OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, June 15, 1950, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1950-06-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 4

SIVU 4
AUTTAJA
Ilmestyy Joka torstai IRONWOODIBBA, MICH.
roimitta ja J. E. NOPOLA Liikkeenhoitaja
Puhelin: tolmlirfoon 80 toimittajan kotiin IHO-B
TILAUSHINNAT;
Yhdysvaltoihin Ja Canadaam
«oko vuoden —— li.M
Puolen vuoden ——
Neljän kuukauden —————•!•••
AUTTAJA Finnish weekly newepaper. Published e*om
Thursday by The Finnish - American Bvangellcal Lutheraa
National Church, at Ironwood, Michigan.
9UBBCRIPTION RATES: In the United States and Canada:
Per year. 82.60; slz months, 81.60; four months. 11.00
Advertlalng rates on applicatlon.
(Gntered as Second Class Mali Matter January 17. 1800, at the
Post Office at Ironwood, Michigan, under the Act of Congress
of Mnrch 3, 1879. Accepted for mallin* at speclal rata of
oost.age provided for in Section 1108 Act of Octover 8, 1817.
euthorlzed July 19, 1918.
Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuoronaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Lampela, E. P kesäk. 18 p.
Latvala, V kesäk. 25 p.
Miettinen, T heinäk. 2 p.
Nopola, J. E heinäk. 16 p.
Penttinen, E heinäk. 23 p.
Sippola, J. Wm heinäk. 30 p.
Westerback, M. N elok. 6 p.
Wiskari, M elok. 13 p.
Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaan lehteen.
Lehden lukijat odottavat kirjoituksia kirkkokun
nan papeilta.
KIRKKOVUODEN KOLMANNEN VUOSIK. TEKSTIT.
1 T Teemu
2 P Venla
3 L Orvokki
Koi. 1:16-23; Matt. 28:18-20 “
4 S P. Kolminaisuud. p.
'5 M Sulevi
6 T Kustaa
7 K Roope
8 T Salomo
9 P Ensio, Ensi
10 L Seppo
1 Tim. 6:6-12; Matt. 16:24-27
11 S 1 sunn. Kolm. p.
12 M Esko
13 T Raili
14 K Uuras
15 T Vieno
16 P Salama
KIRKOLLISKOKOUS ON KYNNYKSELLÄ
Kirkkokunnan vuosikokouksen aika on taaskin
ovella. Tämä onkin jo 52. Kansalliskirkon vuosiko
kous, ja pidetään se tänä vuonna Sebekassa, Minn.
Sinne ovat edustajat ja vieraat tervetulleita.
Ensimmäinen kokous on pappien kokous ensi
viikon perjantaina. On syytä uskoa, että jokseenkin
jokainen kirkkokunnan pappi osallistuu tähän ko
koukseen. Onhan mitä tärkeintä, että kirkkokun
nan papit saapuvat edes yhdeksi päiväksi vuodesta
omaan kokoukseensa neuvottelemaan asioista, jot
ka läheisesti koskevat heidän työtään. Se on todettu
asia, että yhteinen kokous antaa uutta uskoa ja roh
keutta ja vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnet
ta. Sentähden kehoitammekin pappeja järjestä
mään asiansa siten, että voivat olla jo perjantai
aamuna Sebekassa.
Lauantaiksi on järjestetty Lutherliittojen,
Naistenliittojen ja Miestenliittojen kokoukset.
Näissä kokouksissa kirkkokunnan nuori väki, mie
het ja naiset saavat yhdessä neuvotella asioista,
jotka erikoisemmin kuuluvat heidän työsarallensa
kirkkokunnassamme. Heidän toimintansa onkin
tuottanut suuria siunauksia kirkkokuntamme työl
le. Toivomme näihin kokouksiin osallistuvan suuret
joukot kirkkokuntamme väkeä.
Pyhäksi on järjestetty evankeliumijuhlat, jois
sa saarnataan runsaasti evankeliumin sanaa ristiin
naulitusta Kristuksesta. Nämä kirkolliskokouksen
yhteydessä pidetyt evankeliumijuhlat ovat sellai
sia, että niihin kirkkokunnan väki mielellään osal
listuu, sillä niissä tuntee olevansa elämän veden
lähteillä. Varmaankin ovat joka vuosi aivan sadat
saaneet virvoitusta ja uskollensa vahvistusta näillä
kirkolliskokouksen evankeliumijuhlilla. Tulkaa siis
suurin joukoin 25. päivänä pidettäville suurille
evankeliumi j uhlille.
