OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, November 20, 1947, Image 10

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1947-11-20/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 10

Sivu 10
YHDYSVALTAIN
PRESIDENTEISTÄ
(Alku sivulla 4)
kun kongressin ‘sotahaukat’
nuoren Henry Clayn johdol
la vahasivat valtiolaivan pe
räsimen Madisonin epäröivis
tä käsistä, kääntäen aluksen
keulan ilman harkintaa suo
raan vihuria kohden. Idän
rannikkoalue oli rauhan kan
nalla, joten silloin uusi Län
si oli enemmän sotaisa, ten
nesseeläiset, kentuckylaiset,
indianalaiset ja ohiolaiset
suuri äänis e s t i huutaen:
“Marssittakoon Canadaan!”
Kyllästyneenä heidän vaati
muksiinsa, Madison vihdoin
myöntyi, kuten hän sanoi,
päättäen “johtaa maan lipun
eteenpäin, varmana siitä, et
tä kansa ryntää sitä puol
tamaan”.
Mutta kun ei ollut kyvyk
käitä siviili- paremmin kuin
sotilasjohtajiakaan, ei ollut
rahallista luottoa, ei sotako
neistoa, joten kansa ei voi
nut rynnistää eteenpäin,
vaikka olisi halunnutkin, ku
ten mikä tahansa vuoden
1812 sodan historia tietää
kertoa. Yksinpä pääkaupung
inkaan puolustuksesta ei ol
tu huolta pidetty, ja niin
Madison, “päässään pieni,
pyöreä, nauhakoristeinen hat
tu”, juoksi sinne tänne avut
toman hämmingin vallassa,
kun brittiläisen sotaväki
marssi Washingtoniin.
Kun valloitusväki astui
puolustuksetta olevaan pää
kaupunkiin sen toiselta lai
dalta, pakeni presidentti ulos
toiseen suuntaan. Ja kun hän
kääntyi katsomaan ja näki
liekkien kohoavan palavista
rakennuksista, pakeni hän si
tä nopeammin. Kun britti
läinen komentaja puhalsi
kynttilät sammuksiin ruoka
pöydällään, jotta hän voisi
nauttia ateriaansa palavan
Valkean Talon loimun valos
sa, oli sen paossaoleva isän
tä piiloutuneena eräässä
metsämökissä kahdenkymme
nen-viiden mailin päässä
kaupungista.
JUOKAA SQUIRT
Eniten myyty grapefrult
Juoma maailmassa.
Kaikkia pehmeitä Juomia
SQUIRT BEVERAGE CO.
Steve A. Baima, omist.
105 7th Avenue
HURLEY, WIS.
Your
PRINTING
will be satisfactory if entrusted to us
We have been establish
ed in Ironwood 40 years
and have every facility
to serve you efficiently.
Commercial Prlnllng of Every Descriptlon
National Publishing Cos.
Drawer 432 324 S. Suffolk St.
IRONWOOD MICHIGAN
Oltuaan pakoretkellä kol
me päivää, palasi tuo suoja
toin, huolten painama pre
sidentti raskaalla mielellä
katsomaan virallisen asun
tonsa ja kapitolirakennuksen
mustuneita seiniä. Joka puo
lella kohtasivat häntä vihai
set syytökset, hänen niskoil
leen, kun oli mukavin panna
syy kaikista kansallisista
puutteellisuu ksi s t a sodan
suhteen, johon hänet oli vaa
dittu. Vaan kun saatiin voit
to New Orleansissa ja rauha
julistettiin, hukkui moitti
jain ääni äkkinäisen hyvin
voinnin humuun. Hallitus
kautensa viime päivinä ilah
dutti Madisonia monet va
kuutukset siitä, että hänen
maanmiehensä eivät olleet
unohtaneet sitä, että hän oli
uskollisesti, vilpittömästi pal
vellut heitä neljänkymmenen
vuoden ajan.
