OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, January 20, 1949, Image 7

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1949-01-20/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 7

NO. 3
Ely, Minn.
Aikakausien virtaan ovat
taas joulu, uusivuosi ja lop
piainen juhlineen häipyneet.
Hyvällä syyllä sopinee laulaa:
“Kuin virta aika kiiruhtaapi”.
Entiseen tapaan vietettiin
Elyn Kansallisseurakunnas
sakin mainittuja kalliita juh
lapäiviä. Sanan saarna past. R.
Aholta, Vapahtajamme maa
ilmaan tulemisesta, oli voima
kasta. Kuoro lauloi kaikissa
tilaisuuksissa mrs Ben Kaati
alan johtamana. Mrs Wäinö
Mäki toimi urkurina, niinkuin
kaikissa muissakin tilaisuuk
sissa. Sunnuntaikoululasten
kuusijuhla oli myöskin suu
remmoista yleisön osanottoon
nähden ja muutenkin.
Unohtaa ei myöskään sovi
seminaarilaisen Arnold Ran
nan käyntiä täällä, kaukana
opistopaikastaan ja keskellä
talvea. Sem. Ranta saarnasi
kirkossa molemmilla kielillä.
Se on todellakin suuri armo
lahja Herralta, että niin mon
ta nuorta miestä on valmis
tumassa kalliiseen saarnavir
kaan kirkkokunnassa. Ja me
nevätpä vielä maailman ää
riinkin saakka sanaa julista
maan. Näitä kaikkia ei olisi
osannut uneksiakaan.
Naistenliiton vuosikokous
pidettiin pappilassa tk. 6 p.
Mrs. R. Aho huolehti kahvi
tarjoilusta. Virkailijoiksi täl
le vuodelle valittiin emännät:
puheenjoht. Rex Larson; va
rapuheenjoht. Henry Jämp
sa; kirj. Carl Harju nuor.,
rahastonhoit. Hugo Tanttari.
G. H—ka.
Pöytäkirja
tehty Ev. Luth. Betania seu
rakunnan vuosikokouks e s s a
Wakefieldissä, Mich. tammik.
9 p. 1949.
1. Laulettiin laulu S. K. nro
17, jonka jälkeen past. J. E.
Nopola piti alkurukouksen ja
sitten puheen seurakunnan
tarkoituksesta ja edellisen
vuoden toiminnasta.
2. Esimies John Kaskela a
vasi kokouksen ja esitti, että
luetaan puolivuosikokouksen
pöytäkirja.
3. Pöytäkirjuri luki edelli
sen kokouksen pöytäkirjan,
joka yksimielisesti hyväksyt
tiin.
4. Tilintarkastajien lausun
non luki mrs John Kangas.
Seurakunnan kassan jään
nös, $44.77; tulot $1652.18; yh
teensä, $1696.95; menot $1444.-
HALUTAAN
Kovanpuun
Laatikko pulttia
(Box Bolts)
6 tuuman Ja suurempia
8 Jalkaa 4 tuumaa pUJdft
M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.
Suomeen
lilTtllt lal varhain ka väällä. Jolloin moottori
laivat "GRIPSHOLM" Ja "STOCKHOLM"
alv&t ola liian täynnä Ja tarjoavat vallohuo
naita Ja palvaluksan. Ta tulatta nauttimaan
marimatkasta parhaana osana räikästänne.
• •
Seuraavat IMhtövuorot New Yorkitta suoraan Qöteporlln,
Ruotsiini
Stockholm .. Helmlk. 3 Grlpsholm .. Maalisk. 18
Gripsholm .. Helmlk. 18 Stockholm .. Maalisk. 25
Stockholm .. Maalisk. 1 Grlpsholm .. Huhtlk. 15
k SAL'I-^
34; jäännös $252.61.
Ompeluseuran jäännös $779;
tulot, $175.44; yhteensä $954.-
44; menot $850.80; jäännös,
$103.64.
Nuorten naisten ompeluseu
ran jäännös. $106.00; tulot ko
kouksista, $21.09; iltamista,
$84.00; yhteensä, $211.09; me
not $103.94; jäännös, $107.15.
