OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 17, 1947, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1947-04-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

|| j!|j jp?* :
Henry Ford II johtaa iso
äitiänsä isoisän hautajaisiin
U. S:n tehdastyöläisten
palkka maailman korkein
Yhdysvaltojen tehdastyöläi
nen nauttii nykyään enem
män kuin kaksi kertaa kor
keampaa palkkaa kuin hänen
työtoverinsa Europassa ja
melkein puolta korkeampaa
palkkaa kuin Kanadan teh
dastyöläiset. 40 tunnin työ
viikolta saa Amerikan tehdas
työläinen palkkaa $46.40 kes
kimäärin. Siitä hänen on tie
tysti maksettava hallituksen
tulovero, jonka suuruus vaih
telee työläisen elätettävien
luvun mukaan. Kanadan teh
dastyöläinen saa keskimäärin
$29.40 40 tunnin työviikolta
palkkaa, mutta siitä hänenkin
on maksettava hallituksen
tyoverot. Mutta elinkustan
nukset Kanadassa eivät ole
niin korkeat kuin Yhdysval
loissa, joten Kanadan työläi
nen todellisuudessa saa- lähes
yhtä paljon palkkaa kuin hä
nen yhdysvaltalainen työto
verinsa.
Tsekkoslovakian tehdastyö
läinen perii vain $8.40 palkkaa
40 tunnin työviikolta, ja yhtä
alhaisella palkkatasolla on
Venäjän tehdastyöläinen. Vi
rallisesti rupla kyllä noteera
taan 5.3 dollarilta, mutta “va
paassa” pörssissä sen arvo on
monta vertaa alhaisempi, jo
pa toisinaan vain 100 ruplaa
dollarista. Alankomaitten teh
dastyöläinen saa $12.80 viikos
sa ja Ranskan tehdastyöläinen
$16.40. Suur-Britannian teh
dastyöläinen perii keskimää
rin $17.60 40 tunnin työviikol
ta, siis vain vähän yli kolman
neksen siitä, mitä amerikka
lainen tehdastyöläinen saa.
Mutta brittiläisissä tehtaissa
on nykyään keskimäärin 46
tunnin työviikko ja sen lisäk
LAPSIA SYNTYY
BABIES
1926
JglU 1,856,068
BABIES
2,144,790
BABIES
3,440,000
BABIES
I Detroitin St. Paul’s episko
paalikirkon katedraaliin.
si valtio “tukee” ruokatavaran
hintaa, joten brittiläisen palk
ka on parempi kuin numerot
osoittavat, ehkä noin puolet
amerikkalaisen tehdastyöläi
sen palkasta. Ruotsin teh
dastyöläinen ansaitsee keski
määrin $18.40 viikossa.
Yhdysvalloissa ovat tehdas
työläisten palkat tällä kertaa
korkeammat kuin esimerkik
si koulunopettajien, valtion
palveluksessa olevien, kontto
rityöldisten yleensä sekä
maanviljelijäin. Alhaisimmat
palkat ovat suurten ketju
kauppojen palveluksessa ole
vien naisten, joista monet saa
vat vain $l5 viikkopalkkaa.
Maan korkeinta palkkaa naut
tivat Hollywoodin elokuva
tähdet, joiden vuosipalkka u
seissa tapauksissa ylittää mil
joonan dollaria.
GOERING, RIPPENTROP Y. M. KIRJOITTIVAT
SOTAPAPIN VAIMOLLE
Saksan sotarikollisten kuu
lustelun aikana 21 johtavin
ta syyttessä olevaa natsia
kirjoitti kirjeen sotapapin
Henry F. Gerecken vaimolle
Yhdysvaltoihin. Pastori Ge
recke oli Yhdysvaltain ar
meijassa Nuernbergissa ja
-hänen tehtäviinsä kuului
neuvonanto hengellisissä asi
oissa kirjeen lopussa ilmene
ville henkilöille. Kirjeen si
sältö oli seuraava:
Rakas Mrs Gerecke:
Puolisonne pastori Gerecke
on pitänyt hengellisesti huol
ta puolustajista Nuernbergin
oikeudenkäynnin aikana. Hän
on toimittanut tätä tehtävää
jo yli puolen vuoden.