Pyhäiltana, kesäk. 25 p., on juhlallinen hetki
Sebekan kirkossa, kun pyhään saamavirkaan vihi
tään kandidaatti Jonathan Aho, tri ja mrs G. A.
Ahon poika. Varmaankin vanhemmat siinä tilai
suudessa kiittävät sydämestään seurakunnan Her
raa, joka on kutsunut jo toisen heidän pojistaa Ju
malan evankeliumin julistajaksi. Ja kolmas poika
on vielä seminaarissa vilmistumassa samaan teh
tävään. Tässä pyhäillan tilaisuudessa taaskin
saamme aivan silmin nähtävällä tavalla katsella
seminaarin suurta ja kallista työtä. Varmaankin
kaikin toivomme, että papiksi vihittäviä olisi mon
ta, mutta tänä vuonna ei kuitenkaan niin ole. On
kuitenkin rohkaisevaa ajatella, että tulevina vuo
sina saamme vihkiä monia nuoria miehiä evanke-
17 L Urho
2 Piet. 1:1-11; Luuk. 9:51-62
18 S 2 sunn. Kolm. p.
19 M Siiri
20 T Into
21 K Ahti
22 T Kielo
23 P Aatto, Aatu
Äpt. 13:16-25; Mark. 6:14-29
24 L Johannes Kasi, p.
Ef. 2:1-10; Matt. 9:9-13
25 S 3 sunn. Kolm. p.
26 M Rauno
27 T Elvi
28 K Leo
29 T Pietari, Paavali
30 P Päiviö, Päivikki
Uumin julistajiksi, sillä seminaarissa on viime
vuonna ollut 18 oppilasta, ja ensi syksynä ehkä on
vieläkin enemmän.
Sitten maanantaina ja tiistaina pidetään varsi
nainen kirkolliskokous. Siellä taaskin saamme
kuulla, miten olemme kirkkokuntamme taloutta
hoitaneet. Varmaankin on meidän jokaisen mones
sa kohdassa tunnustettava itsemme velttouden syn
tiin syypäiksi, mutta saamme kuitenkin taaskin to
deta, että Herra on ollut kanssamme ja vahvalla kä
dellään tukenut työtänsä meidänkin keskuudes
samme.
Kirkolliskokous on juhla, johon halulla osal
listumme. Siellä tunnemme itsemme Jumalan kan
san jäseniksi, joilla on jo täällä maan päällä ian
kaikkisen elämän lupaus, ja joille on annettu tai
vaan valtakunnan avaimet.
Rukoilemme kolmiyhteisen Jumalan siunausta
kokouksellemme.
a
LOMA PAINOLIIKKEESSÄ
Tänä vuonna olemme järjestäneet täällä pai
nossa asiat siten, että kaikin menemme lomalle
samalla viikolla ja siis panemme painon kiinni
viikon ajaksi. Paino pannaan kiinni ensi viikon per
janta-iltana, kesäk. 23 p., ja avataan taas heinäkuun
5. päivänä Fourth of July juhlan jälkeen. Pidämme
tätä parhaimpana järjestelynä sentähden, että jos
yksi ja kaksi on kerrallaan lomalla, niin töitten suo
rittaminen on vaikeaa ja hidasta.
Auttaja ilmestyy ensi viikolla, 22 p., täysiko
koisena, mutta sitten kesäk. 29 päivän ja heinäkuun
6. päivän numerot ovat vain puolikokoisia. Lehti
kuitenkin ilmestyy lomaviikollakin, sillä valmis
tamme sen ennen loman alkamista ja postitamme
sen määräpäivänään kesäkuun viimeiselläkin vii
kolla. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla lehti myö
hästyy päivän pari.
Kuten lukijat käsittävätkin, täällä painossa on
jokainen työmies sidottu paikalleen joka päivä vii
kosta aina aamusta iltaan asti. Vain yhden viikon
loma annetaan työläisille. Tällä kertaa saamme
heille vähän paremman loman, kun liitämme hei
näkuun kolmannenkin päivän tähän lomaan. Sen
päivän tunnit olemmekin jo täyttäneet, sillä olim
me työssä koko päivän hautainkukituspäivänä.