Uunista on velkaa $lOO.OO.
Pyhäkoulun jäännös, $124.-
42; tulot, $58.38; yhteensä,
$182.70; menot, $103.99; jään
nös, $78.71.
Nuorisoliiton jäännös $71.-
26; tulot $5.67; yhteensä $76.93;
menot, $74.44; jäännös $2.49.
Tuloja kolehdeista $82.03;
tuloja koteloista, $219.40; yh
teensä, $301.43.
Tuloja eläkerahastoon, $9.75
Tuloja lämmittäjälle $5.00.
5. Rahastonhoitaja teki sel
koa rahallisesti tilanteesta, et
tä piti ottaa $500.00 laina, jon
ka sai ilman korkoa ja kaikki
laskut alakerran korjauksesta
on maksettu.
6. Virkakunnan valinta: Esi
mies, John Kaskela; varaesi
mies, John Kangas; kirjuri,
Hjalmar Ahonen; varakirjuri,
mrs John Williams; rahaston
hoitaja, Arvo Liuha; rahas
tonkirjuri, William Suomi; jä
senkirjuri, William Liuha; ur
kuri, mrs John Kangas; varal
le mrs J. E. Nopola.
7. Kirkonlämmittäjiksi lu
pautuivat vapaaehtoisesti Ja
cob Harju tammikuulle, John
Kangas helmikuulle, William
Liuha maaliskuulle, William
Suomi, huhtikuulle, Arvo Liu
ha toukokuulle, Will ia m
Sampson kesäkuulle, John
Kaskela heinäkuulle, Arvo
Liuha elokuulle ja William
Suomi syyskuulle.
Juhlajulkaisujen myyjiksi:
Jacksoniin ja Cometoon mrs
Miina Backman; kaupungille
mrs Jacob Harju; Auttajan a
siamieheksi, John Kaskela.
9. Tilintarkastajat, William
Liuha ja Oskar Jurmu.
10. Auttajan kirjeenvaihta
ja, mrs William Sampson.
11. Diakoonit, John Kaskela
ja mrs Sanna Koski.
12. Johtokuntaan, Oskar
Jurmu, William Liuha, Henry
Backman, William Sampson
ja Joe Koskela.
13. Esitettiin ja yksimieli
sesti hyväksyttiin, että noste
taan pastorin palkkaa $5 kk.
Kokous lopetettiin past. J.
E. Nopolan pitämällä loppu
rukouksella.
John Kaskela, esimies
Hjalmar Ahonen, kirjuri
TUKKIA HALUTAAN
Ostamme tukkia läpi syksyn.
Tukit täytyy olla tuoreita tuo
taessa. Kysykää hintoja Ja
mittoja. RODDIS Lumber &
Veneer Cos., Ironvrood, Mick.
Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA
Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.
Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD
Minlmlhlnnat Göteporiln
Ensi Cabln Turisti
luok. luok. luok.
Gripsholm $285 $220 $lBO
Stockholm $285 .... $l9O
Saadaksenne hyvän paikan laivassa, tehkää paikka
tilauksenne heti. Halutessanne tarkempia tietoja
kaikista matkaa koskevista asioista, kääntykää
paikallisasiamiehemme puoleen.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. MICHIGAN AVE.. CHICAGO 1. ILL.
PIENI LÄHETYSKERHO
Järvikyläänkin oli perus
tettu lähetyskerho. Pieni oli
jäsenluku, vaikka kyläkunta
oli suuri. Talot hyvävaraisia.
Kaikin puolin näkyi hyvin
vointi ja tyytyväisyys asusti
niissä.
Kylän laidassa kyyröttivät
pienet harmaat mökit. Hirsi
seinät oli ajan hammas har
maaksi muuttanut. Lahoomi
sen merkkiä näkyi siellä ja
täällä ja katot sammaltuneet.
Nuo pikku harmaat asunnot
ikäänkuin pelkäsivät pienuut
taan kuin ajatellen . . . Miksi
minä tässä seison suurten ja
mahtavain katseltavana, joi
den komeat maalatut pytin
kit suurine akkunoineen
loistavat auringon niihin pais
taessa. ? Minun harmauteeni
ei näytä auringon kultaiset
säteet tehoavan. Eikä kau
neutta luovan. Aina vaan sa
ma harmaus ympärilläni, au
rinkoisella kuin pilviselläkin
säällä, tuntui mökit puhele
van.
