OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 18, 1946, Image 8

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1946-04-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 8

Sivu 8
Gogebic alueen uutisia
Auttajan oaoite: 324 S. Suffolk St. Puhelin 30
Ironwoodin Kansallis
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street
Bstania ompeluseura ko
koontuu mr ja mrs John H.
Mäen kodissa, Montrealissa,
Wis., torstai-iltana, tk. 18 p.,
klo 7:30. Mrs John H. Mäki ja
miss Hilda Lake varustavat
kestityksen ja ohjelman. Kut
summe kaikkia tähän pyhän
viikon hartaushetkeen.
Pitkänäperjantaina on har
taushetki kirkossa klo 7:30.
Kuoro laulaa ja saarna pide
tään sekä suomen että engl.
kielellä. Kirkonmenon jäl
keen on kestitys kirkkosalis
sa. Sen varustavat: mrs An
drew Ross, mrs Matti Koivis
to, mrs Katri Luoma, mrs
Pearce Hardware
ISISS & Furniture Cos.
Vastap. Lake Superior District Power Cos.
ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja
RAUTATAVARAA HUONEKALUJA
KAIKESTA nikklrien
LAJISTA TARPEITA
MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
f
Suomalaiset kauppapalvelijat
Phosphate puhdistusaineita kaikkea puhdistusta varten
S AtöH 70 eH&* ■ ■ • ,T wl ) I \
f *" ”, u « «m* / \
[ A FTER the war-weary years of getting
f y JLJL along without, a new automatic electric
( J washer is really something to cheer about.
-Jj But give a second cheer for the low operating
y cost. Electricity now costs even less than be
fore the war. Your new automatic washer
S which washes, rinses, blues and damp-dries
without hands ever touching water, will whisk
through the wcek’s wash for a few pennies.
Remember what you used to pay for electric
lighting and a few small appliances? Today
you get twice as much electricity for the same
money, as you did 15 years ago. Come in
and we’ll prove it to you.
LAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY
Erkki Pickmosa, mrs Matti
Trast, mrs Jacob Belmas, mrs
Fabian Trast, mrs John Leh
to ja mrs Albert Cardini.
Pääsiäisenä lasketaan rippi
koulunuoriso Herran pyhälle
ehtoolliselle. Toimitus alkaa
kirkossa klo 9 aamulla. Päivä
saarna on suomenkielellä;
kristinopin kuuustelu ja sii
hen liittyvät toimet taas pide
tään engl. kielellä. Kirkon
menon päätyttyä tarjoaa Sii
onin ompeluseura päivällisen
kirkkosalissa. Päivällisen jäl
keen klo kahdelta esitetään
kirkossa tavanmukainen oh
jelma, enimmäkseen rippi
koululaisten suorittama. Kuo
ro esiintyy sekä aamu- että
iltapäiväjuhlassa. Rippikou
lussamme on seuraavat 51 op
pilasta: John Eugene Abelson,
Marilyn June Aspinwall, Ma
rion Frank Bale, John Einar
Carlson, Raymond Eugene
Chipperi, June Justin Fre
drickson, Kenneth Marvin
Haanpää, Jack Edwin Hauta
la, Marie Elizabeth Hauta
nen, Leo Clarence Gerald
Heier, William Albert Heik
kilä, Charles Ronald Herman
son, Arlene Louise Hendrick
son, Jean Marie Hendrickson,
Elna Susanna Hill, Anna De
lores Kangas, Irene Marie
Karppinen, John Raymond
Karvonen, Wesley Earl El
wood Keto, Ellen Mildred Ki
vi, Elaine Marianne Koivisto,
Wäinö Henry Koivunen, Do
nald Richard Koski, Robert
William Koski, Elvie Irene
Lassila, Evelyn Ann Lassila,
Shirley Mae Lassila, Eila Faye
Latvala, Phyllis June Luoma,
Mae LaVerne Mäkelä, Robert
William Mattson, Guy Blair
Miller, Elmer Lauri Näsi, Ar
love Evelyn Nelson, Jean Vio
let Nelson, David Theodore
Nordlund, Kenneth Arthur
Pakonen, Sylvia Johanna Pa
lomäki, Francis Richard Pel
linen, Gay Lenore Pollari,
Paul Peter Popko, Nancy Ann
Rokola, Reynold Joseph Ron
deau, Donald Matthew Suliin,
Eugene Leroy Suni, Doris
Ann Thompson, Charles Ray
mond Toivonen, Hilma Elea
nor Tossava, Elaine Ruth
Walli, Gladys Marie Wiemeri,
ja Arnold Ralph Wiemeri.
