OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, October 31, 1946, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1946-10-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 4

Sivu 4
AUTTAJA
Ilmestyy Joka torstai IRON VVOODISSA, MICH.
toimittaja J. E. NOPOLA Ukkoonboltaja
Puhelin: toimistoon 30 toimittajan kotiin 1160-R
TILAUSHINNAT:
Yhdysvaltoihin Ja Canadaan:
Koko vuoden SS.6O
Puolen vuoden 61.60
Neljän kuukauden tl.oo
ILMOITUBH INNAT:
IlmoltukeiHta peritään 35c palatatuumalta. Joa llmoltua on
Ulan pitkä mahtuakeeen lähetetyn rahan kokoiseen Ilmoituk
seen, voimme siltä lyhentää tarpeettomia lauseita. Joa ette
halua, että ilmoitusta lyhennetään, lähetämme laskun loppu
summasta.
Seuraavat aUmmat hinnat on otettava huomioon:
Kuolonllmoltukeen alin hinta $3.00
Muistolauseen alin hinta ... 11.60
Klltoslauselden ja satunnaisten ilmoitusten alin hinta -- 11.00
Seisovat ilmoltiukset sopimuksen mukaan, Kysykää hintoja.
AUTTAJA . Finnish weekly newspaper. Publlshed every
Thursday by The Finnish • American Evangelical Lutheran
National Church, at lronwood, Miehitän.
SUBSCRIPTION RATES: In the United States and Canada:
l'er year, $2.50; six months, $1.60; tour months, 61.00
Advertislng rates on applicatlon.
Entered as Second Class Mali Matter January 17, 1906, at the
Post Office at Ironwood, Michigan, under the Act of Congrese
of March' 3, 1879. Accepted for maillng at Special rata of
postage provlded for in Sectlon 1103 Act of Octover S, 1917,
authorlzed July 19, 1918.
GOD BLESS
1*
“**£**«*
Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Heikkinen, R. W marrask. 3 p.
Heino, E. A. marrask. 10 p.
Hirvi, J marrask. 17 p.
Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaa» lehteen.
Lehden lukijat odottavat kirjoituksia kirkkokun
nan papeilta.
1 T Valio
2 K Äänis
3 T Raimo
4 P Mielo
5 L Inkeri
Room. 8:28*39; Joh. 11:21*48
6 S 16 Kolm. 1. suun
7 M Pirkko
8 T Hilja
9 K Ilona
10 T Akseli
11 P Ohto, Otso
12 L Aarre
Room. 9:1-13; Mark. 2:18*28
13 S 17 Kolm. 3. sunn
14 M Elsa
15 T Helvi, Heta
16 K Sirkka
TYÖTÄ MYKKIEN HYVÄKSI
Missouri Synodi on alkanut voimakkaan sa
nan julistustyön kuuromykkien hyväksi. Syysk.
8 J?- heidän 3,100 seurakunnassa koottiin kolehdit
tämän asian eteenpäin viemiseksi. Kolehdeissa
saatiin puolitoista miljoonaa dollaria, joka pää
asiallisesti käytetään koulun rakentamiseen kuu
romykkiä varten New Yorkin lähettyville. Tällä
tavalla he kasvattavat kirkon kautta elämän käy
tännöllisille aloille niitä, jotka tuntevat itsensä
heikoiksi elämän taisteluissa. Myöskin ennen
kaikkea heidän elämälleen tällaisessa koulussa
annetaan todellinen pohja. Am. Suom.
** * "
HUOMATTAVA LUTERILAINEN JUHIA.
CALUMETISSA . _ ;
Ai H
kP l ' Kuparisaaren Lutheran Hour komitea, .johop
kuuluvat Missouri Synodin pastorit W. E. Maas,
Lauriumista, E. W. Feldscher, Hancockista, ja
kirkkokuntamme pastori A. E. Kokkonen, Calu
metista, sekä viisi maallikkoedustajaa k.o. pappien
seurakunnista, on vihdoinkin, paljon yrittelyn
jälkeen, onnistunut saamaan tri Walter A. Maie
rin, “Lutheran Hour “-saarnaa jän, lupautumaan
tulla Calumetiin suureen Lutheran Hour juhlati
laisuuteen puhujaksi.
