OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, August 19, 1948, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1948-08-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 3

NO. 34
■omi valloittaa
tfbtta maata
rauhallisin keinoin
Euroopan viime aikainen
historia on täynnä kertomuk
sia siitä, kuinka pakolaiset,
pakkosiirretyt ja sodan kodit
tomiksi tekemät ovat, suo
rastaan raamatullisessa mit
takaavassa, joutuneet siirty
mään pois entisiltä asuinsi
joiltaan. Suomessa siirtyi
pois luovutetuilta alueilta
noin 400,000 henkeä aset
tuakseen asumaan kanta-Suo
meen. Kun tällainen joukko,
8: s. osa koko väestöstä, on
■>> ; jh|m .Hk i
I mBBf &1JI Jr m I *
\ usta 10,000 ha on saatu rai
vatuksi uutismaata. Raivaus
koneita tarvittaisiin, mutta
sijoitettava uudelleen ja
omaan ansiotyöhönsä, ei se
ole aivan helppoa.
200,000 henkeä, eli noin
puolet koko määrästä, kuului
maatalousväestöön. Näille on
asutusviranom a i s X& n ollut
pakko muodostaa uusia maa-
NYBERG-MILLER
Funeral Home
“Missä kauneus vaimentaa
surun.”
217 8. Mansfleld
IRONVVOOD MICHIGAN
Puhelin 1219
Suomea puhuvaa palvelus
väkeä.
Radio Cab Cos.
Puhelin 172 S
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA
Wrackar palvelusta Soittakaa yöllä tai päl
HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat
SÄ* X välineet I
x Ystävällinen palvelus ; J
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTON A,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALYKL 1
El ola hauskampaa muistoa arikoislsta ha Ikisiä |l kuin
tfyvä valokuva.
HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN 1
taloustiloja 28,000 ja asunto
alueita 10,000. Lisäksi muo
dostetaan sotainvalideille ja
perheellisille rintamasotilaille
noin 40,000 omakotialuetta.
Kyllähän Amerikan suo
malaisten parissa jo tiede
tään, että kantasuomalaiset
on oikein lailla velvoitettu an
tamaan osano viljeltyä maa
taan tulokkaille, noin 10%
koko viljellystä peltoalastaan.
Vapaaehtoisuuden kautta on
tähän saakka muodostetuista
tiloista saatu aikaan 40%, lo
put pakkolunastuksella.
Mutta ei millään keinolla
näin suurelle joukolle riitä
perunan muokkaamiseen kel
paa kuokkakin.
valmista peltoa Suomessa,
jossa aina on ollut vähän suu
ria tai keskisuuria maatiloja.
Ennen sotia oli viljelmien
keskimääräinen pinta Vala Suo
messa 7,8 ha elitaienem
"piT kum - ja
Tanakassa. Päinvastoin on
nyt jouduttu antamaan lisä
maata 30,000 :lle liian pienelle
ja kannattamattomalle tilal
le. Nyt muodostettujen uu
sien asutustilojen keskimää
räinen suuruus on 37 ha ja
niissä oh keskimäärin H ha
maatalouskelp öistä maata.
Mutta 27% perustetuista ti
loista on jouduttu muodosta
maan sellaisiksi, että! niissä
kolia ;
McDONALÄ)
Lumber & Fuel Cos.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja |1529
i
IRONWOOD MjCH.
ei ole lainkaan valmista pel
toa. Tämä on asianomaisille
kovaa, vaikkakin heitä eri
toimenpitein yritetään autel
la. Pahinta on, että maanrai
vauskoneista, joilla uuden
pellon raivaaminen kävisi
joutuisasti, on kova puute.
Miten elänevät nämä uutis
raivaajat, jotka parhaillaan
valloittavat uutta viljelys
maata Suomen korvista? Ti
lasto kertoo, että muodoste
tut tilat ovat pääosaltaan ra
kentamattomia. Viime vuon
na rakennettiin 28,500 uudis
rakennusta, jonka lisäksi 2,-
800 asutustilarakennuksella
suoritettiin korjaus- ja laa
jennustöitä. Näistä raken
nuksista oli vain 12,000 uutta
asuinrakennusta. Ja raken
nettujen talojen lukumää
rään on silloin jo laskettu
myös rintamaille päässeitten
kin rakennukset.
Huomattava osa asutuk
seen käytetyistä maista on
asutuskeskuksista etäällä ole
via, luonnonvaraisia, mutta
viljelyskelpoisia maita. Sen
takia joudutaan asutusalueil
la etukädessä valtion toimes
ta suorittamaan huomattavia
tienteko, kuivatus- ja rai
vaustöitä. Viime vuoden lop
puun mennessä oli valmistu
nut jo yli 1,000 km asutus
teitä ja kuivatuksia oli tehty
40,000 ha:n alueella. Valtiolle
tämä asutustoiminta maksoi
eri muodoissaan 11,000 milj.
markkaa.
