OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, September 23, 1948, Image 7

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1948-09-23/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 7

NO. 39
Sebeka, Minn.
Syksyinen tervehdys kai
kille tämän rakkaan lehden
lukijoille, joka tulee joka
viikko tuoden hyvää lukemis
ta.
Syksyn kiireet on kaikkial
la. Vilja on saatu korjatuksi,
parhaillaan koomia pannaan
silohon. Syksyn merkkiä on
kaikkialla; lehdet puissa al
kaa kellastua ja putoilla.
Lapset ovat jälleen palanneet
kouluihin. Näin kiiruhtaa elon
virta eteenpäin. Kun uskossa
täällä kuljemme, on Kristus
meidän Vapahtajamme, joka
verellään meidät lunasti ja
kasteessa hänen omakseen
kihlasi. Saamme iloiten lau
laa:
Yks’ rauhan vain tuo tunto
hon:
Vain syntein anteeksanta
mus;
vain yksi riemun lähde on:
vain syntein anteeksanta
mus.
Ei ole tullut kirjoitettua
johonkin aikaan kuin viime
kuu oli pastorin loma kuu, niin
ei ollut erityisiä toimia. Nyt
pastorin perhe on jälleen ko
tona hyvin onnistuneelta
matkalta ja on alkanut taas
seurakunta toiminta, vaan tä
män kirjoittajalla on myös
ollut kiirettä. Syystyöt ynnä
sairaus tuo huolia ja työtä,
kun tyttäremme Beatrice
Luoma sairastui hyvin vaka
vasti kolme viikkoa sitten.
Hän joutui myös olemaan
melkein viikon Wadenan sai
raalassa, nyt voi jo parem
min, vaan täytyy olla huolel
lisen hoidon alla. Ottaa vielä
vähän aikaa ennenkuin voi
alkaa koulun käyntiä.
Sitten tämän kirjoittajalla
on ollut mr ja mrs Ed. Wesa
lan 7 kuun vanha lapsi hoi
dettavana kun mrs Wesala
on ollut Minneapolis’n Uni
versityssä saamassa lääkärin
hoitoa.
Miesten veljeysliitto ko
koontui pappilassa 3 p. ill.
Kiitos mrs Heinolle tarjoilus
ta. Seuraava kokous on John
Savelan kodissa. Naistenlii
ton kokous oli mrs Ed. Luo
man luona 9 p. ill., johon oli
runsas osanotto. Pastori Hei
no piti puheen. Kahvipöydäs
tä oli tuloja $36.00. Kiitos
kaikille osanottajille.
Tässä syyskuussa tulee
kaksi huutokauppaa seura
kuntalaisille, johon naisten
liitto laittaa tarjoilun. 24 p.
on John Lillquistin huuto
kauppa ja sitten 28 p. on An
selm Savelan. Savela on myy
nyt maansa ja ostannut
asuin huoneen New York
Millsistä jonne muuttavat
asumaan.
Tämän kirjoittaja on pääs
syt iso-äidiksikin, kun tyttä
rellemme ja vävyllemme mrs
ja mr Robert Mattilalle syn
tyi esikois tytär elok. 30 p.
Wadenan sairaalassa. Kaikin
voivat hyvin.
IRON COUNTY
& Lumber Cos.
G? HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwln-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA
PAUL’S cg
Hurleyssä
202-204 Silver Street Puhelin 749
Suurempia Ja parempia arvoja aina
Tyttäremme ja vävymme
mrs ja mrs Clifford Peterson
Milwaukeesta, Wis. kävivät
luonamme vierailulla.
Mr ja mrs Edward Aho
veivät tyttärensä Shirlee
Ahon Minneapolisein, jossa
Shirlee ottaa sairaanhoitajan
kurssit Swedish sairaalassa.
Toivomme onnea ShirleeUle.
Tulemme kovin häntä kaipaa
maan. Shirlee oli innokas
Lutherliiton jäsen sekä kai
kissa seurakunta toimissa ja
kuoron johtaja ynnä soittaja.
Paljon hänessä menetimme.
Toivomme loma-ajoilla hänen
olevan mukana. Lutherliit
tomme on menettänyt monta
innokasta jäsentä. Miss Joyce
Kangas on mennyt Minneapo
lisein työtä etsiipään.
Lillian Siirilä muutti tääl
tä pois New York Millsin seu
rakuntaan avioliiton kautta.