Torstai-iltana, marrask. 7 p., kaiken todennä
köisyyden mukaan täyttyy Washington koulun
suuri voimistelusali Calumetissa viimeistä sijaa
myöten; jopa kenties viereiset luokkahuoneet,
jonne niinikään kovaääniset tuovat kuulun sanan
julistajan juhlasaarnan. Tilaisuus alkaa kello 8.
Valmisteluja on suurennettu, neljänäkym
mentä henkeä käsittävä komitea, jo tehnyt kuu
kauden ajan. Pienemmät komiteat niinikään ovat
ahkerasti valvoneet toimiaan, että kaikki kävisi
eheästi ja minkäänlaisetta vaikeudetta.
Tri Maier tällöin saapuu Calumetiin matkal
laan St. Pauliin, jossa hän seuraavana sunnuntai
nä esiintyy Lutheran Hour ohjelmassaan. Muka
naan tällöin ovat m.m. tri Eugene R. Bertermann,
St. Louisista, Lutheran Hour ohjelmain radio
johtaja, joka on monet vuodet toiminut tri Maie
rin oikean käden miehenä, sekä mr Wm Birk,
tunnettu lut. vakuutusmies, jonka vaikutus suu
ripuitteisesti on ollut tekijänä tämän juhlan jär
jestetyksi tuloon. ,
Kuten tunnettua, niiden laajallusasemain lu
ku, joiden välityksellä tri Maierin saarnat kuulu-
17 T Saini
18 P Säde
19 L Uljas
Room. 9:22*33; Joh. 10:23*38
20 S 18 Kolm. 1. «mm.
21 M Ponteva
22 T Irja
23 K Severi
24 T Pasi
25 P Sointu
26 L Manta
Room. 10:1*13; Joh. 9:24*41
27 S 19 Kolm. 1. «unn.
28 M Simo
29 T Urmas
30 K Eila
Gal. 2:16*21; Joh. 2:13*17
31 T Uskonpuhd. p.
vat sunnuntaisin, lähentelee tuhatta, asemia ollen
ulkomaissakin. Ei siis ihme,
että linja-autottain tul6e vieraita Painesdalesta ja
Ontonagonistakin asti, sekä yksityisten omistamia
autoja kaikkialta kautta valtiomme yläniemek
keen. Sairaiden y.m. vuoksi, jotka eivät pääse
Kuparialueella tulemaan juhlaan, koko ohjelma
laajalletaan Calumetin WHDF-radio aseman väli
tyksellä. Täten tuhansille tarjoutuu tilaisuus
nähdä ja kätellä tätä rohkeaa, lukemattomia ih
misiä elämän tielle ohjannutta kirkkaan evanke
liumin julistajaa.
Sisäänpääsö-maksoa ei ole. Tilaisuudessa kan
netaan vapaaehtoinen kolehti sitä varten ohjel
mien väliin liitettyjen kotelojen kautta, jolloin
kuulijakunta voi osallistua Lutheran Hour ohjel
mia tukemaan, täten noudattaen myös Jeesuksen
lähetyskäskyä: “Menkää, ja saarnatkaa evanke
liumia kaikille luoduille’’. A.E.K.
Sinun sanasi on
minun jalkaini
T kynttilä ja valo
minun teilläni.
Psalmi 119:105
"Hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi heille:
'Ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte synnit an
teeksi, niille ne ovat anteeksi annetut; joille ne pi
dätätte, niille ne ovat pidätetyt." Joh. Ev. 20: 22, 23.
