OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, July 08, 1948, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1948-07-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 3

NO. 27
KANSALLISKIRKKO
KUNNAN VELJEYS
LIITONKOKOUS
Pidetty Calumetissa, Mich.
kesäk. 26 p. 1948.
1. Puheenjohtajana toimi
mr Edward E. Alho ja kirju
rina past. J. E. Nopola varsi
naisen kirjurin ollessa Suomi
matkalla.
2. Tilintarkastajiksi valit
tiin Einar Beck, Fairportista,
Ohiosta ja Toivo Heisson,
Fitchburgista, Mass.
3. Edustettuna oli seuraa
vat veljeysliitot: Detroit:
Leslie Tyvela; Cleveland: An
drew Anderson, Fred Mono
nen; Ashtabula: K. F. Räisä
nen, Victor Moisio; Iron
wood: Jacob Riiponen; Port
Arthur: John Tuhkanen;
Lehtijärvi: Walfred Johnson;
New York Mills: John A.
Aho; Sebeka: Edward E.
Aho; Marquette: M. Salmi;
Calumet: Emil Frusti, mr
Manni, mr Harja, mr Hirvelä
ja mr Karppinen; Sandysta,
Minn.: Jacob Esala. Kokouk
seen osallistuivat myös Fred
Paavola, Kalle Jääskä, Matti
Tuhkanen, Louis Hendrick
son, John Saari, John Salo
mäki, Martti Ketola, Nick
Ross, Gust P. Ahonen, Ivar
Bykönen, Hjalmer Ahonen,
Nels Autio, Matti Wiskari,
Jacob Sippola, Carl Jääskä,
Oscar Pietilä, John Hirvelä,
Matti Löijä, A. Kopra ja Vic
tor Ojanen.
4. Edellisen vuosikokouk
sen pöytäkirja hyväksyttiin
yksimielisesti.
5. Vuosikertomusta liiton
toiminnasta vuoden kuluessa
ei ollut esitettävänä.
6. Otettiin esille pappien
eläkerahasto. Mr Andrew
Anderson teki selkoa rahas
tosta. Ensimmäisen 6 kuu
kauden aikana on se tuttanut
$2,600, joten eläkerahasto
on päässyt hyvään alkuun ja
näyttää lupaavalta. Hän ke
hoitti miehiä pitämään huol
ta, että tilitykset suoritetaan
koko seurakunnan jäsenistös
tä ja että seurakunta maksaa
osuutensa seurakunnan kas
sasta, saipa seurakunta sen
jokaiselta ripilläkäypältä jä
seneltä tai ei. Esitettiin ja
hyväksyttiin, että esitetään
kirkolliskokoukselle, että siir
retään $1,000.00 eläkerahas
toon riemuvuoden kassasta.
Tilikertomus oli seuraava:
pmrfmct.for typing fabml*
REMIMGTON NOISELESS
CHECK THESE
PLUS VALUES
• Bxchnlv* Si*nt Pratfura
PrMtng lypo* In a whbp«r
of tound.
• Cxchnlvo Tlltlne Papar
TabU for aa*y occom »o
margln and tobvlator
•Up*.
• lacbrffvo Card Holdar
Iho» porailit lypUfl to Iho
len» lino of eerd*.
• Ponoool Toveh RoguUtor
Uat adfiHt* tratondy »o
• porotor'» proforo><#
NATIONAL PUBLISHING COMPANY
Drawer 432
Ironwood, Michigan
Avustuskassa:
Tulot ja kassa $656.02
Menot 455.00
Jäännös 201.02
Rakennuskassa:
459.75
Veljeysliiton kassa:
173.57
Yhteensä $834.34
7. Toimihenkilöiksi valit
tiin seuraavat: varaesimies,
Toivo Lepistö, Lehtijärvi,
Minn.; kirjuri, A. Monto;
johtokunnan jäsenet, Fred
Paavola, Walfred Johnson;
rahastonhoitaja, John Aho;
Toiset jäsenet ovat esimies,
Edward Aho, Jacob Esala,
Kaarlo Mackey ja John Tuh
kanen.
8. Edellisessä vuosikokouk
sessa päätetyt charterit ovat
jääneet valmistamatta ja
huomatetaan esimiestä ja
kirjuria, että pitävät siitä
huolen.
9. Esitettiin, että veljeys
liiton kokouksissa olisi otet
tava esille hengellisiä keskus
telukysymyksiä, että ko
koukset olisivat enemmän in
nostavia. Päätettiin, että jon
kun papin olisi laadittava
alustus keskusteluun. Valit
tiin siihen past. Heino. Ensi
vuonna kokousta pidetään
aamusta alkaen.
