OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, June 29, 1950, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1950-06-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 4

SIVU 4
Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoitat 324 S. Suifolk St Puhelin 30
IRON BELT:
Rippillepäästö kirkossa sun
nuntaina, heinäk. 9 p., klo 10
aamulla.
BESSEMER:
Viikkoillan hartaus ja tarjoi
lu kirkossa ensi viikon torstai
iltana alkaen klo 7:30.
Heinäkuun toinen päivä ei
ole jumalanpalvelusta.
WAKEFIELD:
Ensi pyhänä ja heinäkuun
toisena sunnuntaina ei ole ju
malanpalvelusta.
Viikkoillan hartaushetkeä ei
ole heinäkuun 5. päivän iltana.
NORTH YORK:
Lutherliiton kokous pide
tään perjantaina, kesäk. 30 p.
mrs Sofia Uiton kodissa.
J. E. Nopola.
VUOKRATTAVANA
kolme huonetta (rooms). Tie
dustelkaa os:
233 E. Pine St.
Ironwood. Michigan
6—8.15.22
Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
f
Tunnettu, luotettava leipomoliike
Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄÄ JA KAIKKIA
LEI V OSTU OTTEITA
IRONWOOD 5535?
STANDARD REMt.DIES''
Pharmacy Blll#
TOTCET ARTKJLEB 31
Dupont Kärpäsruisketta Karjalle Tehokasta ja
Käytännöllistä
DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kalkista eläimistä.
KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 75c.
Meillä on suomalaisia palvelijoita.
Burns Chevrolet Co s.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.
mMHL f
MYYNTI—PALVELUS
BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa Ja asettamisessa.
Runkojen korjausta Ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.
Pollari Food Shop
428 McLcod Avenue ' Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.
OMA / LEIPOMO
jossa valmistefaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaisia ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Liikkersämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki i uokatavaraostoksenne yhdestä puodista.
S lomalaiset kauppapalvelijat
• OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
Ironwoodin Kansallis
seurakunnan uutisia
Sunnuntaina, heinäkuun 2
p., on suomenkielinen juma
lanpalvelus klo 10 aamupäiväl
lä. Heti aamu-jumalanpalve
luksen jälkeen on kuoron ja
vanhemman Lutherliiton “pik
nikki” Pine-järvellä. Lopulli
nen järjestely tehdään Sionin
ompeluseuran kokouksessa ke
säkuun 29 p.
Englanninkielinen jumalan
palvelus klo 10 sunnuntaina,
heinäkuun 9 p.
Seurakunta juhla sunnuntai
na, heinäkuun 9 p., Ervvinkylän
koululla illalla kello 7:30. Oh
jelman ja kestityksen varusta
vat: mrs Lempi Uitto, mrs
Emil Korpela, mrs Arvo Nie
mi, mrs Eli Antila, mrs Wal
ter Mäki ja mrs Earl Mattson.
• Paikallisesti omistettu, ainoa suo
malainen vaatetusliike Ironvrood
issa
• Tavaran laatu mitä parhain
• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi
maamme miesten pukuja, paitoja, hat
tuja y.m. miesten vaatetarpelta.
HALULLA TULETTE
TOISTEKIN!
MEN'S WEAR INC.
I
Suffolk Street
IRONWOOD, MICHIGAN ,
, (Alku siv. 3)
Hänen tanakka, voimakas
vartalonsa oli kovasti laihtu
nut ja kasvot olivat keltaisen
kalpeat. Nyt hänen poskillaan
kuitenkin oli punertavia läik
kiä. Ne oli aiheuttanut tuskal
linen tutkiminen ja mielenlii
kutuksen hillintä hetkenä, jol
loin kuoleman aavistus oli
muuttunut varmuudeksi.
Voit olla iloinen, että se
on siinä, missä se on. Siihen ei
luultavasti tule ankaria tuskia.
Se voi asettua paljon pahem
piin paikkoihin, virkkoi tohto
ri.
Siitä minä olen sanomat
toman kiitollinen. Minä olen
raukkamainen mitä tuskiin tu
lee, sanoi Ols.
Kukapa ei olisi, vastasi
tohtori ja niisti nenäänsä ää
nekkäästi.
Hänen mielensä oli liikutet
tu ja hermostunut. Tutkimisen
tulos koski häneen melkein
enemmän kuin potilaaseen.
Viimeksimainitulla oli ollut ai
kaa tottua tähän ajatukseen,
tohtorille asia oli uusi.
Sinun vaimosi tulee saada
tietää tämä, virkkoi tohtori
hiukan tuikealla äänellä.
Radio Cab Cos.
