OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, March 22, 1945, Image 5

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1945-03-22/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

No. 12
vitsemme lisää varojakin. Ja tä
mähän on juuri sitä työtä, johon
Jumala on meidät kristittynsä
asettanut. “Kantakaamme lah
jojamme kaikki Kallehimpaan
työhön Herralle. Herramme on
kultammekin kaikki: Antakaam
me kaikki hänelle”. On enää
kaksi kuukautta aikaa tämän
vuotisen osuutemme kokoami
seen. Tiedän kyllä, että jokai
nen tahtoo osansa täyttää. Mut
ta ellei muistuteta, niin se unoh
tuu. Pietarin sanojen mukaan
siis “minä muistuttamalla herä
tän teidän puhdasta mieltänne”.
V
TULOJA RAKENNUS
RAHASTOON:
Mr ja mrs Einard Annala, San
Francisco, Calif $lO.OO
Mr ja mrs Art Nylund, Iron
wood, Mich $5.00
Antti Kyllönen, Paddock, Minn.
55.00
Joseph Winquist, Kettle River,
Minn $5.00
Yht $25.00
V
TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN:
Mr ja mrs Matt Hepokoski, Me
nahga, Minn $lO.OO
John A. Ahon kautta Andrew
Rimpilän muistolle:
Lasten lapset $30.00
Edla Bajunpää ja Abe, mrs Vic
tor Nikkari $2.00
Mr ja mrs Dick Gittins ja per
he $2.00
Yhteensä $34.00
Sebeka, Minn., mrs John A. Sa
velan kautta:
Mr ja mrs M. S. Nikkari $lO.OO
Oscar Limanen $5.00
Mr ja mrs August Siltala $5.00
Mr ja mrs John Lillquist $5.00
Mrs Hilma Mattson $l.OO
Mr ja mrs Wm Lee $l.OO
Rakennusrahaston
mittari
Vasemmalla: Päämäärä
Oikealla: Tähänastinen saavutus
$20,000
slB,ooo—
- $17,319
Mrs Riika Huotari $l.OO
John Limanen $l.OO
Mr ja mrs Edward Aho .. ;
Ardis ja Shirley Aho .... $5.00
Mr ja mrs Ralph Putikka $2.00
Mr ja mrs Abram Siirilä $5.00
Andrew Rimpilän muistolle:
Paddockin ompeluseura .. $3.00
Sebekan ystäviltä $5.00
Yhteensä $59.00
Fitchburg, Mass., helmikuussa
syntyneitten juhlasta, Lyyli Pa
lomäen kautta $35.00
Fitchburg, Mass., maaliskuussa
syntyneitten juhlasta, M. Ant
tosen kautta $35.30
Lehtijärven seurakunta, A. Rim
pilän muistolle, Chas. Pesolan
kautta $3.00
Athens, N.Y. seurakunta, Neal
Matsonin kautta $15.00
Seminaarikassaan:
Kansallis Naistenliitolta, mrs
Edward Ahon kautta .. $33.00
Sandyn, Minn. Kansallisseura
kunnan naistenliitolta, mrs Ja
cob Esalan kautta $15.00
Chathamin, Mich. naisten liitol
ta, Saima Monton kautta $20.50
Ohion seminaarirenkaalta, M. O.
Lundin kautta $50.00
Koiiläheiyskassaan: ,
John A. Ahon kautta, Andrew
Rimpilän muistolle:
Mr ja mrs Adolph Lundquist
52.00
Mr ja mrs Nick Mathiason $l.OO
Mr ja mrs Herman Ehnert $l.OO
Mr ja mrs Fred Ehnert .. $l.OO
Mr ja mrs Armas Jacobson ja
perhe $2.00
Yhteensä $7.00
J. K. Jackson, rahastonh.
R. 2, Ironwood, Mich.
y
TULOJA NAISTENLIITON
KASSAAN:
Minneapolin ompeluseuralta,
mrs L. E. Lofbackan kautta
515.00
Mrs Edward E. Aho.
y
Bessemer, Mich.