Miss Lillian Siirilä, mr ja
mrs Abram Siirilän tytär ja
mr Roland Bauck, mr ja mrs
Theodore Bauckin poika New
York Millsistä, vihittiin avio
liittoon Sebekan Grace Luth.
uudessa kirkossa syysk. 5 p.
klo 2 j.pp. Kirkko kävi pie
leksi häävieraista. Pastori
E. A. Heino toimitti vihkimi
sen. Morsiamen isä, Abram
Siirilä talutti tyttärensä sul
hasen luo Shirlee Ahon soit
taessa häämusiikkia. Marilyn
Pudas lauloi “Because” ja
“Lord’s Prayer”. Morsian oli
puettuna valkeaan, pitkään
hunttuun, kantaen kukkavih
koa. Morsius neitoina oli miss
Beatrice Mattie, miss Virgi
nia Wierimaa ja miss Joyce
Kangas. Sulhas-poikina oli
Marvin Bauck, Floyd Siirilä
ja Otto Bernu. Kirkko oli va
laistu kynttilöin ja koristettu
kukilla. Tämä oli ensimmäi-'
nen pari, joka vihittiin avio
liittoon uudessa kirkossa.
Morsian on Sebekan korkea
koulun läpi käynyt ja palve
li Sebekan osuuskaupassa tä
män kesän ajan. Sulhanen on
ollut meriväessä, josta pääsi
pois v. 1946.
Vihkimisen jälkeen kokoon
nuttiin morsiamen kotiin,
jossa suurelle hää joukolle
tarjoiltiin lunssit ja juuri vi
hityille annettiin rahalahja.
Häämatkan jälkeep he aset
tuvat asumaan sulhasen ko
tiin maatilalle. Paljon oli kau
kaisiakin hää-vieraita. Toi
vomme runsastä Jumalan siu
nausta ja onnea yhteiselä
mälle. Menetimme Lillianissa
yhden seurakuntamme jäse
nen. Hän otti osaa lauantai
koulu työhön sekä muuhun
seurakunta toimintaan.
Wadenan radio asemalta
KW AU saamme joka tiistai
aamu klo 9:15 kuulla armon
sanaa, jota saarnaa vuoronsa
past. H. P. Esala ja past. E.
A. Heino. Tämänkin kautta
Jumalan sanaa julistetaan,
että saa sitä kotona kuulla.
Lauantaikoulua on alettu
pitää Sebekan Memorial ra
kennuksessa joka lauantai
aamupäivällä. Lapset ovat
kaikki tervetulleita kouluun.
mr ja mrs Ray Granroth,
mrs Minnies Hilden, mrs Al
bert Granroth ja lapset teki
vät vierailumatkan Cloquet
’iin, Minn. ynnä toisiin kau
punkeihin vieraillen sukulais
ten ja ystävien luona.
Armon turviin,
Hilja.
Suomi-vieras tutustuu
Amerikan suomen
kieleen
HENKILÖT:
TALON EMÄNTÄ: Antti Li
perin missis.
YSTÄVÄ: Jussi Ihalaisen
missis.
SUOMESTA TULLUT VIE
RAS: Taavetti Tuohen mis
sis.
LAPSET: Meibeli ja Dorotti.
MÄÄGI: tiskaaja.
(Emäntä näkee vieraitten tu
levan ja kiirehtii fronttiovel
le.)
Emäntä: Kom vain tämän
frontti-porchin kautta, jättä
kää robessinne ja sateenvar
jonne sinne haaliin ja tuokaa
koopanne ja hattunne tänne
kitsin puolelle, että kuivuvat.
Mai goodness kuinka pitikin
tulla tämmöinen stormi. Eipä
tuota Ihalaisen missistä ole
näkynyt sitten kuin vortsu
laina.
Ystävä (esittäen vieraan):
Tämä on Liperin Antin mis
sis ja tämä visiteeri on van
hasta maasta last böutissa
tullut Tuohis-Taavetin mis
sis. Kyllähän sinä sen Littis
Anna-Kaisan muistat sieltä
Pahkaperältä.
Emäntä: Hau-di-duu? Oli
pa nais, että tulitte meillekin
visiitille. Kauan se Taavetti
viitsikin olla tässä kontrissa
yksin.
Meibeli: Maa, come here!
