OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, July 07, 1949, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1949-07-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NO. 27
NOIN $8 BILJOONAA APUA
EUROPALLE VUONNA 1950
Hallituksen tilivuonna, joka
alkoi tämän heinäkuun ensim
mäisenä päivänä, ennakkolas
kelmien mukaan lähetetään ul
komaille, etupäässä Europaan,
enemmän avustusta kuin yhte
näkään edellisenä vuotena.
Hallitus kyllä haluaisi siirtää
taloudellisessa ahdinkotilassa
olevien kansakuntien tukemi
sen yksityisen teollisuuden
asiaksi, mutta ei siinä onnistu,
ennenkuin tarpeessa olevat
maat pääsevät siinä määrin ta
loudellisesti vakiintumaan, et
tä voivat antaa takeita kyvyis
tään maksaa velat. Hallitus ei
tee mitään sitovia vaatimuksia,
ja ehkäpä sentähden joutuukin
tänä vuonna lähettämään apua
vieläkin enemmän kuin ennen.
Vuonna 1946 apu lähenteli
$5 biljoonaa. Siitä suurin osa,
vähän neljättä biljoonaa dol
laria, annettiin laina-vuokra
apuna. Seuraavana vuonna
avunanto jo kohosi tuntuvasti,
noin $6.5 biljoonaan, mutta sen
uskottiin olevan suurimman
määrän, mitä enää milloin
kaan tarvitsee antaa. Ja toivo
mus näyttikin todelliselta, sil
lä tilivuonna, joka päättyi ke
säkuun 30 päivänä 1948, lähe
tettiin ulkomaille apua “vain”
$4,750,000,000. Mutta viime ti
livuonna, joka päättyi juuri
päättyneen kesäkuun So päi
vänä, mak soi ulkomaitten
avustus Amerikalle $7,250,000,-
000. Tähän summaan kuiten
kin kuului noin kaksi biljoo
naa dollaria Kiinalle, Japanille
ja Filippiineille. Niinkutsuttu
Marshall-ohjelma maksoi noin
$4.5 biljoonaa.
Tämän tilivuoden kustan
nukset kohoavat noin $8 bil
joonaan. Avustuksesta pääsee
taaskin osalliseksi 10 Europan
maata sekä Turkki, Japani ja
Kiina. Ja Englannin uskotaan
tarvitsevan enemmän apua
kuin mitä sallitaan Marshall
ohjelman puitteissa. Meksiko
haluaisi dollareita kehittääk
seen öljykenttiään. Intia ha
luaisi satoja miljoonia dolla
reita teollisuuslaitosten raken
tamiseen. Egypti pyytää dolla
reita Niilin laakson kehittämi
seen. Espanja haluaisi $2OO
miljoonaa rakennuslainaa. Ja
Etelä-Amerikan maat poik
keuksetta haluaisivat dollarei
ta.
Miten kauan Amerikka jak
saa dollareitaan jaella, siitä ei
kukaan ole selvillä. Sen vain
kaikki käsittävät, että dolla
rien jakeleminen jonakin päi-,
vänä on lopetettava.
Design for Poivcr
****' * |>" > i
Not half-submerged milk bottles but units of a new-type power dam
are these oddly-shaped concrete cylinders in the French Alps. The
dam rests in a jagged, rocky chasm, inaccessibie by road, necessitat-
Ing construction of independent, “self-stabilizing” units. Pian is one
of many submitted to the U.N. Scientific Conference on Conser
vation and Utilization of Resources (UNSCCUR), roeeting soon.
IRONWOOD, MICH., HEINÄKUUN 7 P. JULY 7, 1949
RUOTSI VALMISTUU
NEUVOTTELEMAAN
VENÄJÄN KANSSA
Lähitulevaisuudessa odote
taan Ruotsin ja Neuvostoliiton
aloittavan tavaranvaihto- ja
luottoneuvottelut. Sopimuksen
mukaan pitäisi tällaiset neu
vottelut käydä neljännesvuo
sittain, mutta käyntännössä
väliaika on venynyt puoleksi
vuodeksi. Viimeksi neuvotel
tiin viime elokuussa.