Yhdeksännentoista kolminaisuudenpäi v ä n
jälkeisen sunnuntain evankeliumiteksti ensimmäi
selle vuosikerralle kertoo, miten Jeesus paransi
halvatun miehen ja myös antoi häjielle synnit an
teeksi. Jeesus sanoi hänelle: “Poikani, ole turval
lisella mielin, sinun syntisi annetaan sinulle an
teeksi”. Kirjanoppineet kun kuulivat tämän, sa
noivat he itsekseen: “Tämä pilkkaa Jumalaa”. He
kutsuvat Jeesusta Jumalan pilkkaajaksi ja sano
vat: “Kuka muu kuin Jumala voi antaa synnit an
teeksi?” Mutta Jeesus ymmärtäen heidän ajatuk
sensa sanoi heille: “Miksi ajattelette pahaa sydä
messänne? Sillä kumpi on helpompi, sanoako:
‘Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sa
noa: Nouse ja kävele’?” Todistaen heille, että Hä
nellä oli voima ja valta antaa synnit anteeksi, Jee
sus sanoi tälle sairaalle miehelle: “Nouse, ota vuo
teesi ja mene kotiisi”. Ja mitä tapahtui? Evanke
lista sanoo: “Ja hän nousi ja lähti kotiinsa”. Olisi
syytä ajatella, että nyt varmaan kirjanoppineet
antavat periksi ja tunnustavat, että Jeesuksella
on voima ja valta antaa anteeksi synnit. Mutta he
eivät anna periksi. Mutta kansajoukko uskoi, että
Hänellä oli tämä voima ja sen tähden he myös,
kuten evankelista sanoo, “ylistivät Jumalaa”.
Se on tosi, että Jumala ainoastaan, omalla
voimallaan voi antaa synnit anteeksi. Ja eivätkä
kirjanoppineet väittäneetkään sitä vastaan, ettei
Jumala ihmisten välityksellä syntejä antanut an
teeksi. He tiesivät, miten Jumala oli antanut is
raelilaisten synnit anteeksi Hänen profeettojensa
kautta ja varsinkin ylimmäispapin kautta sovituk
sen päivänä joka vuosi. Mutta koska nämä kirjan
oppineet eivät uskoneet, että Jeesus oli se luvattu
Messias ja Jumalan oma Poika, he siis eivät tun
nustaneet, että Hän voi antaa syntejä anteeksi.
Heidän kivettyneet sydämensä eivät uskoneet
Jeesukseen. Mutta kansajoukot eivät epäilleet. He
tiesivät ja tunnustivat, että koska Jeesus voi pa
rantaa sairaan sanallaan, joka tulee suustaan,
varmaan Hän silloin voi myös antaa anteeksi syn
nin. Tämän syyn takia he myös ylistivät Jumalaa.
Niinkuin kansajoukko uskoi, niin uskomme
mekin. Me tunnustamme ilman epäilystä, että Jee
suksella on voima antaa anteeksi synnit. Mutta
on paljon niitä, jotka sanovat, että Kristuksen o
petuslapsilla, se on, kristityillä, jotka ovat hänen
kirkkonsa ja seurakuntansa, ei ole valtaa antaa
anteeksi ja pidättää syntejä. Tämä valta on kut
suttu taivasten valtakunnan avainten hoidoksi.
Katkjsmuksessammekin huomaamme, että Kris
tus oij antanut taivasten valtakunnan avaimet Hä
deb kirkolleen täällä maan päällä, ja että tämän
vallan kautta Hänen seurakuntansa antaa anteek
si synnit katuvaisille syntisille ja pidättää niiden
synnit, jotka eivät kadu niitä sydämissään. Tämä
on valta, jonka Kristus on antanut kirkolleen
täällä maan päällä, mutta vielä erityisesti jokai
selle seurakunnalleen. Että näin on, opettaa myös
tekstimmekin. Ja tämän tekstin perusteella tah
dommekin tutkia
Taivaan valtakunnan avainten hoitoa.
1. että Kristus antoi taivaan valtakunnan avaimet
Hänen, kirkolleen ja erityisesti joka seurakun
nalle, ja
2. miten seurakuntien tulee käyttää taivaan val
takunnan avaimia.