Mutta useinkin noiden har
maitten asuntojen sisällä asus
ti tyytyväisyys ja onni. On
nellisuus, jota eivät komei
den talojen asukkaat ymmär
täneet. He luulivat onneksi
sitä, mikä ei tosi onnea ol
lut. Vain hetken kestävä rik
kaus, mammona. Se oli heille
kaus, mammona, se oli heille
elämänsä onni ja muuta
ei tarvittu. Mutta alettiinpa
järvikylässäkin ajatella lähe
tyskerhon perustamista, joka
toimisi evankeliumin levittä
miseksi auringon nousun
maahan, Japaniin. Ja niinpä
saatiin koolle harmaitten
mökkien asukkaat. Siionin
kanteleet otettiin ja
pian kaikui laulu riemuisesti,
Afrikan aavikoilla j.n.e. Sy
dämen ilolla innostuttiin kal
liin asian hyväksi, kerho pe
rustettiin. Useat heistä oli
saanut armon uskoa syntinsä
anteeksi annetuiksi Karitsan
veren kautta ja saaneet mais
taa Herran suloisuutta. Ne
olivat kuin tuikkeita yössä,
jotka loivat valoa pimeään
järvikyläänkin, jossa epäus
kon pimeyden ja synnin usvat
pimittivät heiltä armon tai
vaan.
Pelon sekaisin tuntein alet
tiin työ, nimittäin työainei
den kerääminen. Rohkeim
man heistä, Rauhalan Ellin,
oli määrä lähteä pyytämään
rikkailta almuja. Kun Elli il
moitti tärkeän, kalliin asian,
niin lahjoja tuli runsaasti,
vaikka pelko valtasi mennes
sä: mitähän tästä tulee? Pel
konsa johtui siitä, että he ni
mittivät heitä uskovaisia vil
lioppisiksi ja armon varkaik
si, jotka luulevat olevansa jo
autuaita ja pyhiä, mutta tuo
vastustus antoi enemmän voi
maa ja rohkeutta todistaa
Herrastaan. Siionin kanteleet
kaikui sitä innokkaammin,
kun yhteen tultiin ja Brote
riuksen aarre aitta, pyhä
Raamattu, y.m. kirjoja luet
tiin ja pysyttiin palavina
hengessä, nurjan epäuskoisen
1 k
' L iNj AN R,hr 4N J
AUTTAJA TORSTAINA TAMMIKUUN 20 P. 1949
kansan keskellä. Herran tuli
paloi pienissä majoissa. Tuo
ta suloista aikaa muistellen
vuosikymmenien takaa tulee
mieleen: Herra, sinä olet sen
salannut viisailta ja toimelli
silta ja olet sen ilmoittanut
pienille.
Sitten uusi pulma nousi
eteen, missä kerhomme voisi
kokoontua. Kerhon jäsenten
tuvat oli pieniä ja sinnehän
piti sopia rukit y.m. työväli
neet, kun myöskin kerhon
jäsenet. Rauhalan Ellin täy
tyi taas lähteä matkaan, että
saisi tuon vaikean pulman
ratkaistuksi. Herra johti
asiat hyvin. Mäkelän emän
tä kutsui kotiinsa. Ilolla läh
dettiin rukit olalla, toisilla
villakorit, karstat y.m. Työ
alotettiin laululla ja rukouk
sella, jota johti Rauhalan El
li. Afrikan aavikoilla ja jäil
lä Grönlannin Indian ranni
koilta, Saarilla Japanin. Viell
huokaa, huokaa kansa, ja
nääntyy tuskassaan, pois
pyytää kahleistansa, he mei
tä auttamaan. Kaikui laulu
varmaan ensikerran Mäkelän
tuvassa. Vakavina sitä kaik
ki kuuntelivat, tuskinpa huo
masivat, että laulu oli noiden
nimittäneensä villiuskoisten
laulukirjassa. Useat muut
laulut kaikui rukkien suri
nassa ja karstaen raaputtais
sa, sukkatikut helisivät ja
neulat lensivät ahkerissa kä
sissä. Emäntä tarjoili kahvia
leivosten kanssa. Kutsuja tu
li joka suunnalta ja useat ta
lojen tyttäret yhtyivät ker
honjäseniksi. Kiitollinen oli
pieni kerho. Herran runsas
siunaus oli mukana. Seuralle
annettiin nimi Järvikylän Lä
hetyskerho ja kokoonnuttiin
joka torstai.
