OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, May 11, 1950, Image 6

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1950-05-11/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 6

SIVU 6
Seurakunta
kirjeitä
Fairport Harbor,'O.
Mr ja mrs Tauno Juusolan
hopeahäitä vietettiin heidän
kotonaan. Hääjuhlaan oli pal
jon osanottajia. Onnellisina ja
toivorikkain mielin hekin al
koivat avioelämänsä ja monet
vuodethan sitä elettiin terven
nä ja rakennettiin koti itselle.
Mutta matkan varrella tulee
eteen sellaista, jota emme toi
voisikaan. Niinpä mr Juusolaa
kohtasi sairaus. Kolme vuotta
on hän ollut työstä pois. Pas
tori Aho puheessaan lausui:
vaikka Jumala koettelee ja on
ottanut veljeltä terveyden
pois, on Hän antanut tilalle
paljon arvokkaampaa, uskon
kultaa tulessa koeteltua.
Aviopuolisot nyt yhdessä elä
vät Jumalan lapsina ja nautti
vat syntien anteeksiantamuk
sesta Jeesuksen sovintoveres
sä. Ja Jumala on luvannut pi
tää huolen kaikista luoduis
taan, kaikista ihmisistä ja vie
lä erikoisemmin uskovistaan.
Saamme laulun tekijän kans
sa yhtyä laulamaan: Heitä Isän
halttuhun Kaikki surut, huo
let. Kaikista Hän huolehtii, Si
nustakin murehtii, Elätkö vai
kuolet. Heitä Isän halttuhun
Kaikki surut, huolet. Onnel
lista on siis elää Jumalan lap
sena ja ottaa Isän kädestä
kaikki, mitä Hän lapsillensa
antaa. Heillä on pieni kasvatti
tytär, Louise. Hääjuhlaan oli
vat valmistaneet kauniin hää
keekin mrs George Kangas ja
mrs Wenner Tenkku. Tarjoi
lussa avustivat mrs Niilo Sal
minen, mrs Robert Peneck,
mrs Alex Lehto, mrs Rudolph
Pernoja, mrs John Ahlberg,
mrs Nick Erkkilä ja miss Syl
via Hakola. Mrs Juusola kiit
ti omasta ja miehensä puolesta
kaikkia osanottajia, jotka niin
suurella tavalla osoittivat rak
kauttaan heitä kohtaan.
Seurakuntamme yhteyteen
on liittynyt mrs Everett Mac
key. Tervetuloa ja Jumalan
siunausta.
MARKO RUPPE
CEMENT PRODUCTS
FACE BRICK, SEMENTTI
JA CINDER BLOKIN
VALMISTAJA
Lake Rd. Puh. 1882-W
IRONWOOD, MICH.
Erikoishinnat kaikille blo
keille, jos saamme ne tuoda
ennen teitten rikkoa. Kir
joittakaa tänään hintoja.
SPearce Hardware
& Furniture Cos.
Puhelin 314
Vastap. Lake Superior District Power Cos.
ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja
RAUTATAVARAA HUONEKALUJA
KAIKESTA 0
NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA
MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat
Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten
Ompeluse uran vuoronsa
ovat maksaneet rahassa mrs
Matti Hakola ja mrs Wilho
Järvinen, kumpikin viisi dol
laria.
Huhtikuussa syntyneitten
tarjoilu oli myöskin viime
kuussa. Kaikille lausumme
monet kiitokset.
Mr Mäti Palo, seurakuntam
me vanhempia jäseniä, sai ko
tiinkutsun viime torstaina. Ly
hyen sairauden jälkeen hän
nukkui kuolon uneen koto
naan. Hän oli syntynyt Suo
messa, Isossakyrössä v. 1873.
Avioliittoon hän meni Suo
messa 56 vuotta sitten, jonka
jälkeen hän yhdessä vaimon
sa kanssa tuli Amerikkaan,
asuen Fairportissa koko ajan.
Suremaan vainajaa jäi vai
monsa, kolme tytärtä: mrs Ed
ward Concoby, mrs John E.