Pääsiäispäivän illalla Jeesus ilmestyi opetus
lapsilleen, jotka olivat kokoontuneet lukittujen
ovien takana. Peljäten miten heille tapahtuu, he
siellä lukkojen takana keskustelivat niistä suuris
ta tapahtumista, jotka olivat tapahtuneet viime
päivinä. Keskustelu pysähtyi, sillä Jeesus ilmestyi
heidän keskuuteensa. Opetuslapset peljästyivät,
sillä Jeesus ilmestyi heidän joukkoonsa ilman o
ven ja lukkojen avaamista. Mutta Jeesus sanoi
heille: “Rauha olkoon teille”. Hän sitten näytti
heille naulanreijät käsissään ja lävistetyn sivun
sa. Tämä todisti opetuslapsille, että Jeesus oli
•noussut ylös ja että Hän oli se sama Jeesus, joka
oli ristiinnaulittu. Ja sitten tekstimme sanoo, että
“Hän puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi heille:
“Ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte synnit an-
Auttaja torstaina, lokak. 31 p. Oct. 31,
teeksi, niille ne ovat anteeksi annetut; joille te ne
pidätätte, niille ne ovat pidätetyt’.” Näin Jeesus
antoi opetuslapsilleen taivaan valtakunnan avai
met.
Kenelle Jeesus todellisuudessa antoi taivaan
ivaltakunnan avaimet? Vastaus on selvä tekstis
sämme. Hän antoi ne niille, joiden päälle Hän pu
halsi. Nämä olivat Hänen opetuslapsensa. Tämä ei
tarkoita ainoastaan apostolia, vaan kaikkia, jotka
olivat siellä ja uskoivat Häneen, kaikkia opetus
lapsia. Me tiedämme, että niiden lukittujen ovien
takana oli enempi kuin ainoastaan apostolit, Tuo
masta lukuunottamatta. Siellä oli myös muitakin
opetuslapsia, niinkuin luemme Luukkaan ev. 24
luvussa ja 33 värssyssä: “Ja he palasivat sillä het
kellä Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista ko
koontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssaan”.
Jeesus antoi taivaan valtakunnan avaimet kaikil
le, jotka uskoivat Häneen, kaikjlle tosi kristityil
le, eli toisin sanoen, Hänen kirkolleen täällä maan
päällä, sillä kaikki uskovaiset kuuluvat Hänen
kirkkoonsa täällä maan päällä. Siksi katkismus
kin sanoo, että taivaan valtakunnan avainten hoi
to on erityinen valta, jonka Jeesus on antanut kir
kolleen maan päällä ja varsinkin jokaiselle seu
rakunnalle.
Ei taivaan valtakunnan avaimia ole annettu
ainoastaan Pietarille. Jeesus antoi nämä avaimet
kaikille opetuslapsilleen, sillä Hän sanoi heille
kaikille: “Ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte
synnit anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut;
joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”
Kaikille opetuslapsille ja siis jokaiselle paikallis
seurakunnalle. Tämän me huomaamme vielä sel
vemmin Jeesuksen sanoista: “Mutta jos veljesi
rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä
kahden kesken; jos hän sinua kuulee, niin olet
voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, o
ta vielä yksi tai kaksi kanssasi, jotta jokainen a
sia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan
sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita
seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan
kuule, niin olkoon hän sinulle niinkuin olisi paka
na ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaik
ki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu
taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan pääl
lä, on oleva päästetty taivaassa. Totisesti minä sa
non vielä, jos kaksi teistä maan päällä keskenään
sopii asiasta mistä tahansa, ja he sitä anovat, niin
saavat sen minun Isältäni, joka on taivaassa. Sillä
missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun ni
meeni, siinä mihä olen heidän keskellään.” Matt.
18:15-20. Tästä huomaamme, että Kristus on an
tanut taivaan valtakunnan avaimet kaikille kris
tityille, ja erityisesti joka seurakunnalle myös, o
livatpa ne suuria tai pieniä seurakuntia.
Miten tulee seurakuntien käyttää taivaan val
takunnan avaimia Tahdomme myös tähän kysy
mykseen vastata.
\V 11.