Olemme kuulleet, rakas
mrs Gerecke, että haluaisit
te hänet takaisin kotia jo u
seita vuosia kestäneen pois
saolon jälkeen. Meilläkin on
vaimot ja lapsia ja senvuok
si hyvin käsitämme toivo
muksenne.
Me kuitenkin pyydämme,
että luovutte toivomukses
tanne koota perheenne ko
tiinne vielä vähäksi aikaa.
Hyväntahtoisesti muistakaa,
että emme voi luopua puoli
sostanne juuri nyt. Kulu
neitten kuukausien • aikana
hän on osoittanut meille sel
laista ystävällisyyttä, ettem
me voi sietää ennakkoluu
loista, halveksivaa ja vihaa
vaa ympäristöämme ilma n
häntä.
Rakas kappalaisemme Ge
recke on meille tarpeellinen
ei ainoastaan pappina vaan
myös hyvänä ihmisenä, joka
hän on. Eihän meidän tar
vitse selostaa 'hänen ominai
suuksiaan hänen omalle vai
molleen.
William Ford, ' Henryn po
jan poika, saapuu morsiamen
sa kanssa hautajaisiin.
Sokea erakko jättänyt
$150,000 omaisuuden
Viime viikolla kuoli Chica
gossa eräs 79-vuotias August
Richter-mminen sokea erak
ko, joka on asunut 80-vuoti
aan sisarensa Amelin kanssa
eristettyä elämää kymmeniä
vuosia. Talossa toimitetussa
tarkastuksessa löydettiin
kaikken muun roskan ja ro
muskan joukosta m.m. Rich
terin pankkikirja. Pankissa
o 1 e v asta varmuuslaatikosta
löytyi $150,000 arvosta rahaa
ja arvopapereita. Sisar sanoi
heidän saaneen summan ko
koon myymällä kaksi omista
maansa farmia ja keinottele
malla osakkeilla.
Me olemme oppineet ra
kastamaan häntä. Kuuluste
lun nykyisessä taitteessa yk
sikään toinen mies ei voisi
murtaa niitä muureja, mitkä
on rakennettu ympärillemme,
hengellisesti ne ovat vielä
kin vahvemmat kuin aineel
lisesti. Sentähden olkaa hyvä
ja antakaa hänen olla kans
samme. Varmaankin haluat
tetehdä tämän uhrauksen, ja
me olemme siitä sydämelli
sesti kiitolliset.
Lähetämme Teille ja Tei
dän perheellenne parhaim
mat tervehdykset. Jumala
olkoon kanssanne.
Freiherr von Neurath, Sau
ckel, von Schirach, Raeder,
Donitz, Goering, Rippentrop,
Keitel, Rosenberg, Streicher,
Dr. Schacht, Frick, Frank,
Hess, von Papen (K), Jodi
(K), Seyss-Inquart (K), Dr.
Frank (K), Dr. Kaltenbrun
ner (K), Fritzsche ja Speer.
Poliisin kanssa ei ole
hyvä leikkiä
Kun Joan Davis, Knox o
pistin oppilas, Kankakeesta,
111., ollessaan matkalla ko
tiinsa pääsiäislomalle, sai
liikennepoliisilta tiketin lii
kennesääntö jert rikkomisesta,
tytön isä, Frank Davis, an
toi tytölle sadan dollarin se
telin ja käski viedä sen po
liisipäällikkö Dan Berganille
50 sentin sakon maksuksi.
Joan palasi puolen tunnin
kuluttua kotiinsa kahden po
liisikersantin saat tama n a,
jotka kantoivat käsilaukkua
ja kaatoivat sen sisällön Da
visin tiskille tämän kontto
rissa. Siinä oli 9,950 sentin
rahaa.
No. 16
Neuvottelut Saksan rauhasta umpikujassa
Amerikan valtiosihteeri Mar
shall mennyt Stalinin pu
heille, kun Molotov ei suos
tunut Amerikan edustajan
tekemään ja Suur-Britannian
ja Ranskan edustajien
kannattamaan esitykseen.