Tämä 10 päivää kestävä tauko varmaankin an
taa meille kaikille täällä painossa uutta virkeyttä.
Uskomme siis, että tämä lomakin palvelee, yhteistä
työtämme, kun saamme koota uusia voimia uutta
työvuotta varten.
Taloudellisesti on painoliike mitä parhaimmas
sa kunnossa. Velkaa ei painolla ole ja varoja on
enemmän kuin on ollut milloinkaan ennen. Tämä
ei kuitenkaan ole kokonaan meidän ansiotamme
täällä painossa, niinkuin tulette kuulemaan tiliker
tomuksesta vuosikokoukselle.
PIKKU-AUTTAJA KIRKOLLISKOKOUSEEN
Juuri par’aikaa täällä painossa mietimme, mitä
olisi otettava mukaansa kirkolliskokoukseen hen
kilötarpeitten lisäksi, nim. pikku-Auttajaan. Sinne
tietysti varustamme kirjoja ja monia sopivia muis
toesineitä, kuten on ollut kirkolliskokouksissa jo
monta vuotta. Ja tietysti asetamme pikku-Auttajan
sellaiseen paikkaan kirkolliskokouksessa, että sen
jokainen huomaa. Pikku-Auttajassa siis tavataan
j uhannuspäivänä!
MITEN KRISTITTYÄ LOHDUTETAAN LAPSEN
KUOLLESSA
Lutherin hyvän ystävän ja työtoverin tohtori
Justus Joonaksen perheessä oli pieni lapsi kuollut
ja nyt Luther sen johdosta kirjoittaa seuraavan kir
jeen, joka sopii muillekin murheellisille lohdutuk
seksi. Siinä osoitetaan, miten kristitty tällaista ris
tiä kantaa ja miten sellaista lohdutetaan.
Suokoon Herramme Kristus sinulle, rakas ys
täväni Joonas, armoa ja rauhaa Pyhässä Hengessä
sitä rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylem
pänä.
Minä olen huono ja vähemmänsopiva lohdutta
ja. Ja se johtuu siitä, että minullakaan ei ole run
saasti kevätajatuksia eikä kukkarikkaita sydämen
liikuntoja, vaikka mielelläni niitä omistaisin ja ne
olisivat sinulle tarpeellisia. Minua usein myös ku
luttaa tuuli ja kuumuus, niin että olen aivan kuin
tämä meidän kuiva ja sadetta janoava seutumme.
Mutta pidä sinä huolta siitä, että sinä olisit
vahva Kristuksesa, jolla on oikeat teot ja taito ja
jonka omaa on koko valtakunta, niin että keskellä
meidän heikkouttamme olisi voimaa ja voittoa
Jumalattomat ovat iloisia, varmoja ja syytä
vät itsestään uhkauksia ja tavoittelevat verenvuo
datusta. Meidän täytyy sensijaan kärsiä ja olla
murheellisia. Tämä kaikki täytyy näin tapahtua, et
tä meidänkin ruumiissamme Raamattu täytettäi
siin. Jos ei niin kävisi, niin ei olisi meidän hyvä olla,
mutta kun kohdallamme Raamattu täytetään, sil
loin me elämme. Etkä sinä yksin kärsi, vaan sinulla
on ympärilläsi muitakin, jotka samojen kärsimys
ten painon alla miltei menehtymäisillään huokaa
vat. Meitä pidetään teuraslampaina, Rm. 8:36. “Täs
sä onlf.in pelkkää kärsimistä toinen murhe seuraa
toista”. Tämä johtuu siitä, että hän, joka meitä vi
haa ja vainoo, ei väsy eikä makaa.
Mutta tämän ohella on sinulla monta ja ylen
suurta lahjaa yhden koetuksen vastapainona, jos
sinä vain sitä huomaat. Niistä yksi on tämä, josta
Raamattu kiittäen sanoo, että se on hyvin suuri lah
ja: “Eikä mikään ole kalliimpaa kuin kunniallinen
vaimo”, Siirak. 26:19, ja “Kuka löysi kunnon vai
mon, sen arvo on helmiä paljon kalliimpi” jne., Sa
nani. 31:10. Ja onhan niin, ettet sinä tahdo rikkäan
miehen tavalla elää pelkästään ilossa, Lk. 16:19,
etkä varmaankaan tahdo myöskään olla sellainen,
AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 15 P. 1950
joka ei ainoassakaan kohdassa olisi Kristuksen vel
jien kaltainen, jotka monen ahdistuksen kautta vä
kivallalla tempaavat itselleen Jumalan valtakun
nan, Ap.t. 14:22, Mt. 11:12, (Lk. 16:16).
