OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, December 18, 1947, Image 15

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1947-12-18/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for Sivu 15

No. 61
ILOISTA JOULUA - ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
IRONWOOD, MICHIGAN
PROCTOR, MINN.
Tervehdys täältä Proctoris
ta kaikkialle mihin tämä ar
vokas Auttaja menee. On pal
jon lehden lukijoita, jotka
ovat vanhoja tuttavia. Kiitos,
mrs Louko, kun muistitte mi
nua kun kirjoititte lehteen.
Miksi ette useammasti kir
joita lehteen, kun teillä on
hyvä sanavarasto ja olette
kristitty, että te voisitte jos
kus meille antaa neuvoja, et
tä meistäkin tulisi näkeviä,
kun olemme sokeita vielä.
Myös mrs Rivers, kirjoita to
ki lehteen, kun olet aina ko
tona sen sairaasi kanssa siel
lä Ashlandissa. Vaikka tie
dän, että sinulla on kädet
täynnä, vaan sinä myös voit
kirjoittaa, kun vain otat ky
nän käteen. Teidän kirjoituk
set ovat suuresta „ merkityk
sestä meille.
Olen tässä juuri radiosta
kuunnellut kauniita joululau-
i I
jj Iloista Juhla-aikaa |
;44 4 \
E [
l Sunset \
E Dairy Products
E E
[ Puhelin 1003 »
(. 114 W. Ayer Street >
f IRONWOOD, MICH. I
OLKOON JOULUNNE RAUHAISA
JA UUSI VUOSI ONNELLINEN
THE VOGUE
clothesthatcharm
I lk fP y
} Suffolk ja Aurora
IRONWOOD, MICH.
s*Sr«?»
Vuodenajan parhaimmat tervehdykset!
& ANDREW JÄRVI
METSÄURAKOITSIJA
R.IBOXM2
IRONWOOD, MICH.
—r f
luja sekä köörin laulavan. Te
kee niin kauniin tunnelman,
kun joulukin on pian taas.
Sitä juhlitaan monin tavoin,
toiset Jumalan lapsina ja toi
set sen pahan hengen riemus
sa. On todella kaunista, kun
näkee nuorison rientävän
kirkkoon. Vanhain rivit aina
vähenevät, että uusi polvi pi
tää saada viemään asiaa
eteenpäin; sillä on monen
monta viettelystä synnin teil
le. Vaikka onkin tieto hyväs
tä, että pysyä pois, mutta sil
tikin sitä suurin joukoin rien
netään, mihin kyllä omatun
to kieltää menemästä. Mikä
ihme siinä on, että pahee
seen on niin suuri halu. Kyl
lä se on hirveää lukea ja ra
tiosta kuulla, kuinka paljon
on murhia ja kaikenlaista
pahuutta.
Tässä haluan jouluterveh
dykseni liittää tutuille ja tun
temattomille lehden lukijoille.
Ida.
HAUSKAA
JUHLA-AIKAA
Chiropractic
Clinic
N
Puhelin 556
130 E. Frederick St.
IRONWOOD, MICH.
Auttaja torstaina, jouluk. 18 p. 1947
Iron River, Mich.
Perjantai-iltana, 19 p., jol
loin pastori on täällä, on py
häkoululas te n ohjelmatilai
suus. Sen jälkeen on kahvi
tarjoilua, jonka valmistavat
mrs Sanna Mäki, mrs Hilma
Hertzen ja Barbara Mäki.
Mr John Huhtala on edel
leenkin saamassa hoitoa Ve
teraanien sairaalassa Milwau
keessa.
Mieheni äiti, mrs Olga Lak
so, leikattiin täkäläisessä sai
raalassa. Hän on jo kotona ja
voi hyvin.
Seurakuntamme jäsenille
mr ja mrs Ivan Melstromille
syntyi kaksoiset, tyttö ja poi
ka täkäläisessä sairaalassa.
Äiti ja pienokaiset voivat hy
vin.
Seuraava ompeluseuran ko
kous on allemerkinneen koto
na tammikuun toinen sun
nuntai jälkeen puolenpäivän.
Nuorisoseuran kokous on
Wilbert Autiolla tämän kuun
20 p. illalla.
• Lähestymme taas viettä
mään Jeesuksen syntymisen
muistojuhlaa. Suokoon Juma
la, että viettäisimme tämän
juhlan oikealla tavalla, että
edes muistaisimme, mitä var
ten joulua vietämme. Toivon
kaikille siunausrikasta ja hy
vää joulua, aina omaisilleni
Suomeen saakka.
Mrs Einar Lakso.
Iloista joulua ia
; onnellista uutta vuottal
William R.
GROSE
f Villalankaa, ompelutyötä ja
maaleja
; Puhelin 1259-W
| 220 E. Frederick St.
f IRONWOOD, MICH.
tipa en»,
Mgsit MT»
i Iloista Juhla-aikaa
Ia s s
Westman’s
Confectionery
Puhelin 561-W
518 E. McLeod Avenue
IRONWOOD, MICH.
j
a
Iloista Joulua! j
Onnea vuonna 1948!|
Albert La MarcheJ
Paint. Shop l
SEINÄPAPERIA ja S
MAALEJA - S
Puhelin 888-M ä
136 W. Aurora Street |
IRONWOOD, MICH. I
Toivotamme kaikille iloista joulua
ja onnellista uutta vuotta!
Oi*
LIBERTY LOAN
corporat,on
Woolworth rakennuksessa
IRONWOOD, MICH.
TO ALL OUPL FFUENDS
Hauskaa joulua ja onnea vuonna 1948!
Burris
Chevrolet Company
CHEVROLET myynti ja palvelus
Lauri Lahti W. L. Burns
Lowell & Ayer Streets
IRONWOOD MICHIGAN
aa» <aaw> »arnftäi»
j. HOLY t n USHT t
Jokaisen joulun
aamuna ja vuoden
vaihtessa kaikin!
muistelemme ystäviä,
menneitä päiviä ja
hauskoja hetkiä.
■ehtinen
ti MUSIC STORE
KAIKKEA MUSIIKISSA JA KODIN VÄLINEISSÄ
124 W. Aurora Street
IRONWOOD MICHIGAN
Sivu 15

xml | txt