Myöhään tiistai-iltana meni
Amerikan valtiosihteeri Mar
shall Venäjällä olevan Yhdys
valtain lähettilään ja kielen
kääntäjän kanssa Stalinin pu
heille, kun ulkoministerien
kokouksessa oli päivä väitelty
Saksan rauhanehdoista ilman
tuloksia. Illan saapuessa Mar
shall puhui kokouksessa suo
ria sanoja syyttäen Molotovia
neuvottelujen epäonnistumi
sesta. Kokouksessa otettiin e
sille seuraava asia kokouksen
päiväjärjestyksessä.
Marshall esitti kokoukselle,
että neljä suurvaltaa yhdessä
ottaisi huolekseen Saksan a
seistumisen estämisen 40 vuo
deksi. Esitys sai Ranskan ja
Englannin ulkoministeri e n
kannatuksen, mutta Molotov
ei siihen suostunut. Hän sanoi
Saksan aseistariisumisen ole
van mahdotonta, ennenkuin
Ruhrin alue, joka on Saksan
johtavin teollisuusalue, on
varman kontrollin alainen.
“Varmalla kontrollilla” Molo
tov tarkoitti Venäjän osallis
tumista Ruhrin alueen hallit
semiseen ja samalla Venäjän
osallistumista sen teollisuu
den tuotteisiin. Amerikka ha
luaisi jättää Ruhrin alueen
kiinteäksi osaksi Saksasta ja
Englanti kannattaa sitä, jos
kin Ranska olisi halukas saa
maan suuremman sananval
lan alueella.
Yhdysvaltain edustajat ko
kouksessa ovat kadottaneet
toivonsa yksimielisyyteen pää
semisestä Venäjän kanssa
Sankan rauhanehdoista nykyi
sessä kokouksessa, mutta val
tiosihteeri Marshall luultavas
ti toivoo vielä ratkaisua asial
le Stalinin välityksellä.
Valtiosihteeri Marshall teki
seuräavan esityksen kokouk
selle: “Nyt haluan tietää, jos
ko toiset kolme edustajaa ovat
periaatteessa myötämielisiä—
korostan periaatteessa te
kemään viivyttelemättä sopi
muksen Yhdysvaltain esityk
sen mukaan, jonka mukaan
me neljä sovimme pitämään
Saksan aseista riisuttunua.
Ymmärtääkseni esitykseen on
vastattu myöntävästi Ranskan
ja Suur-Britannian taholta.
Haluaisin tietää, josko Venä
jän edustaja on nyt valmis
jättämään asian täysin val
tuutettujen henkilöitten kehi
tettäväksi Yhdysvaltojen te
kemien esitysten mukaisesti.”
Marshallin tekemän esityksen
tilalle Molotov teki esityksen,
että Ruhrin alueen hallinta
ensin asetettaisiin varmoihin
käsiin. Molotovin tekemä vas
ta-ehdotus oli kieltävä vas
taus Marshallin tekemään esi
tykseen. Saksan rauhanehto
jen laatiminen uskotaan siir
tyvän tulevien kokousten oh
jelmaan.
CHARLES EVANS HUGHES
Charles Evans Hughes
täytti 85 vuotta huhtik. 11
p. Hänet nähdään vielä joka
aamu kävelyllä, astellen
ryhdikkäänä, komea leuka
parta lumivalkoisena. Hän e
rosi Yhdysvaltain ylituoma
rin virasta useita vuosia sit
ten. Hän oli erään kerran ko
kelaana Yhdysvaltain presi
dentiksi republikaanisella ti
Ironwood, Mich., huhtik. 17 p. - Apr. 17, 1947
SUOMEN
KABINETTI
ERONNUT
Helsingistä tulleen tiedon
mukaan pääministeri Mauno
Pekkalan hallitusneuvosto e
rosi perjantaina. Pekkala tu
li pääministeriksi maal i s
kuussa 1946, seuraten siinä
tehtävässä nykyistä Suomen
presidenttiä Juho K. Paasi
kiveä, joka silloin erosi as
tuakseen presidentin virkaan.
