OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 28, 1949, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1949-04-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NO. 17
Kiinan sotajoukot pakenevat kommunisteja
Kiinan kansallisten sota
joukkojen tila on kuluneen pa
rin päivän aikana jatkuvasti
rappeutunut, sillä puolustus
kohdat ovat murtuneet yksi
toisensa jälkeen ja Shanghain
satamakaupunki alkaa olla
kommunistien tykkitulituksen
ulottuv iss a. Puna-armeijan
joukot painuvat yhä syvem
mälle etelään, valloitettuaan
Kinan pääkaupungin, Nan
kingin. Kommunistien armei
jat ovat saapuneet myöskin
Soochown kaupunkiin, minkä
hallituksen joukot jättivät lau
antaina. Soochowsta on vain
57 mailia Shanghaihin, missä
hallituksen varuskunta on jou
tunut ahdistettuun asemaan.
Siellä on 240,000 hallituksen
sotamiestä, joiden on joko an
tauduttava kommunisteille tai
sitten paettava.
Amerikan vir k a m iehet
Shanghaissa ovat varoittaneet
kaikkia amerikkalaisia tässä
satamakaupungissa, että sieltä
on poistuttava. Amerikkalais
ten evakuointi pantiin toimek
si jo sunnuntaina, ja on näh
tävästi jo täysin suoritettu.
Amerikan laivasto jo maanan
taina siirtyi pois Shanghaista,
ennenkuin kommunistien tyk
kitulistus alkaa ulottua Jäng
tse-jokeen, ja siinä tapaukses
sa amerikkalaiset laivat jou
tuisivat jotakuinkin samaan
asemaan, missä olivat britti
läiset laivat ylempänä Jängtse
joessa, kun jäivät kommunis
tien tykkitulen käsiin ja yli 40
brittiläistä merimiestä menetti
henkensä. Amerik alla oli
Shanghaissa Jängtse-joen
suussa Tyynen meren laivueen
lippulaiva, sairaalalaiva, hä
vittäjä, kuljetusalus ja useita
muita suurehkoja aluksia. Kai
kille amerikkalaisille ja britti
läisille on annettu varoitus, et
tä kaupungista on poistuttava
aivan heti.
Kommunistit ovat nähtäväs
ti suunnanneet hyökkäyksensä
kärjen Kasinhingin kaupunkia
kohti, joka on rautatiekeskus,
noin 50 mailia lounaaseen
Shanghaista. Kaupungin val
taaminen on tuntuva isku hal
lituksen joukoille, vieläpä ko
ko etelä-Kiinalle, sillä se kes
keyttäisi ra u t atieliikenteen
etelä-Kiinaan, koska Kashing
on etelä-Kiinan rautatiekes
kus.
Shanghain lentokenttä vii
kon alussa oli tungokseen asti
kaupungista pakenevaa kan
saa, joka yritti löytää pikaista
pakotietä ilmateitse. Kaupun
gin sortumista kommunistien
käsiin aivan muutaman päivän
kuluessa ennustetaan sentäh
den, että hallituksen joukko
jen puolustusasemat ovat het
ken vaatimuksesta pystytetty
jä suojia. Kansalliset sotajou
kot kyllä valmistavat itseänsä
taisteluun, mutta voiton mah
dollisuudet sanotaan puuttu
van.
Venäläiset näppäsivät ,
5 brittiläistä
Viikonjamassa viisi britti
läistä joutui venäläisten van
giksi, kun menivät liian lä
helle Venäjän rajaa Saksassa.
Venäjälle on lähetetty viralli
nen protesti, ja yksi miehistä
on jo palautettu. Mitään lä
hempiä tietoja tapahtumasta
ei kuitenkaan ole ilmoitettu.
