u?aznqdazazj?vL
uea ,udaJ aaq az aaaHeE ju?j uaai
uaq azaj qan 'uaq,Ssonaui pquvH aHj
Z . ' ,
a w ft sw Si
oadnaynqL na?zznaq azq az z ,q
. .. - - 1
adnanas!5
acl 'aßailaq aqnjzvviHZ taaq jno Hzaa
.auvaS ana ,Hzu aaq, jrq zjvazf aHj .na
'qrzj aaqaosaS zzazzaq Yjra WZZ
avtf aaq uz 'avq uammsuzS SunsijuA
uasaS uaq aLazaA uaHjzjziuoaj m,q Hru
gafepzs uasjinaq gaq anqaqa?,'
nvzhiznaD uz zjup tt
aaqag g,sas qaza g?uv!?ji, 't-i
ust aaq cun" gpquv gaq LuaziZae z2
LJ' ' '-Zi. ,
ajqaaz? Luaaaq:zHW azALZsjpru sz
SkASASS :" i
kj??s fa -vmssy!
.'!?
aazasnsaaS iaO Sc"a??"5
iiJ,qnost nn
f " T '
& ,
f.izva
wwiyww

xml | txt