Erickson ja mrs George Pun
kari; viisi poikaa: George, Toi
vo, John, Carl ja Edwin; yksi
sisar, mrs Charles Sandhill,
Fairportissa; yksi veli, John,
New Yorkissa; yksitoista las
tenlasta sekä suuri ystävä
joukko. Surujuhlaa vietettiin
Immanuel seurakunnan kir
kossa, missä tri G. A. Aho pu
hui suomenkielellä ja Zion lu
terilaisen kirkon pastori Otto
mar E. Bickel puhui englan
ninkielellä. Suuren ystäväjou
kon saattamana ruumis kät
kettiin Evergreen hautaus
maahan. Kantajina olivat vai
näjan kolme poikaa: George,
Carl ja Edwin, ja kolme vä
vyä: John, Edward ja George.
Vainajalle oli rakkaana ja
tärkeänä kirkkokunnan monet
työhaarat, myöskin oman seu
rakunnan menestys. Niistä hän
usein puhui toisillekin ja te
roitti, miten tärkeätä on Ju
malan valtakunnan ulkonai
nenkin puoli. Useat kerrat hä
net nähtiin kirkolliskokouk
sissa, joten hän oli kirkkokun
tamme väelle tuttu. Jumala
kutsui hänet pois, kun seura
kuntamme juuri vietti kuudet
takymmene 11 ä vuosijuhlaa.
Nyt hän saa olla suuremmilla
juhlilla taivaan ikikirkkaudes
sa. Jumala lohduttakoon vai
najan puolisoa ja lapsia.
Kv.
SIIRTOLAISET
Suomessa hoitaa kaikkia
asioita allekirjoittanut
huolella
Kääntykää luottamuksella
puoleeni.
JUHO SALOKANNEL
Helsinki Hämeentie 36 B 36
Ishpeming, Mich.
Mr Carl Mäen syntymäpäi
vää juhlittiin 3 p. toukokuuta
heidän kodissaan South lst St.
Kaikki omaiset olivat mukana
ja edempää oli mrs Mäen van
hemmat, mr ja mrs Emil Iha
mäki ja tytär, Gladys ja nuori
mies mr Keto, Munisingista.
Entinen Ishpemingin asu
kas, mrs Sanna Ranta, joka on
koko talven ollut poikansa
luona Detroitissa, täytti maa
liskuussa 70 vuotta. Kaikki
Hermannin seudun ystävät
olivat mrs Rannan syntymä
päiväjuhlilla ja muistoksi an
nettiin raha-lahja. Mrs Ran
ta on ennen asunut Herman
nissa.
Mrs Ida Kääntä, 305 Cedar
St., kuoli toukokuun 1 p. ko
tonaan sairastettuaan pitkän
aikaa. Hän oli syntynyt Kemi
järvellä, Suomessa kesäkuun
10 p. 1872 ja on asunut Ishpe
mingissä 60 vuotta. Lähinnä
kaipaa 4 poikaa: William,
John, Hannes ja Einar Ander
son, Ishpemingissä; 3 lasten
lasta ja 2 lasten lasten lasta.
Haudattiin viime torstaina
Fassbender kappelista saar
naaja Besonen Trout Creekis
tä toimien.
Syntyneitä: Mr ja mrs Wal
ter Seppänen, Chatham, poika,
huhtikuun 20 p. St. Luke’s sai
raalassa. Mr ja mrs Soine
Saari, Republic, tytär, huhti
kuun 29 p. St. Mary’n sairaa
lassa Marquettessa. Mr ja
mrs Wilho Kangas, Palmer,
tytär, huhtikuun 21 p. Ishpe
mingin sairaalassa.
Mr ja mrs Gordon A. Niess
ner, tytär Kay Marie, huhti
kuun 30 p. Yankton, So. Dako
tassa. Mrs Niessnerin äiti, mrs
Werner Honkavaara, Palmer
ista on siellä kyläilemässä tyt
tärensä luona.
Mrs Margaret Racinen tytär,
miss Margaret Racine, North
Lake ja Robert Schroderus, mr
ja mrs Bert Schroderusin poi
ka, vihittiin huhtikuun 29 p.
Father Wilfred Pelletier toi
mien. Todistamassa olivat miss
Marie Schroderus, sulhasen si
sar, mrs Leo Nault, morsiamen
sisar ja Henry Racine, morsia
men veli. Mrs Schroderus on
työssä H. W. Gossard Cos. ja
sulhanen on säkömiehenä Ma
ther “A” kaivannossa.