Yksi vapautettu sotilas va
kuutti, eitä neljä toveriaan
ovat elossa ja tervennä. 1
IRONWOOD, MICH., HUHTIK. 28 P. APRIL 28, 1949
TRUMANIN TERVEYS
OHJELMA KONGRES
SIN HARKITTAVANA
Trumanin vaaliohjelman eh
kä kaikkein riidanalaisen esi
tys, nk. kansallinen terveys
ohjelma, on jätetty kongressin
harkittavaksi. Kongressin pi
täisi istunnon aikana joko kir
joittaa aamenensa ohjelman
loppuun tai julistaa se poliitti
sesti ja yhteiskunnallisesti
harhaoppis ek s i ohjelmaksi.
Amerikan lääkärein yhdistys
on jo julistanut sen kansan
terveydelle vaaralliseksi,, so
sialistisen yhteiskunnan por
tiksi, harhaanjohtavaksi lu
pauksensa puolesta, politikoi
miseksi, ylettömän kalliiksi ja
henkilövapauden ryöstämisek
si terveydenhoidossa.
Presidentti Trumanin esi
tyksen mukaan tämän ohjel
man puitteissa tarjottaisiin
lääkintäpalvelus kaikille hen
kilöille, jotka kuuluvat Social
Security asetuksen turviin.
Varat ohjelmaa varten otettai
siin työmiesten palkasta.
Esityksellä tällä kertaa ei
ole suurtakaan vahvistuksen
saannin mahdollisuutta, sillä
republikaanit tarvitsevat vain
muutamia apulaisia senaatissa
kumotakseen esityksen. Tar
vittavat vastustajat republi
kaanit uskovat löytävänsä ete
lävaltioitten senaattorien ri
veistä. ' \
Venäjä tarjonnee
väleämpiä ehtoja
Beliinistä tulevat vahvista
mattomat tiedot kertovat Ve
näjän tarjonneen uusia ehtoja
Berliinin saarron lopettamises
sa, joiden sanotaan olevan vä
leämmät kuin tähän asti teh
dyt rauhanehdot. Venäläiset
ovat tiedon mukaan tehneet
vain kaksi vaatimusta, että
länsimaat päättävät vastablo
kaadinsa, ja että määrätään
päivä neljän suurvallan ulko
ministerien kokoukselle, jossa
yritetään päästä yhteisymmär
rykseen Saksan rauhanehdois
ta yleensä.
Jos ulkoministerien kokous
voidaan järjestää, tulee siellä
yhtenä riidanalaisena kysy
myksenä esille Berliinin va
luutta, sillä länsimaat eivät
tunnusta itä-Saksan rahaa, ei
kä sitä voi käyttää länsimait
ten miehitysvyöhykkeellä. Tä
tä valuutta-kysymystä venä
läiset käyttivät tekosyynä pys
tyttäessään Berliinin saarron,
jonka uskoivat olevan lujan
valtin neuvotteluissa valuutta
asiasta.
Lapsi hukkui pyykki
i tammppuun
Fleetvvoodissa, Englannissa
mrs Nathen Simery pesi pyyk
:kiä maanantaina tapansa mu
kaan. Kun hän meni viemään
I pyykkiä nuoralle kuivamaan,
I katosi hänen 21 kuukauden
ikäinen tyttönsä sill’aikaa.
Hän ensi luuli tytön menneen
naapuriin leikkimään, mutta
kun tyttöä ei tunnin kuluttua
rupesi äiti etsimään
lasta. Asiasta ilmoitettiin po
liiseille, isä kutsuttiin työstä
1 kotia ja koko seutu rupesi etsi
mään lasta. Viimein isä ajatte
-Ili tarkastaa pyykkitampun.
'Sieltä hän nosti pienen Bren
dan ruumiin.
Työlaista äänestetään
piakkoin
Demokraatit kongressin ala
huoneessa maanantaina teki
vät viimeisen yrityksensä löy
tääkseen riittävän määrä ääniä
pyyhkiäkseen pois lakikirjois
ta ainakin Taftin ja Hartleyn
nimet. Tilalle halutaan asettaa
muunnetti Wagner-laki, ja esi
tyksen tekee michiganilainen
kongressin jäsen, John Lesin-'
ski, joka on kongressin Labor
Committeen jäsen.