Runsaasti väkeä siunasi Ju
mala taaskin palmusunnun
taina englanninkieliseen kir
konmenoomme. Rippivieraita
kävi Herran pöydässä 126
henkeä. Saakoon anteeksian
tamuksen ilo ja autuuden var
muus ja siitä vuotava pyhi-
MYYTAVÄNÄ
Hyvässä kunnossa olevia a
sunlohuoneita tai koteja ja a
suntolotteja eri osissa kau
punkia hinnoilla, jotka sopi
vat ostajien maksukykyyn.
Tiedustelkaa M. E. Syrjälältä,
509 E. Ayer St., Ironwood.
Auttaja torstaina, huhtikuun 18 p. 1946
tysmieli täyttää kaikkia Her
ran armoaterialla käyneitä.
Edellisenä pyhänä vietetyssä
suomenkielisessä kirkonme
nossa oli ehtoollisvieraiden
luku 79 henkeä.
Veljeysliiton vuosijuhla oli
kirkkosalissa sunnuntai-ilta
na. Tervehdyssanat lausui ja
ohjelman esitti mr Jacob Rii
ponen. Kuoro lauloi kahdesti
mrs J. Hirven johdolla. Soolo
lauluja esittivät mrs Matti
Saari, miss LaVerne Herman
son ja mr Curtis Pollari. Pia
nosoolon, Finlandian, soitti
miss Annette Koski. Englan
ninkielisen kappaleen luki mr
Jerry Anderson. Pastori J.
Hirvi piti puheen. Seuraava
veljeysliiton kokous on tou
kok. 17 p.
Kastejuhlaa vietettiin mr ja
mrs Herman Lassilan kodissa
sunnuntaina. Pyhän kasteen
kautta Kristuksen seurakun
nan jäsenyyteen saatettiin
perheen vävy n ja tyttären
Winfred H. ja Eileen Dorothy
Prosserin esikoispoika, Lloyd
Hershel Prosser, syntynyt
Grand View sairaalassa tam
mik. 31 p. 1946. Kummeiksi
pienokaiselle merkittiin: Cla
rence ja Helmi Fredrickson,
Wilbert Liimakka, Ruth Hau
tanen, Reinold Lassila ja Ju
lia Johnson. Mr Prosser oli
muutamaa päivää ennemmin
saapunut tänne länsirannikol
ta, ja matkustaa näinä päivi
nä takaisin, vieden perheensä
mukanaan. He asettuvat asu
maan San Diegoon, Califor
niassa. Toivotamme onnea ja
Jumalan siunausta pienokai
selle ja vanhemmille.
Seurakunnan neljännesko
kous pidetään toukok. 5 p. Ko
kouksessa valitaan edustajat
kirkolliskokoukseen, pääte
tään pappilan korjauksesta ja
muista esilletulevista asioista.
Seurakuntalaisten olisi saa
vuttava joukolla kokoukseen.
Mr ja mrs Verner Kangas
matkustivat Waukeganiin t.
k. 11 p. Mr ja mrs Theodore
Kangas menivät tk. 15 p. Zio
niin, 111. He ovat vierailleet
täällä molempien vanhempi
ensa kodeissa ja erittäinkin
mrs Kankaiden äidin, mrs Sa
lomon N. Warvin luona.
Mr Paul Saari, mr ja mrs
Matti Saaren poika, on palan
nut kotiin armeijasta puoli
sonsa ja lastensa luo. Otamme
osaa omaisten iloon.
Detroitista vierailivat tääl
lä pyhän aikana mr Reynold
Lassila, mr ja mrs H. Lassilan
poika, miss Ruth Hautanen,
mr ja mrs John Hautasen ty
tär, ja miss Julia Johnson, mr
ja mrs Henry Johnsonin ty
tär. Matkan tekivät he mr
Reynold Lassilan autolla.
Sairaalassa Grand Viewssa
olivat viime viikolla Anton
Salmi, Bessemer Townshipis
ta, loukkaantuneen kätensä
vuoksi. Gerald Hendrikson,
mr ja mrs Andrew Hendrick
sonin poika, White Pinesta,
sairastaen keuhkotulehdusta,
ollen kuitenkin jo toipilaana,
mrs N. Haavisto, North Bes
semeristä, sairastaen reuma
tismia, ollen kuitenkin jo pa
rempi, nuorukainen John Ol
lila, hänelle toimitetun um
pilisäke leikkauksen vuoksi,
Jacob Ahteenpää, Besseme
ristä, loukkaantuneen jalan
vuoksi, Kalle Koivisto sai
rastaen selkävaivoja, mutta
ollen jo parempi ja Wäinö Su
liin. Näistä kenties jo useat,
ainakin viimeksimainittu, o
vat jo tätä kirjoittaessa pääs
seet sairaalasta.