10. Kokous lopetettiin J. E.
Nopolan pitämällä rukouksel
la.
—J. E. Nopola,
väliaikainen kirjuri.
Ishpeming, Mich.
Mr ja mrs Arvo Nordlund
ja lapset Detroitista ovat vie
railleet täällä imr Nordlundin
vanhempien mr ja mrs Rich
ard Nordlundin luona.
Mr ja mrs William Manley
ja lapset Illinoisin valtiosta
ovat vierailleet täällä Ed.
Thomasin perheessä.
Anna Lorraine Koski, mr
ja mrs John Kosken tytär,
Marquette St., ja Donald An
derson, mr ja mrs William
Andersonin poika, vihittiin
avioliittoon huhtikuun 13 p.
Sulhanen on armeijan ilma
voimissa Guam-saarella.
Arlene Larson, mr ja mrs
Albert Larsonin tytär, Ne
gauneesta ja Wilho Mylly
mäki, mr ja mrs John Mylly
mäen poika West Ishpeming
ista vihittiin kesäkuun 19 p.
MODEL 7
Merchanta find tha «xduaiva card
holder of the Remingtoo NoUeleee
Model 7 perfeet for typing labels
and carda...aeldom held in plaoe
by the average typewriter. And ia
only a whiaper of sound. thia
•mooth-operating typeurriter givaa
you crisp, clear printwork that
flecta credit on any buaineaa. Saa
it todayl
Hinta $112.50
Kiteisellä tai maksuehdoilla
Duplicate This Picture and Save Money!
§ SF. Jl} v *^^i b »j» - : <*•
No greater indication of the
necessity for more home canning
need be cited than the U. S. De
partment of Agriculture campaign
for 20 million home gardens in
1948, an increase of three million
over last year’s goal. The Depart
ment says adequate home gardens
are needed to increase the domes
tic food supply when many areas
of the World will desperately need
Häitä juhlittiin morsiamen
kodissa. He perustavat kotin
sa West Ishpemingiin.
Martha Prusi, mrs Hilda
Prusin ja edesmenneen Matt
Prusin tytär ja Charles Aal
to Ncgauneesta vihittiin ke
säkuun 12 p. He perustavat
kotinsa Negauneen.
Carol Joyce Anderson, mr
ja mrs William Andersonin
tytär täältä ja Charles Cal
vin Kent, mrs Mildred Kentin
poika Negauneesta, vihittiin
kesäkuun 12 p. Sulhanen on
meriväessä.
Mrs Nick Linna entinen
Isihpemingin asukas, kuoli ko
tonaan Bruce Crossingissa
kesäkuun 19 p. Hän on ollut
huonosti voipa 4 vuotta. Hän
oli syntynyt Suomessa kesä
kuun 29 p. 1877. Lähinnä
kaipaa hänen miehensä, 4 ty
tärtä: mrs W. E. Williams
täällä; mrs W. E. Pierce, Iron
River; mrs Theodore Saari ja
mrs Leonard Säkkinen, Det
roitissa; 5 poikaa: Andrew,
Walter, Wäinö ja William,
Bruce Crossingissa ja Toivo
Iron Riverissa; sisar mrs
Matt Tuuri, Negauneessa; 14
lasten lasten lasta. Ruumis
haudattiin kesäkuun 24 p.
Ishpemingin hautausmaahan.
Charles Alfred Hendrick
Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasi työtä
Rakennusalan erikoistar
peita ja maaleja
PAUL SAUTER CO.
122 W. Ayer Street '
Puh. 120-W
IRONWOOD
Pearce Hardware
& Furniture Cos.
Vastap. Lake Superior District Power Cos.
ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja
RAUTATAVARAA HUONEKALUJA
KAIKESTA °
NIKKARIEN
lajista tarpeita
MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat
Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten
AUTTAJA TORSTAINA HEINÄK. 8 P. 1948
ali the food this country can ship
abroad.
So while you can set up a pic
ture like the one above in your own
kitchen, Mrs. Housewife, be sure
to do so and you will have plenty
of nourishing, flavorful *home
canned fruits and vegetables for
your family’s use next Winter.
And you’ll be able to bolster your
food budget against high prices!
son, ikä 51 vuotta, kuoli äk
kiä kotonaan Carp River Lo
cationillä kesäkuun 28 p. Hän
oli syntynyt Republicissa,
heinäkuun 13 p. 1896 ja
muutti Ishpemingiin vuonna
1918. Suremaan jäi hänen
vaimonsa Betty; 2 tytärtä:
mrs Carl Anderson ja miss
Florence Hendrickson; 2 poi
kaa: Norman ja Delphin; 2
sisarta: mrs Clayton Monett,
Chicagossa ja mrs Amanda
Brand Washingtonissa ja yk
si lapsen lapsi. Ruumis hau
dattiin viime torstaina.