Hyvin onnistunut hartaushet
ki vietettiin perjantaina illalla
mrs Ericksonin kodissa. Tilavat
huoneet oli tupaten täynnä, li
kemmäs 100 ihmistä oli saapu
nut.
Pastori esitti: Eikö ruveta
täällä Bessemerissäkin kokoa
maan varoja Suomen köyhäin
avustamiseksi. Päätettiin huh
tikuun 6 p. iltana kokoontua
kirkkoon neuvottelemaan tästä
asiasta. Mrs Ericksonin tarjoi
lusta tuli $20.60. Mr ja mrs Toi
vo Lustig maksoivat kokous
vuoronsa $lO.OO. Seuraava viik
kohartaus on mr ja mrs Romon
kodissa huhtik. 12 p. illalla.
Mrs Rosa Allennin 2 poikaa
tuli lomalle yhtä aikaa äidin
suureksi iloksi. Douglas, Tyyni
meren alueelta, on ollut 12 i
Jumala kuoleman kautta kutsui pois rakkaan puolisoni
Herman Johnsonin
helmikuun 19 p. 1945 Millerin sairaalassa Duluthissa, Minn.
Hän oli syntynyt Evijärvöilä, Vaasan läänissä, Suomessa
huhtik. 5 p. 1873, ollen kuollessaan 71 vuoden, 10 kuukauden
ja 14 päivän ikäinen. Oli tullut Amerikkaan lokakuussa v.
1891 Orangeen, Texasiin, jossa oli 3% vuotta. Sieltä tuli
Cloquetiin, Minn., välissä asuen vuosia Michiganin valtios
sa, jossa meni ensimmäisen kerran avioliittoon Crystal
Fallsissa vuonna 1897 neiti Sanna Maria Kniivilän kanssa,
josta liitosta syntyi yksi poika, Urho. Meni toisen kerran a
violiittoon Bessemerissä, Mich. jouluk. 9 p. 1919 neiti Hilda
Maria Rautiaisen kanssa. Tuli Minnesotan valtioon Deer
Riveriin asumaan vuonna 1924, josta sitten muutti Flood
woodiin, Minn. vuonna 1933, missä asui kuolemaansa asti.
Lähinnä kaipaamaan jäin minä hänen vaimonsa, Hilda Ma
ria, poika Urho ja kaksi lastenlasta, sekä sisar Olga Laakso,
sekä muita sukulaisia ja ystäviä.
Hilda Maria Johnson.
Kaunis on seurata kutsua kuolon,
Siirtyä pois kun uupunut on.
Siirtyä sinne missä aina on rauha,
Missä on tuskakin tuntematon.
Puolisosi.
On isän silmä sammunut
Ja äänensä myös vaiennut,
Vaan muistosi elää ainiaan,
Ei unhoitu se konsanaan.
Poika
Sydämellinen kiitos kaikille, jotka otitte osaa meitä koh
danneeseen suruumme. Kiitämme kaikkia kukista, surukor
teista ja rahalahjasta. Kiitos kantajille, pastori ja mrs V.
Holopaiselle lohduttavasta puheesta ja laulusta. Jumala, jol
ta kaikkinainen hyvyys tulee, palkitsee teidän rakkautenne.
Ppoliso ja poika.
sommassa taistelussa. Hän yh
tyi laivastoon 1941. Hänellä on
monta mitallia. Lindyo Allen
on ollut laivastossa ampujana
Atlantin alueella 2 vuotta. Heil
lä on 30 päivän loma.
Armollinen Jumala, palauta
rauha jälleen maailmaan pian
ja anna ihmisille halua ja vii
sautta elämään rauhassa lä
himmäistensä kanssa. Katso
mitä meidän kunkin rauhaan
sopii, että olisimme valmiit
iankaikkista elämää varten,
koska emme tiedä, milloin Her
ra tulee meitä noutamaan.
