OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 14, 1949, Image 6

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1949-04-14/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 6

SIVU 6
Seurakunta
kirjeitä iH
Painesville, Ohio
(Jatk.)
Sunnuntai-iltana, 27 päivä,
dii suomalainen jumalanpalve
lus illalla ja maaliskuussa syn
tyneitten tarjoilu alasalissa.
Sitten tiistai-iltana, 29 päivä,
oli suomalaisen miestenliiton
kokous mr J. Pauliinin kodis
sa Park Roadilla Painesvilles
sä. Oli saapunut koko paljon
suomenkielisiä. Aluksi laulet
tiin ja talon tytär toimi lukka
rina. Pastori Aho piti alkuru
kouksen. Sitten luettiin apos
tolien tekojen 2 luku, kukin lu
kien kaksi värssyä. Sitten seu
rasi lyhyt työkokous. He kes
kustelivat Austraalialähetyk
sestä ja kirkon rakennuksesta.
Seuraava kokous on mr I. Nur
men kodissa Elm Street. Sin
ne mennään kaikin. Mrs Pau
liin tarjoili kahvit ja leivokset,
josta kiitos.
Torstai-iltana, maalisk. 31 p.
oli lyhyt paastonajan saarna
ja sen jälkeen seurakunnan
neljännes vuosikokous. Esimies
Einar Beck avasi kokouksen,
jonka jälkeen kirjuri luki edel
lisen vuosikokouksen pöytä
kirjan, joka hyväksyttiin. Kes
kusteltiin Austraalia-lähetys
juhlasta, joka tulee olemaan 24
päivä huhtikuuta. Ne ovat ko
kopäiväiset. Seurakunnan nai
set valmistavat ruokatarjoilun.
Juhlapuhujaksi on lupautunut
pastori Gerhard Aho, New
Yorkista. Ei ollut mitään eri
tyisiä asioita esillä tälle ko
koukselle, joten kokous lope
tettiin pastorin pitämällä ru
kouksella ja laululla.
Mrs Sigrid Beck, seurakun
nan esimiehen mr Einar Beck
in vaimo, on ollut myös sairaa
na, vaan on jo paranemaan
päin. Toivomme vain, että mrs
Beok paranisi pian. Tuli myös
tieto mrs Mäeltä Clevelandis
ta, että hän on parantunut jo
siihen määriin, että on jo toi
vo, että hän vielä toipuu. Isä
parhaiten tietää. Hänen huos
taansa jätämme terveet ja sai
raat. Kiitos Isälle hyvästä huo
lenpidostaan. Armon turviin!
Kv.
KOLIA
McDonald
Lumber & Fuel Cos.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529
IRONWOOD MICH.
mmn
Matkustakaa
Syksyllä
ByK«y on vuodenaika, jolloin hyviä paikkoja on
V saatavana upeissa moottorilaivoissa GRIPSHOLM
* ja BTOCKHOLM, lähtien New Yorkista suoraan
Göteporiln, Ruotsiin Ja siitä erinomaiset yhtey
det SUOMEEN.
3RIPSHOLM ELOK. 12 GRIPSHOLM LOKAK. 7
STOCKHOLM ELOK. ,29 STOCKHOLM LOKAK. 17
3RIPSHOLM SYYSK. 9 GRIPSHOLM MARRASK. 4
STOCKHOLM SYVfiK. 23 STOCKHOLM MARRASK 12
Minlmlhlnnat turistiluokassa 1 O/l
Göteporiin, menomatka, alkaen * 01/isia
Viettäkää joulunne Suomessa. Kaksi suurta
jouluhuvimatkaa SUOMEEN järjestetään kuului
silla Moottorilaivoilla
Grlpsholm Jouluk. 3 Stockholm Jouluk. 9
Ainoastaan 10 vuorokautta New Yorkista Suo
meen Ruotsin kautta.