Vuoden vaihteessa oli luot
tosopimuksen mukaisia venä
läisiä tilauksia sijoitettu Ruot
siin 315 milj. kruunun arvosta.
Tästä määrästä oli 60 milj.
kruunun tilaukset täytetty.
Sen Jälkeen on täytetyjen ti
lausten luku jonkin verran
kasvannut, kun taas tilauksia
ei ole tullut mainittavasti li
sää.
Kesäkuun loppu puolella
neuvotellaan Varsovassa Ruot
sin Puolassa olevan omaisuu
den korvaamisesta ja saman
aikaisesti aloitetaan Tukhol
massa neuvottelut tavaran
vaihdosta Puolan kanssa. Ku
ten muistettaneen, pidennet
tiin voimassa olevaa kauppaso
pimusta kolme kuukautta, kun
ei onnistuttu pääsemään yksi
näisyyteen uudesta sopimuk
sesta.
Kuluvan kuun lopulla pide
tään kauppaneuvottelut myös
Saksan neuvostovyöhykkeen
kanssa. Nykyisistä ehdoista ei
kuitenkaan uskota paljon poi
kettavan.
VISHINSKI VAKUUT
TAA VOITTANEENSA
Venäjän ulkoministeri Vi
shinski on tulkinnut Pariisissa
pidetyn neljän suurvallan ul
koministerien kokouksen tu
loksia. Hän sanoo kokouksen
olevan täydellisen voiton Ve
näjälle. Syyksi hän sanoo
Marshall ohjelman onnistumi
nen oli tärkeä tekijä edes ra
joitettuun yksimielisyyteen
pääsemisessä tarkoittaen, että
Venäjän oli tehtävä myönny
tyksiä. Nyt Vishinski kysyy:
“Miksi sitten valtiosihteeri
Marshall menetti virkansa?”
Ja Vishsinski myöskin selit
ti, miksi Venäjä ei enää painos
tanut Jugoslavian vaatimuksia
Itävaltaa kohtaan täytettävän.
Vishinski selitti, että jo kaksi
vuotta Jugoslavia on neuvotel
lut salaise st i kaupanteosta
Englannin kanssa, ja sellaisia
salaisia neuvotteluja ei sallita.
RsrT7T3~3BHHDMyHH9yHp[^
\j\ SM Of -**.
l \\ ohhodk & V < ’iaSattsL^&r«ma^«^^!rf
i V *»
*, / ARCTIC OCEAN \
V » „. t '/ w»sbi»cÄÄSL... - ,1275-+--SW/ OIH
t\ & NORTH POLI A V L / LONDON*]
'*l BfÄING SFA # '"|f / M +' / I
\* H UDSON _ * /
' / olv Vnßwiii >«
BA/ ibotvvooo
Pacific KHM I^^N.vvfouND.AND
, Atlantic
Ocean JauuS&mgßiMfl!KKß2XimiMiM2Mi3B^£j&
Ocean
san flH^^Hy9HflNH§&3m3SQ3jSlP
FRANCISCO
]^BjjjgßjgßßKsbljßßffläBr^ w york @
Ilmasta katsottuna maailma on aivan kuin uudestaan luotu. Kartasta huomaa, miten
suora on tie esim. New Yorkista Moskovaan. Surullisinta vain, että näitä karttoja piirretään
ja tutkitaan sota mielessä. Tällä kertaa Venäjän ja Amerikan sotaherrat mittailevat lento
matkoja kahden maan välillä, varsinkin pohjoisnavan poikki, sillä seuraavassa sodassa ei
enää maalla ja merellä liikkuvilla sotavoimilla ole sitä merkitystä, mikä niillä on ennen
ollut. Lentokoneet ja atomipommit ovat ratkaisevat tekijät, kun seuraava sota taistellaan.