Fanny Siiki
V
HURLEY. WISC.
Tervehdys Auttajalle!
Ensi kertaa saan kirjoittaa
täältä rakkaaksi tulleeseen Aut
taja-lehteen. Kevään merkkejä
on jo ilmassa ja kadonneet ovat
ne suuret lumikinokset täältä,
joita oli halu nähdä. Vaan
mitäpä niistä; paljon tärkeäm
pää on sanasta katsoa sitä suur
ta sovintoa, joka tapahtui Gol
gatan ristillä, missä minunkin
syntini on kerran verellä pois
pyyhkäisty. Tämän saan ottaa
vastaan sulasta armosta, sillä
taivaan autuus on omani.
Mr ja mrs Frank Heinolle
syntyi poika, Francis Eugene,
Grand-View sairaalassa, helmi
kuun 20 p. Synnytys tapahtui
leikkauksen kautta. Äiti ja pie
nokainen voivat hyvin.
Mr Eugene Kompsie lähti so
tapalvelukseen viime perjantai
na, t.k. 16 p. Hän on kolmen
lapsen isä.
Marengon ompeluseura ko
koontui viimeiksi mr ja mrs
Walter Pihlajan kodissa t.k. 4
p. Osanotto oli hyvä. John Sten
man piti puheen tekstinään ol
len: Martta, Martta, miksi niin
moninaisista murehdit ja huo
lehdit? Maria on hyvän osan
valinnut, jota ei häneltä pois
oteta. Läsnä oli kolme paria
Martha ja Maria sisaruksia, jo
ka ehkä on harvinaista.
Tarjoilusta, jonka laittoi mrs
Pihlaja ja mrs Wayne Nortu
nen, oli tuloja $12.00.
Terveiset kaikille sinne koti
kylään Marengoon. Hauskaa
pääsiäistä kaikille.
Martha
V ,•
Minneapolis, Minn.
Tulen pitkästä aikaa tervehti
mään Auttajan lukijoita ja sen
toimihenkilöjä. Ilmat täällä ovat
olleet kevättalvella sieviä, lumi
on sulanut kaikki parissa päi
vässä.
Uutiseni ovat myöhästyneet,
mutta haluan alkaa aivan vuo
den alusta. Ompeluseuran vuo
sikokous pidettiin tammikuun
Auttaja torstaina, maaliskuun 22 p. 1945
31 päivän iltana mr ja mrs Ho
ward Kosken asunnolla. Kokous
alotettiin yhteislaululla Sionin
Kanteleesta. Mrs Carl Talvio pi
ti alkurukouksen. Pöytäkirjan
luki mrs Leonard Lofback vuo
delle 1944, joka löydettiin oike
aksi. Tilit oli tarkastettu ja myöa
oikeiksi löydetty. Ompeluseura
luovutti seurakunnalle 100 dol
laria ja seminaariin $15.00. Vir
kailijat jäivät entiselleen. Kes
kusteltiin ompeluseuran myyjäi
sistä, josta tullaan ilmoittamaan
lehdessä tuonnempana. Päätet
tiin pitää ainakin yksi ulkoilma
piknekki ompeluseuran hyväksi
kesäkuussa. Kokous lopetettiin
usealla yhteislaululla ja loppu
siunauksella, jonka jälkeen mrs
Koski oli laittanut maukkaan
lunssin. Kiitos mr ja mrs Ho
ward Koskelle.
Mr ja mrs Charley Mikelson
ovat lahjoittaneet $lO.OO ompe
luseuralle, josta lausumme heil
le kiitokset.
Mrs Väinö Niemi maksoi om
peluseuran kokousvuoronsa ra
halla, josta myös kiitos.
Pastori W. W. Wilen piti ju
malanpalveluksen helmik. 21 p.