Esitystä vastustavat republi
kaanit ja etelävaltioitten se
naattorit, jotka esittävät, että
Taftin ja Hartleyn nimet pois
tettaisiin nykyisestä työnteet
täjän ja työntekijän suhteita
määrittelev äs t ä lakikokoel
masta, mutta sisältö jätettäi
siin entiseksi. He tekisivät kar
husta kontion eli ketusta re
von.
YK neljä vuotta vanha
Neljä vuotta sitten edustajia
50 eri valtakunnasta kokoontui
San Franciscoon luodakseen
nk. Yhdistyneitten Kansakun
tien järjestön, jonka tarkoi
tuksena on rauhan säilyttämi
nen maalmassa. Sen jälkeen on
järjestön jäsenyyteen otettu
kahdeksan kansakuntaa lisää,
ja 30 kertaa on Venäjä ehtinyt
käyttämään veto- eli kieltoval
taä~ja sillä tavalla kumota esi
tykset, joilla on ollut järjestön
jäsenten enemmistön kanna
tus. Järjestön epäonnistumi
nen kaikissa paitsi yhdessä asi
assa on koko maailman tiedos
sa. Ainoa menestys on rauhan
palauttami ne n Palestiinaan.
Suurin tappio on nk. “kylmän
Sodan” syttyminen ja käynti
idän ja lännen välillä. Monet
maailman politiikkaa tuntevat
diplomaatit kuitenkin uskovat,
että YK vieläkin menestyy,
sillä he uskovat vielä Venäjän
muuttavan tapansa. Se usko
kuitenkn on jotakuinkin sa
manlainen kuin oli sodanaikai
nen usko, että kommunisti ja
kapitalista voivat elää rauhas
sa ja rakkaudessa samassa kar
sinassa.
Lewisin komitea
kokoustaa
220 miestä käsittävän United
Mine Workers union palkka
asioita johtava toimikuntaa pi
tää kokousta Washing
tonissa. Komitea tutkii 712
keinoa, millä korottaa palkko
ja ja parantaa työoloja. Komi
tea esittää vaatimukset kivi
hiilen kaivosten omistajille,
kun neuvottelut uudesta työ
sopimuksesta alotetaan ensi
kuussa. Nykyinen työsopimus
päättyy kesäkuun lopussa.
9 KUOLI JUNA-TROKI
RIKOSSA
V
Äkillinen kuolema kohtasi
yhdeksää jäsentä eräästä maa
laisperheestä Tennesseen val
tiossa, kun Tennessee Central
rautatien rahti juna iski tro
kiin, jossa oli 11 henkilöä.
Kaikki yhdeksän olivat saman
perheen jäseniä. Pian onnetto
muuden jälkeen kuoli vielä
kymmeneskin henkilö, naapu
rin tyttönen. Vakavia vammo
ja sai yhdestoista matkustaja
trokissa, 16 vuoden ikäinen
tyttö, joka kuitenkin jäi eloon.
Juna vei trokia mukanaan
noin 300 jalkaa pitkästi.
9
Kenr. Chennault näkee
111 maailmansodan
Matkalla Kauko-Idästä Wa
shingtoniin a m e r i kkalainen
kenraali Chennault selosti nä
kemyksiään Idässä. Niisitä kär
kevin oli se havainto, että ny
kyiset tapahtumat Kiinassa
ahdistavat maailman kolman
teen sotaan, yhtä varmasti ja
nopeasti kuin tapahtumat Eu
ropassa Hitlerin nousukautena
johtivat toiseen maailmanso
taan. Häin vakuutti, että jos
asiat kulkevat jatkuvasti sii
hen suuntaan, mihin ne nyt
menevät, kun kommunistit
voittavat Kiinassa, niin kol
mas maailmansota syttyy Tyy
nen meren alueella."