Sentähden toivon, että sinä ymmärtäväisesti
kantaisit tätä Isän kuritusta. Sillä on ilon aikoja,
mutta myös murheen aikoja. Ilon aikoja otamme
mielellämme vastaan, mutta murheen aikojakaan
ei saa paeta. Herra Jeesus, joka on ottanut poikasi
luokseen ja joka hänestä pitää parempaa huolta
kuin itse voisit, lohduttakoon ja vahvistakoon si
nua. Amen.
Kohurgin linnasta toukokuun 19 p:nä 1530.
Martti Luther.
TUNNEMMEKO VIKAMME?
Jatk. ed. n: roon.
Korvavikoja.
1. Kuurous. On sellaisia, jotka ovat hengellises
sä suhteessa umpikuuroja. Vaikka Jumala aivan
huutaa heille ja varoittaa heitä onnettomuudesta,
jota kohti he ovat kulkemassa, he eivät näytä sitä
kuulevan, sillä he eivät tahdo kuulla. On myöskin
sellaisia, jotka kuulevat “työläästi”, kuten Jesaja
sanoo. Jeesuksen ajan juutalaiset olivat sellaisia.
Matt. 13:15. Sama vika vaivaa nykyisenkin ajan
ihmisiä. Vähän on tätä Samuelin mieltä: “Puhu,
palvelijasi kuulee.”
2. Kovakorvaisuus. Pari esimerkkiä. Eräässä
Jeesuksen vertauksessa isä sanoi pojalleen: “Poi
kani, mene tänään tekemään työtä viinitarhaani.”
Poika ensin vastasi: “En tahdo”. Kun Israel kerran
joutui sotaan amalekilaisia vastaan, Saul sai Her
ralta selvät määräykset siitä, miten hänen oli me
neteltävä. Hän teki kuitenkin oman mielensä mu
kaan ja sai siitä rangaistuksen. Miten me suhtau
dumme Jumalan meille antamiin käskyihin? Kuu
lemmeko niitä? Noudatammeko niitä? On aina
viisainta tehdä Herran tahdon mukaan.
3. Korvasyyhy. Sellaistakin on. Paavali puhuu
siitä 2. Tim. 4. luvussa. Hän sanoo siitä näin: “Sillä
on tuleva aika, jolloin eivät kärsi tervettä oppia,
vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä
haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa
pois totuudesta ja kääntyvät taruihin”. Maailmassa
on paljon epäraitista ja hurmahenkistä kristilli
syyttä. Terve, raikas ja selvä Jumalan sanan oppi
ei miellytä kaikkia. Jokaisen kristityn on syytä olla
varuillaan, jottei hän lankeaisi totuudesta. Kun
tällainen lankeamisen vaara on olemassa, seura
kunnissa on koetettava torjua sitä. Siitä, miten se
tapahtuu, Paavali antoi Timoteukselle seuraavan
hyvän neuvon: “Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla
ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita,
kaikella pitkämielisyydellä ja aina opettaen.” Paa
vali oikein vannotti Timoteusta tekemään näin.
Emme voi liikaa korostaa opetustyön tärkeyttä
kristillisessä seurakunnassa. Kun se tarkasti pitäy
tyy Jumalan sanaan, se varmasti kantaa hedelmää,
on kuin raikas tuuli puhaltaisi seurakunnassa, kun
opitaan ymmärtämään, mitä Jumala sanoo sanas
saan eri asioista. Tällainen tuuli ei kuoleta, vaan
virkistää ja synnyttää elämää. Kun se jatkuvasti
“suhisee” korvissa, se samalla myöskin varjelee
korvasyyhystä.
Kielen vikoja.
1. Kiroileva kieli. Sellainen on varsinkin monil
la miehillä. Ihmisellä, joka kiroilee, on varmasti
jumalaton sydän. Kristitty ei kerta kaikkiaan voi
käyttää kirosanoja. Monet ovat niin taitavia kiroi
lemaan, että heidän käyttämänsä voimasanat ovat
aivan kuin pilkkuja ja pisteitä muiden sanojen lo
massa.