Syynä kabinetin eroami
seen oli pääasiassa kriitilli
seksi muodostunut taloudel
linen tilanne Suomessa, jota
hallitus ei ilmeisesti kyen
nyt vakauttamaan parem
pa a n päin valtapuolueiden
vaatiessa sitä. Vaa tim u s
kriitillisen tilanteen korjaa
miseksi esitettiin hallituksel
le viikkoa aiemmin ja m.m.
vaadittiin vireillä olevien
palkkaliikkeiden jättämistä
taukoon kunnes kriisi saa
taisiin korjatuksi.
Hallituksen eroa pidetään
puhtaasti kotimaisena polii
tisena kriisinä. Päämin. Pek
kalan hallitus oli kokoomuk
selainen (vasemmistoon kal
listuva) kolmesta suu ri m
masta puolueesta, kommun
nistit halliten 6 istuinta, ja
sos.-demot ja maalaisliitto
laiset 5 kumpikin, ruo t s.
kanssanpuolue yhden. Pek
kalan hallitus nautti luotta
musta Venäjän taholta.
Taloudellinen kriisi Suo
messa on jo ainakin kaksi
kuukautta vanha ja on se
muodostunut jatkuvasti pa
hemmaksi, tarvikkeiden hin
nat nousten edelleen, kun u
seat työläisryhmät, osal t a
lakkoillen, vaativat korkeam
pia palkkoja, toiset taas u
hat e n lakkoutua, jolleivät
saa palkankorotuksia.
SUOMI-OPISTOLLE
UUSI JOHTAJA
Suomi-Opiston j a juma
luusopillisen seminaarin joh
taja tri V. K. Nikander e
roaa Opiston johtajan toi
mesta lukukauden päätyttyä
ottaakseen ensi elokuun 1 p.
vastaan professorin toimen
United Lutheran kirkkokun
taan kuuluvassa Wagner Col
legessa, Staten Islandissa, N.
Y. filosofian professorina.
Tri Nikander on toiminut
Suomi-Opiston johtajana
vuodesta 1937 alkaen.
Hänen seuraajakseen Opis
ton virkaatekeväksi johta
jaksi valitsi Opiston johto
kunta maaliskuussa pitämäs
sään kokoukssessa dshpemin
gin seurakunnan hoit ajan
pastori Carl Tammisen. Pas
tori Tamminen on Opiston
kasvatteja, suorittaen juma
luusopillisen seminaarin tut
kinnon vuonna 1927. Uusi
johtaja ryhtyy hoitamaan
tehtäväänsä Suomi - Opiston
johtajana heinäkuun lopussa.
85 VUODEN IKÄINEN
ketillä, mutta joutui häviöl
le. Hän vietti syntymäpäi
väänsä lastensa kanssa New
Yorkissa.
Hughesin ollessa ylioikeu
den puheenjohtajana nautti
oikeus koko maan kansan
eheää luottamusta, sillä hä
nen mielipiteensä olivat pe
rusteellisesti harkittuja ja
poliittisesti puolueettomia.
Kiersi maapallon kol
messa vuorokaudessa
l Milton Reynolds, joka tuli
kuuluisaksi pallokär kis t e n
säiliökynien valmistamisesta,
jotka eivät kirjoittaneet, on
saavuttanut uuden ennätyk
sen maapallon kiertämisessä,
kun lensi maailman laidasta
toiseen 78 tunnissa ja 55 mi
nutissa. Ilmassa oli hän vain
62 tuntia ja 55 minuttia.
