OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, August 15, 1946, Image 8

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1946-08-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 8

Sivu 8
Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoite: 324 S. Suffolk St Puhelin 30
wakefieldissäT
Ensi pyhänä iltapäivällä
on hartaushetki ja tarjoilu
mr ja mrs Joe Koskelan ko
tona klo 2 ip.
BESSEMERISSA:
Ensi pyhäiltana on suo
menkielinen iltakirkko ai'
käen klo 8.
IRON BELTISSA:
Tämän viikon torstarilta
na on viikkohartaus ja tar
joilu mr ja mrs Fred Län*
tän kodissa alkaen klo 7:30.
J. E. Nopola
o
Ironwoodin Kansallis
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street
Torstaina, tk. 15 p., on ko*
rikahviaiset mr ja mrs Kai'
le Sarlundin kodissa Aurora*
kylällä. Hartaushetki on klo
2 jälkeen puolisen ja vieraita
kestitetään pitkin päivää.
Kestityksestä huolehti v a t
mrs Selma Kaartunen ja
mrs Kalle Sarlund. Kaikkia
kutsutaan.
Ensi sunnuntaina, elok. 18
p., on suomenkielinen juma
lanpalvelus kirkossa kello
10:30 aamulla.
Kuukauden viimei s e n ä
sunnuntaina on yhdistetty
englannin- ja suomenkieli
nen jumalanpalvelus kirkos
sa klo 10 aamulla. Pastori
W. W. Wilen, seurakunnan
entinen opettaja saarnaa täs*
sä tilaisuudessa. Seura*
kuntajuhla on samana päi
vänä kello puoli kolme päi
vällä mrs Hilma Annalan
luona Omatownissa. Illalla
ko 7:ltä on korikahviaistilai
suus Erwinkylällä mr ja mrs
John Luoman kodissa. Seu
rakunnan entinen opettaja,
pastori W. W. Wilen, puhuu
kaikissa näissä tilaisuuksis
sa.
Keskiviikkoiltana, elok. 28
p., on Betania Ompeluseuran
kokous mr ja mrs John Sten
manin kodissa klo 7 illalla
Wisconsinin aikaa. Ironvvoo
din aika on silloin klo 8. Mrs
Stenman pyytää kaikkia
seurakunnan ystäviä tähän
tilaisuuteen. Luullaksemme
pastori W. W. Wilen on vielä
mukana tässä juhlassa.
Hautaus: Mr John Kaiku,
jonka kuolemasta mainit
simme jo viime viikon uuti
sissa, saatettiin haudan le
poon Riverside kalmistoon
viime viikon torstaina, tk. 8
p. Vainajalle jää eloon 4 ty
tärtä, jotka kaikki ovat avio
liitossa: mrs Henry Rajala ja
mrs William Reini Ironwood
Townshipissä, mrs Arvid Sa
lo Kimball Townissa ja mrs
Tyyne Wainio San Pedros
sa, Calif. Lasten lapsia jää
12. Myöskin jää kaksi vel
jeä mr Salomon Mäenpää
Ironwood Townshipissä ja
mr Emil Seppi Trout Creek*
issär Mich.
Tämän viikon perjantaril
tana, 16 p., on hartaushetki
ja korikahviaiset mr ja mrs
J. W. Palomäen kotona Er
winkyläliä klo puoli 8 ill.
Osanottoa pyydetään sekä
paikkakunnalta että kaupun
gista. • v 1
Matti Pohjola, jonka hal-
|HARDWARE' Erikoinen laatu
"uSJrsäästöhinnoilla
x ARMSTRONG MAALEJA
X ERILAISIA SAHKÖTARPEITA
X Tarpeita farmlvällneitten korjausta varten
X HEINÄNTEKOVÄLINEITÄ JA KÖYTTÄ
Tehkää kaikki rautatavara-ostoksenne
FKI L PONENI
gggj MtVlduJtlAA;
_ | ROM WQQD -
vaantumisesta kerroimme jo
viime viikon uutisissa, kuoli
lauantaiaamuna, tk. 10 p.,
72 v. 5 kk. ja 6 j:n ikäisenä.