2. Siunaileva kieli. Sellainen kieli liikkuu luke
mattomien suussa. Se käyttää turhaan Herran ni
meä. Monet kristitytkään eivät ole vapaat tästä
viasta. Siitä voi päästä, kun ensin käsittää, että se
on synti, ja kun sitten taistelee sitä vastaan.
3. Valhetteleva kieli. On ihmisiä, jotka pääste
levät valheita aivan silmiään räpäyttämättä. Vie
läpä he osaavat keksiä niitä niin taitavasti, että al
kavat itsekin uskoa niitä tosiksi. Ehkä me emme ole
sellaisia, mutta sittenkin on meidän kohdallamme
tarkistamisen varaa. Miten on hätävalheiden laita
elämässämme?
4. Makea kieli. Jos joku on sinulle sanoissaan
kohtuuttoman ystävällinen, sinun on syytä varoa
häntä, sillä hän voi olla takana aivan toista kuin
edessä.
5. Pahaa puhuva kieli. Lukekaamme kahdeksas
käsky. Lukekaamme myöskin, miten Luther selit
tää sitä. Jos et miusta ulkoa, etsi käsiisä Vähä Kat
kismus. Varmaankin tunnemme, että meillä jokai
sella on syytä katumukseen ja parannukseen tä
mänkin käskyn edessä.
E. Penttinen.
LUTHERIN LAUSELMA:
“Me olemme kaikki taistelussa ja sodassa.
Evankeliumi on sotalippumme, Kristus on sotapääl
likkömme. Hänen alaisinaan on meidän hyvä sotia
ja me saavutamme myös voiton hänen jumalallisen
sanansa kautta.”
"Nämä ovat kirjoi
tetut, jotta uskoisit
te, että Jeesus on
Kristus, Jumalan
Poika, ja jotta teillä
uskon kautta olisi
elämä hänen nimes
sään." Joh. 20:31.
KUTSU EVANKELISLUTERILAISEN KAN
SALLISKIRKKOKUNNAN 52. VUOSI
KOKOUKSEEN.
Evankelis-luterilaisen Kansalliskirkkokunnan
johtokunta täten kutsuu kirkkokunnan seurakun
tien valitsemia edustajia ja kirkkokunnan pappeja
kirkkokunnan 52. vuosikokoukseen, joka pidetään
Sebekassa, Minn., kesäk. 26. ja 27. pp. 1950. Kokous
alotetaan ensimmäisen kokouspäivän aamuna klo
9 Sebekan Grace Lutheran kirkossa.
Kokouksen ohjelma on pääpiirteissään seuraa
va:
1. Koska kirkolliskokouksen avajaisjumalanpal
velus pidetään edellisenä päivänä, varsinainen
kokouspäivä alotetaan lyhyellä aamuhartaus
hetkellä.
2. Edustajien nimet luetaan, ja valitaan puheen
vuorojen merkitsijä.
3. Valitaan tarpeelliset tilintarkastajat ja komi
teat.
4. Luetaan tervehdykset kirkolliskokoukselle, esi
tetään kirkolliskokouksen vieraat ja kuullaan
heidän tervehdyksensä.
5. Kirkkokunnan esimies esittää vuosikertomuk
sensa kirkkokunnan työstä kuluneen toiminta
vuoden aikana.
6. Luetaan kirkkokunnan, tilit, kuullaan tilintar
kastajien lausunto tileistä ja valitaan kirkko
kunnan rahastonhoitaja yhdeksi vuodeksi. Ny
kyinen on mr John Hautanen.
7. Valitaan kirkkokunnan ensimmäinen varaesi
mies neljäksi vuodeksi. Nykyinen on past. E.
A. Heino.
8. Kirkollis johtokunta esittää yleistä kirkkokun
nan työtä koskevat päätöksensä kirkollisko
kouksen vahvistettavaksi. Keskustellaan ja
päätetään kirkollisjohtokunnan kokousten pöy
täkirjoissa ilmenevistä asioista.
9. Kuullaan vuosikertomus seminaarin työstä,
keskustellaan ja päätetään seminaaria koske
vista kysymyksistä.
