OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, November 27, 1947, Image 5

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1947-11-27/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 5

No. 48
Lappe, Ont, Can.
Paljon on tapahtunut Lapis
sa siitä, kun vaimeiksi kirjoi
tin, kevät on ollut, kesä on
mennyt, ja syksykin on jo
puolivälissä. Aika menee, ian
kaikkisuus lähenee. Tulee
mieleen näinä syksyn myrs
kyisinä päivinä, että eikö me
Oiliakin jo syksyn hetkessä
täällä ajallisuudessa. Meillä
on ollut, Jumalalle kiitos, hy
vä olla, mutta niin ei ole asian
laita tällä kertaa muualla
maailmassa. Nälkä ja kurjuus
lisääntyvät, vääryys ja valhe
saavat vallan. Nykyajan voi
malauseena on: “Oikeutta
mutta ei armoa”, vaikka oi
keutta ei olekaan. Rakkaus
ihmisten välillä vähenee. Nä
mä ovat lopun ajan merkke
jä. Syksy on käsillä. Uskovai
silla ei ole kuitenkaan hätää.
Meillä on Kristus, jonka Ju
mala lähetti meille Vapahta
jaksi. Meidän ei tarvitse pel
jätä, sillä Jumala on laupias
niille, jotka uskovat. Kuiten
kin meillä pitäisi olla hätä
yhdestä asiasta. Se on siitä,
että aika lyhenee. Kuolemat
tomia sieluja vaipuu kado
tukseen. Hätä on kova. Meil
lä ei pysy armon sana kirk
kaana, jos me ei siitä toisille
puhu. Jos meillä ei ole hätää
ympärillämme olevain kohta-
Kiitoslause
Täten pyydän tulkita mitä rakkaimmat kiitokseni
kaikille, jotka yhdellä ja toisella tavalla muistivat minua
80:nen syntymäpäiväni johdosta.
Erityisemmin tahdon kiittää Moose Laken vanhan
kontrin seurakuntaa siitä suuresta rakkauden osoituk
sesta, kun toimeenpanivat syntymäpäiväni kunniaksi
niin kauniit juhlat heidän kirkkoonsa lokak. 26 p. 1947.
Sydäntä ilahduttavaa oli nähdä se suuri joukko ystäviä,
jotka olivat saapuneet juhliin, ei ainoastaan paikkakun
nalta vaan Cloquettista, Thomsonista, East Lakeltä, Rice
Riveristä, Beaveristä, Lawlerista, Kattilajoelta y.m.
paikkakunnilta. Oli niin kaunista nähdä, kun nuoret niin
yhdessä antoivat ohjelmaa vanhemman väen kanssa ja
rakkauden henki ja kristillinen yhteys vallitsi täydelli
syydessään. Olipa mukana vielä useampia ensimmäisiä
rippikoululapsianikin, joita oli hauska tavata. Pöytä oli
koristettu komeaksi runsaine herkkuineen ja komean
suuri syntymäpäiväkeeki kaunisti herkkupöytää. Sydä
melliset kiitokset vielä siitä arvokkaasta rahalahjasta,
jonka lahjoititte syntymäpäiväni muistoksi. Juhlat ovat
ohi vaan en unhoita rakkauttanne.
Tahdon myös sydämellisesti kiittää Thomsonin Kan
saHisseurakunnan ompeluseuraa ja Lutherlidttoa siitä
suuresta rahalahjasta, jolla muistitte minua, ja myös
arvokkaista rahalahjoista, joita sain Fairportin ja Ash
tabulan, Ohion seurakunnilta; Brainerdin, Lawlerin,
Toimen seurakunnilta sekä Maplen, Wis. seurakunnan
ompeluseuralta, ja myös yksityisiä lahjoittajia Thom
sonissa, Lawlerissa, Tamarackissa, East Lakolla, Pequot
Lakella, Kattilajoella, Cloquetissa, Maplessa, Wis. ja
Fairportissa ja Ashtabulassa, Ohio.