Saadaksenne palkkatllaukseu käy k ä k
matkallua*tamlehenne luona. Httnen pal
velukaenna ja pätevät neuvomia ovat
\ käytettävänänne Ilman llßftmaksua.
MUISTAKAA omaisianne Ja ystäviMn
ne Suomassa Ruotsin Amerikan Linjan
KgiHiip / lahjapaketilla. Saatavana kahdella hln
naita. Type "A” $9.95, Ja Type "B”
MsP/ 95. Viedään perille. Nopea lähetya.
I SWEDISH AMERICAN
mm une
181 N. Michigan Ave., Chicago, 111.
Minneapolis, Minn.
Lähes kaksituhatta vuotta
sitten meidän pelastajamme
Jeesus Kristus matkusti vii
meisen kerran Jerusalemiin.
Ei ollut mitään kuninkaallisia
vaunuja, vaan taivaan Herran
täytyi ratsastaa vain aasin
varsaalla. Näin alhaiseksi an
tautui hän, jolla olisi ollut val
ta tulla mahtavilla kulkuväli
neillä. Kansa kyllä huusi Hoo
sianna, Davidin poika. Jotkut
levittivät vaatteita tielle, toi
set taittoivat oksia palmuista
ja panivat niitä tielle Hänen
eteensä ja siitä sitten tuli nimi
palmusunnuntai.
Katselkaamme mitä tapah
tui, kun Jeesus lähestyi Jeru
salemia, näki sen täydessä lois
tossaan ja kukoistuksessaan,
minkä vaikutuksen se tuotti
meidän Herrallemme. Se tuot
ti murheen. Jeesus itki, kun ei
vät tunteneet etsikkoaikaansa.
Kuinka usein Jeesus siellä ju
listi Isän rakkautta, vaan eivät
ottaneet vaaria. Heidän kor
vansa olivat peitetyt pelastuk
sen sanoilta. Jeesus näki miten
sen kaupungin käymän pitää—
ei jää kiveä kiven päälle. Niin
on käynyt Jerusalmenin. Olen
ajatellut monesti, kuinka mon
ta kertaa Kristus on itkenyt
meidän kyläin ja kaupunkien
syntistä elämää. Eivät kuule
hyvän Paimenen ääntä. Kauan
hän kärsii kärsimyksien lisäk
si, kun katselen meidänkin
kaupungin ilta-elämää, se on
mennyt Nooan päiviksi. Pa
huus kasvaa, juoppous rehoit
taa, että nuoret ja vanhat ovat
joutuneet sen uhreiksi. Ja jo
ka sen uhriksi joutuu, hän on
lavean tien kulkija. Oi ystävä,
kuinka Herra saisi heidätkin
kääntymään, sillä ei Hän yh
denkään sielun hukkuvan soi
si. Hän kärsi kaikkein ihmis
ten syntein tähden, mutta ih
misen täytyy antautua Herral
le ja pyytää anteeksi ja kart
taa eli välttää pahuutta. Mei
dän täytyy kuolettaa vanhaa
ihmistä ja pyytää Herralta voi
maa voittamaan kaiken pahan.
Ja kun lankeemme, meidän
täytyy nöyränä tuhlaaja poi
kana kääntyä Herran puoleen
a sanoa: Isä taivaan, minä olen
tehnyt taas syntiä sinua vas
taan. Armahda ja anna an
teeksi Poikasi nimessä minun
suuret tekemäni synnit.
Meidän pitää tulla lasten kal
taisiksi, ja lapsia me olemme
kin kaikkivaltiaan Jumalan
edessä. Kun lapsi on tottelema
ton, niin isä tai äiti rankaisee j
vitsalla, mutta samalla he ra
kastavat lastaan. Samoin tai
vaallinen Isä tekee meille, kun
lankeamme. Hän nuhtelee mil
loin minkinlaisilla vahingoilla
ja taudeilla ja köyhyydellä. Ja
toisinaan Herra antaa näitä us
kon koetukseksi. Hän koette
lee, olemmeko oikeat oksat sii
nä elon puussa ja olemmeko
kypsynyt vilja eli hedelmä.
