OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, October 19, 1950, Image 8

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1950-10-19/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 8

SIVU 8
Gogebic alueen uutisia
Aulia Jan osoita: 324 S. Suffolk SL Puhatin 30
TORSTAINA vanhempi om
peluseura pitää kokouksensa
kirkossa kello 7:30. Ohjelman
yhteydessä on myöskin saarna.
Kestityksestä.huolehtivat mrs
John Hautanen, mrs. Hilma
Liimakka, mrs Ed Saline, mrs
Maria Suliin ja mrs Matt Ki
tula.
PERJANTAINA seurakun
nan johtokunta kokoontuu klo
7:30 HL
LAUANTAINA rippikoulu
luokka kokoontuu ensi kertaa
kello 10:neltä kirkonsalissa.
Kehoitamme nuoria, jotka ai
kovat päästä ripille ensi ke
vännä saapumaan heti ensi ko
koukseen.
SUNNUNTAINA sunnun
taikoulu kello 9:20 ja englk.
hartaushetki kello 10:45; suo
menk. jumalanpalvelus kello
7:30 illalla. Käykäämme ahke
rasti sanankuulossa.
PYHÄKOULU E R W I N
Townshipin koulussa klo 9 ap.
alkaen ensi pyhänä. Entisiä
opettajia kehoitetaan saapu
maan opettajiksi. Kaikki lap
set tervetulleita.
MAANANTAINA Jr. Lut
herliitto kokoontuu kirkossa
klo 7:30. Tuokaa mukananne
lokakuun Lutheran Voice leh
ti.
TIISTAINA kuoro harjoitte
lee kello 7:30.
KESKIVIIKKONA Mon
trealin naistenliitto kokoontuu
Ironvvood S!!
STANDARD REM!
Pharmacy S
tctEetarticixs 3
Dupont Kärpäsruiskeita Karjalle Tehokasta j<t
Käytännöllistä
DIOLICE tappaa tXit kanoista, lehmistä Ja kaikista eläimistä.
KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 76c.
Meillä on suomalaisia palvelijoita.
Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.
—PALVELUS
BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa Ja asettamisessa.
Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.
Pollari Food Shop
428 McLood Avenue Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO
Jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Liikkeitämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.
/ S lomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
kello 7:30 Emil Leinon kodissa.
Pastori pitää saarnan ja on
muutakin ohjelmaa. Mrs Lei
noa avustaa tarjoilussa mrs
Gust Luoma ja mrs Anselm
Hendrickson.
TORSTAINA, (26 p.) Zion
ompeluseura kokoontuu kir
kossa kello 7:30. Ohjelman yh
teydessä on saarna pastorilta.
Kestityksen valmistavat mrs
J. Hirvi, mrs Mayme Carlson,
mrs Carl Baron ja mrs Warren
Pedersen.
KORIKAHVIAISET pide
tään John Luoman kodissa Er
win Townshipissa perjantaina,
tk. 27 p., kello 7:30 illalla. Pas
tori saarnaa. Tervetuloa!
VIHITTY! Pyhään avioliit
toon vihittiin pappilassa viime
lauantaina George Butson ja
Marilyn Aspinwall, molemmat
Ironwoodista. Todistajina oli
vat Betty Jean Johnson ja
Walter J. Kusz. Siunatkoon
Herra heidän yhteiselämään
sä.
SUURET JOUKOT kansaa
osallistuivat ylä-Michiganin
Lutherliitto je n kokoukseen
Ironwoodissa lauantaina ja
sunnuntaina. Virkistävää oli
1 nuorille kokoontua yhteiseen
kokoukseen pitkien matkojen
päästä ja innolla osallistuivat
he keskusteluihin sekä tulevan
toiminnan järjestelyihin. Saar
noja pitivät seuraavat pasto
rit: A. L. Mäki, A. E. Kokko-
• Paikallisesti omistettu, ainoa suo
malainen vaatetusliike Ironwood
issa
• Tavaran laatu mitä parhain
• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi
maamme miesten pukuja, paitoja, hat
tuja y.m. miesten vaatetarpelta.
HALULLA TULETTE
TOISTEKIN!
MEN'S WEAR INC.
Suffolk Street
IRONWOOD, MICHIGAN
nen, H. P. Esala ja tri G. A.
Aho. Uhrikolehdit kannettiin
Lutherliittojen yhteiseen ra
hastoon, lännen lähetystyön
hyväksi ja yksi kolehti paikal
lisen seurakunnan kassaan.
Ensi kevännä pidetään kokous
ja juhlat North Yorkissa.
H. P. Esala, pastori.
Wakefield, Mich.
Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10 aamulla. Englanninkie
linen iltajumalanpalvelus al
kaen klo 7:30 ensi pyhänä.
Lutherliiton kokous pide
tään kirkon alasalissa ensi vii
kon keskiviikko-iltana alkaen
klo 7:30.
Bessemer, Mich.
Tämän viikon torstai-iltana
on viikkohartaus ja tarjoilu mr
ja mrs Wilbert Seeken kodissa.
Odotamme runsasta osanottoa.
Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10:45, mutta jumalanpal
velusta ei ole ensi pyhänä.
North York, Wis.