Mr Pohjola oli syntynyt Leh
timäellä, Suomessa maalisk.
4 p. 1874. Hän meni Suomes
sa avioliittoon maaliskuun
26 p. 1894. Vuonna 1900 tuli
vainaja Amerikaan, heti
tälle paikkakunnalle. Vaimo
tuli Amerikaan kahta vuotta
myöhemmin ja noin 40 vuot
ta sitte asettui perhe maalle
Erwin townshippiin, missä
siitälähtien ovat asuneet.
Vainajalle jää 10 lasta, kaksi
poikaa ja kahdeksan tytärtä,
jotka kaikki ovat avioliitos
sa, sekä 27 lasten lasta.
Myöskin jää yksi sisar, mrs
Aino Heliander. Hautaus oli
kirkosta tiistaina. Vainajan
puoliso kuoli helmik. 11 p.
1945, siis täsmälleen puoli
toista vuotta ennen puoli
soaan.
Viime sunnuntaina olivat
mrs Hilma Annala ja mr I
ver Annala, hänen poikansa,
sekä pastori ja,mrs J. Hirvi
evankeliumi juhlilla S ä n -
dyssä, kävästen myöskin E*
lyssä. Rändyn juhlilla tavat
tiin väkeä Virginiasta, Gil
bertista, Peylasta ja Pike
joelta, paikkakuntalaisista
puhumattakaan. Kävi to
teen, mitä virressä veisa
taan: Kas Isän lapset riemui
ten On koossa lähtehellä; On
010 heillä herttainen Läh
teellä yhteisellä. Kiitos
Sändyn seurakunnalle vie
railleen osottamasta kohteli
aisuudesta!
Toissapyhänä olivat kir
kossamme mrs Hanneman
Chicagosta, vieraillessaan
täällä mr ja mrs Victor Aho
sen luona, sekä mr ja mrs
Nestor Mäki, Wattonista,
jotka vierailivat täällä tut
tavissaan. Mrs Matthe\Vf Ne
vala, ent. Ethel Rantanen,
Marquettesta, on vieraillut
täällä äitinsä luona DeFer
issä. Mr Van Mäki on saa
punut sotapalveluk s e s t a
perheensä luo.
o
Marengo, Wis.
Ompeluseuran kokous pi
detään torstai-iltana, elok.
22 p. mr ja mrs Oscar Hint
san vanh. kodissa.
1 Mr ja mrs Joe Baltrus,
Kenosha, Wisc. vierailivat
vanhempiensa mr ja mrs
Victor Riversin luona Ash*
landissa.
Miss Florence Eskola, jo
ka vieraili täällä äitinsä mrs
Ida Eskolan luona, matkusti
takaisin Pontiac’iin, Mich.,
jossa hän on työssä.
Mr Toivo Stenman ja lap
set, Waukegan, 111., vieraili
vat täällä mr Stenmanin van
hempain mr ja mrs John
Stenmanin luona.
Tänään iltapäivällä oli
hartaushetki mr ja mrs Vic
tor Riversin kodissa Ashlan*
dissa. Väkeä oli koolla viiti
senkymmentä henkeä. Oli
virkistävää, kun päästiin
kaupunkiin juhlimaan. Mrs
Rivers vietti syntymäpäi
väänsä. Oli sievästi tehty,
kun sisar tahtoi merkkipäi
vänään viedä seurakunta-
työtä eteenpäin. Pastori Wes*
terback saarnasi laveasta ja
kaidasta tiestä. Selvästi hän
osoitti meille, mikä päämää
rä on kummankin tien pääs
sä. Oi, että olisimme tämän
kaidan tien matkamiehiä,
jotka kurjina syntisinä us
koisimme Jumalan armoon
ja turvamme panisimme
Jeesuksen vereen, joka on
vuotanut meidänkin syntien
edestä!