Hän vetää meitä monella
lailla puoleensa. Olen sen tul
lut nyt paremmin ymmärtä
mään tänä talvena rakkaani
sairauden kautta. Olen rukoil
lut Herran puoleen, että hän
jo armahtaisi meitä, ei sillä,
että me ansaitsemme, vaan et
tä hän armosta armahtaisi.
Kuitenkin tapahtukoon tahto
si, Herra, kaikessa. Johda sinä,
me emme voi muuta kuin
nöyrtyä sinun kätesi alle ja sa
noa: Herra, armahda meitä
syntisraukkoja. Anna syntim
me anteeksi, joita teemme si
nua vastaan joka hetki. Ylennä
parantava kätesi sairaitten
päälle, niinkuin ennen teit
täällä maan päällä ollessasi,
sillä sinulla on valta poistaa
kaikki taudit. Se siis usko
kaa ja rukoilkaa. Kyllä hän
sen kuulee, vaikka joskus vii
pyy-
Keväinen tervehdys kaikille
Auttajan lukijoille, uskonvel
jille ja -sisarille, sukulaisille
Suomessa ja tässä maassa
Hänen siipeinsä suojiin jää
käämme.
Carl Talvio.
Kettle River, Minn.
Carlton kauntin koulupii
rien vanhempain ja opettajain
yhdistyksen (PTA) tämän vuo
tinen konventsiooni eli kokous
pidettiin Kalevalan koululla
maaliskuun 26 päivä. Tuon yh
distyksen tämän 16 koulupiirin
jäsenet ostivat äskettäin $550
maksavan äänellisten elokuva
koneen, ja oli näytteillä kokeil
tavana useampia. Eräs 1600
j jalkaa pitkä kuvafilmi on Bra
siliasta, Amazon-joen varrel
l ta, näyttäen kumin (robessin)
puista ottamista ja valmistus
ta; ja toinen saman mittainen
on otettu Euroopasta ja itä
mailta—äänellise s t i selostet
tuina, joten ovat arvokkaita
opetusvälineitä koulussa. Noi
ta filmejä saa kouluihin edul
lisilla ehdoilla valtion koulu
hallituksen kautta. Varat tuo
hon koneeseen yhdistys hank
ki myyjäisillä ym. tavalla, et
tei piirin varoja käytetty.
Monet farmareista ovat ti
lanneet kalkkunain poikasia,
niiden kasvatus viime vuotena
kun näytti edulliselta, jotavas
toin edellisenä vuotena meni
huonosti. Paikallisen meije
rin alueella synnytti viime
maksopäivä hämminkiä, kun
maidon hinta oli laskenut
ulompana, ja edellisessä mak
sussa sanoi liikkeenhoitaja
maksaneensa yli marketti-hin
nan, ja oli se vedettävä takai
sin maksussa. Tietenkin asia
ensi maksoon jonkinverran
korjaantuu, ellei hintä vielä
laske, sillä nyt saaduissa she
keissä oli vedettynä takaisin
tuon edellisen 2:den viikon yli
makso. Siten minä asian käsi
tin.
Virallisesti alkoi kevät tääl
lä maalisk. 20 p. klo 4:49 ip. ja
varis on saapunut lomaltaan,
ja päivät ovat jo vähän pitem
piä kuin yöt. Mutta lunta sa
toi vähän tänäkin aamuna, jos
kin ilma jo lauhtunut.
J. M.
MORGAN CO.
IRONVVOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla
Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja
Kysykää hintojamme en
nenkuin lnsuleeraatte ta
lonne. Varmaan voimme
aäär+ää rahojanne. Koke
neet miehet tekevät työn.
AUTTAJA TORSTAINA HUHTIKUUN 14 P, 1949
Ishpeming, Mich.