Mrs Maria Helsten Na
tional Minelta vierailee suku
laistensa luona Ironwoodissa.
Mrs Hilma Mäki perheineen
on vieraillut Elias Järvessä,
Gay, Mich.
Miss Betty June Hill, mr
ja mrs John Lindquistin ty
tär Negauneesta ja Roy Sil
tanen, mr ja mrs Arthur Sil
tasen poika täältä vihittiin
kesäkuun 26 p. He perustavat
kotinsa Ishpemingiin.
Mrs Niilo Aaltonen on pa
lannut kotia vierailtuaan 2
viikkoa tyttärensä perheessä
Flintissä.
Syntynyt: Mr ja mrs Eino
M. Mattsonille Negauneessa
poika, Daniel William, kesäk.
28 p. Ishpemingin sairaalassa.
M rja mrs George Salmelle
tytär kesäkuun 22 p. St. Lukes
sairaalassa, Marquettessa.
Miss Mildred Irene Poikki,
mr ja mrs Leonard Pölkkin
tytär Humboldista ja Clifford
R Garceau, mr ja mrs N. Gar
ceau’n poika täältä, vihittiin
kesäkuun 19 p. Bethany Luth.
kirkossa täällä. He perustavat
kotinsa Humboldtiin.
Mr ja mrs John M. Johnson
—Photo courtesy Ball Bros. Cos.
Keep a supply of your favorite
fruit jars, caps, lids and rubbers
on hand; then you can put up
fruits and vegetables as soon as
they come from the garden or
your grocer gets in a fresh supply.
Select clean, sound, fully ripe
fruits, young, tender, garden-fresh
vegetables, and can them accord
ing to your fruit jar manufac
turer’s instruction.
Hawaiin saarilta ovat vierail
leet täällä sukulaistensa, mr
ja mrs Axel Heckon perhessä.
Syntyneitä Ishpemingin
sairaalassa pastori ja mrs R.
H. Tulkille poika, Donald Wil
liam, kesäkuun 17 p. Mr ja
mrs Taisto Hannes Mäntylälle
poika Ronald Charles kesä
kuun 23 p. Mr ja mrs John
Kust Kerolle Negauneessa ty
tär, Darlene Fay, kesäkuun 19
p. Mr ja mrs Eugene Victor
Niemelle poika Martin Ray,
kesäkuun 17 p. Mr ja mrs
Byron Lindholmille poika
Paul Charles, kesäkuun 27 p.
Pastori ja mrs Merijärvi San
Franciscosta vierailevat täällä
mrs Merijärven äidin, mrs K.
A. Ruonan luona.
Miss Irene Patama, Chicago,
111., vierailee täällä veljensä
luona. Mr ja mrs Richard
Nordlund vierailivat Wiscon
sinissa viime pyhän aikana su
kulaisissaan.
Mrs Isaac Männikkö, Na
tional Minelta, ikä 77 vuotta,
kuoli viime perjantaina Twin
City sairaalassa Negauneessa,
oltuaan siellä 8 päivää. Hän oli
syntynyt Kurikassa, Suomessa
helmikuun 28 p. 1871 ja tuli
Ishpemingiin v. 1892 ja on asu
nut National Minella viimeiset
39 vuotta. Suremaan jäi hänen
miehensä Isaac; tytär, mrs
Isaac Laakso, Eben, ja 2 veljeä
Suomessa. Ruumis haudattiin
viime maanantaina,
5 p.
Pastori ja mrs Douglas Ol
lila perheineen, viettivät kuu
kauden loman Minnesotassa.
Mrs M Toppila, mr ja mrs
Ernest Toppila ja mr Eino
Toppila vierailivat pyhien ai
kana Kuparisaarella Ed. Kei
sun kesähuvilalla.
Mr ja mrs John Juntin vie
raana on ollut mrs Juntin äi
ti, mrs Waline, sisar mrs By
stead miehensä ja tyttärensä
kanssa Wisconsinisla ji. sisar
ja veli mr Waline Detroitista.
Kv.
TUODAAN HETI
mikä määrä tahansa
TULIA. SEMENTTI tai
"CINDER" BLOKEJA
Varastossamme on
4x8x16
BxBxl6
12x8x16
kokoja
MAANVILJELIJÄT!