Emäntä (käy katsomassa,
tulee takaisin, sanoo): Kldit
halusivat mennä jaardiin
pleijaamaan, nyt kun on kui
tannut satamasta. Heillä on
siellä aina niin fonia. Kuinka
se missis on fiilannut?
Vieras (y m m ärtämättö
män näköisenä): En minä ole
mitään viilannut, isäntä meil
lä kaikki viilaustyöt tekee.
Ystävä (selvittäen): Se ky
syjä, miten te voitte.
Vieras: No, miksi ette niin
kysynyt? Hyvin, kiitos, vain
vähän vielä väsynyt matkas
ta.
Emäntä: Tulkaa nyt tänne
peremmälle. Ei täällä niin
haituunia ole, jotta voisi paa
leriksi sanoa, mutta kyllä se
on gudnoffi meikäläisille.
(Sanoo tiskarille): Kuulehan
Määgi, tuo poppia tai fruut
tia visitereille.
Määgi: Ei ole poppia.
Emäntä: Joko se keissi on
kaikki, mikä peideinä tuo
tiin? Tuo fruuttia tai äpyliä.
Emäntä (menee ovelle ja
huutaa): Dorotti! Haeppas
sieltä upsteen petiruumaji
päntristä se pinkkinen dres
si ja pane pääles se uusi baa
neti ja käy beikeristä hake
massa Vz tusinaa doonetsia ja
tusina rostinki-kukeksia.
IRON COUNTY
CREAMERY
Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa
HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän
tuotteita —sitä hyvää lajia
VOITA
ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA
Tuokaa kermanne tai mai
tonne meille. Me maksam
me päivän korkeimman ar
von ja hinnan mukaan.
AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 23 P. 1948
Dorotti (lähtee, kysyy en
sin vieraalta): Kuinkas se
missis laikkii tässä kontris
sa olla?
Vieras: Meneehän se kyllä,
kun on Taavettikin täällä.
Emäntä: Parempi oli, että
tulitte. Ei se boordaamine ja
pätsäämine mitään extraa
ole. (Sanoo Meibelille): Pane
beibi bokiin ja mene anta
maan sille vähän raittia, ota
daali bäsketistä ja anna bei
bille. Pysy saidvookilla, saat
mennä tipolle asti ja näyttää
beibille treiniä, mutta älkää
menkö triitkaaran alle. Tuo
butserista tullessasi Vz pau
naa blonia ja pauna porksap
sia.
Vieras: Teillähän on tässä
iso talo.
Emäntä: Kyllähän tässä
meidän vamilille ruumaa on,
upsteella on kolme bediruu
maa ja baadiruumaa, alaker
rassa on kitsi ja daineruuma
ja paaleri, sementti-beis
mentti ja loondri ja hat-eer
förnessi. Kyllä se on hyvä, on
niinkuin olisi kolitouvi joka
ruumassa. Me ensin ränttä
simme, muta sitten bilttasim
me tämän haussin, kun saa
tiin rahaa seivattua. Hauslii
ningin aikana sen huomaa,
että on ruumaa; aivan tahtoo
postata, kun on niin paljon
toffia hinattavana. Roksien
kanssa paremmin pärjää, kun
on lekrik-sviiperi. Ei ole aina
■hattu viedä niitä ulos. Meillä
on gaardeni, josta saadaan
kaikki vetstapulit ja vielä
saan kännätä koko talven va
ralta.
Vieras: Mitä työtä miehen
ne tekee?
Emäntä: Se oli siellä rosse
ri-toorissa timsterinä, joka
on haalista ros-te striit, mut
ta se kuittas siellä, kun sai
niin pahan rometiisin ja meni
saut-soo r i 11 e brits-gängiin
karpentteriksi, että sais vä
hän enemmän res-eeriä.
Vieras: Onko teillä aikuisia
lapsia?
Emäntä; Meillä on tyttö, jo
ka käy kaletsissa, siitä tulee
tomestik-saiens-tiit s e r i, ja
toinen on biutipaalerissa ja
antaa permanto veiviä, ja po
jasta Osvaldista on ollut pal
jon ekspensiä, se opereitat
tiin, sillä oli penttisaides ja
tonsselit. Tuli maksamaan
ainakin 250 dollaria, sillä oli
raivetti norssi ja ruuma,
mutta tats notinkia, ei se mi
tään kauntaa; kun hyvää tah
too, niin kyllä se maksaa.