Kiitos myös niistä rohkaisevista kirjeelliistä onnit
teluista, joita sain tohtori G. A. Aholta ja pastori Vilho
Latvalalta, joissa he itsensä ja seurakuntansa puolesta
tulkitsivat onnittelunsa ja liittivät kauniin rahalahjan
syntymäpäivän muistoiksi, nimittäin Fairportin ja Ash
tabulan, Ohion seurakunnilta. Nämä seurakunnat ovat
kin minulle hyvin tuttuja jo alkuajoilta. Sieltähän sain
ensin kutsumuksen ottamaan osaa Herran työn raken
tamiseen. Oli erittäin ilo minulle, kun ette ole vieläkään
minua jättäneet muistamatta. Jumala rakkautenne pal
kitkoon.
Kiitos myös siitä saamastani äänilevystä, josta kuu
lin veli E. N. Beckin ja veli Matti Noposen syntymäpäi
välaulun rouva Ahon myötäillessä. Kaunista se oli, juuri
kuin kotonamme olisitte olleet. Kiitos Teille siitä.
Kiitos myös pastori Antti Kopralle, kun sieltä kau
kaa lännen Califomiasta minua onnittelullanne muistit
te. Nautin kovin paljon onnittelunne sisällöstä.
Rakkaat sisaret ja veljet, muistakaa aina, että täl
laiset rakkauden lahjat, jotka olette käyttäneet tehdäk
senne hyvää Kristuksen nimessä, ne talletetaan taattu
na, vannana aarteena taivaaseen. Kaikkinainen kristil
linen rakkaus sananpal veli jaa kohtaan on totista uskon
hedelmää ja kerää tulevaisuuden ihanaa palkkaa. Minkä
pidätämme, sen kadotamme; minkä annamme raikkau
dessa, sen säilytämme.
Veljellisesti,
—E. V. NIEMI.
Thomson, Minn.
losta, me voimme itsekin vai
pua. Se on suuri armon salai
suus, s ei ole jotakin, jota me
kätkemme omaan itseemme.
Sen mukana pitäisi olla myös
halu tiedoittaa siitä muille
ympärillä oleville.. Tuo sinun
naapurisi, tuo työtoverisi, on
myöskin osallinen siitä ar
mosta, jonka me olemme saa
neet. Hän voi jo huomenna
mennä iankaikkisuuteen ja
sitten, kun hän on mennyt, se
on liian myöhäistä. Sitten on
liian myöhäistä sitä katua.
Hänenkin edestä on Jeesus
ristiin naulittu, hänetkin on
vapautettu kuolemasta ja per
keleen vallasta, jos olisi tien
nyt siihen uskoa. Kristityllä
pitää olla hätä niistä, jotka
eivät vielä tiedä armon suu
resta salaisuudesta. Ajan
merkit viittaavat siihen, että
syksy on tullut, aikaa voi ol
la vain vähän.
Alkuvuodesta ei täällä ole
mitään erityistä merkillepan
tavaa tapahtunut. Syyskesällä
kuitenkin alkoi vaihtokausi.
Saatiin oma sielunpaimen,
vaikkakin hänellä on muita
kin seurakuntia hoidettavana,
kerkeää hän tännekin useam
min ja siitä seurauksena on
ollut seurakuntatyön vilkas
tuminen. Tähän asti oli vain
yksi pappi ja kun työpiiri oli
laaja, ei hän millään kerinnyt
Auttaja torstaina, marrask. 27 p. 1947
joka paikkaan. Pastori Aho on
ollut melkein joka sunnuntai i
täällä jumalanpalveluksia pi-j
tämässä. Pyhäkoulua on taas
alettu pitämään. Lapsia on 19
ja opettajia neljä. Lutherliit
to on perustettu, jossa on
myös hyvä joukko nuoria.
Nuorisoliitto on kylläkin ol
lut jo vakituinen 17 vuotta,
mutta on hyvä, että on myös
sen ohella niinsanottu nuo
rempi nuorisoliitto, että saa
daan sivultakin nuoria jouk
koon ja Jumalan sanan ää
reen.