Antakaa meidän laskea
sementti-blokeista tehdyn
maitohuoneen hinnan. Va
rastossamme on muutamia
maitohuoneen rakennusoh
jeita, jonka saatte vapaasti
pyytämällä.
MARKO RUPPE
Elinkautinen kokemus
Puh. 1882 W, R. 1, Box 16
Lake Road, Ironvvood, Mich.
JUMALANPALVELUS:
Covingtonissa ensi sunnun
tai-ilta kello 7. Rippikoulu
tunti sen jälkeen ja tarjoilu.
—A. E. Kokkonen.
duluth!
Heinäkuun 11 p. on englan
ninkielinen jumalanpalvelus
Fremad Society kirkossa klo
10:30 ap. Osoite on 6th Ave.
East ja sth St katujen kul
amuksessa.
SUPERIOR:
Heinäkuun 11 p. on englan
ninkielinen jumalanpalvelus
Christ Lutheran kirkossa klo
7:30 ill. Osoite on Belknap ja
Cummings katujen kulmauk
sessa. Kokous palveluksen
jälkeen.
Heinäkuun 13 p. on nais
tenliiton kokous mr ja mrs
FINANCIAL STATEMENT OF THE
NATIONAL EV. LUTH. CHURCH
FOR FISCAL YEAR 1947—1948.
Receipts for Period from June 1, 1947
Thru June 22,1948.
RECEIPTS
Balance June 1947 —J..E. Hautanen $7,860.69
Distribution :
Donations to:
Seminary Fund $ 544.20
Concordia Theo. Seminary 1,657.50
Synodical Fund 5,071.79
Foreign Missions 169.22
Home Missions 534.49
Nigerian Missions 88.43
Pension Fund 184.09
Suridry Titles 76.03
Miscellaneous Income .36
Total 8,326.11
Jubilee Fund 14,528.75
This sum deposited in error to
National Ev. Luth. Church. This should
have been deposited to the Ironwood
National Ev. Luth. Church. 200.00
Total $30,915.55
EXPENDITURES
Salary 3,480.00
Rent 660.00
Subsidy 2,435.70
Pension 300.00
Miscellaneous Expense 987.34
Government Bonds 4,000.00
Student Board at Seminary 960.00
I
Total 12,823.04
Balance June 25, 1948 $18,092.51
RECONCILLIATION OF BANK STATEMENT
Balance June 1947 —J. E. Hautanen $ 7,860.69
Deposits 6/17/47 —6/22/48 23,054.86
30,915.55
Checks Drawn on Bank 12,823.04
Balance 18,092.51
Outstanding Checks
No. 38 5/21/47 $50.00
No. 145 6/23/48 60.00
llO.OO
Balance as per bank statement 18,202.51
RECAP OF EXPENSES
Salaries: Rent:
A. Rantala - $1,080.00 Prof. Monto - $660.00
Prof. Monto - 2,400.00 * Pension:
Rev. Niemi - $300.00
$3,480.00
Student Board at Seminary:
$960.00 Subsidy:
Government Bonds: Rev. Wiskari - $740.70
. $4,000.00 Rev. Esala - 160.00
Rev. Miettinen-160.00
Rev. Erickson - 300.00
Rev. Lampela - 525.00
Rev. Wester
back - 300.00
Mrs. O. Mattson
250.00
$2,435.70
Miscellaneous Expense:
Rev. Nopola - expense in preparing
history of church. 80.00
Rev. Nopola - secretarial 50.00
Rev. Nopola - traveling. 58.00
Rev. Aho - traveling 134.54
Rev. Latvala - traveling 15.00
Rev. Esala - traveling 10.00
Rev. Aho - yearly office expense 100.00
Church supplies - envelopes,
post cards, etc. 323.50
Floats and charges 16.30
Mrs S. Lahti - reimbursed treasurer
for sum deposited in error
into Nat’l Ev. Luth. Church 200.00
Total 987.34
R. Mattsonin kodissa klo 7:-
30 illalla.
THOMSON:
Heinäkuun 11 p. on suo
menkielinen jumalanpalvelus
klo 2 iltap.
Heinäkuun 14 p. on nais
tenliiton kokous kirkossa klo
8 illalla.
MAPLE:
Heinäkuun 18 p. on suo
menkielinen ehtoollisjumalan
palvelus kirkossa klo 2 j.pp.
E. P. Lampela.
ED OIE
Kuorma- ja pakasi ajuri
217 S. Curry Street
Puhelin 411
IRONWOOD, MICH.
SIVU 3

xml | txt