Miss Ruth Wiitala, mr ja
mrs Sylvester Wiitalan tytär
North Lake location ja Emelio
Baldini, Dominic Baldinin poi
ka, North Lake, vihittiin huh
tikuun 29 p. Pastori George
Dingfelder toimien. Todista
massa olivat mr ja mrs Lloyd
Myllymäki, mrs Aido Scopel
ja Charles Baldini. Häämat
kan jälkeen perustavat he ko
tinsa North Lakelle. Morsian
on työssä H. W. Gossard Cos. ja
sulhanen Cleveland Cliffs Iron
Cos.
Mr ja mrs Axel Mäki ja lap
set, miss Aini Pyhtilä, Oscar
ja Reino Pyhtilä, Van Etten,
New York, ovat vierailleet
täällä sukulaisissaan. Poikan
sa Ronald Mäen, sisaren Ida
Mäen ja veljien Ernest, Leo
nard ja Fred Mäen perheissä.
Kuvastimia
ja kaikenlaista lasltyötä
Rakennusalan erikoistar
*
peitä ja maaleja
PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street
Puh. 120-W
IRONWOOD
Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI
Silmälaseja sovitetaan Ja
korjataan
114 8. Lovvell Bt. lronwood
Puhelin 757-R
TUNNIT:
|y_/\ J\ Kello B—B
HPBM Maanantaista
Perjantaihin
KAJOSI Lauantaisin Ja
Iltasin aool
mukaella
AUTTAJA TORSTAINA TOUKOKUUN 11 P. 1950
Mrs John Juntti on mrs Axel
Mäen toinen serkku. Raymond
Walline, mrs Ju n tin veli
Green Bay, Wis., on vieraillut
Juntin perheessä. Sukulaiset
tapasivat toisensa Fred Mäes
sä. Kaikista hauskimpaa oli,
kun neiti Pyhtilä, joka on ollut
kuuromykkä sy n tymästään
asti ja Raymond Walline, joka
lapsihalvauksen sairasteltuaan
tuli mykäksi, saivat keskustel
la keskenään.
Henry Pajala, ikä 75 vuotta,
kuoli toukokuun 3 p. St. Ma-
sairaalassa Marquettessa,
sairastettuaan siellä 2 kuu
kautta. Hän oli syntynyt Kuor
taneella, Suomessa huhtikuun
3 p. 1875 ja on asunut National
■Minella 40 vuotta. Lähinnä
kaipaa tytär, mrs Carl Kujan
suu National Mine, poika John,
National Mine ja 2 lasten las
ta. Ruumis haudattiin viime
sunnuntaina Fassbender kap
pelista pastori Douglas Ollila
toimien.

Mr ja mrs John Stampeen
hopeahäissä, jota vietettiin
huhtikuun 29 p. Bethel Luth.
kirkossa oli seuraava ohjelma:
puhe pastori Ollila, yksin lau
lua, miss Myrtle Quayle, luke
mista, mrs John Kangas, yk
sinlaulua, Merle Christian;
Norma ja Luella Latola. Sulo
Oja soitti häämarssia, kun mr
ja mrs Stampee lastensa saat
tamana tulivat kirkkoon. Mrs
Jalmar Tuomela oli “mistress
of ceremonies”. He saivat lah
jaksi astia- ja hopeakaluston ja
rahaa. Heidät vihittiin Detroi
tissa toukokuun 2 p. 1925 ja
todistajat olivat mrs Agnes
Novak ja Harold Meyers. Heil
lä on 5 lasta: Gerald, Douglas,
Carolyn ja Lois kotona ja mrs
Robert Lawson Ishpemingissä.
Miss Gloria De Lorenzi, mr
ja mrs Louis De Lorenzin ty
tär, Negaunee ja Robert Low
er, mr ja mrs Henry Lowerin
poika, Green Creek location,
Ishpeming, vihittiin huhti
kuun 29 p. Negauneessa. To
distamassa olivat mrs Robert
Truckey, morsiamen sisar, ja
Keith Aho, sulhasen serkku.
Häitä juhlittiin Osterbatton
haalilla Negaunee, 400: lie vie
raalle. Häämatkan jälkeen he
perustavat kotinsa Hämärin
taloon Maurice St. Sulhasen
äiti on omaa sukua Laila Aho,
Kusti Ahon tytär.