Jokaiselle seurakunnalleen Jeesus on anta
nut taivaan valtakunnan avaimet. Vaikka monet
väittävät tätä vastaan, silti näin opettaa Jumalan
sana. Seurakunnalle on annettu tämä valta. Mutta
silti ei Raamattu opeta, että jokaisen kristityn yk
sityisenä tulee käyttää näitä taivaan avaimia, sil
lä millainen sekasorto se olisikaan seurakunnassa,
jos jokainen jäsen tahtoisi saarnata tahi opettaa
tahi kastaa tahi Herran ehtoollista jakaa. Meidän
Jumalamme on järjestyksen Jumala. Hän tahtoo,
että kaikki tapahtuisi säädyllisesti ja järjestyk
sessä. Ja siksi, ettei sekasortoa olisi näissä asiois
sa, Herra on aina ja joka aika kutsunut miehiä
hoitamaan seurakunnassa näitä taivaan avaimia.
Vanhan Testamentin aikana Hän kutsui heidät
suoranaisesti. Nyt Uuden Testamentin aikana Hän
kutsuu heidät seurakunnan kautta. Siis vaikka
seurakunta valitsee, niin on se silti Herra itse, jo
ka kutsuu armonvälikappalten levittäjät ja tai
vaan valtakunnan avainten hoitajat. Siis Paavali
kin sanoi sielunpaimenille Efeson seurakunnassa:
“Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumas
ta, johon Pyhän Henki on teidät pannut kaitsijoik
si, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän
omalla verellään on itselleen ansainnut”. Ap. t.
20:28. Vaikka seurakunta Efesossa oli kutsunut
nämä miehet sielunpaimeniksi, niin apostoli sa
noo, että Pyhä Henki on pannut heidät kaitsijoik
si, koko laumalle, koko seurakunnalle. Seurakun
nat siis kutsuvat evankeliumin julistajat, jotka
seurakunnan nimessä julkisesti hoitavat taivaan
valtakunnan avaimia. Ja nämä miehet, jotka seu
rakunta on kutsunut, ovat Kristuksen käskyläisiä
ja Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajia. Hei
dän tulee seurakunnassa hoitaa taivaan valtakun
nan avaimia seurakunnan puolesta ja edestä. Mut
ta ilmenee kyllä poikkeuksia tarpeen tullen, jos
'.esimerkiksi lapsi ei ole kastettu ja on kuolemai
sillaan. Sellaisessa tapauksessa jokainen kristitty
saa ja on velvoitettu kastamaan.
Niinkuin maamme kansalaisilla, niin myös
seurakunnassa, jokaisella on samat etuoikeudet ja
ovat kaikki samanarvoisia. Seurakunnassa ovat
kaikki jäsenet Kristuksessa samanarvoisia. Jokai
sella tosi uskovaisella on Kristus ja Hänessä kaik
ki hengelliset lahjat ja etuoikeudet, mutta silti
ainoastaan heidän, jotka seurakunta on valinnut,
tulee hoitaa julkisesti taivaan valtakunnan avai
mia. Jos esimerkiksi sanot, että minä olen Yhdys- 1
valtain kansalainen, siis minulla on oikeus toimia
presidenttinä, jos niin ajattelisit, niin ihmiset kaik
ki ajattelisivat sinua vähäjärkiseksi, sillä kaikki
tietävät, että hän ainoastaan, joka on valittu, saa
toimia maan presidenttinä. Kansalaisena presi
dentillä ei ole enempi oikeuksia kuin sinulla tai
minulla, vaan presidenttinä hänellä on voima ja
valta tehdä, mitä hänen virkansa vaatii ja oikeut
taa.
Niin myös seurakunnassa,
ainoastaan heidän tulee opet
an. saarnata, kastaa ja jakaa
Herran ehtoollista julkisesti,
jotka seurakunta on kutsunut
ne toimet tekemään. Siksi
Lutherkin sanoo, että vaikka
hän voisi kääntää koko maail
maan, silti hänen pitäisi jättää
sen tekemättä, jos hänellä ei
olisi siihen kutsua. Järjes
tyksen Jumala ei tahdo, että
kukaan hoitaa taivaan avai
mia, jos häntä ei ole kristil
linen seurakunta kutsunut.