10. Kuullaan vuosikertomus Akatemiasta, keskus
tellaan ja päätetään akatemiaa koskevista ky
symyksistä.
11. Pappien eläkerahastonhoitaja tekee selkoa ke
rääntyneistä varoista sekä eläkerahastoa kos
kevista asioista.
12. Esitetään kirjapainoliikkeen vuosikertomus ja
tilit. Päätetään painoliikettä koskevista asiois
ta ja keskustellaan kirkkokunnan painotuot
teista.
13. Kotilähetysjohtokunta selostaa koti lähetystyö
tä ja valitaan kotilähety s johtokunnan jäsenet.
Nykyiset ovat past. R. J. L. Aho, past. H. P. Esa
la ja mrs John Aho.
14. Kuullaan selostus ulkolähetystyöstä ja pääte
tään ulkolähetystä koskevista kysymyksistä.
15. Kuullaan rakennuskassan komitean raportti.
Keskustellaan ja päätetään rakennuskassan ko
mitean esittämistä ehdotuksista.
16. Keskustellaan ja päätetään kirkkokunnan
juhlajulkaisuista ja valitaan niiden toimittajat.
Valitaan vuosikirjan toimittaja.
17. Keskustellaan ja päätetään pyhäkoulutyöstä, ja
päätetään Children’s Friend lehden julkaisemi
sesta.
18. Kuullaan Stewardship komitean vuosikerto
mus ja tulevan tilivuoden tulo- ja menoarvion
esitykset. Keskustellaan raportin johdosta ja
määrätään tulo- ja menoarvio uudelle tilivuo
delle. Valitaan Stewardship komitea, jossa ny
kyiset jäsenet ovat past. R. W. Heikkinen, past.
E. P. Penttinen ja past. H. P. Esala.
19. Päätetään valtakirjoissa ja pappien kokouksis
sa tehdyistä uusista esityksistä kirkollisko
koukselle, samoin Kansallisveljeysliiton, Nais
tenliiton ja Kansallis-Lutherliiton tekemistä
esityksistä.
20. Päätetään seuraavan kirkolliskokouksen pai
kasta.
21. Kokous lopetetaan.
Jokainen Kansalliskirkkokuntaan kuuluva
seurakunta on oikeutettu lähettämään kirkollisko
koukseen yhden edustajan jokaista sataa kastettua
jäsentä kohti. Seurakunnat, joissa ei ole sataa jä
sentä, ovat kuitenkin oikeutetut lähettämään yh
den edustajan.
Jokainen seurakunta lähettäköön edustajainsa
valtakirjat kirkkokunnan sihteerille kesäk. 20. päi
vään mennessä osotteella: R. W. Heikkinen, Box 93,
Sebeka, Minn. Samoin lähettäkööt valtakirjansa
nekin seurakunnat, joilla ei ole valittua edustajaa.
Kirkkokurlhan pappien kokous pidetään New
York Millsissä, Minn., kesäk. 23 p. klo 9 ap. Muut
kokoukset ovat Sebekassa seuraavasti: Lauantai
na, 24 p., pidetään Kansallis-Lutherliiton vuosiko
kous alkaen jumalanpalveluksella klo 9 ap.; Kan
sallis-veljeysliton ja vuosikokoukset
alkavat lauantaina klo 10:30 ap., ja jatkuvat ilta
päivällä. Lauantaina on Kansallis-veijeysliiton ja
-naistenliiton yhteinen kokous, jossa luetaan esi
telmä kristillisestä taloudenhoidosta (past. J. Wm
Sippola). Illalla klo 8 sama esitelmä luetaan eng
lanninkielisen hartaushetken yhteydessä. Pyhänä,
kesäk. 25 p., pidetään kirkolliskokouksen avajais
jumalanpalvelukset, suomenkielellä klo 9:30 ap.,
ja englanninkielellä klo 10:45 ap. Evankeliumi
juhla ja konsertti pidetään iltapäivällä, ja sunnun
tai-iltana on pappiskanditaatin, Jonathan Ahon,
vihkimys pyhään saamavirkaan. Iltahartaudet pi
detään joka ilta alkaen perjantai-iltana sekä suo
men- että englanninkielellä.
G. A. Aho, esimies,
R. W. Heikkinen, sihteeri.
NO. 24

xml | txt