Dasilius Riihinen, Negau
nee, kuoli huhtikuun 30 p. Ish
pemingin sairaalassa oltuaan
siellä yhden päivän ajan. Hän
olisi täyttänyt ensi kuussa 83
vuotta. Hän oli syntynyt Kars
tulassa, Suomessa, kesäkuun
13 p. 1867 ja asunut Negau
neessa 55 vuotta. Ruumis hau
dattiin viime torstaina Negau
neen Luth. kirkosta pastori
John Wargelin toimien.
Miss Betty Riekki, mr ja
mrs Jalmer Riekki’n tytär,
Palmer ja Raymond Anderson,
mr ja mrs Richard Andersonin
poika, Negaunee, vihittiin vii
me kuussa Methodist kirkossa
i Negaunee pastori Howard
Brown toimien. Todistamassa
olivat Elaine Riekki morsiam
men sisar ja Wilho Pruuska.
He perustavat kotinsa Negau
neehin.
Miss Tyyne Pulkinen, ja
Henry Sarasin, Gwinnista, vi
hittiin hiljattain Negauneen
Luth. kirkossa past. Wargelin
toimien. Todistamassa olivat
Helen Honkala, Houghton ja
Joseph Minelli, Gwinn. He pe
rustavat kotinsa Negauneehin.
Miss Norma Koskinen, mr ja
mrs O. W. Koskisen tytär, Pal
j meristä ja sotilas Sgt. Clarence
1 Anderson, mr ja mrs C. R. An
‘ dersonin poika, Ishpeming, vi
hittiin Negauneessa pastori
! Herman Page toimien ja pas
tori I. M. Black avustaen. To
' distamassa olivat miss Connie
, Anderson sulhasen sisar ja
, Robert Turino. Häitä vietettiin
| St. Johns kirkossa. Istuimille
ohjaajina toimivat Arthur
Koskinen ja Arne Hill.
I Kv.
Ashtabula, Ohio
30 p. huhtikuuta oli sunnun
taikoulu kello 9 aam. Englan
ninkielinen jumalanpalvelus
klo 10, suomenkielinen kello
11, ja sitten siirryttiin monin
kerroin suuremmalla joukolla
Fairporttiin juhlille, jossa oli
60-vuosijuhla. Siellä saatiin
kuulla pastoreilta E. Penttisel
tä, V. Latvalalta, E. A. Heinol
ta ja G. A. Aholta saarnat.
Siellä tarjottiin vapaasti tai
vaallisia lahjoja, kultaa, val
keita vaatteita ja silmänvoi
detta runsaalla mitalla. Ketä,
kuulija, syytät, jollet ota vas
taan näitä aarteita? Voitko sa
noa kotiin palatessasi: Kiitos
Jumalalle tästä ihanasta juh
lasta ja kalliista evankeliumis
ta? En tahdo puhua enempi.
Jätän Fairportin kirjeenvaih
tajan tehtäväksi.
Maanantai-iltana kello 8
juhlat jatkuivat Ashtabulan
kirkossa. Pastori E. Penttinen
saarnasi suurelle kuulijakun
nalle aiheesta, kuinka ihminen
on verrattu saviastiaan. Fair
porttilaiset tulivat ja maksoi
vat velkansa heti. Kiitos teille!
Tulkaa toistekin. Pastori Pent
tisellä oli myös rouvansa mu
kana ja mrs Julia Heisson. Kii
tos teille tulostanne. Jälkeen
jumalanpalveluksen siirryttiin
alakertaan, johon oli järjestet
ty nenäliina-paartit mr ja mrs
K. F. Räisäselle. He matkusti
vat Suomeen 8 p. tätä kuuta.
Siellä he viipyvät 4-5 kuukaut
ta. Aluksi oli yhteislaulu, mrs
Delbert Cook säesti pianoa.
Rukoukseen johti past. E. A.
Heino; puhe ja laulua past. E.
Penttinen, runo, mrs John Hill
ja joitain sanoja pastori G. A.
Aholta. Tarjoilun olivat järjes
täneet mrs J. F. Talder, mrs
E Honkamäki, mrs Matilta Pa
sanen, mrs Jack Myllymäki,
mrs John Myllymäki, mrs
Emil Hakundy ja mrs Elmer
Lundi.