Kerran, kun oltiin koolla
taasen Mäkelässä ja alettiin
työ rukouksella ja laululla:
On hurskaus mulla ainoa,
Vain syntein anteeksianta
mus, kuului ulkoa kulkusten
helinää ja joku huusi: “Jyrk
kälän isäntä ajoi pihaan.”
Laulu katkesi kuin salaman
iskusta, sillä hänet tunnettiin
kaikkein ankarimmaksi evan
keliumin vastustajaksi ja oli
kin jo juovuspäissään ahdis
ellut vapaita armolapsia. Siis
pä nousi suuri pelko, mitä
taas mahtaa sanoa löysäusko
sille armon varkaille. Mutta
pelko oli turha. Isäntä kysyi:
Miksi lakkasitte laulamas
ta? Kuulin pihalle kauniin
laulunne. Laulakaa vielä”.
Laulua jatkettiin ja kun oli
laulettu loppuun, niin isäntä
kysyi: “Milloinkas te tulette
meille laulamaan?” “Milloin
vain isäntä tahtoo”, vastat
tiin. “No tulkaa ensi kerral
la”, hän sanoi. Iloisin mielin
mentiin seuraavana torstaina
Jyrkkälään ja ystävällinen oli
vastaanotto. Laulut kajahteli,
SQUIRT
BEVERAGE CO.
Siava A. Baima, omistaja
. 103 7th Ave. N.
Puhelin 1054-M
HURLEY, WISC.
Taamma kaiken värin Ja
maun
«
PEHMEITÄ JUOMIA
PETE’S
' ELECTRIC SHOP
Jäähdytys-tarpeita
Talojen langoltusta
Flourascant valaistusta
402 Silver St. Puh. 618-W
HURLEY, WIS.
GIOVANONPS
HARDWARE
404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.
WESTINGHOUSE
sähköövällneliä Ja tarpeita
Kaikallalsta rautatavaraa
rukit hyrräsi, sukkapuikot
helisi, oltiin iloisia ja kiitet
tiin Herra, että käänsi ihmis
ten sydämet antamalla apua
Herran työn hyväksi ja pani
epäuskoistenkin auttamaan
Hänen viinitarhansa työtä.
Tunsimme taas, kuinka heik
koja ja avuttomia olemme,
kun epäilimme ja pelkäsimme
pilkkaa ja häväistystä ja
Herra käänsi kaikki hyväk
semme. Armoistuimen luokse
oli taas käytävä pyytäen
heikkoutemme ja pelkuruu
temme anteeksi. Ei mulla
muuta neuvoa, kun luottaa
anteeksiantohon, lauloimme
kyyneleet silmissä, vielä ru
koillen vahvista meitä heik
koja lapsiasi!
Mutta eipä saanut pieni lä
hetyskerho aina myötätuntoa
nauttia. Tulipa taas vastus
tusta ja pilkkaa. Vihollinen
alkoi kadehtia, kun Herran
asia meni eteenpäin hyvällä
vauhdilla. Tuo vanha käärme
soi Väärälän Loviisan jutte
lemaan, että ei ne rahat me
nekään pakanoiden hyväksi,
mitä tuo kerho kerää ja te
kee noilla käsitöillä. Se raha
annetaan noiden villioppisten
saarnamiehille, jotka ovat ne
tuohon uskoon viekotelleet.