Viime vuoden aikana on
seurakunta myös saanut oman
hautausmaan, jossa jo lepää
kakksi vainajaa, Akseli Joo
nas ja John Luukkonen. Tästä
paremmin ilmoitetaan tieten
kin pastorin kirkollisissa il
moituksissa.
Tällä kertaa on lisääntynyt
aineellinen menopuoli enem
mällä kuin puolella seurakun
nassa. Kun jaettiin tämän pii
rin seurakunnat kahdelle pas
torille, tuli rahallinen taakka
yksityisiä seurakuntia koh
den puolta suuremmaksi. On
huomattavaa, että vaikka seu
rakunnan kannattajia ovat
kaikki ne, jotka seurakunnas
sa ovat jäseninä, siltikin suu
rempi taakka on niillä, joilla
seurakuntatyö on todellisena
huolena ja jotka uskovat Ju
malan valtakunnan työn ole
van kaikista tärkeimpänä it
sestäkään huolimatta. Juma
la on meitä tähän asti autta
nut. Hän suuressa armossaan
auttaa edelleenkin ja kaikki
asiat lopulta kääntyvät par
hain päin. Meidän kaikista
tärkein tehtävä on saada il
moittaa sitä pelastuksen suur
ta sanaa niin monelle kuin
mahdollista, ja mahdollisuu
det ovat suuret tällä kertaa.
Kv.
o
MARQUETTEN SION
SEURAKUNTA
Aamu jumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9.
Pyhäkoulua sunnuntai-aa
musin klo 10.
Englanninkielinen aamuju
malanpalvelus klo 11.
Sunnuntai-iltana 30 p., klo
8 on radio jumalanpalveluksen
hyväksi ohjelmatilaisuus ja
tarjoilu. Tässä tilaisuudessa
myös vihitään pyhäkoulukuo
ron kaavut.
Seurakunnan naisten työ
kokous joulukuun 3 p. klo 8
mrs H. Hirvosella.
Sunnuntai-iltana joulukuun
7 p., klo 8 on Suomen hyväk
si ohjelmatilaisuus ja tarjoi
lu. Kestitys komiteaan kuu
luvat, mrs F. Niiranen, mrs
J. Lepola, mrs A. Mäki, mrs
A. Liimatainen, mrs J. Sor
munen ja mrs F. Leivo.
Chatham:
Hartaushetki ja tarjoilu
ensi pyhänä 30 p., klo 2:15.
A. L. Mäki, pastori.
Lattiafurnassiä
Kaikenkaltaisia
Furnassiä
öljyn polttajia furnassiin,
keittouuniin ja
lämmittäjiin.
Asetamme paikoilleen
tänkin kanssa.
Soittakaa 1951 tai 2740
saadaksenne vapaan
kustannusarvion.
WELLS & HARVEY
314 S. Suffolk St.
tai
206 W. Aurora St.
IRONWOOD
Tiedustelkaa meiltä
Kuparipilppua ja
sovituksia.
PORT ARTHURIN SEURA
KUNTAPIIRIN UUTISIA
Kastettu:
Gary David Otto Lange,
Omar John ja h.v. Hilja Ma
ria (o.s. Mäki) Langen lapsi,
syntynyt jouluk. 19 p. 1946
Fort Williamissa, saatettiin
kasteen kautta armon osalli
suuteen Nipigonin kirkossa
marrask. 12 p. Kummit ovat
Eric ja Goldie Nyman.
Haudattu:
Aino Maria Kauhanen,
Port Arthur, kuoli paikka
kunnan sairaalassa marrask.
5 p. ja haudattiin paikka
kunnan hautausmaahan mar
rask. 10 p. Hän oli syntynyt
Alajärvellä huhtik. 17 p. 1892
ja tuli tähän maahan v. 1913
asuen Conmeessa 1916—42.
Viisi viimeistä vuotta hän
asui Port Arthurissa. Pit
källisen sairauden jälkeen
hän siirtyi pois murheitten
laaksosta 55 v., 6 kk. ja 19 p.
ikäisenä. Vainajaa jäi kai
paamaan puolisonsa Otto, 3
poikaa: Onni, William ja Al
fred, kaikki Port Arthurissa;
eno, Vihtori Lilhöyk, Port
Arthurissa, sekä muita suku
laisia Nolatussa ja Port Art
hurissa.