Kun presidentti tekee työn
sä Yhdysvaltojen lakien mu
kaan, silloin hänen julistuk
sensa ja toimensa ovat päte
vät ja häntä puolustavat kaik
ki maan voimat. Niin on myös
Kristuksen käskyläisen ja Ju
malan salaisuuksien talou
denhoitajien kanssa. Jos hän
opettaa ja saarnaa, julistaa
synninpäästön ja pidättää
synninpäästön, kastaa ja ja
kaa Herran ehtoollisen niin
kuin Herra on käskenyt sa
nassaan, silloin hänen julis
tuksensa ja toimensa ovat yh
tä pätevät ja varmat ja lujat
kuin jos Jumala olisi itse pu
hunut ia toiminut, sillä silloin
hänellä on Jumalan kaikki
valtias voima mukanaan.
Mutta jos esimerkiksi presi
dentti tekee toisin kuin pe
rustuslait sallivat, hän on
menetellyt luvattomasti. Niin
myös, jos ei Kristuksen käs
kyläinen saarnaa ja toimita
avainten hoitoa niinkuin Her
ran perustuslait sanovat Raa
matussa, silloin hänkin on
väärin toiminut. Jos ei kas
tetta ja Herran ehtoollista
Herran käskyn mukaan jaeta,
silloin on menetelty Jumalan
sanaa vastaan. Siis pois sellai
set taloudenhoitajat, jotka
vähentävät Kristuksen sovin
totyötä syntisten edestä. Pois
sellaiset, jotka halveksivat
kastetta armonvälikappalee
na. Pois sellaiset, jotka opet
tavat, että Herran ehtoollinen
on vain muistutus Kristuksen
kuolemasta eikä armonväli
kappale, jossa ihminen leiväs
sä ja viinissä nauttii Kristuk
sen ruumiin ja veren syntien
anteeksisaamiseksi. Eivät so
vi sellaiset avainten hoitajiksi
ja Jumalan salaisuuksien ta
loudenhoita j iksi.
Käyttäkääme taivasten a
vaimia aina niinkuin Herra
tahtoo ja käskee. Silloin ei
varmaan Herran siunaus puu
tu, vaan se lepää seurakun
nan työn päällä suuressa
määrässä. Amen.
TANARUS. A. Esala.
o
SUOMI TARVITSEE
APUA
Raskas sota ja yhtä ras
kas välirauhakin ovat pahasti
runnelleet Suomen maata ja
kansaa. Ei sillä hyvä, että jo
ka kuudes mies menetettiin
kaatuneena tai pahasti haa
voittuneena, Lappi tuhottiin,
sadattuhannet karjalaiset
joutuivat etsimään uutta a
suinsijaa ja elämänmahdolli
suuksia ja lukemattomat vä
häisetkin asutuskeskuks et,
kaupungeista puhumattakaan,
pahoja vaurioita, vaan Suo
melle määrättiin vielä mak
settavaksi sotakorvaus, joka
on suhteellisesti paljon suu
rempi kuin minkään muun
rikkaankin kansan.
Suomi on tätä nykyä tuka
lassa puristuksessa, ja kun
viimeinenkin toivo sotakor
vausten vähentämiseksi osoit
tautui turhaksi, tulevaisuus
näyttää synkältä. Maan on
keskittäydyttävä yksinomaan
sotakorvausten suoritta
miseen, jotta se ylipäänsä sai
si elää, ja niilläkin vähäisillä
ulkomaalaisilla lainoilla, jot
ka se on onnistunut saamaan,
on hankittava sotakorvaus
teollisuuden vaatimia raaka
aineita, sijlä omat varastot on
jo kulutettu loppuun.
Mutta vaikka Suomi pys
tyisikin materiaalin puolesta
suoriutumaan mahdottomalta
tuntuvasta sotakorvauksesta,
ei silti ole suinkaan sanottu,
että sen kansa jaksaa tehdä
työtä nykyisissä oloissa ja
varsinkin nykyisillä ruoka
annoksillaan, joiden päivit
täinen kaloria-arvo henkilöä
kohti on 1400 ja pienempikin,
sillä vähin määrä, jonka ih
misen olisi päivittäin tervee
nä ja työkykyisenä pysyäk
seen saatava, on 2800. Ruu
miillisessa työssä olevien ka
loriantarve nousee sitä paitsi
neljääntuhanteen ja ylikin.
Tästä tilanteesta Suomi ei
pysty yksin selviytymään.