Oli iloista, kun mrs West*
erback oli mukana. Suokoon
Herra kestävyyttä taudin
koettelemuksissa. Viera itä
tässä kookuksessa olivat mr
ja mrs Erick Kangas, mr ja
mrs Arvid Mäki, Ironwoo*
dista; mrs Francis Minkin,
Midland, Mich.; miss Flo
rence Eskola, Pontiac, Mich.;
mr ja mrs Harvey Gilder
sleeve ja mr ja mrs Wallace
Fisher ja perhe Ashlandista.
Tarjoilusta oli tuloja $16.60
ompeluseuran kassaan. Kii
tos uhrauksestanne.
Herralle tiesi anna,
Hän taivaat johdattaa,
Ja hänen viittaustaan
Maailmat noudattaa.
Hän myrskyn tuiman tyyn*
tää
Ja kuohut aaltojen,
Sun ties hän myöskin johtaa
Voi halki vaarojen.
Martha.
o
Ishpeming, Mich.
Miss Miriam Kontio, mr
ja mrs Matt Kontion tytär
Black Riveriltä ja Toivo
Kari, mr ja mrs Wäinö Ka*
kotinsa West Ishpemingiin
tä, vihittiin avioliittoon
heinäkuun 20 p. Negaunees
sa, pastori John Hattula
toimien. Todistajina olivat
Laina Risku, Esther Linna,
William Eliason ja Norman
Korpi. Nuori pari perustaa
kotinsa West Ishepmingiin,
Kunniallisen eron sota
palveluksesta on saanut
Theodore Mattson.
Mr ja mrs Martin Hänni
selle on syntynyt poika elo
kuun 8 p. St. Maryn sairaa
lassa Marquettessa. Mrs
Hänninen on entinen Ida
Koskela.
Mr ja mrs Harry Vanhala
Pattersonista, N.Y., ovat
vierailleet täällä tuttavis
saan. Mr ja mrs Arnold
Kippola Detroitista vieraile
vat täällä sukulaisssaan.
Mrs Kusti Kippola täytti 71
v. viime pyhänä, elok. 11
p. Hän on vieläkin Ishpe
mingin sairaalassa. Mr Kip
pola täyttää 71 vuotta elok.
19 päivä.
Mrs M. Laitala ja tytär
Saima Evelethistä, Minn.
vierailevat täällä mrs John
Thompsonin luona ja muis
sa tuttavissa.
- Kv.
o
Iron River, Mich.
Ompeluseuran kokous ja
tarjoilu oli mrs Sanfred A
hon kotona viime sunnuntai
na. Alotimme laululla ja ru
kouksella. Mrs Haavisto ja
mrs Eveli lausuivat runon.
Päätimme pitää seurakun*/’
nan ulkoilmajuhlat tämänk.
25 p. Ottawa järvellä. Siellä
on hyvä “mojakka” puoli
nen, jäätelöä, limonaadia se
kä jotain muutakin hyvää.
Tulkaa kaikki ja tuokaa ys
tävännekin muka n a n n e .
Juhlat alkaa klo 10 aamulla.
Seuraava kokous ja tar
joilu on syyskuun toinen
sunnuntai, 8 p., mrs Salo
mon Varvin kotona.
Kovin ikävä tapaus sattui
mr ja mrs Uno Aholle, kun
heidän 5 vuotias tytär Su
san sairastui lapsihalvauk*
seen sunnuntaita vasten yöl
lä. Minun tietääkseni tämä
on ensimmänen tapaus tässä
kauntlssa. Toivomme pikku
Susanille pikaista terveyttä
jälleen.
Mr ja mrs William Lahti
ovat kyläilemässä Minneso
tassa ja St. Ignacessä.