Työvoima ja erikoisesti
raivauskoneitten puutteen ta
kia ovat raivaustulokset ol
leet suhteellisen vaatimatto
mia. Asutusalueilla on raivat
tu peltoa noin 10,000 ha ja
saman verran on keskeneräi
siä raivausmaita. Mikäli kui
tenkin ‘ ulkomailta saadaan
runsaammin raivauskoneita
voidaan raivaustuloksia lähi
vuosina huomattavasti kohot-1
taa. Mutta työ on raskasta
ja paljon on vielä tekemättä.
Nämä nyky-Suomen uutis
raivaajat joutuvat siis usein
esi-isiensä tavoin lähtemään
suorastaan tiettömän taipa
leen taa perustamaan maan
viljelystään. Järven rannalle
he kohottavat saunan, per
heen ensimmäisen asunnon,
törmälle kaluvajan ja nave
tan, jonne evakkomatkoilla
huvenneen karjan rippeet saa
daan talvisuojaan. Siellä he
muokkaavat ensimmäiset pe
runamaansa ja kaurahal
meensa, kokoavat luonnon
heinät ja avaavat. vähitellen
yhä suurempia aukeita met
sän keskeen. Jos riittää rai
vauskoneita avuksi, niin hy-
SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija
Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu
luvaa palvelusta.
SHELL TUOTTEITA
ißisjaiaiajaiaiaMaiaiaj3rsi3jai3jsM3M3f
Paikka missä tarjotaan
MAUKKAAT ATERIAT
Kohtelias,
parhalntal
Gustafson’s
Luncheonette
212 E. McLeod Ava.
IRONWOOD, MICH.
ig® Randall Bakery
f (Entinen Stanholm Bakery)
James Randall, omistaja
HO S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN
Syntymäpäivä- Ja hääkeekit erikoisuutamme.
Erikolshuomio annetaan kirkoille Ja yhdistyksille.
SUOMALAISET PALVELIJAT j
AUTTAJA TORSTÄB IIOKUUN 19 P. 1948
vä on, fl liankin on toi
meentultava,
Tällainen korvenraivaajan
elämä on taistelua talttumat
tomia luonnonvoimia vastaan.
Vihollisia ovaii vesiperäinen
maa, raivaamaton metsä ja
ankarat talvikjylmät. Alitui
sia vaaroja oV/at aliravitse
mus, tiettämät taipaleet lää
käriin, kätilölle' ja kauppaan.
Mutta voittojakin on: oma
pohja, jolla elä&, oma vapaus
ja mahdollisuus jatkaa elä
mää isiltä perittyyn tapaan.
Elämällä sielHä kohisevien
metsien syvyyksissä, kalais
ten vesien varsalla saunoineen
ja hiihtolatuin«ben ja hiljai
sine talvipuhtejinen radion ja
kirjallisuuden ijiäressä on oma
viehätyksensä, 5 jonka kaupun
kilainenkin joskus kaivaten
ymmärtää. Sijellä korvessa
tehdään parhaillaan arvokas
ta kultturityötäi, siellä valloi
tetaan uutta | valtakuntaa
Suomelle.
Suomen Huolto.
Onnen lähete
i
on Jeesus i
Ei mikään täällii ole pysyvää,
Vaan kaikki kaartuu, sortuu,
häviää;
Tää maailma, sejn riemut iha
nimmat,
Sen kunnia ja juhlat loistoi
simmat
Ne jättää sieluun kolkon
tyhjyyden, j
Sä katso kamppailua kuole
van,
Mi kohta jättäviä on maail
man;
Jos hälle Jeesus'outo ollut on,
Hän viime hetteinänsä toivo
ton
Ja turvaa, rauhaa, varmuutta
on vailla.
Ei lohtua voi m aiset aarteet
antaa,
Ei voi ne sua rs uhan rantaan
kantaa,
Jos sielunsa ken niihin kiin
nittää,
Hän niiden kanssa hukkuu;
tuska jää,
Mi iäisesti kalvaa sammu
matta.—
Ja tieto, viisaus, tuo mahti
mainen,
Se loistaa hetk en kuni kupla
vainen;
Sen turvin moni paisuu pöyh
keäksi
Ja mielestänsä “kaikkitietä
väksi”,
Vaan hetken päästä tyhjäks’
aivan raukse.