Mrs August Suomula, on
mennyt kuukauden kyläily
reisulle lastensa luo Detroitiin
ja Chicagoon.
i Mr ja mrs Alger Lahdelle,
Marquette, on syntynyt poika,
huhtikuun 3 p. St. Luke’s sai
raalassa.
Miss Clarice Wommer, mrs
Margaret Wommerin tytär
täältä ja Matt Herrala, mr ja
mrs Erick Herralan poika Ne
gauneesta vihittiin huhtikuun
2 p. Presbyterina kirkossa pas
tori E. P. Gieser toimien. To
distajina olivat miss Wilma
Herrala, sulha sen sisar ja
George Wommer, morsiamen
veli. Häitä juhlittiin Osterbot
ten kaalilla Negaunee.
John G. Kulju, ikä 51 vuotta,
kuoli viime torstai-aamuna
kello 11 matkalla Ishpemingin
sairaalaan. Hän sai sydänkoh
tauksen työpaikallaan, Cleve
land Cliffs Iron Cos. Diamond
Drill, Humboldtissa. Hän oli
syntynyt National Minella ke
säkuun 12 p. 1897 ja on asunut
Ishpemingissä viimeiset 30
vuotta, asuen sitä ennen van
hempiensa kanssa Humbold
tisa. Suremaan jäi vaimonsa
Maria, 4 tytärtä: mrs George
Hill, Marquette; Anna, Ruth ja
Alice kotona, 3 poikaa: Ray,
Detroit; Hugo ja William koto
na; 5 sisarta: mrs Helmi Beso
la ja mrs Wayne Rusbakka,
Humboldt; mrs Sulo Wepsälä,
Diorite; mrs Lempi Mäki, tääl
lä; mrs Frank Mandelka, De
troit; 3 veljeä: Matt, Cham
pion; Herman, Humboldt; Eli,
Chicago; ja 3 lasten lasta. Ruu
mis haudattiin viime lauantai
na Bethel Luth. kirkosta pas
tori Douglas Ollila toimien.
Mrs John (Ida) Rautio, kuoli
kotonaan Beaconissa huhti
kuun 2 p. lyhyen sairastuksen
jälkeen. Hän oli syntynyt
Kuortaneella, Suomessa, syys
kuun 14 p. 1885 ja tuli Amerik
kaan 12-vuotiaana. Lähinnä
kaipaa miehensä John, tytär,
mrs Arvo Skyttä, Michigani
nne; 4 poikaa, Matt, Albert, El
den ja Eldred, Champion; 3
sisarta: mrs William Gummer
son, Marquette; mrs Henry
Rinne täällä, mrs Emily Wen
telä, Champion; ja 5 lasten las
ta. Ruumis haudattiin huhtik.
5 p. Ev. Luth. kirkosta pastori
K. V. Mykkänen, Republic, toi
mien.
Entinen Championin asukas
Jacob Koskinen, kuoli Wauke
ganissa huhtikuun 3 p. ja hau
dattiin huhtikuun 6 p. Cham
pionin hautausmaahan pastori
K. V. Mykkänen toimien. Mr
Koskinen oli syntynyt Isoky
rössä, Suomessa ollen 86 vuo
den ikäinen. Lähinnä kaipaa
6 poikaa ja 1 tytär.
Kv.
Ironwood, Eteläkylä
Haluan lausua paastonajan
tervehdykseni kaikille kanssa
ni lunastetuille.
Ristiä kantain, Verissä vallan
Kuolohon kulkee Vaivojen
mies.
Risti on raskas, Nähkää: hän
nääntyy!
Voi, hänet viedään Pilkaten
pois!