Mrs Olga Lakso maksoi
Auttaja torstaina, elokuun 15 p. 1946
kokous vuoronsa, antaen $5.
ompeluseuran kassaan. Lau
summe hänelle siitä kiitok
set.
Pastorimme tulee tänne
ensi perjantai-iltana, 16 p.
Lausumme hänet tervetul
leeksi lomansa jälkeeA.
• Paljon terveisiä Suomeen
omaisilleni.
Mrs E. Lakso \
NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURA
KUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
Perjantaina on Mil Isin.
sunnuntaikouluopettaj ien
kokous Walfred Wickin ko
dissa, alkaen klo 8:30. Tu
lemme järjestämään luokat
alkavalle sunnuntaikoulu
vuodelle.
Lauantaina on Millsin
naistenliiton tarjoilua kau
pungintalolla alkaen kello
10 ja jatkuen kello 4 j.pp.
Tarjoilun järjestävät emän
nät Dorothy Lueders, Elsie
Giese, Laura Dertinger ja
Elsie Reyelts. Osall istu
kaamme jokainen heidän
tarjoiluun.
Sunnuntaina on Millsissä
englk. aamu jumalanpalvelus
klo 9:30 ja suomenk. ehtool
lisjumalanpalvelus klo 11 aa
mulla. Pappilassa voi käydä
ilmoittamassa lauantai' n a ,
klo 10—12.
Lehti järvellä on illalla klo
8 Lutlierliiton ohjelmatilai*
suus. Saarna on suomenkie
lellä. Tarjoilua on myqs
kin.
Maanantaina on Sebekan
Lutherliiton “Bible Study”
Nestor Rannan kodissa al
kaen kello 8:30.
Tiistaina on Lehtijärven
veljeysliiton kokous Oscar
Paavolan kodissa alkaen klo
8:30. Huom. kokous pidetään
viikkoa ennemmin kuin ta
vallisesti.
Millsin kuoro ottaa kah
den viikon loman. Seuraava
harjoitus on syysk. 4 p.
H. P. Esala
o
ELOKUUN SAARNA
VUOROJA
Rice River: Sununtai
na, 18 p., jumalanpalvelus
kahdeksannen koululla klo
10,:30 ap.
Lawl«r: Sunnuntain a,
18 p., jumalanpalvelus mr
K. Gustafsonin talolla kello
2 iltap.
Tamarack: Sunnunta i -
na, 18 p., hartaushetki mr
Nick Luoman talolla kello
7:30.
Thomson: Maanantai
iltana, 19 p., kuoroharjoitus
kirkossa klo 7:30-
Maple, Wisc.: Sunnun
taina, 25 p., jumalanpalve
lus kirkossa klo 10:30 ap.
Thomson: Sunnuntai
iltana, 25 p., Lutherliiton
ohjelma kontrin kirkossa
suomen kielellä klo 8. Puhe
ja kuorolaulua. Tarjoilua
lopussa. Kaikki ovat terve
tulleita!
To*mi: Lauantaina, 31 p.,
jumalanpalvelus Kansallis
kirkossa klo 1 iltap.
E. V. Niemi
SHELL GASOLINE
REO TRUCKS
i S&K/ICE P^mpaa
palvelusta
Ekspertti mekanikkojen
palvelusta
RASVAUSTA JA
ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA
Service Station
212 S. Lawrence
Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.»
LAHJAPKKETTEJA OMAISILLI
EUHOPAAN
11 pauna* valikoituja ruokia 8.00
100 paunaa jauhoja 18.TI
Täysi miesten. tai nalaten
puku 10.00
Hinnat lähetyskululneen,
Tavarat menevät viivyttelemättä
perille,
paul J. coae
478 Plfth Ave New York 17, N.Y.
Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA
Suomalainen palvelija
Sears Röebuckin yläk.
Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD
WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.
IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl
Suomalainen vakuutusliike
w. J. HELLI
AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta
227 E. McLeod Ave.
Puh. 731
IRONWOOD, MICH.
ED OIE
Kuorma- ja pakasi ajuri
217 S. Curry Street
Puhelin 411
IRONWOOD, MICH.
W. HIRVELÄN
Valokuvaamo
IRONWOOD, MICH.
Kaikenlaista valokuvaus
työtä. Auki kello 9 6.
Ikuisiuttakaa iisennel
KOLIA
KENNEDY CO.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelin 1585
IRONWOOD MICH.
ATERIOIKAA
NORTHWESTERN
CAFEtSSA
“Linja-auto Asemalla”
“Shorty” Johnson, omistaja
Aurora St. Ironwood
Täydellinen arkipäivä ate
ria 35c; sunnuntaisin 60c.
Kahvia Virvokkeita
Kuvastimia
ja kaikenlaisia lasityöiä
Rakennusalan erikoistar
peita ja maaleja
PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street
Puh. 120-W
IRONWOOD
Uusia ja käytettyjä
AUTONOSIA
Sekalaisia aulokumeja
Tilatkaa autonosia postitse.
Lähettäkää lehmän nahat
meille.
Rice Auto Sales &
Supply Cos.
Vastap. Carnegie kirjastoa
Puh. 204 Ironwood, Mich.
—voi
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IfiONWOOD, MICH.
Moottori Ja Jeneraattori
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
■ r
HUONOKUULOISET!
Meillä on viime sodan aika
na kehitetty kuulolaite, jo
ka auttaa kuuloa kuten la
sit näköä. Tulkaa viivytte
lemättä näkemiin sitä tai
tilatkaa vapaa kirjanen.
ACOUSTICON
JOHN E. JOHNSON
Suomalainen välittäjä
103 S. Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.
MATTSON'S
JEWELRY STORE
Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.
IRONWOOD, MICH.
Kellojen Ja taskukellojen
korjausta
Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tunnit: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J
IRONWOOD, MICH.
O CIRCLE
CLEANERS
Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD
Kaikellalsta vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin
GOGEBIC
INSULATION CO.
Wäinö Mäkelä, omistaja
Puh. 96 240 E. Oak St.
IRONWOOD, MICH.
Käyttäkää "Wood Fibre"
insuleeraus ainetta
Kattoaineita ja
ulkovuorausta
TAATTU TYÖ
Kysykää hintoja vapaasti
Ironvvood SEKI
■ STANDARD REMEDIES''
Pharmacy ifiig
IRONWOODIN JOHTAVIN
Apteekki
210 S. Suffolk SL Puh. 29 Ironwood, Mich.
SUOMEA PUHUTAAN
Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike
Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄÄ JA KAIKKIA
LEIVOSTUOTTEITA
HgHg KETOLAN
jjfeallHga Huonekaluliike ja
hHOQ3S29 hautaustoimisto
Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä
Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer St.
IRONWOOD, MICHIGAN
(gKTÄä#*
\ v - AccviJXcy
The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa
IRONWOOD MICHIGAN
Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa f JTDQyLm!
SUORA KOHTELU AINA
Pollari - Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO
jossa valmistetaan puhtaaatl Ja huolelliseatl leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Liikkeitämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kalkki ruokalavaraoatokaenne yhdestä puodista.
Suomalaiset kauppapal veli jät
* OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
Suomalainen leipomo. Ensi
luokkainen ja puhdas työ.
STENHOLM
BAK E R Y
Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.
Käykää liikkeessämme vie
raillessanne Ironwoodissa.
SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija
Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu
luvaa palvelusta.
SHELL TUOTTEITA
MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32 —kaupungilla
Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja
Kysykää hintojamme en
nenkuin insuleeraatte ta
lonne. Varmaan voimme
säästää rahojanne. Koke
neet miehet tekevät työn.
No. 33

xml | txt