0
Jä. mmm TAXI
Fuhelin I £
AUTOMME JOHDEKAAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivillä
Cfleyod HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat
x Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
Ei ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkistä kuin
hyvä valokuva.
HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN
National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos
IRONWOOD, MICHIGAN
★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJa
★ VEKSELIT ILE JA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA
m&g KETOLAN
Huonekaluliike ja
hautaustoimisto
Lisämaksua ei oie, hautauksille 50 mailin
- nisällä
\
Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer St
IRONWOuu, MICHIGAN
o\. l-UR ITY
jThe Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa
IRONWOOD MICHIGAN
Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa L9l,
SUORA KOHTELU AINA
AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 29 P. 1950
Sillä ei ole kiirettä.
t Et kaiketi tarkoita, että
hänen tulee saada tietää vasta
kun on liian myöhäistä?
Ei vielä kohtakaan ole
liian myöhäistä.
Ei kestä kovin kauan,
virkkoi tohtori ja hänen äänen
sä tuntui samealta. Hänen
tulee saada tietää se nyt. Hä
nen olisi pitänyt olla viime ke
sänä kotona.
Hän olisi muuten ollutkin,
mutta tahtoi olla vanhan äitin
sä luona, joka on heikko.
Hänen äitinsä terveyden
tila ei ole näin huono, ja se hä
nen pitäisi saada tietää, muri
si tohtori. .
Hän saa sen kyllä tietää
ajoissa, lupasi Ols torjuvalla
äänellä.
Heidän puheenaiheensa kiu
sasi nähtävästi Olsai, ja toh
tori jätti sen, vaikkakin vas-
' ED OIE
Kuorma* ja pakasi ajuri
217 S. Curry-Street
Puhelin 411
IRONWOOD, MICH.
tahakoisesti. Hän mietti, jättäi
sikö asian oman onnensa no
jaan vai ilmoittaisiko Helvig
rouvalle ystävänsä tietämättä.
Hän ajatteli ,että jos on, kuten
Helvigillä, monen vuoden lai
minlyönnit korjattavana, niin
ei tunnu hyvältä saada liian
vähän aikaa siihen. Mutta Ols
Erik ei näyttänyt haluavan
häntä kotiin. Ehkäpä suhde
puolisoiden välillä oli sellai
nen, että hän mieluummin tah
toi olla yksin niin kauan kuin
mahdollista, kuin että vaimo
tuli kotiin, mietti tohtori. Jos
niin oli laita, antoi tohtori Hel
vig-rouvan mieluummin surra
käytöstään loppu-osan elämäs
tään, kuin häiritä ystävänsä
rauhaa. Hän päätti siis' olla
puuttumatta asiaan.
(Jatk.)
Koolaappa nyt! ! ! ! ! 1
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.
Moottori ja jeneraattori
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrickson
aseman hoitaja
Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu
luvaa palvelusta.
SHELL TUOTTEITA
HALUTAAN
Kovanpuun
Laatikko pulttia
(Box Bolts)
6 tuuman ja suurempia
8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä
M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.
/ Metsäpalot ovat jokseenkin poik
/ Vfyfk keuksetta huolimattomuudesta
johtuneita. Parhaimmatkaan tu
!r/' S lipalojen estämisyarustukset ei
-1 {JK* L ' voi estää huolimattomuuden
> 'S* tuhoja metsäpalojen kautta.
—Pitäkää "punakukko”
pois metsistä!
AHONEN LUMBER (0.
t \ IRONVVOOD, MICH.
Otto Hmnö
SPEED uMIT
DECIDED TO CHE AT...
THEN A MD DASHFD OUT
INTO THE STREET f |gg
'l 19S0 by Automobile Insurors’ Sofcty Association
k
MARKO
CEMENT PRODUCTS
FACE BRICK, SEMENTTI
JA CINDER BLOKIN
VALMISTAJA
Lake Rd. Puh. 1882-W
IRONWOOD, MICH.
Erikoishinnat kaikille blo
keille, jos saamme ne tuoda
ennen teitten rikkoa. Kir
joittakaa tänään hintoja.
Pearce Hardware
Ijpallpl & Furniture Cos.
Puhelin 314
Vastap. Lake Superior District Power Cos.
ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja
RAUTATAVARAA HUONEKALUJA
KAIKESTA , 0
‘ NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA
MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat
Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta värien
*
OWN THE F WEST!
HOLMES S EDWARDS
(m Fadml Tm) *
Spriit CarJt •
Ali palterns made in U.S.A.
Prices are still down on the silvcr
plate diat stays lovelier longcrl
Range . .
.. Jewelers
Seamen Building
IRONWOOD,
MICH.
NO. 26

xml | txt