Vieras: No, mikä herra sii
tä sitten tuli?
(Ystävä selittää, että se lei
kattiin.)
*
Emäntä: Ei se vielä mi
kään herra ole, se on pleijan
nut saksofoonia meni jiirs si
GIOVANONFS
HARDWARE
404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.
WESTINGHOUSE
sähköövälineitä ja tarpeita
Kaikellaista rautatavaraa
(SHELL)
SHELL GASOLIINIA
öljyjä ja rasvoja
FIRESTONE
talereita ja-pattereita
AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA
SORVALA
Service Station
PUHELIN 2830
Hurley, Wis.
ti-bändissä ja se ekspektaa
olla sen liideri.
Vieras: Mitä se siellä lii
terissä tekee? Eikö teillä
täällä suomea puhuta ensin
kään?
Emäntä: Jesseri, me spiik
kaamme aina suomea kotona,
me haluamme, että lapset ei
forgettaa kaunista suomen
kieltä, kyllä ne engelskaa ai
na kerkiävät taakertaa.
(Lapset tulevat. Ovat syö
neet keksit. Emäntä niitä ko
köventelee aikalailla, ja sillä
aikaa vieraat ovat laittaneet
itsensä lähtövalmiiksi.)
Emäntä (lapsille): Senkin
sipmunkit! Minä annan teille
träppiä aikalailla, ja meibii
ei sänti-klaasi tuo teille ris
mäsresenttiä, kun olitte noin
bäädgööliä. (Vieraille): No,
mai gudness, joko te nyt läh
dette, eikö te kerinny veitata
niin kauan kun minä olisin
kahvin kookannut?
Ystävä: Tulkaa nyt käy
mään meilläkin, me ollaan
muuvattu pois siitä törd strii
tiltä, sittenkun te lasttaim
kävitte. Meidän uusi haussi
on siinä Harrison striitin
päässä justiin sen koonerin
takana, siinä on portsi ja sin
geli saidinki ja dublagaratsi
jaardissa, haussin sivulta me
nee siihen draivei.
Emäntä; Tänks, tänks
suur; kyllä minä tulen. Bai,
bai, kool egein!
Seura-lehdessä.
MINNEAPOLIN KANSAt-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
Minneapolis, Minn.:
Sunn., tk. 26 p.
Ei tule olemaan jumalan
palveluksia vaan pyhäkoulua
klo 11 ap.
Sunn., lokak. 3 p.
Ei tule olemaan jumalan
palveluksia, sillä allemerkin
nyt on silloin Ely’ssa. Pyhä
koulua silti pidetään klo 11
ap.
I
Torst., lokak. 7 p.
Veljeysliiton kokous kir
kossa alkaen klo 8 ill.
Ogema, Wis.:
Lauant., tk. 25 p.
Hartaushetki ja kahviaiset
mr John Bergmanin asunnol
la alkaen klo. 7 illalla.
Brantwood, Wis.:
Sunn., tk. 26 p.
Englanninkielinen jumalan
palvelus H. p. eht. kera kir
kossa alkaen klo 10 ap. Otta
kaa huomioon tämä ajan
muutos.
HELENS
EAT SHOP
Helen Koponen, omisi.
4 Silver Street Hurley, Wis.
HYVÄÄ RUOKAA JA
KAHVIA
aina saatavana.
Ensimmäinen liike sillasta
Hurley’n puolella
menaiNK mmezzatmssramm
aßnnnaMmHMHi
SQUIRT
BEVERAGE 00.
Sieve A. Baima, omistaja
103 7th Ave. N.
Puhelin 1054-M
HURLEY, WISC.
Teemme kaiken värin ja
maun
PEHMEITÄ JUOMIA
TILAUSLOMAKE
AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 ' Koko vuosi $2.50
Ironwood. Mlch. P u , oli ™°“ a f}-*®
4 kuukautta $l.OO
Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:
«
Nimi :
Osote
Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)
Lähettäjän nimi
Ompeluseuran kokous mrs
Wakkisen asunnolla klo 2 ip.
Sen jälkeen pidetään rippi
koulua aikuisille.
Huom!
Brantwoodin Kansallisseu
rakunnan kirkossa aletaan pi
tämään pyhäkoulua joka pyhä
alkaen sunn., lokakuun 3 p.
Otetaan vastaan 5 v. ylösp.
Rippikoulua aletaan pitämään
myös. Tähän otetaan jo 12
v:ta..