Samaten kuin John Adams,
astui Madison myöskin uu
delleen näyttämölle yksityis
elämästään ottamalla osaa
valtionsa perustuslaki-kon
ventsioniin, jossa tämä iä
käs valtiomies lopetti julki
sen elämänsä, kuten hän oli
sen alottanutkin, puolusta
malla orjien asiaa. Ja vielä
k a h deksantenakymmenente
nä-neljäntenä ikävuotenaan,
kun Etelä Carolinan valtion
liittohallituksen lakien uh
maaminen kiinnosti tämän
kunnianarvoisan Perustuslain
Isän mieltä, nousi hän jyr
kästi vastustamaan sellaista
unioni-vastaista henkeä. Hä
nen kuolemansa jälkeen löy
dettiin Madisonin paperien
joukosta vakava varoitus
maalleen pitämään silmällä
tuota liittohallituksen salais
ta vihollista “kuten käär
mettä, joka ryömii kuolemaa
tuottavine viettelyksineen pa
ratiisiin”.
Kuten toisetkin Virginian
maanvil j eli j ä-presidentit, oli
myöskin Madison maasta
köyhä, ja himmensi puute
hänen viimeisiä vuosiaan.
Pian hänen kuolemansa jäl
keen hävitti huikenteleva
poikapuolen Mon t p e llierin
kotitilan, saattaen äitinsä
puutteeseen ja ilman omaa
suojaa.
Mrs Madison palasi Wash
ingtoniin, eläen viimeiset
vuotensa siellä erään suku
laisen huoneessa. Ja kunnes
kongressi osti hänen miehen
sä jälkeensä jättämät kirjoi
tukset, hän kärsi puutetta
kin ihan Valkean Talon nä
kösällä. Joskin hän oli siksi
köyhä, että mielihyvin otti
Auttaja torstaina, marrask. 20 p. 1947
vastaan aika-ajoin huomaa
vaisen naapurinsa, Daniel
Websterin tuoman ruokako
rin, vieläpä ottaen vastaan
avustusta entiseltä orj altaan
kin, ei Dolly Madison silti
kään koskaan menettänyt si
tä suosiota, jonka hän oli
saavuttanut varallisuutensa
päivinä, vaan kuten leski
kuningatar, sai osakseen huo
miota ja kunnioitusta lop
puun saakka.
JAMES MONROE
I.
Alhaisen miehen kunniakas
edistyminen
(James Monroe syntyi huh
tik. 28 p 1758 Westmoreland
kauntissa, Virginiassa; suo
ritti pääsytutkinnon William
ja Maryn yliopistossa 1776;
yhtyi armeijaan samana
vuotena; oli 1782 lanlaatia
kunnan jäsenenä; vuosina
1783-6 toimi kongressin jä
senenä; oli 1787 lainlaatia
kunnassa; 1788 valtion pe
rustuslaki-konventsionin jä
senenä; 1790-4 senaatissa;
1794-6 lähettiläänä Ranskas
sa; 1799-1802 Virginian val
tion kuvernöörinä; 1803-8
toimi diplomaattisissa tehtä
vissä ; 1898-10 lainlaatiakun
nassa; 1811 kuvernöörinä;
1811-17 Yhdysvaltain valtio
kirjurina.)