Ei ihmisnero, Herran lahja
jalo,
Voi koskaan olla ikionnen
valo;
Sen säteet, jos lie kuinka
kirkkahat,
On kuolleet, elottomat, kalseat
Kuin hohde kuutamon on
talvi-öisin.
On Herran sanä johtotähte
nämme,
Sen säteet lämmittävät syö
miämme,
Se ohjaa meidät “onnen läh
tehelle”,
FRED
OBERLAiNDER
215 E. Ridge St.
IRONWOOI>, MICH.
Moottori Ja Jeneraatlorl
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KÖRJATAAN
Mi Golgatalla aukes jokaisel
le;
Tää lähde ihana on Jeesus
Kristus.
Niin että silmä ilosta voi lois
taa,
Tään lähteen luona lohdutus
on aina,
Ei siellä synnin taakka sua
paina;
Sen vesi puhdissa• ja surut
poistaa,
Jos kohta korvessa käy polku
vielä.
Jo nuorena käy onnen lähte
helle,
Vie sydämesi murheet Jee
sukselle,
Hän ikirauhan sielullesi an
taa,
Sun taivaan kotiin korpi
maasta kantaa.
Ja iät’ kaikuu kiitosvirret
siellä.
E.S.s (1923)
Vapahtajamme hyvyys
ja ihmisrakkaus
Huolenasi olkoon, että koh
distat nämä sanat itseesi: Ju
malan hyvyys ja ihmisrak
kaus on ilmestynyt ja tarjot
tu jokaiselle. Rakenna uskosi
näille sanoille, harjoittaudu
ja vahvistu päivästä päivään
niissö; ole ehdottomasti va
kuuttunut siitä, että se niin
on, ja että Jumala on ja tah
too olla sinulle ystävällinen
ja rakastaa sinua! Varmasti
hän sellainen kohdallasi on
kin, ja sinä saat kaikella us
kalluksella rukoillen anoa mi
tä tahdot, apua ahdistuksiisi
sekä omia ja toistenkin tar
peita. Väkisin tässä
väkevä ilo syntyy; jos ei syn
ny, ei usko tottakaan vielä
ole kohdallansa. Juuri tällais
ta apostoli Galatalaiskirjees
sään (3:2) sanoo “Pyhän
Hengen saamiseksi” evanke
liumissa ja evankeliumin
kautta. Evankeliumi näet on
niin rakkaudesta rikas saarna
Jumalan armosta ja suloisuu
desta, että se sitä kuultaessa
ja saarnattaessa tuo muka
nansa Pyhän Hengen aivan
kuin auringonloiste luonnos
taan tuo mukanansa helteen.
Kuinka pyhä Paavali todel
la olisi voinutkaan käyttää
suloisempia sanoja? Uskal
lanpa sanoa, että minä koko
Raamatusta en ole löytänyt
suloisempia Jumalan armoa
tulkitsevia sanoja kuin nämä
kaksi: hyvyys ja ihmisrak
kaus. Niissä on Jumalan ar
mo esitetty sekä syntejä an
teeksiantavana että lisäksi
luonamme asuvana, ystävälli
sesti kansanne seurusteleva
na, halullisena auttamaan ja
valmiina tekemään kaiken,
mitä ikinä saatamme pyytää
sellaiselta hyvältä, myötä
mieliseltä ystävältä, jolta
odotetaan kaikkea hyvää ja
jonka kanssa ollaan hyvissä
väleissä. Kuvittele siis mie-
ED OIE
\ Kuorma- Ja pakasi ajuri
217 S. Curry Street
Puhelin 411
IRONWOOD, MICH.
H ammaslääkär i
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tonnit: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J
IRONWOOD, MICH.
CIRCLE
( JCLEANERS
Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD
Kalkellaiata vaatteiden
puhdistusta Ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin.
lessäsi tuollaista hyvää ystä
vää, ja sinulla on kuva siitä,
millaiseksi Jumala osoittau
tuu sinua kohtaan Kristuk
sessa ; ja kuitenkin tämä ku
va on aivan liiaksi heikko ää
rettömän rikasta armoa ku
vailemaan.
Kun nyt näin uskot ja olet
iloinen Jumalassa, Herrassa
si, ja kylläinen hänen armos
sansa, ja kun sinulla on se,
mikä pitääkin olla, niin mitä
pä sitten tekisit täällä maail
massa eläessä? Ethän miten
kään voi jouten oleilla; halui
sa rakkautesi Jumalaan ei
salli sinun olla alallasi: pala
valla halulla sinä ryhdyt teke
mään kaikkea sellaista, min
kä ikinä tiedät koituvan näin
hyvän ja lempeän Jumalan
ylistykseksi, kunniaksi ja kii
tokseksi. Ei silloin enää ole
mitään eroa teoilla, kaikki
käskyt kun ovat häipyneet
olemattomiin: ei ole mitään
pakottelemista eikä vaatimi
sia, vaan iloinen hyvän teke
miseen suunnattu tahto ja
mieli, oli teko halpa-arvoinen
tahi kallis, vähäinen tahi suu
ri, lyhyen tahi pitkän ajan
kestävä.