John Parviainen,« Dog Ri
ver, kuoli kotonaan marrask.
8 p. ja haudattiin sen paikka
kunnan hautausmaahan mar
rask. 12 p. Vainaja oli synty
nyt Kitteen pitäjässä, Kuo
pion 1., elok. 2 p. 1888. Hän
tuli tähän maahan vuonna
1910 ja 20 viimeistä vuotta
on asunut Koira joella. Vai
naja on sairastanut pari vii-
J OULU-ONNENTOIV OTUKSIA
On aika lähettää joulu-onnentoivotukset Auttajan
joulunumeroon. Tässä on muutamia näytteitä ja lomake
lähetystänne varten. Kaikki onnentoivotukset tulee olla
painossamme joulukuun alkupuolella.
25c onnentoivotuksia:
«a*» 1
SANDMAN. OHIO:
Mr ja mrs Matti Mattila
100 Sunshine Street
Mr ja mrs Heikki Heikkilä
100 Moonlight Avenue
50c onnentoivotuksia:
MR ja MRS JOHN JOHNSON
100 Starlight Blvd.
DREAMLAND, MICH.
PETERSONIN PERHE
100 Sunrise Road
MOONBEAM, WIS.
Auttaja. Drawer 432. Ironwood, Mick.
Mukana seuraa $ allaolevista onnentoivo
tuksista, jotka on julaistava Auttajan joulunumerossa:
Nimi
Osoite Summa
Nimi
Osoite Summa
Nimi
Osoite Summa
Nimi '
Osoite Summa
Lähettäjän nimi
meistä vuotta. Kuollessaan
hän oli 59 v., 3 kk. ja 6 p.
ikäinen. Häntä jäi suremaan
puolisonsa, Hilda (o.s. Pilvi),
ja tytär, Raunie, kotona. 2
lasta on kuollut ennen.
Isaac Johnson, Nolalu, kuo
li siellä marrask. 10 p. ja hau
dattiin Nolalun kirkosta Lee
perin hautausmaahan mar
rask. 13 p. Vainaja oli synty
nyt Oulun läänissä kesäk. 24
p. 1879 ja tuli tähän, maahan
44 vuotta sitten. Hän ensin
työskenteli Fort Williamin
ympäristöllä, ja vuonna 1905
meni avioliittoon. Samana
vuonna hän muutti Nolaluun
ja perusti sinne kodin ja asui
siellä kuolemaansa saakka.
Vainaja oli jäsen Nolalun
seurakunnassa ja oli lahjoit
tanut maatilan seurakunnalle,
jonka päällä kirkko nyt sei
soo. Uskon kautta hän omis
ti sen vanhurskauden, joka
peittää omat syntinsä ja te
kee hänet kelvolliseksi seiso
maan vanhurskaan Jumalan
edessä. Hän on päässyt nyt
autuuden täydelliseen näke
miseen. Vainajaa jäi kaipaa
maan puolisonsa, Mary; 5 ty
tärtä, mrs Violet Mäki, mrs
Irene Savela ja mrs Aino
Erickson, kaikki Fort Wil
liamissa, mrs Maimie Jutila,
Murillo, ja mrs Tyyne Hy
mers, Port Arthur; poika,
Reino, kotona; sekä 13 las
tenlasta, ja veli, Andrew
Johnson, Fort William.
R. W. Heikkinen, pastori.
LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!
$l.OO onnentoivotus
«MMM «f» MM
[ Hauskaa joulua kaikille j
jj ystävillemme! ]
} Mr ja mrs i
j JOHN JUSSILA ]
‘ 100 Stardust Trail j
\ SLEEPYTOWN, MINN. \
kt. .... . 1.U.. MU.. MU.. MU.. »*«•-. M1... M-»., m!
Käyttäkää allaolevaa lomaketta
lähettäessänne onnentoivotuksen
ne. Kirjoittakaa nimet mahdolli
simman selvästi.
Sivu 5

xml | txt