Se vaivojen mies oli meidän
Vapahtajamme Jeesus, joka
yön hiljaisuudessa siellä Get
semanen yrttitarhassa rukoili
ja verta hikoili ja oli Isän hyl
käämänä ja sieltä hän otettiin
kiinni ja vie ti i n oikeuden
eteen, jossa hän tuomittiin ris
tin puuhun naulittavaksi. Hän
tä ruoskittiin ja suomittiin ai
van veriin asti ja sitten painet
tiin orjantappura kruunu hä
nen päähänsä, että veri vuoti
pitkin kasvoja ja sitten täytyi
ottaa se raskas risti, joka piti
kantaa sinne Golgatan mäelle,
jossa hänet sitten ristiin nau
littiin kahden ryövärin keskel
le. Äärettömän suuri oli Jee
suksen rakkaus, kun hän ru
koili Isäänsä telottajiensa puo
lesta sanoen, Isä, anna heille
anteeksi, sillä ei he tiedä mitä
he tekevät. Toinen ryöväreis
täkin pilkkasi Jeesusta ja sa
noi, että jos sinä olet Kristus,
niin auta itseäsi ja meitä. Vaan
toinen nuhtelija sanoi, etkö si
näkään Jumalaa pelkää. Me
kyllä saamme meidän töittem
me ansion jälkeen, mutta tämä
ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja
hän sanoi Jeesukselle, Herra
muista minua, koska tulet val
takuntaasi. Niin Jeesus sanoi,
totisesti olet tänä päivänä mi
nun kanssani paratiisissa.
Toinen ryöväri meni ivaten
ja pilkaten iankaikkiseen ka
dotukseen ja toinen pääsi tai
vaan paratiisiin.
Siellä Golgatan kukkulalla
vuoti kallis Jumalan Pojan ve-
Ti, jolla maksettiin koko ihmis
kunnan syntivelka. Jeesus sa
noi,että kaikki on täytetty ja
velkakirja kuitattu, että jokai
nen, joka sen uskoo ja itselleen
omistaa pääsee sen ryövärin
kanssa sinne taivaalliseen pa
ratiisiin, mutta joka ei usko,
hän joutuu iankaikkiseen vai
vaan. Kyllä meillä on armolli
nen ja laupias Isä taivaassa,
kun hän on meille Poikansa
kautta lahjoittanut iankaikki
sen elämän ja auutuuden. Kiit
täkäämme Herraa!
Minä toivon kaikille kaunis
ta kevättä ja ihanaa kesää.
Jäädään kaikin sen kalliin
veren turviin.
A. H.
Ely, Minn.
Mrs Nannie Sipolan hautaus
toimitettiin K a n s allisseura
kunnan kirkosta viime kuun
viimeisenä päivänä. Hautaus
saarnat molemmilla kielillä pi
ti seurakunnan pastori, R. J.
L. Aho, sekä siunasi haudan.
Vainajan puoliso Antti Sipo
la on kuollut monia vuosia sit
ten. Lähinnä kaipaamaan jäi
vät neljä tytärtä ja kaksi poi
kaa, muut perheellisiä paitsi
William. Vainajalla oli varma
ja luja uskonkäsitys, ja oli ha
lullinen siitä muillekin puhu
maan. Tilaisuuteen, oli saapu
nut runsas kuulijakunta. Sipo
lat ovat kuuluneet kaiken ai
kaa K a n s allisseurakuntaan.
Hän oli kuollessaan 79 vuoden
ikäinen.
Vk. 21 p. oli aikuisten Lut
herliiton kokous mr ja mrs Hu
go Tanttarin kodissa. Kestityk
sestä huolehtivat emännät Hu
go Tanttari ja Reino Wahlberg.
Vk. 27 p. oli Herran p. eh
toollisen vietto molemmissa ti
laisuuksissa ja myöskin vihit
tiin tarkoitukseensa kastemal
ja, joka oli lahjoitus Amalia
Perämäen ja John Mathew
Ahon muistolle, omaisilta sekä
myöskin kukat alttarilla. Mr
William B. Mäki jo ennen on
lahjoittanut varat Raamatun
ostoa varten alttarille, sekä ra
halahjan vaimonsa Maria Pe
rämäen muistolle.
Nuore m m a n Lutherliiton
kokous oli 28 p. mr ja mrs
George Mäen kodissa.