Kommunistien nousua Idäs
sä hän selitti paljon suurem
maksi vaaraksi kuin oli Japa
ni ennen toista maailmanso
taa. Ja vaarallisen, sekavan ti
lanteen vakuuttaa kenraali
johtuneen Amerkan tomppeli
maisesta menettelystä Kauko
idässä, missä kaikkien asioit
ten johto on aina alotettu vää
rästä päästä. Kenraali Chen
nault varoitti, että jos ei Ame
rikka ota johtoa käsiinsä Idäs
sä ja pidätä kommunistein val
lan levenemistä, niin on tur
haa estää sitä Europassa. Se
hän olisi viljan kaatamista
pohjattomaan säkkiin.
TARKKA KELLO
Tiedemiehet ovat valmista
neet kellon, joka ei voi erehtyä
yhtä sekundia enempää 30
vuodessa. Tämän kellon heila
rin sanotaan olevan typpi-ato
min, jonka sanotaan värähtä
vän 23 biljonaa 870 miljoonaa
kertaa sekunnissa ja kontrol
loivan radio-aaltoja ja sähkö
virtaa, jotka panevat kellon
toimimaan. Tämän kellon sa
notaan olevan tarkemman
ajan mittaajan kuin taivaan
tähdet, jotka itse kyllä ovat
ehdottoman tarkat, mutta
maapallo vähän horjahtelee
radallaan, ja niin tällä maapal
lolla emme voi aivan tuhannes
osa sekunnin päälle kaikiste
olla varmoja ajasta.
KOIRA KÄVELLYT KOTIA
1000 MAILIN PÄÄSTÄ
Waltham, Mass. Jeep, 4-
vuotias koira, on palannut ko
tiin 17 kuukauden reissulta.
Henry Hall, koiran omistaja,
sanoi, että he olivat Kentuc
'kyssa vierailulla marraskuus
sa, 1947, kun koira, joka oli
heidän mukanaan, jäi sinne.
Hiljattain koira palasi kotia
laihtunena ja väsyneenä. Koi
ra oli nähtävästi kävellyt tu
hannen mailin matkan, sillä
sen jalat olivat niin arat, et
tä se ei antanut niihin koskea
kaan.
Titon ei pitäisi ollakaan
Tito
Eräs Kansassin valtiossa
asuva jugoslaavialainen,
maanpaossa oleva pappi on
hämmästyt t ä n y t maailmaa
tässä hiljakkoin tekemällään
selityksellä, että Jugoslaavien
diktaattori, marsalkka Tito ei
olekaan Tito, niinkuin luul
laan, vaan on vain venäläinen
Titoksi naamio i t u “herras
mies”. Titon hän sanoo tape
tun jo vuonna 1942, mutta hä
nen kuuluisa ja voimakas ni
mensä on tahdottu säilyttää
ri, joka hänen nimellään kei
erehdyttävästi Titon näköisen.
NEITONEN JA VENÄ
LÄINEN VAKOILIJA
OIKEUDESSA
New Yorkin kaupungista ko
toisin oleva neitonen Judith
Coplin on viety oikeuteen Wa
shingtonissa, syytettynä vakoi
lusta kotimaatansa vastaan yh
dessä erään venäläisen agen
tin, Gubitchevin kanssa. Ju
dith Coplin pidätettiin maalis
kuun 4 päivänä FBI poliisin
toimesta. Poliisit selittävät
löytäneensä juuri pidätyksen
päivänä salaisia valtiodepart
mentin asiapapere it a miss
Coplinin kukkarosta, sillä miss
Coplin ‘oli valtiodepartmentin
uskottu palvelija, jonka käsi
teltäväksi uskottiin tärkeitä,
salaisia asioita. Maaliskuun 4.
päivänä FBI poliisit vangitsi
vat miss Coplinin ja venäläisen
Gubichevin, kun nämä yritti
vät eksyttää mahdolliset seu
raajat jäljiltään New Yorkin
kaupungissa.