Tiistai-i ltana kokoontui
Priscilla kerhot kirkon alaker
taan. Pastori E. A. Heino johti
alkurukoukseen, jota seurasi
raamatuntutkis t e 1 u. Pianoa
soitti mrs J. F. Talder. Tarjoi
lusta huolehtivat miss Aina
Pasanen ja mrs Matilda Pasa
nen. Apulaisina toimivat mrs
Alma Lundi ja mrs Seth Lund
ström. Pöytä oli kaunistettuna
kevätkukilla. Mrs John Uit
to järjestää ensi kokouksen hä
nen kotiinsa, 725 Ohio Ave., 6
p. kesäkuuta, mrs Harland
Koski apulaisena. Muistetaan
tämä tilaisuus.
Priscilla-ke r h o t päättivät
laittaa ‘pot-luck’ illallisen tou
kokuun 18 p. Muistakaa tämä
tilaisuus. Se tulee olemaan kir
kon alakerrassa. Tikettien hin
nat 1 dollari aikuisilta ja 50
senttiä lapsilta. Torstai-iltana
oli hartaushetki, jossa saimme
ammentaa elävän virran läh
teestä ilman rahaa.
Pastorimme E. A. Heino ja
perhe ovat voineet hyvin,
vaikka on niin paljon sairaut
ta joka puolella. Mrs John
Herlevi on joutunut lentsun
otteihin. Toivomme pian pa
ranemista, että taas nähdään.
Armon turvin!
Kv.
New York Mills
Jeesuksen kuolo otti, Niin
tyystin synnit pois, Kuin syn
tiinlankeemusta, Ei koskaan
ollut ois. On puhdas ihmissu
ku, jok’ ainut syntinen, Jee
suksen ruumiin uhri, On ai
kaan saanut sen. Niin laulam
me tästä suuresta sovitustyös
tä, jonka Jumala rakkaudes
taan meitä syntisiä kohtaan on
tehnyt Pojassaan Jeesuksessa,
antaessaan hänet ristinkuole
maan, vaan voitollisesti ylös
nousemisellaan toi myös meil
le pääsön Isän luo taivaaseen,
että koska Kristus ylösnousi,
nousemme me myös, kun us
kolla omistamme sen itsellem
me. Tästä on kerrottu, laulettu
ja saarnattu useamman suun
kautta, että sydän ilosta kiittää
Jumalaa, kun näin meitä lam
paitaan ruokkii viheriällä nii
tyillään. Oman opettajamme
lisäksi ovat meille julistaneet
Herran sanaa pastori Heikki
nen, past. G. A. Aho, kirkko
kuntamme esimies ja past. R.
Aho, Elystä ja Toivo Miettinen
Dakotasta. Kiitos, veljet, että
käytte meitä täällä näin ter
vehtimässä rauhan sanomalla.
Tervetuloa vastakin.
On ollut paastonajan juma
lanpalvelus joka keskiviikko
ilta ja sitten pitkänperjantain
iltana suomenkielisillä ehtool
lis-jumalanpalvelus ja englan
ninkielinen pää siäisaamuna.
Sitten maanantai-iltana esitti
kuoro pääsiäis-konsertin, ja
Kristuksen kärsimys-tapahtu
mat näytettiin myös kuvilla.
Luettiin ja selostettiin puhein
ja lauluin. Se oli juhlallinen.
Yleisön pyynnöstä esitettiin
konsertti kaksi kertaa, koska
oli ankara lumimyrsky ensi
konsertti-iltana. Paljon on
kuoro ja johtaja saanut uhrata
voimiaan tämän konsertin
eteen, jonka niin loistavasti
esittivät.
Sitten oli uuden kirkkomme
kellarin avajaisjuhla ja niin
sanottu “Kitchen Shower”
(keittiön lahjoitus). Paljon sai
keittiömme lahjoja ja rahaa,
josta pyydämme sydämellises
ti kiittää kaikkia osanottajia.
Herra on teille palkitseva rak
kautenne. Mitä teette Jumalan
valtakunnan työn hyväksi, sen
teette Herralle. Samalla om
peluseuran naiset laittoivat
illallisen, joka onnistui yli toi
veitten. Herra on ollut kans
samme ja siunannut työmme,
josta suurin kiitos tulee Hä
nelle, joka voimia ja rakkaut
ta jakaa meille. Hän meistä on
huolenpitävä eteenkin päin.