Ystäviä pyydetään tuomaan
kermaa ja kahvileivoksia y.
m. ruokatarpeita pääsiäisate
riaa varten.
o
ROMMELIN HEVONEN
ON NYT LONTOOSSA
Se valkoinen hevonen, jolla
marsalkka Rommell sanoi rat
sastavana Kairon kaduilla
ehkä osallistuukin sensijaan
Lontoossa kesäkuussa toi
meenpantavaan voitfoparaat
tiin. Hevonen nimittäin tuo
tiin hiljan tänne Hampurista.
i Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA
Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.
(Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD
WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.
IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen lyöl
Suomalainen vakuutusliike
w. J. HELLI
AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta
227 E. McLeod Ave.
Puh. 731
IRONWOOD, MICH.
ED OIE
Kuorma- ja pakasi ajuri
217 S. Curry Street
Puhelin 411
IRONWOOD, MICH.
W. HIRVELÄN
Valokuvaamo
IRONWOOD, MICH.
Kaikenlaista valokuvaus
työtä. Auki kello 9 6.
Ikuistuttakaa itsenne!
KOLIA
KENNEDY CO.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelin 1585
IRONWOOD MICH.
ATERIOIKAA 1
NORTHWESTERN!
CAFE:SSA
“Linja-auto Asemalla”
“Shorty” Johnson, omistaja
Aurora St. Ironwood
Täydellinen arkipäivä ate
ria 35c; sunnuntaisin 60c.
Kahvia Virvokkeita
Kuvastimia
ja kaikenlaista lasityötä
Rakennusalan erikoistar
peita ja maaleja
PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street
Puh. 120-W
IRONWOOD
Uusia ja käytettyjä
AUTONOSIA
Sekalaisia autokumeja
Tilatkaa autonosia postitse.
Lähettäkää lehmän nahat
meille.
Rice Auto Sales &
Supply Cos.
Vastap. Carnegie kirjastoa
Puh. 204 Ironwood, Mich.
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.
Moottori Ja jeneraattori
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
HUONOKUULOISET!
Meillä on viime sodan aika
na kehitetty kuulolaite, jo
ka auttaa kuuloa kuten la
sit näköä. Tulkaa viivytte
lemättä näkemään sitä tai
tilatkaa vapaa kirjanen.
ACOUSTICON
JOHN E. JOHNSON
Suomalainen välittäjä
103 S. Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.
MATTSON'S
JEWELRY STORE
Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.
IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen
korjausta
Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tunnit: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J
IRONWOOD, MICH.
O CIRCLE
CLEANERS
Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD
Kaikellaisia vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin
GOGEBIC
INSULATION CO.
Wäinö Mäkelä, omistaja
Puh. 96 240 E. Oak St.
IRONWOOD, MICH.
Käyttäkää "Wood Fibre"
insuleeraus ainetta
Kattoaineita ja
ulkovuorausta
TAATTU TYÖ
Kysykää hintoja vapaasti
IRONWOOD
STAVUARD REMJ.EIES''
Pharmacy 1118#
Tortrr Annena 3
IRONWOODIN JOHTAVIN
Apteekki
210 S. Suffolk St. Puh. 29 Ironwood, Mich.
SUOMEA PUHUTAAN
Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike
Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄÄ JA KAIKKIA
LEI V OSTU OTTEITA
® KETOLAN
Huonekaluliike ja
hautaustoimisto
Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin ■
' sisällä
Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer St.
IRONWOOD, MICHIGAN
fustTv
CO
\ —*«” AccuaXcv
The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa
IRONWOOD MICHIGAN
Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa
SUORA KOHTELU AINA
Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO
jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lilkkessämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki ruokatavaraosioksenne yhdestä puodista.
Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
Suomalainen leipomo. Ensi
luokkainen ja puhdas työ.
STENHOLM
BAK E R Y
Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.
Käykää liikkeessämme vie
raillessanne Ironwoodissa.
SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo. haltija
Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu
luvaa palvelusta.
SHELL TUOTTEITA
MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32 —kaupungilla
Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja
Kysykää hintojamme en
nenkuin insulee*aalle ta
lonne. Varmaan voimme
säästää rahojanne. Koke
neet miehet tekevät työn.
No. 16

xml | txt