Miss Coplin kieltää syylli
syytensä ja selittää, että hän
otti mukaansa näitä salaisia
asiakirjoja, koska hän aikoo
kirjoittaa kirjan sellaisista asi
oista, joissa nämä asiapaperit
antavat valaisevia tietoja. Nyt
miss Coplinin kuitenkin on
saatava suurlautakunta Wash
ingtonissa uskomäan tämän se
lityksen, jos tahtoo vapauteen
vielä päästä. Miss Coplinia
vastaan ensiksi tehdään syy
tös työnantajansa pettämises
tä ja sitten molemmat, venä
läinen agentti ja miss Coplin
tuodaan oikeuteen ensi viikol
la syytettynä salahankkeista
Amerikan hallitusta vastaan.
Rupeavat taistelemaan
eläkkeen puolesta
Teräs- ja au t otyömiehet
ovat päättäneet alottaa taiste
lunsa van h u u deneläkkeen
puolesta noin kahdella miljoo
nalle työmiehelle. Uniot teke
vät eläkevaatimukset yhtiölle
sen nojalla, että ylioikeuden
päätöksen mukaan yhtiöt ovat
velvoitetut ne u vottelemaan
eläkkeen myöntämisestä työ
miehille, jos unio neuvotteluja
vaatii.
Autotyöläisten union johta
ja Walter Reuther ilmoittaa
vaativansa eläkettä autotyöläi
sille. Ja terästyömiesten usko
taan asettavan eläkevaatimuk
sen aivan etusijalle. Sekä te
räs- että autotyömiehet kyllä
saavat Social Security eläk
keen, mutta eivät tyydy sii
hen.
Calumet ja Hecla kai
vokset seisauksissa
Toimenpide väliaikainen;
kuparilla ei ole menekkiä
Kuparialueella ilmoitettiin
lauantaina, että Calumet &
Hecla kaivosyhtiö lopettaa ku
parin kaivamisen toukokuun 1
pä. Osa yhtiön työläisistä, joi
ta tarvitaan ylläpito toimissa,
tulevat työskentelemään 4 päi
vää viikossa. Yhtiö sanoi, että
kuparilla ei ole markkinaa
alennetuista hinnoista huoli
matta, joten kuparin kaivami
nen on lopetettava kunnes
markkinoita ilmenee. Yhtiö sa
noi, että toimenpide on väli
aikainen, joäkaan ei voinut sa
noa kuinka kauan kaivokset
tulisivat olemaan suljettuina.
K r IBflM
KP r "IHK 9
ö||sp > ' v 'S > ' ... 4 t? Msk 'V
s . vHja
VOL. 44
Amerikan valtiosihteeri Dean Acheson ja Venäjän edus
taja Yhdistyneitten Kansakuntien kokoukseen, Andrei Gro
myko, kohtaavat toisensa New Yorkissa. Kaikesta päättäen
Venäjän edustaja Gromyko suhtaantuu sovittelevammassa sä
vyssä riidanalaisiin kysymyksiin, sillä Amerikka, Kanada j,a
Europan länsimaat ovat tehneet sotilaallisen liiton, joka on il
meisesti kohdistettu Venäjää vastaan.
Ruotsalainen tunnustus
suomalaiselle sauna
miehelle
H. m. Ruotsin kuningas on
suonut Vasan ritarikunnan I
luokan ritarimerkin korkea
koulunlehtori Hillari J. Viher
juurelle tunnustukseksi hänen
ansioistaan s a u n »kulttuurin
elvyttämisessä yleensä ja eri
tyisesti Ruotsissa.