KUUMAA SÄÄTÄ
JATKUU
»Viileämpää säätä ei ole vie
läkään näkyvissä keskilännen
valtioissa, joissa on kuluneen
viikon ajan vallinnut - mitä
kuumimmat ilmat. Jo toista
viikkoa on lämpöä ollut sään
nöllisesti yli 90 astetta ja kos
teus on ollut tavallista tuntu
vampaa. Raitis sää oli jo tu
lossa viikon alussa, kun tuuli
puhalteli pohjoisesta, mutta ei
jaksanutkaan painua juuri
Minnesotan valtiota eteläm
mäksi.
Idänvaltioissa vallitsee edel
leenkin ankara kuivuus ja
kuumuus. New Yorkin kau
pungissa oli maanantaina an
kara myrsky, joka teki suurta
vahinkoa, mutta vettä satoi
niukasti. Po'hjois-Wisconsinis
sa ja Ylä-Michiganissa on ollut
niin raskaita sateita, että joet
ovat tulvillaan ja useissa koh
dissa oli tiistaina vahvasti vet
tä maanteillä. Valtatie 2 Iron
woodin ja Ashlandin välillä
suljettiin kokonaan maanan
tai-iltana, kun tulvat rikkoivat
tietä useissa kohdissa. Chica
goon kulkeva North Western
juna pääsi lähtemään neljä
tuntia myöhästyneenä Iron
woodista maana ntai-iltana,
kun vesi oli kaivanut maan
pois kiskojen alta muutaman
mailin Hurleystä etelään.
o
Hiilenkaivaajat
palanneet työhön
Jokseenkin kaikki John L.
Lewisin unioon kuuluvat 480,-
000 hiilenkaivajaa palasi tiis
tai aamuna työhön, vaikka ei
uutta työsipimusta vielä ollut
kaan. Tämä oli poikkeus union
tavoista, sillä Lewis on nou
dattanut menetelmää, että
miehet eivät ole menneet työ
hön, ellei ole ollut työsopimus
ta voimassa. Mutta miehet
ovat työssä vain kolme päivää
viikossa, kunnes uusi työsopi
mus on saatu aikaan. Kai
vosten omistajat ovat leiman
neet kolmen päivän työviikon
laittomaksi.
' *
V i
200 atomipommia
varastossa
Sotahallituksen syvin salai
suus on varastossa olevien ato
mipommien luku. Jo vuosi sit
ten arvioitiin, että pommeja on
noin 1500, mutta sen jälkeen on
arviota laskettu. Viime viikon
U.S. News viikkolehti arvelee,
että pommeja on noin 250,
mutta sen määrän selitetään
riittävän aivan suuren sodan
käyntiin.
Hallituksen taholta ei ole
milloinkaan ilmoitettu, miten
monta pommia viikossa tai
kuukau des s a valmistetaan.
Kustannuksista on vain sanot
tu, että jokainen pommi mak
saa miljoonan dollaria. Mutta
atomivoiman kehitystä tunte
vat henkilöt ovat jotakuinkin
yksimielisiä siitä, että pomme
ja on ainakin 200, mutta ei 400
enempää. Mainittu viikkolehti
myöskin julkai se e kartan,
jossa näytetään, mihin pommit
pudotettaisiin sodan syttyessä,
nim. sellaisiin Venäjän kau
punkeihin, joiden väkiluku on
yli 10,000. Pommia ei kannata
halvempaan maaliin pudottaa.
SALAISUUKSIA EHKÄ
JULKAISTAAN
Amerikan ja Kiinan suhteet
ovat olleet verrattain salaiset
kuluneen kuuden kuukauden
aikana, ja niiden salaperäisyy
destä on nähtävästi ollut kes
kustelua Washingtonissa, sillä
demokraatien johto miehet
Washingtonissa selittävät, et
tä Trumanin on* ratkaistava,
josko suhteitten salaiset yksi
tyiskohdat tehdään julkisiksi.