Osanotto oli tavallinen, vaikka
silloin oli lumisade ja liukas kul
ku.
Nuorisoliiton vuosikokous oli
helmik. 11 p., josta on pöytäkir
ja ollut maaliskuun Lutheran
Youthissa. Verna Niemi valittiin
L. Y. raportteriksi.
Helmik. 25 p:n iltana oli nuo
risoliiton kokous kirkolla. Osan
otto oli runsas. Ohjelmaa suo
ritettiin lauluin ja lukemisin
suomen ja englannin kielellä.
Nuorisoliiton puheenjohtaja De
lores Paavola johti alku ja lop
purukoukset. Kiitos kaikille o
sanotajille. Kahvit juotiin kir
kon kellarissa, Verna Niemi ja
mrs Mäki ollen tarjoilijoina.
Täällä on myös pantu laulu
kuoro pystyyn ja reippaasti se
sujuukin. Velma Kaleva on joh
tajana. Jos on muita, jotka ovat
innostuneet kuoroon, tulkaa
harjoituksiin ja tuokaa toisia
tullessanne.
Tahdon tässä välissä lausua
tervetulleiksi joukkoomme seu
raavat: Delores Paavola, Ida
Rantala, Gertrude ja Ellen Kar
jalainen, Mildred Saari ja Violet
Hill. Toisten nimiä en ole saa
nut varmaan tietoon.
Maalisk. 15 p:n iltana oli om
peluseuran kokous mrs Mary
Pulkkisen asunnolla. Ohjelmaa
suoritettiin ja Sionin Kante
leesta laulettiin. Mrs Pulkkinen
oli laittanut maukkaat lunssit,
josta kiitos. Kokouksessa myös
päätettiin, että ompeluseuran
myyjäiset pidetään huhtikuun
19 p. kello 7:30 illalla kirkossa.
Mennään suurella joukolla taas
sinne. Kahvitarjoilua on myös.
Seuraava nuorisoliiton ko
on pääsiäispäivän iltana kello
7:30. Kuoro esiintyy ja on muu
ta ohjelmaa. Tulkaa kaikin ja
tuokaa toisia tullessanne. Kah
vipöydästä huolehtii mrs A.
Tieva.
Raamatunkeskustclu pidetään
huhtik. 6 p. klo 7:30 illalla mr ja
mrs Väinö Niemen asunnolla 534
Knox Ave. No. Kv.
V
Ironwoodin Kansallis
seurak. uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street
Vanhemman. Ompeluseuran
kokous on kirkkosalissa torstai
iltana, 22 p., klo 7:30. Kestityk
sen varustavat mrs Sophia Ross,
RAHA-AVUSTUSTA VOI
DAAN LAHETAä SUOMEEN
U. S. Treasury Dept. on jo ra
ottanut ovea Suomeen nähden,
niin että sinne voidaan lähettää
raha-avustusta omaisten tilan
huojentamiseksi. Allemerkin
nyt monet vuodet rahojen välit
täjänä toiminut ottaa vastaan
rahoja ja välittää niitä luotetta
via teitä Amerikan suomalaisten
omaisille. Lähempiä tietoja var
ten on kirjoitettava osotteella:
Carl H. Salminen
34 E. Superior St.
P. O. Box 135 Duluih, Minn.
mrs Katri Luoma, mrs Matti
Koivisto, mrs John Lehto ja mrs
Albert Cardini. Sekä kestittä
vät, että seuran virkailijat pyy
tävät tähän kokoukseen run
sasta osanottoa. i
Sunnuntaikoulu on kirkolla
klo 9:20 aamulla.
Palmusunnuntaina, tk. 25
p., on jumalanpalvelus ja Her
ran ehtoollisen vietto kirkossa
klo 10:30 aamulla. Kirkkokuoro
esittää laulua ja avustaa litur
giassa. Jumalanpalvelus on suo
menkielinen.