Juttu sai jonkun verran la
maannusta seurassa. Kerhon
jäsenet murehtien puhuivat
Jumalalle anoen apua. Ru
kous kuultiin. Seura virkistyi
ja kasvoi kasvamistaan. Jat
kuvasti tehtiin työtä. Lahjoja
tuli kerholle ja rahaakin an
nettiin pyytämättä, että saim
me ostaa kankaita, joista val
mistui monenlaista käytän-
(SHELL:
SHELL GASOLIINIA
öljyjä Ja rasvoja
FIRESTONE
talerelta ja pattereita
AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA
SORVALA
Service Station
PUHELIN 2830
Hurley, Wis.
IRON COUNTY
CREAMERY
Puhelin 50
Lähellä “Soo Line" asemaa
HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina maldän
tuotteita—«ltä hyvää lajia
YOITA
Ja mlallytärän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA
Tuokaa kermanne tai mai
tonne meille. Me maksam
me päivän korkeimman ar
von ja hinnan mukaan.
AUTTAJA Tilaushinnan
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Iroawoo<L Mieli. Puoli vuotta $1.50
4 kuukautta $l.OO
Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:
Nimi
Osota
Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)
Lähettäjin nimi
TILAUSLOMAKE
nöllistä, arvokasta esinettä.
Kesän kauniimmillaan ol
lessa pidettiin myyjäiset Mä
kelän pihamaalla. Pihan pih
lajat olivat valkeassa kukas
saan levittäen suloista tuok
suaan. Pääskyset livertelivät
ihania sävelmiään. Järven
tyyni pinta siinti sinisenä.
Juhla oli herttainen. Kolme
puhujaa oli tilaisuudessa, seu
rakunnan kirkkoherra ja kak
si maallikkosaarnaajaa. Evan
keliumin saarna kaikui sel
vänä ja puhtaana. Armoa ar
mosta jaettiin vain Jeesuksen
sovintoveren perusteella. Lau
lut kaikui väliin riemuisina.
Lopuksi oli myyjäiset ker
hon käsitöille. Ja siitä kertyi
suuri summa Herran työhön
Japaniin. Herran asia sai voi
ton, vihollisen täytyi häveten
jäädä tappiolle.
Puhukaamme, puhukaamme
Lunastajastamme,
niin me osan runsahamman
Häneltä myös saamme.
Kiittäkäämme, kiittäkäämme
sydämellä ja suulla
Herran suuria armotöitä,
että saa kaikki kuulla.
Näitä muistelen 45 vuoden
takaa tapahtuneina. Siunatut
muistot.
Maria Hill.
n» HURLEY TIRE &
-laf REPAIR SHOP
* Talerlen päällystystä Vulkaniseerausta
Puhelin 1298
HURLEY, WIS.
Täydellinen gasoliini-asema palvelus
<se»r IRON COUNTY
jSliKjFuel & Lumber Cos.
Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA
aeinßuiflm!
PAUL’S cgj
Hurleyssä
202-204 Silver Street Puhelin 749
Suurempia Ja parempia arvoja aina
JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN
TARVITESSANNE
Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja
Range Co-op Services
Puhelin 684
111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin
LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!
EV. LUT. KANSALLISKIRKKO
KUNNAN JA SEN TOIMINTA
HAAROJEN RAHASTON
HOITAJAT:
Kirkkokunnan rahastonhoitaja,
jolle on lähetettävä kirkkokunnan
sekä seminaarin, kuin myös koti
ja pakanalähetyksen hyväksi aio
tut rahat: John E. Hautanen, Box
691, Ironwood, Mich.
Miestenlllton rahastonhoitaja,
joka myös hoitaa kirkkokunnan
Avustuskassaa ja Rakennuskas
saa: John A. Aho, New York Mills,
Minn.
Naistenliiton kassanhoitaja: Mrs
Edward Aho, Sebeka, Minn.
Luthsrlliton rahas- -nholtaja: Mr
Arnold Ranta, 1205 Cummings
Ave., Superior, Wis.
Eläkekassan rahastonhoitaja:
Andrew Anderson, 1209 Granger
Avenue, Lakewood, Ohio
Käydessänne Escanabsssa
poiketkaa
KALLION RUOKALASSA
Eino Kallio, omistaja
715 Ludington St.
Paras kahvi kaupungissa
SEMENTTI BLOKEJA
Tilatkaa nyt!
Kuljetamme vaikka minne
Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211
BESSEMER, MICH.
SIVU 7

xml | txt