Valtiodepartmentin taholta on
valmistettu niinsanottua val
koista kirjaa, joka selittäisi
Kiinan ja Amerikan diplo
maattisia suhteita, mutta on
nähtävästi syntynyt* erimieli
syyttä siitä, mitä kirjaan pan
naan, sillä se ei olekaan mi
kään pieni kysymys päättää,
miten paljon salaisuuksia jul
kaistaan. Siinä on monta pul
maa ratkaistavana, poliittista
ja henkilökohtaista.
lapanissa levotonta
Hallituksen omistamien rau
tateitten palveluksesta Japa
nissa aiotaan vähentää 122,000
miestä, mutta kommunistit
ovat tarttuneet asiaan hyvänä
propaganda-aseen a. Vähen
nykset päätettiin toimittaa
kenr. MacArthurin määräyk
sestä, joka piti vähennykset
tarpeellisina varojen säästämi
seksi. Miehet tietysti osoittivat
tyytymättömyyttä ja kommu
nistit heti tarttuivat asiaan.
Maanantaina kenr. MacArthur
piti puheen, jossa hän antoi
epäsuoran ohjeen hallitukselle,
että kommunistipuolue olisi
julistettava laittomaksi. Halli
tuksen sanotaan tarttuneen
tarmolla asiaan ja luultavasti
toteuttaa MacArthurin oh
jeen.
KAPFTOLIRAKENNUSTA KORJATAAN
Sekä kongressin että senaa
tin jäsenet pitävät kokouksi
an nyt tilapäisissä kokoushuo
neissa, kun molempien vaki
tuista kokouspaikkaa on ruvet
tu korjaamaan. Ja presidentti
on jo viime talvesta asunut ti
lapäisessä kodissa.

Kapitolirakennuksen katto
on 99 vuotta vanha ja kipeästi
uusimisen tarpeessa. Muitakin
"TOKION RUUSU" OIKEUTEEN
Englannin rahakanta
kiristy, '
Britannian „sanva
rain ministeri, -rj
Cripps on tehnyt selkoa :si
tannian rahakannasta, erikoi
semmin käsillä olevasta kul
lasta, miten kultavarastot ovat
$4OO miljoonaa vaaranpisteen
alapuolella, sillä yhtensä kul
taa ja Amerikan dollareita on
jälellä vain vähän yli puolen
toista biljoonan dollarin arvos
ta.
Britannian pulmat ovat lä
heisessä yhteydessä koko maa
ilman, varsinkin Europan
maitten taloudellisiin vaikeuk
siin. Mutta Englannin saaret
ovat merkityksellinen tekijä
koko Europan teollisuudessa,
sillä jos ei Englannilla ole dol
lareita ostaa Europan tuottei
ta, joutuu suuret määrät teh
taita seisauksiin. Mutta Eng
lannin pulma koskee läheisesti
myöskin Amerikkaa, sillä
esim. v. 1947 Englanti osti
Amerikasta $9OO miljoonan ar
vosta enemmän kuin oli tuon
ti Amerikkaan. Sen kaupan
Amerikka haluaisi säilyttää, ja
sentähden on rahastonsihteeri
lähtenyt käymään Lontoossa
etsiäkseen ratkaisua pulmalle.
VOL. 44
747 KUOLI TAPA
TURMAISESTI
Fourth of July viikonlopun
juhlallisuudet ottivat uhrei
naan 747 henkeä, mikä on
kaikkein suurin määrä, mitä
yhden juhlan aikana on mil
loinkaan kuollut tapaturmissa.
Viime perjantai-illasta tiistai
aamuun 312 autoilijaa menetti
henkensä maanteillä, 250 huk
kui ja 47 kuoli kuumuuteen. 17
kuoli lentorikoissa ja 121 eri
onnettomuuksien kautta. Sen
lisäksi noin 10,000 ihmistä
loukkaantui maanteillä tapah
tuneissa onnettomuuksissa ja
useita tuhansia loukkaantui
tulitusten ja muitten tapatur
mien kautta.