Kesän saapuminen näyttää
varmalta, koska lumisateet
ovat muuttuneet vesisateiksi.
Paastonajan terveiset kaikil
le Auttajan lukijoille.
G. H—ka.
Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasliyöii
Rakennusalan erikoistar
peita ja maaleja
PAUL SAUTER CO.
122 W. Ayer Street
Puh. 120-W
IRONWOOD
Suomalainen /TTjfesA**
ravintola iJÄ
KAHVIA
ATERIOITA
VOILEIPIÄ SASDWIffIR
Finnish-American
Cafe
Vastapäätä Auttajaa
IRONVVOOD, MICH.
Hurley, Wis.
Jeesuksen opetuslapset ker
ran pyysivät Jeesusta: Herra,
Opeta meitä ru k oilemaan,
niinkuin Johanneskin opetti
opetuslapsiaan. Se oli kaunis
pyyntö. Ja Jeesus sanoi: Kun
rukoilette, sanokaa näin: “Isä
meidän, joka olet taivaassa”.
Tuttu rukous, jota olemme jo
lapsina opetelleet isän ja äidin
perässä sopertamaan. Voihan
olla, ettei sitäkään ole monelle
opetettu eikä sen sisältöä ym
märtämään. Se on sisältörikas
rukous. Siinä pyy dämme
maallisia ja hengellisiä asioita
taivaalise 11 a Isältä. Jeesus
opettaa meitä kutsumaan tai
vaallista Isää isäksemme. Sen
vuoksi saame rukoilla hänel
tä kuin rakkaat lapset armaal
ta isältänsä kaikkia tarpeitam
me.
Mutta minähän olen synti
nen ja rikollinen ja Isä Juma
la on pyhä. Kuinka voin häntä
lähestyä? Mutta jos muistam
me, että Jumala on Kristuksen
kautta sovitettu Isämme ja us
komme Jeesuksen veressä syn
tien anteeksiantamuksen, niin
pääsemme raskaasta syntive
lasta vapaiksi, jonka Jeesus,
Jumalan Poika edestämme
Golgatalla suoritti. Siis rukoi
lemme: Anna meille meidän
syntimme anteeksi. Tämä on
jo tapahtunut. Sitten jat
kamme: “Niinkuin mekin an
namme anteeksi niille, jotka
ovat meitä vastaan rikkoneet.”
Tässäpä onkin kova kohta van
halle Aadamille. Eihän se sii
hen suostu. Mutta Jumalan ar
mo opettaa ja auttaa meitä an
teeksi antamaan, vieläpä pyy
tämäänkin toinen toiseltamme
erhetyksiä anteeksi. Matteuk
sen evankeliumissa 6.1. 14. ja
15. värssyissä puhutaan meille
vakavaa totuutta, ettemme
näin jäisi armottoman palveli
jan asemaan. Saahan Kristuk
sen rakkaus aina lämittää ja
sulattaa sydämemme anteeksi
antoon. Tulee mieleeni eräs ta
paus Suomessa. Kaksi emän
tää riiteli keskenään ja erosi
vihassa. Toinen päätti: En iki
nä enää aukaise sen talon ovea.
Mutta Herra sanoi hänelle:
Suljen myöskin taivaan oven
jos et kiireesti mene sopimaan
lähimmäisesi kanssa. Hän
meni ja kaikki sovittiin ja
taashan voi hyvällä omallatun
nolla rukoilla ru
kousta.
Jos tämä sattuu jonkun nuo
ren käteen, niin kehoitan:
opettakaa lapsillenne tämä
kaunis rukous ja sanokaa, että
nyt puhutaan taivaalliselle
Isällemme. Herra rakastaa lap
sia ja mielellään kuulee hei
dänkin rukoukset.
Jumalan lapsen tulisi käyt
tää ahkerasti rukouksen kal
lista lahjaa. Kallis Vapahta
jamme meni usein yksinäisyy
teen viettämään rukoushetkiä.