Reynolds lähti matkaan
viime lauantai-iltana kahden
miehen kanssa A-26 pommi
tustasolla La Guardia ken
tältä New Yorkista. Tarkoi
tuksena oli rikkoa entinen
Howard Hughes’n tekemä
ennätys, kun hän v. 1938
kiersi maapallon 91 tunnissa
ja 14 minuutissa. Niin lujas
sa oli kuitenkin uuden ennä
tyksen voittaminen, että kun
Reynoldsilta kysyttiin, josko
Uutiset siivilöidään Venäjän kansalle
Bertram Kalisch kirjoittaa:
“GHQ Päämajan kuvien-otto
virkailijana kenraali Mac Ar
thurille, otin osaa kuvainotto
järjestelyyn, kun Japani an
tautui Missouri-laivalla. Sen
tarkoitettiin olevan, “kaikki
yhtä varten, yksi kaikkia var
ten” tilaisuuden, niin että
kaikki otetut kuvat yhdistet
täisiin kaikkien käytettäväksi
kautta maailman. Kuva-filmit
päätettiin lähettää ilmalaivas
sa suoraan Washingtoniin,
jossa eri maiden lähetystöt
Englannin, Sovietti-Venäjän,
Ranskan, Kiinan ja toisten
maiden, saisivat ottamansa
kuvat, sekä myöskin kaikkien
toisten maiden edustajain ot
tamat kuvat. Mutta kun an
tautumis-seremoniat oli ohi,
tuli venäläinen eversti luokse
ni ja ilmoitti, “Minun täytyy
lähettää omat ottamani kuvat
suoraan Vladivostokiin”.
“Mutta leiliähän on vain
20:nes osa kaikista otetuista
kuvista. Me annamme kaikille
kaikkien ottamat kuvat,” se
litin. “Tiedän sen, mutta
nämä ovat minulle annetut
määräykset,” hän vastasi.
Kuukausia myöhemmin,
kun tapasin erään hyvin tun
netun amerikkalaisen lehti
kirjeenvaihtajan, joka oli vas
ta saapunut Moskovasta, kä
sitin miksi Sovietti-virkailijat
& v>^-^: ;: . > »^^ > -Sm?w-WmAi /--
* \ - i %
v• I - *!
• > ,«i
X. *ssBte*iisl
i,.;:*.:. Js&s&ss* - s'',■* ~ aääotjbilii.s^b
Ajat muuttuvat ja aviomie
het niiden mukana, sillä ku
vassa esitetään, miten Eileen
Stanowski, lapsen äiti on pi
Hautaan pudonnut
nainen vaatii
vahingonkorvausta
Mrs Augusta Koraus, Chi
cagossa, vaatii erään katooli
laisen hautausmaan johto
kunnalta $75,000 korvausta
siitä kun hän oli pudonnut a
vonaiseen hautaan ollessaan
erään tuttavansa hautajaisis
sa mainitulla hautausmaalla
viime marraskuussa. Haudan
reunalla ollut maa oli vyöry
nyt hautaan haudankaivajan
huolimattomuuden takia, väi
tettiin korvausvaatimuksessa.
hän vielä aikoo yrittää koko
maanpallon kiertävää lento
retkeä ennätysajassa, niin
hän vastasi: “En, vaikka
saisin $lOO miljoonaa.”
eivät halunneet antaa otta
miaan kuvia toisten ottamien
kuvien yhteyteen. Hän kertoi
minulle, että Venäjän kansal
le näytettiin voitto-kuvafilmi,
joka näytti, miten Venäjä val
tasi Berliinin ja voitti Euroo
pan sodan ilman kenenkään
apua. Sitten näytös osoitti, mi
ten Venäjä valloitti Manchu
rian ja näytti kuinka Japa
ni antautui kenraali Dere
vyankolle jollakin nimittä
mättömällä sotalaivalla. Ku
vien tarkoituksena oli antaa
Venäjän kansalle sellainen
käsitys, että Venäjä voitti sen
kin sodan ihan yksin. Nähtä
västi venäläiset kuvaajat Mis
souri-laivalla ottivat kuvansa
vain kenraali Derevyankosta
ja Japanin edustajista, suun
naten kuvauskoneensa siten,
että kaikki muut saapuvilla
olleet näyttäytyivät vain ta
ka-alalla olevana yleisönä.”
Stalin puheessaan, kuten
muistetaan, kertoi asian Ve
näjän kansalle samaan tapaan
että Venäjä yksin voitti sodan,
eikä esim. Amerikan osuudes
ta sodan voittamiseen mainin
nut mitään. Niinkauan kun
Venäjän kansa pidetään sellai
sessa tietämättömyyd e s s ä
muun maailman asioista, ei
pysyväistä rauhaa voi tulla.
J.M.
kettilinjassa, kun isä kotona
hoitelee 11 kuukauden ikäistä
lasta. Isä on vienyt lapsen
näkemään äitiään.
Voi. 42

xml | txt