Sillä on ainoastaan kaksi tietä
valittavanaan: joko laimin
lyödä sotakorvausten suorit
taminen, jolloin Suomen tari
na itsenäisenä kansakuntana
olisi heti lopussa, ja käyt
ulkomainen valuutta elin- ja
muiden tärkeiden kulutustar
vikkeiden hankintaan, tai sit
ten yrittää suoriutua sota
korvauksista ja riutua näl
kään, puutteeseen ja kurjuu
teen. Sellaiset ovat Suomen
tulevaisuuden , näköalat, ja
valintaa sen kansaa vaanivien
nykyajan Sky lian ja Kharyb
diin välillä on vaikea tehdä.
Suo siellä, vetelä täällä.
Millaiset ovatkaan olot,
joissa suoYnalaiset kaukaises
sa kotimaassa nykyisin elä
vät! Ensiksikin ravintotilan
ne. Kukaudessa saadaan kaik
kia viljatuotteita yhteensä
kolmisenkymmentä paunaa,
ja siihen määrään olisi sitten
mahduttava leipä, puurojau
hot sekä vehnäleipä ja -jau
hot, keksit ja makaroonit, joi
den osuus tuosta kolmenkym
menen paunan kuukausian
noksesta on ainoastaan neli
sen paunaa.
Voiannos on hiukan yli pau
nan kuukaudessa, mutta lihaa
ei saa kuin neljännespaunan.
Tosin mustalla pörssillä on si
tä, samoin kuin voitakin, aina
tarjottavana, mutta hinnat o
vat palkkoihin verrattuna ta
vattoman korkeat. Voikilon
hinta, 1000 markkaa, on jo vii
desosa esimerkiksi konttori
neitosen kuukausipalka s t a .
Aikuisten maitoannos on tätä
nykyä 1 dl. päivässä, mikä on
noin 1 kvartti viikossa, mutta
sitäkään määrää ei läheskään
aina saa ostetuksi, koska mai
toa ei yksinkertaisesti ole
saapunut kauppoihin. Sokeri
annos on kytketty tupakkaan
siten, että ne, joilla on tupak
kakortti. saavat kuukaudessa
250 gr., kun taas tupakoimat
tomien osuus on puoli kiloa.
Mitä taas tulee silakkaan ja
perunaan, noihin tavallisim
piin suomalaisiin ravintoai
neisiin, on tilanne niiden koh
dalla yhtä huono. Niinpä yksi
ainoa suolasilakkakupon k i ,
jolla sai ostaa puoli kiloa si
lakkaa oli voimassa koko vii
me kesän. Ja perunat ovat
suhteettoman kalliita, mikäli
niitä nyt ollenkaan saa. Ne
maksoivat vapaassa kaupassa
viitisenkymmentä markkaa
kappa, mutta kun niiden raja
hinnaksi viime syyskuussa
määrättiin 4 markkaa, ne hä
visivät kokonaan kaupasta.
Vaatetustilanteesta Suomes
sa saa jonkinlaisen käsityk
sen, kun ottaa huomioon, että
sama vaatetuskortti oli vii
meksi vr : kokonaista
kaksi vuotta. Sillä sai ostaa
tai teettää yhden ainoan pu
vun, johon menivät * kaikki
kupongit. Olipa syytä tarkoin
harkita, tarvitsiko puvun vai
paitoja, alusvaatteita tai mui
ta asusteita. Ja jos nainen os
ti kortillaan puvun, alusvaa
tekerran ja parin sukkia, oli
vat kaikki pisteet tuolta kah
den vuoden kaudelta kulute
tut. Mustan pörssin vaatteet
ovat sitä paitsi niin kalliita,
ettei tavallisen miehen koko
kuukauden palkka riitä yh
teen kehnoonkaan pukuun.
Lasten vaatteiden suhteen
on tilanne, jos mahdolhrta,
vieläkin huonompi. Jokaista
syntyvää lasta kohti saa kor
tilla ostaa pari metriä flanel
likangasta, millä ei tietysti
päästä nitkällekään. Niinpä
pikkulapset ovatkin puettava
paperikapaloihin, ja kun vielä
No. 44

xml | txt