Ei ole kirjoitettu kaikkia hä
nen rukouksiaan. Sen vain tie
dämme, että hän taisteli ja ru
koili meidän puolesta; kuten
Getsemanessa, ennen ristin
kuolemaansa. Apostoli Johan
nes sanoo epistolassaan 5.1. ja
14. värssy: “Tämä on se turva,
mikä meillä on häneen, että
Radio Cab Cos.
Fuhelin 1723
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA^
Wrecker palvelusta Soittakaa yölli lal pilvftlli
Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
IRONVVOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike
Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIA •
LEIVOSTUOTTEITA
jos me jotakin anomme hänen
tahtonsa jälkeen, niin hän mei
tä kuulee.” Pitäkäämme kiinni
Jumalan lupauksista, jotka on
kirjoitettu Raamattuun. Äl
käämme olko mykkiä lapsia.
Kertokaamme Isälle maalliset
ja hengelliset asiamme.
Hyvyytees loppumattomaan
Mun sydämeni luotta.
Mä tiedän: laps’ ei milloinkaan
Isäänsä turvaa suotta.
En lahjojas ky 11* ansaitse,
Kuitenkin, Isä, annat ne
Sulasta armostasi.
Toivotan siunauksesta rikas
ta pääsiäistä kaikille. Meillä
on ylösnoussut Vapahtaja.
M. Rantanen.
Amasa, Mich.
Pääsiäissunnuntai-iltana on
kirkossamme lastenjuhla al
kaen kello 7:30, on runoja, lau
luja, kuoro myös laulaa, Swan
Laken pyhäkoulu osasto ottaa
osaa ohjelmaan. Tarjoilua on
lopussa.
Huhtik. 22 p. pidetään yli
määräinen seurakunnan ko
kous, kun pastori Mäki on sil
loin täällä. Rakennus komitea
tuovat esille kirkon basement
ti suunnitelmat, ja tehdään
päätökset niitten suhteen.
Rakennuskassan hyväksi on
myyjäiset kaupungin kaalilla
toukok. 10 p. kello 8 ill. Siellä
myydään leivoksia, käsitöitä
y.m. Kahvitarjoilua on myös
kin.
Swan Laken naistenliiton
kokous on mrs R. De Volderin
kotona huhtik. 14 p. kello 2 ip.
Heillä on myös Lutherliiton
kokous huhtik. 23 p. iltana.
Amasan naistenliiton ko
kous on mrs Einar Laukkosen
kotona huhtik. 27 p. kello 2 ip.
Kv.
JUMALANPALVELUKSIA:
Covingionissa:
Pitkänperjantain-iltana klo
7 englanninkielinen saarna
seminaarilaiselta Paavo Frus
tilta,. suomenkielinen pastori
Kokkoselta.
P ä ä s i ä ismaanantai-iltana
pääsiäisohjelmatilaisuus, jossa
suomenk. puheet yllämaini
tuilta
Massissa päiväjumalanpal
velus sunnuntaina, 24 p., klo 2.
Kahvitarjoilu molemmissa ti
laisuuksissa.
A. E. Kokkonen.
JUMALANPALVELUKSIA:
Iron Belt:
Pitkäperjantaina, huhtikuun
15 p., kello 7:30 illalla.
Ashland:
Maanantaina, huhtikuun 18
p., mr ja mrs Victor Riversin
kotona 413 St. Clair St., kello
1 iltapäivällä juhlitaan mr Ri
versin syntymäpäivää. Kaik
kia kutsutaan.
North York:
. Jumalanpalve 1u s kirkossa
pääsiäisenä, huhtik. 17 p., kello
10:30 ap.
Sunnuntaina, 24 p., mr ja
mrs V. Niemen kotona kello 1
iltapäivällä. Lopussa kahvitar
joilu seurakunnan hyväksi.
M. N. Westerback
NO. 15

xml | txt