OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, December 19, 1946, SECTION II, Image 15

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1946-12-19/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 15

No. 51
OLKOON JOULUNNE RAUHAISA
JA UUSI VUOSI ONNELLINEN
I R 0 N W 0 OD
FU EL CO.
316 S. Suffolk |
IRONWOOD, MICH. p^p^y
Hauskaa joulua! Onnea uutena vuotena!
H. KEARNEY
S)» IRONWOOD, MICH.
Mll&is ntm
Vuodenajan parhaimmat tervehdykset!
DAI R Y
Suffolk Street ''■>
cMerry aS
IRONWOOD, MICH.
I Toivotamme kaikillle hauskaa joulua "
| ja menestystä uunna vuonna! j
MATTS 0 N ’ $ I
M ERJOT
n {{,\ SX IRONWOOD, MICH. ■«
1* CHRISTMAS
THOUGHT
Näinä päivinä kaikki kiirehtivät kotiin, |
sillä ei ole toista niin viehättävää paikkaa |
kuin on koti, missä jouluvalot loistavat |
ikkunoissa. Ja nyt haluamme lähettää 1
jokaiseen kotiin sen ikiaikojen sanoman 1
yhtä lämpimänä ja sydämellisenä kuin 1
lähetimme sen ensimmäisen kerran vuo- J
siä ja vuosia sitten — |
HAUSKAA JOULUA! f
Iroimood Pharmacy j
Gogebic alueen johtavin apteekki i
IRONWOOD, MICH. 5
Iloista joulua -- onnea v. 1947
Ironwood, Michigan
ISHPEMING, MICH.
(Alku sivulla 14)
heitä pois uskallustasi, vaan
ala joka päivä uudestaan vai
puen Jeesuksen ristin juurel
le saamaan armoa ja lohdu
tusta. Ne, jotka Herraa odot
tavat, saavat uuden voiman.
He menevät siivillä ylös kuin
kotkat. He juoksevat, eivätkä
näänny. He vaeltavat, eivät
kä väsy.
Niin äärettömän suuren
autuuden toi Jeesus meille
toteutettuaan Jumalan sala
tun viisauden täytäntöön pa
noa, että ei järki voi sitä kä
sittää. Hän syntyi ihmiseksi
tänne maailmaan, kärsi, kuoli
ja ylösnousi meidän autuu
deksemme. Kolmiyhteiselle
autuutemme Jumalalle ol
koon kiitos ja ylistys iankaik
kisesti.
Vielä lauseen riemullisen,
syntiselle suloisen
lausuit aivan lohdullisen
ristillä näin ihanan:
Kaikki on nyt täytetty.
Lunastus näin päätetty,
oli maailma vapahdettu
Isän kanssa sovitettu.
Iloista ja rauhallista joulua
toivottaen,
Maria Peterson.
noista Joulua!
Onnea vuonna 1947!;
[ ’ i
HIRVELÄ
l ]
STUDIO
[Kaikenlaista valokuvausta
S IRONWOOD, MICH.
äHSk
WW
ILOISTA
JOULUJUHLAA!
f
PÄTEKÖ
, PETITE SHOP
IRONWOOD, MICH
4
fgf
PARHAIMMAT
JUHLA-AJAN
TERVEHDYKSET!
/
RAY SMEETH
SPORTING GOODS
IRONWOOD, MICH.
Auttaja torstaina, joulukuun 19 p. 1946
CALUMETIN
COVINGTONIN PIIRISSÄ:
Calumetissa:
Sunnuntaina, 22 p., pyhä
koulut kello 9; aamukirkko
kello 10:30. Lasten kuusijuhla
illalla, klo 7.
Maanant. iltana, 23 p., Al
louezin pyhäkoulun kuusijuh
la Allouezin koululla klo 7 ill.
Joulu-aattoiltana engl. kie
linen kynttilä jumalanpalve
lus klo 9:30, jonka jälkeen va
paat kahvit kirkon alasalissa.
Sitten kello 11 suomenk. jou
lun vastaanotto jumalanpalve
lus.
Joulupäivänä:
Massissa päivä jumalanpal
velus klo 2.
Covingionissa joulupäivän
iltana lasten joulujuhla saar
nan kanssa klo 7; runsaasti
kuorolaulua.
Joulun jälkeisenä sunnun
taina:
Covingionissa aamu juma
lanpalvelus klo 10, jossa saar
naa paikallisen pastorin ohel
la seminaarilainen Erick E
rickson. v
Calumetissa iltakirkko 29 p.
klo 7:30, jossa saarnaa myös
kin seminaarilainen Erick E
rickson. A. E. Kokkonen.
H I Juhla-ajan
R' m tervehdyksin!
T A A - w< HOLMBERG
A INSURANCE AGENCY
Sf Gogebic Natl. Bank Bldg.
/ r T IM E
> *■■■=- IRONWOOD, MICH.
LUOTTAMUS . . . luottamus koteihimme ja kyläämme
. . . luottamus tulevaisuuteen . . . luottamus ihmisiin,
joilla on hyvä tahto, ikuisesti siinä on joulun suuri
arvo.
JOULUN pitäisi olla ilon ajan, ja me toivomme, että
vuoden 1946 joulu olisi täynnä eheää riemua ja todellista
iloa kaikille, jotka tämän lukevat.
TOIVOTAMME MITÄ PARHAINTA TEILLE
KAIKILLE!
IRONWOOD, MICHIGAN
JOULUKUUN SAARNA
VUOROJA
Maple, Wis.: Sunnuntai
na, 22 p., joulujumalanpalve
lus kirkossa klo 10:30 ap.
Thomson: Joulupäivänä
jumalanpalvelus kirkossa klo
10:30 ap. ja sen yhteydessä
Herran pyhän ehtoollisen
vietto. Illalla klo 8 on joulu
juhlat kirkossa.
Lawler: Toisena joulup.,
26 p., joulu jumalanpalvelus
mr ja mrs K. Gustafsonin ta
lolla klo 10:30 ap.
Rice River: Toisena jou
lup., 26 p., jumalanpalvelus
kahdeksannen koululla kello
puoli 2 ip.
Kattilajoki: Sunnuntaina,
29 p., jumalanpalvelus Kale
valan kirkossa klo 10:30 ap.
Moose Lako: Sunnuntai
na, 29 p., jumalanpalvelus
vanhan kontrin kirkossa klo
1:30 ip.
Thomson: Uudenvuoden
päivänä jumalanpalvelus kir
kossa klo 10:30 ap. ja seura
kunnan vuosikokous heti
kirkonmenojen loputtua.
E. V. Niemi.
o
- Uudistakaa tilauksenne!
HAUSKAA JOULUA JA
ONNEA VUONNA 1947!
s s s
SUN I E
BARBER SHOP
317 S. Suffolk
IRONWOOD, MICH.
Toivotamme kaikillle hauskaa joulua
ja menestystä uunna vuonna!
' i
BEAUCHAMP
ELECTRIC &
CARBURETOR CO.
IRONWOOD, MICH.
Iloista joulua ja menestyksellistä
uutta vuotta kaikille!
»PIONEER
' ICE CREAM
/AtRRV >AV^r
Uaiitmai IRONWOOD - mich -
ILOISTA JOULUA JA
ONNEA VUONNA 1947!
* 4 &
CARL PIITTARI
RÄÄTÄLI
IRONWOOD, MICH.
Sivu 15

xml | txt