Mikään toinen presidentti,
jos John Quincy Adams’ia ei
oteta lukuun, ei ole palvellut
tätä maata niin kauan kuin
James Monroe, ja kellään
heistä ei ole ollut niin moni
puolista virkakokemusta kuin
hänellä. Vuodesta 1776, jol
loin hän oli voimakas, kuu
den jalan mittainen, leveä
hartiainen, luiseva kahdek
santoista vuotias ylioppilas,
joka jätti William & Maryn
opiston ottaakseen osaa val
lankumoussotaan, toimi Mon
roe yleisön palveluksessa ai
na vuoteen 1825, jolloin hän
lähti Valkeasta Talosta ryp
pyisenä, huoltenpainamana,
köyhtyneenä vanhana miehe
nä! Noitten neljänkymmenen
yhdeksän vuoden aikana toi
mi hän upseerina Washing
tonin armeijassa; moneen ot
teeseen 1 a i nlaatiakunnassa,
siirtomaa-kongressin jäsene
nä ja Yhdysvaltain senaatis
sa; oli kahdesti Virginian
valtion kuvernöörinä; lähet
tiläänä Ranskassa, Englan
nissa ja Espanjassa; valtio
sihteerinä ja sotasihteerinä
samalla kertaa ja vihdoin
IRON COUNTY
CREAMERY
Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa
HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän
tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA
Ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA
Tuokaa kermanne tai mai
tonne meille. Me maksam
me päivän korkeimman ar
von ja hinnan mukaan.
palveli maataan presidentti
nä kaksi virkakautta.
Ollen ilman varallisuutta
ja mahtavan suvun vaiku
tusvaltaa ; mieleltään hidas,
keskiarvoisilla lahjoilla va
rustettu; ei mikään lahja
kas puhuja; vaati matoin
ja miltei kömpelö esiintymi
sessään, mutta siltikin tämä
alhainen, tavallinen mies kii
pesi maineen ja kunniaan ti
kapuita ihan ylimmälle puo
lapuulle saakka. Vaan miten?
Vain yksinomaan lujan, ur
hokkaan, uutteran, rehellisen,
uskollisen luonteensa voimal
la tämä hänen saavutuk
sensa ollen kotoisten, taval
listen hyveitten riemuvoittoa.
(Jatk.)
o
9
Maailman lapsilla
on nälkä
Kun tuli välttämättömäksi
lopettaa UNRA:n avustustoi
minta ja kun UNRA:n neuvos
to havaitsi, että 'ainakin las
ten avustusta täytyisi jatkaa,
jotta tyydytettäisiin kansain
välinen tarve, jatkettiin toi
mintaa. Genevan kokouksessa
1946 se sentähden suositteli
Yhdistyneille Kansoille, että
järjestettäisiin lasten hätä
avustusrahasto. Vakavan har
kinnan jälkeen General As
sembly teki päätöksen saattaa
voimaan sellainen rahasto (I
CEF), ja toimeenpaneva lau
takunta järjestettiin, edusta
en se 28 valtiota.
Tammikuulla 1947 ylisihtee
ri Trygve Lie lähetti Y.K. lii
ton jäsenvaltioille vetoumuk
sen rahan antamiseksi ICEF
liiton toimeenpanevalta lau
takunnalta. suunnitellen tar
peen, selittäen toiminnan me
nettelyt ja rahaston hoitokun
nan järjestlyn. Tuossa memo
randumissa, joka seurasi ve
toumuksen mukana, sanoi mr
Lie asiasta: “Kaikki nämä
suunnitelmaa koskevat ehdo
tukset ja esitykset ovat pi
kemminkin tyhjiä menetel
miä, ellei Fundille hankita
rahavaroja, joita se tarvitsee
toiminnassaan”. Siihen ai
kaan oli ainoana rahavarasto
na, mikäli käsitettiin, se $500,-
000, jonka oli luvannut antaa
UNRA.
Maaliskuulla Fundin Exe
cutive Board selitti, että se ei
suunnitellut toiminnan alka
mista ennen kuin sillä oli va
kuutus siitä, että saataisiin ra
hallinen kannatus. Sen jäl
keen on kumminkin joitakin
rahamääriä saatu tietoon. Sen
johdosta ensimmäinen ruoka
lähetys kolme miljoonaa
paunaa maitojauhetta lähti
New Yorkista elokuulla Itä
valtaan, Kreikkaan, Italiaan
ja Jugoslaviaan.