National Safety Council oli
ennustanut, että 600 ihmistä
kuolee tapaturmissa Fourth of
July viikonlopulla, mutta neu
voston laskelmat olivat liian
alhaiset. Neuvosto kuitenkin
lähetti monta varoitusta ennen
%
juhlaa, mutta nyt sillä vain on
häväistyksen sana Amerikan
autoilijoille. Sen puhemies se
litti tiistai-aamuna: “Tämä on
kansallinen häpeä. Jotakin on
tehtävä asian korjaamiseksi.
korjauksia tehdään samalla
kertaa, sillä molempien huo
neitten kalusto on siirrettävä
tilapäisiin kokoushuoneisiin.
Kongressin jäsenet kokoon
tuvat eräässä komitean huo
neistossa, johon kaikki kon
gressin jäsenet kyllä mahtu
vat, mutta vain pieni määrä
vieraita. Senaatin istunnot pi
detään vanhassa ylioikeuden
Viime sodan aikana oli To
kion hallituksen palveluksessa
eräs amerikkalainen nainen,
mrs Iva D’Aquino, joka miel
lyttävällä äänel 1ä ä n yritti
murtaa Amerikan sotamiesten
moraalin. Amerikan sotamie
het kuuntelivat häntä huvik
seen, vaikkakaan eivät usko
neet hänen valheitaan. He ni
mittivät hänet Tokion Ruusuk
si. Tiistai-aamuna hänet
tuotiin oikeuteen San Francis
cossa syytettynä maanpetok
sesta laajaltamalla vihollis
maan propagandaa sodan aika
na.— Puolustuslakimies selit
tää, että “Ruusu on Portugaa
lin kansalainen, vaikka onkin
syntynyt Amerikassa, sillä hän
on avioliitossa portugaalilaisen
kanssa. Hallituksen taholta
on lähetety syyttäjälakimie
heksi kokenut yleisen syyttä
jän apulainen, joka lähetti
kaksi amerikkalaista miestä
elinkautiseen vankeuteen nat
sien propagandan laajaltami
sesta Berliinistä.
Suomen neuvostoliitolle
maksettavat sotamak
sut sujuneet hyvin
Kuudennen sotakorvausvuo
den toimituksia koskeva suo
malaisneuvostoliittolainen so
pimus allekirjoitettiin saa
mamme tiedon mukaan Hel
singissä aivan näinä päivinä.
Kuudes sotakorvausvuosi poik
keaa sikäli aikaisemmista, että
sen pituus on 18 kuukautta.
Toimitusluet telot sisältävät
tuotteita, joita Suomessa jo ai
kaisempinakin vuosina on val
mistettu.
Parhai 11 aa n päättymässä
olevan viidennen sotakorvaus
vuoden hankinnoista on Suomi
Sotevan johdon taholta saa
mamme tiedon mukaan selviy
tynyt tyydyttävästi. Erinäisis
tä toimituksista ei kuitenkaan
vielä ole täyttä selvyyttä. Toi
mitusaikaa on vielä jäljellä
runsaat kaksi viikkoa, minkä
kestäessä sota korvausteolli
suus ponnistelee korkeapai
neen alaisena.
Suomen markalla on
vähän arvoa
Rahal ak i a on Suomessa
muutettu siten, että markkaa
pienempää vaihtorahaa ei käy
tetä. Jos syystä tai toisesta
hinta joudutaan määräämään
vielä penneissä, tehdään tasoi
tukset markkoihin siten, että
I—so penniin päättyvät tasoi
tetaan lähinnä alempaan
markkaa ja 51—99 penniin
päättyvät alennetaan lähinnä
korkeimpaan markkaan.
rakennuksessa, missä senaatin
istunnot pidettiin vuodesta
1810 vuoteen 1859. Siihen ai
kaan väittelivät senaatissa sel
laiset miehet kuin Calhoun,
Clay ja Webster. Senaatin is
tuntoihin ei voida vieraita las
kea, ja sen johdosta ovat mo
net lausuneet arvosteluja, sillä
suljetuissa istunnoissa pääte
tään esim. Pohjois-Atlantin
liittoon yhtymisestä.

xml | txt