Lehtori Viherjuuren täyttä
essä äskettäin 60 vuotta omisti
Ruotsin K a n sankylpy-yhdis
tyksen äänenkannattaja “Folk
bad” hänelle pääkirjoituksen
sa, jossa mm. todetaan, että
lehtori Viherjuuri “on Suomen
huomattavimpia sauna-asian
tuntijoita ja sekä 'kirjailijatoi
minnallaan että esitelmämat
koillaan mm. Ruotsissa, kan
sain välisesti tunnettu ja tun
nustettu”. Kerrottuaan, miten
lehtori Viherjuuri on hyvin
usein pelkästä harrastuksesta
ja korvauksetta opastanut
Ruotsista Suomeen tulleita vi
rallisia s a u natutkimusretki
kuntia samoin kuin yksityisiä
sauna-asian harrastajia asetta
malla rikkaat kokemuksensa
ja vaikutusvaltansa käytettä
väksi tässä suhteessa, lopettaa
lehti: “Näillä Suomen-matkoil
la, jolloin lehtori Viherjuuri
on tehnyt ruotsalaisille retki
kunnille suuria palveluksia, ja
esitelmillään hänen lukuisilla
matkoillaan Ruotsissa, on epäi
lemättä ollut huomattavan
suuri merkitys saunatavan uu
delleen elvyttämiseksi meidän
maassamme”.
FORDIN TYÖLÄISET
ÄÄNESTÄVÄT LAKOSTA
Autotyöläiset Fordin teh
taissa Detroitissa äänestävät
torstaina, josko menevät lak
koon tai ei. Päältäkatselijat
kuitenkin ovat sitä mieltä, että
lakkoa ei julisteta, ellei yhtiön
ja union väliset neuvottelut
uuden työsopimuksen suhteen
mene myttyyn
fHI "' ly
a jPjj
SI, 1(1 jjr' v M - Vfcli&iäi
MM y 3 ~ f» jää •
Hk * Yjßgr.
Overseas-bound aboard a ehartered refagee ahip, each DP wean
an IKO “taf” Identlfylng hlmaelf and the sponsorina agency which
will recelve h im. Other DP*a are resetUed in Old World countries
which ean be reached by train. Ali fo throufh standard eustoms
and Immigration inspectlons, look fonrard to stkrtlnf new Ilves.
VIIMEISIMMÄT
UUTISET
Venäläiset ovat suostuneet
päättämään Berliinin blokaa
din kahdella ehdolla, että län
simaitten vastablokaadi pääte
tään ja että suurvaltojen ulko
ministerin kokous järjestetään
aivan viivyttelemättä. Ame
rikka on tarttunut tarjoukseen
ja sanotaan Venäjän ja länsi
maitten edustajien kokousta
van New Yorkissa.
* * *
Kiinan kommunistit ovat
vain parikymmentä mailia
suuresta Shanghain satama
kaupungista ja nähtävästi pii
rittävät sen noin viikon ku
luessa. Hallituksen joukot ei
vät tee vastarintaa kaupungis
sa, vaan perääntyvät jättääk
seen tämän suuren, ikivanhan
satamakaupungin eheäksi.,
• s 4*.
♦ * *
| Kenr. Chiang Kai-shek [on
selittänyt, ettei hän hylkää
Kiinan kansaa, vaan lupaa uh
! rata koko elämänsä Kiinan hy
; väksi. Hän on kehoittanut kii
nalaisia taistelemaan loppuun
asti kommunisteja vastaan.
* * •
Valtiosihteeri Acheson eilen
oli todistajana senaatin komi
tean edessä ensimmäisessä toi
menpiteessään saadakseen se
naatin hyväksymyksen uudel
le Pohjois-Atlantin liitolle.
Achesonia huolestuttaa se, että
Amerikan senaattorit pane
vat Pohjois-Atlantin liiton
roskakoriin. Liiton peruskirjan
on saatava 2/3 osaa senaatin
äänistä, ennenkuin Amerikka
1 virallisesti 'kuuluu liittoon.
* • •
Kongressissa väiiellään jo
kolmatta päivää Taft-Hartley
! lain kumoamisesta. Kiivaim
! mat työväenaatteen miehet
kongressissa ovat jo tehneet
syytöksiä hallitusta vastaan,
että se etsii kompromissia re
publikaanien ja etelän senaat-
J torien kanssa. Joka tapaukses
-1 sa lain kumouksella on häviä-
I misen vaara.

xml | txt