Maitojauhe lähetystä var
ten niillä $550,000, jotka saa
tiin UNRA:Ita, kun toiminta
oli loppunut Euronassa ja Aa
siassa. Tämä raha kerättiin
Yhdysvalloista UNRA:n toi
mesta kevällä .1946 ja pyytä
mättömistä yksityisten lahjoi
tuksista, joita Fund sai yksi-
<Qm?, IRON COUNTY
il||j|plFuel & Lumber Cos.
& HURLEY,WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-Williama maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA
tyisiltä ja yksityisiltä järjes
töiltä Yhdysvall^^^a.
Syyskuun alussa lähetettiin
Quebecistä miljoona paunaa
lihatuotteita Puolan lapsille.
Samassa kuussa oli matkalla
kalanmaksaöljyä Norja s t a
Kiinaan. ,
Tätä kirjoitettaessa on UN
RA siirtänyt $5,000.000 kaik
kiaan ICEF:IIe ICEFillä on
myöskin eräitä rahoja halli
tuksen toimesta. Ensimmäiset
hallitukset rahat Fundille, ol
len alkuperäinen mvönnytys
$15,000,000 Yhdysvallo is t a
mahdollisesta mää
rästä (suuruus nippuu mui
den hallitusten lahjoituksista
Fundille). Sitä seurasi heti
sen jälkeen $5,000,000 lahjoi
tu Canadasta. Muutamat
muut hallitukset ovat myös
kin tulleet mukaan, tehden
lahjoituksiaan: Tsekkoslova
kia, Ranska, Luxemburg ja
Norja. Jotkut muut hallituk
set ovat ilmaisseet suunnitel
mansa tehdä lahjoituksensa.
■ Alkuperäinen ohjelma, jolla
ICEF alkoi toimintansa, hy
väksyttiin viim Q kesäkuussa.
Siinä määrättiin 58,000,000
paunaa lisäksi ruokaa ja mui
ta avustuksia puutteessa ole
ville lapsille kolmeentoista
sodan hävittämään maahan.
Tuo ohjelma perustui niihin
varoihin, joita nähtiin olevan
saatavissa ilman viivytystä,
niin että toiminta voitiin heti
alkaa.
ICEF:n alkuperäinen tar
koitus oli päästä ainakin 20
miljoonan aivan nuoren lap
sen ja nuorukaisen yhteyteen
sodan hävittämillä alueilla, ja
budjetiksi säädettiin ensim
mäistä vuotta varten $450,-
000,000. Mutta lokakuulla il
moitettiin käteisen rahamää
rän olevan ainoastaan niin
suuren, että voitiin antaa päi
vittäinen määrä suojelevaa
ruokaa ainoastaan 4,155,000
lapselle koko maailmassa. (Ar
vioinnn mukaan oli silloin
30,000,000 lasta Eurrvnassa ja
kaksin kerroin tuo määrä
Aasiassa, kaikki kovassa ra
vinnon puutteessa.)
Parhaillaan suunnitellaan
auttaa pelastamaan lukemat
tomat määrät toiminnan kaut
ta, perustuu Yhdistyneitten
Kansojen vetoumukseen “Ap
peal for Children”. Ja Price
Administrationin entinen vi
rastopäällikkö Chester A.
Bowles, on nimitetty sen
kansainvälisen Advisory ko
mitean puheenjohtajaksi. Toi
votaan, että kansallisia komi
teoita perustetaan kautta ko
ko maailman ja että ihmisiä
pyydetään tekemään lahjoi
tuksiaan varojensa mukaan.
Mutta vetoamisen järjestämi
nen ottaa aikaa, ja kriisi on
vaikuttamassa parhail 1 a a n
nyt. Suuri kysymys on siten:
Miten tämä asia voidaan jär
jestää? Common Council.
Tilatkaa Auttaja omaisillenne
Suomeen!— $2.50 vuosikerta.
No. 47

xml | txt