Maanantaina on Lutherlii
ton kokous kirkkosalissa klo
7:30 illalla. Kestityksestä huo
lehtivat Clifford Luoma, Wil
liam Niemi, Alice Niemi ja Ruth
Koivisto. Kaikkia nuoria kehoi
tetaan mukaan.
Tiistaina on kuoroharjoitus
kirkossa klo 7-:30 illalla.
Siionin Ompeluseuran ko
kous oli kirkkosalissa viime vii
kon torstai-iltana. Deloris Kor
pi ja Lois Holmes esittivät lau
lua mrs Wilbur Kilposen pianol
la säestäessä. Mrs J. Hirvi luki
lyhyen hartauskirjoituksen. Ru
non lausui miss Lois Holmes.
Mrs Herman Hykkönen esitti
muistelmia äskeiseltä matkal
taan Californiassa, ja kertoi
terveiset pojaltaan luutn. Her
bert Hykköseltä, joka rintamal
la loukkaannuttuaan on siellä
toipumassa vammoistaan. Past.
J. Hirvi piti puheen. Pöytätulo
kokouksessa oli $ll.OO. Kiitos.
Siionin Ompeluseuran seuraava
kokous on pitkänäperjantaina.
Kestityksen varustavat miss
Olga Kangas, mrs Arne Kujan
son, mrs John Ahonen, miss Hil
ja Kangas, mrs Reino Kangas
ja mrs George Pickmosa.
Runsas osanotto oli taas
sunnuntaina engl. kieliseen ju
malanpalvelukseen. Herran
pöydässä kävi 76 henkeä. Soturi
Fabian Trast, ollen lomalla vai
monsa, poikansa ja vanhem
piensa luona, oli perheensä
kanssa Herran huonessa. Sa
moin oli sairaanhoitajatar miss
Helen Ahonen, joka kurssinsa
suoritettuaan vierailee vanhem
piensa mr ja mrs Arvey Ahosen
luona ja muissa omaisissaan.
Kastettu: Marilyn Carole
Haapala, George William ja
Ruth Lillian Haapalan pieno
kainen, syntynyt Ashlandissa,
Wisc., syysk. 21 p. 1944, kastet
tiin pappilassa sunnuntaina.
Kummeina olivat John ja Irene
Enriquez, Walter Haapala ja
Notice of Biennial
Spring Election
To the Qualified Eleciors of the Township of Erwin, Gogebic Couniy, Mich.:
Notice is hereby given that a Biennial Spring Election will be held in the
Township of Erwin, Gogebic Gounty. Michigan, on
MONDAY, APRIL 2,1945
for the purpose of electing the following State Officers:
Two Justices of the Supreme Court for full term of Eight years.
Two Regents of the University for the term of Eight years.
A Superintendent of Public Instruction for term of Two years.
A member of the State Board of Education for term of Six years.
Two Members of the State Board of Agriculture for term of Six years.
A State Highway Commissioner for a term of Four years.
Also for the purpose of electing the following Township Officers:
Supervisor, Clerk, Treasurer, Highway Commissioner, Two Justices of
the Peace for term of Two years, One Member of Board of Review for
term of Four years, Four Constables.
You will also take notice thai the place for holding said Election has
been designated as follows:
TOWN HALL, Van Buskirk Road
You will further take notice that the polls for said Election will be open
from Seven (7) o'clock in the forenoon until Eight (8) o'clock in the after*
noon of said day, Central War Time, and no longer.
EARL MATTSON,
Township Clerk.
Dated this 9th day of March, 1945.
Sylvia Johnson. Pienokaisen
vanhemmat ovat rippikoululai
siamme ja on mr Haapalan
kohdakkoin mentävä tarkastuk
selle sotapalvelusta varten.
Sunnuntai-iltana oli kirk
kosalissa veljeysliiton kokous.
Miss Ruth Kyrölä lausui runon
engl. kielellä, ja mrs Gust P.