Häneen aina luottaen ja yh
teisymmärryksellä työtä teh
den Herra antaa siunauksensa
työllemme.
Opettajamme puolisonsa ja
isänsä Jacob Esala ja John
Aho ovat menneet kirkkokun
nan asioille aina Oregoniin asti
viipyen siellä parisen viikkoa.
Ehkä tämän viikon lopulla
ovat jo takasin. Herra johta
koon heitä matkalla siellä ja
meitä täällä. Pastori Heikki
nen Sebekasta hoiti meidän
seurakuntaamme, kunnes oma
opettajamme saapui kotiin.
On sunnuntai ja tulimme
juuri kotiin kirkosta, jossa
saarnasi pastori Heikkinen Se
bekasta kello 9 aamulla. Kuu
lin myös, että Esalat ovat pääs
seet onnellisesti perille ja pi
täneet jo jumalanpalveluksia.
Radio Cab Cos.
4} TAXI
Fuhelin 1 /
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä
Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
' Tunnettu, luoteltava leipomoliike
Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIA
LEIVOSTUOTTEITA
HIRVELÄ STUDIO
r tV •" x Kokeneet valokuvaajat
x N y k y a J an välineet
x Ystävällinen palvelus
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetldatä kuin
hyvä valokuva.
HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN
Sairautta on runsaasti. Mr
ja mrs John Bardenin 2 lasta
joutui eilen samaan sairaalaan.
Poika Richard loukkasi sel
känsä auto-onnettomuudessa.
Ja samana iltana toimitettiin
hänen siskolle umpisuoli-leik
kaus. Molemmat nuoret ovat
korkeakoulussa. Ihmissilmällä
katsottuna on liikaa yhden
perheen kohdalle, vaan Her
ran tahto on toisin. Emme ym
märrä aina, miksi näin Herra
meitä kuljettaa. Mr Herman
Hiatala, vävyni vanha isä, on
myös pari päivää sitten viety
Wadenan sairaalaan kuumeen
vuoksi. Hänellä on jo ikää 88
vuotta. Herran tahto tapahtu
koon kaikkien näittenkin sai
raiden kohdalla. Me naiset kä
vimme katsomassa kristisisar
ta, mrs Oscar Pikkaraista,
kirkkomatkalla. Hän tyytyväi
senä vuoteessa makailee ja is
tuskelee odottaen Herran tah
don tapahtumista.
Harjoittelemme suomenkie
lellä kuorolauluja. Radiolähe
tyksen kautta voitte kuulla
sen, myös Duluthin aseman
kautta, joka on WREX, alkaen
toukokuun 26 päivä, joten
voitte kuulla omaa kaunista
suomen kieltä.
Huomautan, että olen myös
Auttajan asiamies. Voitte uu
distaa Auttaja-lehden tilauk
set kauttani. Myös on monen
laisia korttia suomen ja eng
lanninkielisiä. Siis kannatta
kaamme omaa kirkkokuntam
me painoa käyttämällä näitä
korttia ja muutakin kirjalli
suutta, jota sieltä on saatava
na. Vaikka en mitään muuta
lehteä voisi tilata, niin Auttaja
on lehteni! Toivoisin sydämes
täni tämän olevan kaikkien
kirkkokuntamme per heitten
tunnustuslauseen. Auttajasta
saamme lukea puhdasta ja loh
duttavaa sanaa.
Helmi.
Marquette, Mich.
Armon ja rauhan tervehdys
täältä ystävilleni Auttajan vä
lityksellä. Olen ollut täällä
tyttäreni ja vävyni luona. On
han täällä lapsiani kaksi ty
tärtä ja yksi poika. Tulin tän
ne pitkää talvea lopettamaan.
Eivät täälläkään kesälinnut
laula. Tuo Superiorin järvi on
kylmä.
Olen saanut olla täälläkin jo
kolme kertaa kirkossa. Se on
siunattu asia, että pääsee sa
nan kuuloon. Herran sana on
sielun ravinto. Sitä tulisi ah
kerasti käyttää.
< — Maria Rantanen.
NO. 19

xml | txt