Ennen kaikkea sinä sydä
mestäsi toivot, että muillakin
ihmisillä olisi Jumalan armon
tunteminen. Niinpä siis rak
kautesi purkautuu: se tekee
jokaiselle mitä suinkin voi, se
saarnaa ja puhuu tätä totuut
ta, missä ikinä voi ja se hyl
kää kaiken sen, mitä ei saar
nata ja uskota tämän opin
mukaisesti. Mutta katsohan,
sielunvihollinen ja maailma
eivät jaksa puuhiasi kuulla
eikä nähdä: he vaativat si
nua jättämään oman menon
sa rauhaan, he yllyttävät
kimppuusi kaiken sen, mikä
on suurta, oppinutta, rikasta
ja vaikutusvaltaista, ja he
tekevät sinusta harhaoppisen
ja hullun ihmisen. Katsohan,
näin joudut aivan kuin Her
rasi Kristuskin totuuden täh
den ristille, ja sinun täytyy
panna vaaralle alttiiksi ruu
miisi, henkesi, omaisuutesi,
kunniasi, ystäväsi ja kaikke
si, ja lopuksi he hätyyttävät
sinut tästä elämästä iankaik
kiseen elämään. Kaiken tä
män keskellä ollos kuitenkin
kaikessa iloinen, sietäen kär-|
si kaikki mielelläsi, ole omas
ta puolestasi heille ystävälli
nen ja aina muista, että sinä
itsekin ennen olit Jumalan
edessä aivan samanlainen
kuin he nyt. Näin usko ja |
rakkaus varmasti menettele- 1
I\ :
iSfc
PCgST ,
Saadaksenne hyvttn paikan 'laivanaa tehkää palkkatilaakeenne heti.
Haluteasanne tarkempia tietoja kalkista matkaa koakevlata auloista
kääntykää palkalllsaslamlehemme puoleen.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avenue Chicago 1. Illinois
vätkin. Katsohan, tämä on
oikeata kristillistä elämää:
kohdellaan muita samalla ta
valla kuin Jumala on kohdel
lut meitä.
Luther.
QUINCY, MASS.:
Betlehem ev. lut. seurakun
nan suomenkielinen ehtoollis
jumalanpalvelus on sunnun
taina, 22 p., klo 3:30 ip. Gar
field kadun kirkossa.
Keskiviikko-iltana, 25 p.,
klo 7:30 on iltasaarna ja kah
vitarjoilu Garfield kadun kir
kon alasalissa.
MAYNARD, MASS.:
Jumalanpalveluksia aloite
taan pitämään taasen sään
nöllisesti sunnuntai-iltana, 22
p., klo 7 suomenkielellä ja klo
8 englanninkielellä Kalevan
pirtissä.
GARDNER, MASS.:
Elokuun aikana sunnuntai
aamu jumalanpalvelukset jo
ka sunnuntai-aamu klo 9:30.
—J. Wm Sippola.
EV. LUT. KANSALLISKIRKKO
KUNNAN JA SEN TOIMINTA
HAAROJEN RAHASTON
HOITAJAT:
Kirkkokunnan rahastonko" a,
jolle on lähetettävä kirkkokunnan
sekä seminaari, kuin myös koti
ja pakanalähetyksen hyväksi .to
tut rahat: John Hautanen, R.l,
Box 212, Ironvvood, Mich.
M iestenliiton rahastonhoitaja,
joka myös hoitaa kirkkokunnan
Avustuskassaa ja Rakennuskas
saa: John A. Aho, New York Mills,
Minn.
Naistenliiton kassanhoitaja: Mrs
Edward Aho, Sebeka, Minn.
Lutherliiton rahastonhoitaja: Mr
Arnold Ranta, 1205 Cummings
Ave., Superior, Wis.
Eläkekassan rahastonhoitaja:
Andrew Anderson, 1209 Granger
Avenue, Lakewood, Ohio
Furnassin
puhdistusta
ja korjausta.
Uusia furnassia ja
stokeria. Air-Condi
tioning laitoksia
asetetaan.
Hinnat nousevat elok. 16 p.
Käyttäkää nyt hyväksenne
alhaisempia hintoja.
HOLLAND
FURNACE CO.
Puhelin 418
IRONWOOD, MICH.
Raymond Huovinen,
suomalainen asiamies
SIVU 3

xml | txt