Ahonen suomeksi. Pastori piti
puheen. Pidetyssä kokouksessa
sunniteltiin liiton vuosijuhlaa
huhtikuun 15 päiväksi. Juhlaa
järjestämään ja toimeen pane
maan valittiin toimikunta, joka
kokoontuu kirkolla torstai-ilta
na, t.k. 22 p. Tarkoitus on saada
juhlaan myöskin vieras puhuja.
Kestitystoimikunnan varus
tamasta kahveilusta oli tuloa
$16.35.
Hautauksia: Heikki Kari
nen, syntynyt Puolangalla, Ou
lun läänissä v. 1883, kuoli vel
jensä Jacob Karisen kodissa
Iron Beltissä, Wisc. maalisk.
11 p., noin 61 v. ja 8 kk. ikäisenä.
niT€f
Pyydän kiittää sukulaisia ja ystäviä, jotka niin suurin
joukoin tulivat yllättämään minua t.k. 11 p:n iltana ollessa
ni kotona lyhyellä lomalla. Ystävyytenne osoitus tuottaa
minulle suurta iloa. Sydämellinen kiitos rahalahjasta, min
kä jätitte käyntinne muistoksi.
S 1/C LILLIAN AHONEN.
IRONWOOD, MICH.
Kiitos
PYYDÄN TÄTEN TULKITA SYVÄN KIITOLLISUU
TENI KAIKILLE SUKULAISILLE JA YSTÄVILLE, JOT
KA NIIN RUNSASLUKUISINA SAAPUIVAT YLLÄTYS
JUHLAAN VIIME LAUANTAI-ILTANA ERWIN KOU
LULLE. ERIKOISET KIITOKSET PYYDÄN LAUSUA TI
LAISUUDEN JÄRJESTÄJILLE JA OHJELMAN ESITTÄ
JILLE. SUURIN KIITOS RUNSAASTA RAHALAHJAS
TA, JONKA JÄTITTE MINULLE. YSTÄVYYTENNE SÄI
LYTÄN KALLIISSA MUISTOSSA.
ERIKOISET KIITOKSET PYYDÄN VIELÄ LAUSUA
MRS. E. KELTOLLE, MRS. WALTER PAYNTERILLE,
MRS. SELMA JACKSONILLE, K. P. SILBERGILLE, JOHN
PALOMÄELLE, MRS. j'OHN LUOMALLE, MRS JOHN
MATTSONILLE, MRS UUNO KIVELLE JA PAST. J. E.
NOPOLALLE.
CPL. CARL MATTSON.
M
Erwin Township,
* Ironwood. Mich.
Vainaja oli tullut Amerikaan,
Iron Beltiin, huhtikuulla v.
1900 ja on siitälähtien asunut
tällä ympäristöllä. Hän on ollut
avioliitossa, mutta vaimonsa
on kuollut noin 15 v. sitte. O
maisia jää tytär Agnes, Duluth
issa, veljet Jacob ja Abel Kari
nen perheineen Iron Beltissä ja
sisar Liisa Saari, Tacoma Par
kissa, Wash. Hautaus oli Car
bonneau’n toimistosta t.k. 15 p.
Arne Koski, John Kosken poi
ka, läntiseltä Pine-kadulta, kuo
li yliajon seurauksista maalisk.
13 p. 30 vuoden, 1 kk. ja 23 p:n
ikäisenä. Tapaturmaisen kuole
man uhriksi joutunut oli synty
nyt täällä Ironwoodissa tam
mikuun 20 p. 1915. Jälkeen jää
isä, John Koski, vainajan kak
soisveli, Reino, veli Walter ja
veli John perheineen, sekä sisar
Sylvi puolisonsa ja poikansa
kanssa ja 2 tätiä, mrs Albert
Turunen ja mrs Mary Polvi.
(Jatkoa sivulla 8)

xml | txt