Finlayson, Minn.:
Keskiv., lokak. 6 p.
Hartaushetki kirkossa al
kaen kello 8 illalla.
French Lake-Cokato, Minn.:
Sunn., lokak. 10 p.
Jumalanpalv e 1 u s French
Lake’in kirkossa alkaen klo 8
illalla.
—E. Erickson, pastori.
o
NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURAKUN
TAPIIRIN ILMOITUKSIA
Lauantaina mrs Helmie
Maijala, hänen tyttärensä
mrs U. Bajunpää ja miniän
sä, mrs R. Maijala, kustan
tavat kahvitarjoilun Maija
lan kodissa kello 1-4 j.pp. Tu
lot lankeavat naistenliiton
kassaan. Mrs Maijala perhei
neen on hiljattain muuttanut
kauppalaan asumaan osta
maansa huoneeseen. Tämän
johdosta ovat he järjestäneet
tämän tarjoilun ja kutsuvat
seurakuntalaisia sekä muita
ystäviä vieraakseen. Käy
käämme siis jokainen heitä
tervehtimässä.
Sunnuntaina on Millsissä
sunnuntaikoulu kello 9:30 aa
mulla ja englk. hartaushetki
kello 10:45.
Lehti järvellä alkaa 60:nes
riemu vuosi juhla suomk. har
taushetkellä kello 10 aamulla,
jolloin saarnaa tri G. A. Aho,
kirkkokunnan esimies. Päi
vällistä tarjoillaan ja taasen
kello 1:30 jatkuu ohjelma.
Toivottavasti on silloin myös
kin vieraileva puhuja muka-
HURLEYN ILMOITUKSIA
TO» HURLEY TIRE &
Jjaf REPAIR SHOP
Taierien päällystystä Vulkaniseerausta
Puhelin 1298
HURLEY, WIS.
Täydellinen gasoliini-asema palvelus
:.. :■ - -: jr:.
BSBBaBaBBSff^RiSäKSBBBBSSSBBSBBBBSBBBBBBB3B3S3BBBBBBBBaSBSBSBBSBBSBBBBBSBSB3BBBBBBaBBBaBBBBBI
JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN
TARVITESSANNE .
Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja
Range Co-op Services
Puhelin 684
111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin
na. Ohjelmassa esittää Millsin
kuoro useita kappaleita. Kel
lo 8 illalla kokoonnutaan jäl
leen, jolloin on mukana myös
kin past. E. A. Heino, kirkko
kunnan vara-esimies. Lehti
järven kuoro laulaa silloin
useita lauluja. Juhlat tule
vat kaikesta päättäen ole
maan valtavat riemujuhlat,
jolloin odottavat lehtijärviläi
set paljon juhlakansaa naa
puri-seurakunnista että vielä
ulompaa. Tervetuloa jokaisel
le juhlimaan kanssamme!
Maanantaina Men’s Club
kokoontuu pappilassa kello 8
illalla.
Tiistaina kello 9:15 aamul
la voitte kuulla kolmannen
“armon sanoman” Wadenan
radio-välityksen kautta.
Tk. 29-30 päivinä osallis
tumme pappien kokoukseen
Elyssä ja lokak. 2-3 pp. Ylä
keskilännen Lutherliittojen
juhlaan myöskin Elyssä. Mill
sissä on kuitenkin sunnuntai
koulua lokak. 3 p. kello 9:30
ja illalla, kello 8 on englk.
hartaushetki, jolloin saarnaa
past. Bode, Henningistä.
Neljännes vuotuinen elo
juhla tulee olemaan Millsissä
lokak. 9 päivä, jolloin koko
seurakunta valmistaa syys
myyjäiset. Päivällinen myös
kin tarjoillaan. Enemmän
tästä myöhemmällä. Lokak.
10 p. tulee olemaan “Rally
Sunday” seurakunnassamme,
jolloin sunnuntaikoululapset
esittävät ohjelmaa aamuhar
tauksien yhteydessä.
—H. P. Esala.
Covington:
Iltahartaus ohjelman kans
sa 26 p. klo 7 ill. Tarjoilu lo
puksi.
Mass City:
Jumalanpalvelus 26 p. klo
2 ip.
A. E. Kokkonen, pastori.
Kannattakaa omaa painolla
kettänne milloin mahdollista.
SIVU 7

xml | txt