Suomenkieli ne n jumalan
palvelus kirkossa ensi pyhänä,
lokak. 22 p., klo 10 aamulla.
Englanninkielinen jumalan
palvelus ensi pyhänä klo 11
aamulla.
, Marenjro, Wis.
Suomenkieli ne n jumalan
palvelus kirkossa ensi pyhänä
klo 2 ip.
J. E. Nopola.
Sebekan Ev. Luth. Kan
sallisseurakuntapiirin
toimintaa
SEBEKA:
Torstaina, 19 p., on naisten
liiton kokous klo 8 ill. Tarjoi
lusta huolehtivat mrs H. Ry
dinki ja mrs J Savela.
Lauantaina, 21 p., on lauan
taikoulu ja rippikoulu klo 10
ap.
Sunnuntaina, 22 p., on suo
menk. jumalanpalvelus klo 11
ap. Englk. jumalanpalvelus on
klo 8 ill.
Radio Cab Cos.
Jg ■■ IAXI
Fuhelin 1 #
AUTOMME JOHDEKAAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä
National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos
IRONWOOD, MICHIGAN
★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA
★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA
»KETOLAN
Huonekaluliike ja
ha utaustoimisto
Lisämaksua ei oie hautauksille 50 mailin
«isällä
Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer St
IRONWIHjI>, MICHIGAN
~ I«USITT
(ML
X Aecӊicv
The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa
IRONWOOD MICHIGAN
Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa fVllvyL^f,
SUORA KOHTELU AINA
AUTTAJA TORSTAINA LOKAKUUN 19 P. 1950
Keskiviikkona, 25 p., on seu
rakunnan vuosikokous kirkos
sa klo 8 illalla.
MENAHGA:
Sunnuntaina, 22 p., on pyhä
koulu klo 10 ap. Ei ole juma
lanpalvelusta.
Tiistaina, 24 p., on Luther
liiton ohjelmailta kirkossa klo
8 illalla.
SNELLMAN:
Perjantaina, 20 p., on Lut
herliiton kokous mrs Laineen
farmilla klo 8 illalla.
Sunnuntaina, 22 p., on suo
menk. jumalanpalvelus klo 2
ip. Englk. jumalanpalvelus on
klo 3 ip.
HOLMES CITY:
Sunnuntaina, 29 p., on juma
lanpalvelus klo 2:30 ip., jossa
saarnat pidetään molemmilla
kielillä.
R. W. Heikkinen, pastori.
Tuloja kirkkokunnan
kassaan
Ironwood, Mich., seurakunnal
ta 121.75
Wakefield, Mich., seurakun
nalta 34.51
Maple, Wis., Matt Perälän
kautta seuraavilta:
Mr ja mrs Adolph Mattson 8.00
Mr ja mrs Oscar Haukkala 8.00
Mr John Salomäki 5.00
Yhteensä 21.00
J. K. Jackson, r: hoitaja.
New York Millsin Ev.
Luth. Kansallisseurakun
tapiirin toimintaa
NEW YORK MILLS:
Torstaina, 19 p., on Priscilla
kerhon kokous klo 8 ill. Tar
joilusta huolehtivat mrs Hu
bert Anderson ja mrs Milo
Vaugn.
Sunnuntaina, 22 p., on pyhä
koulu klo 9 ap. Englk. juma
lanpalvelus on klo 9:15 ap.
Seurakunnan pu o livuosiko
kous pidetään heti jumalan
palveluksen päätyttyä.
Perjantaina, 27 p., on suomk.
jumalanpalvelus klo 8 ill.
LEHTIJÄRVI
Maanantaina, 23 p., on Lut
herliiton kokous Kalle Jääs
kän farmilla klo 8 ill.
R. W. Heikkinen, pastori.
LAPSETTOMAT
AVIOMIEHET
1-A LUOKKAAN
Näyttää siltä, että Ameri
kasta ei löydy riittävää määrää
terveitä aviottomia miehiä kol
mea miljoonaa käsittävää ar
meijaa varten. Witchita Fallls,
Texasin paikallinen värväys
lautakunta on päättänyt, että
sellaiset aviomiehet, joilla ei
ole lapsia, asetetaan 1-A luok
kaan.
Paikallinen vä r väyslauta
kunta saattaa joutua vaikeuk
siin, sillä presidentti Truman
on kieltänyt aviomiesten kut
sumisen sotapalvelukseen. Si
tä kieltoa ei ole peruutettu, ja
niin Witchita Fallsin nuoret
aviomiehet, kun saavat kut
sun, luultavasti lähettävät sen
takaisin värväyslautakunnalle
ja kehoittavat lautakunnan jä
seniä ensin käymään presiden
tin puheilla.
Neekerit päästetään
Louisianan yliopis
toon
Kolme New Orleansin liit
tohallituksen piirituomaria on
päässyt yksimielisyyteen siitä,
että tarpellisilla edellytyksillä
varustetuille neekereille on
annettava tilaisuus opiskella
lakimiesammattia Louisianan
valtion yilopistossa.
Tämä päätös johtui siitä, et
tä neekeri Roy S. Wilson’ilta
ja muutamilta muilta on yri
tetty estää opiskelumahdolli
suudet ja sitävarten vedottu
valtion yliopiston johtokun
taan, että se panisi käytäntöön
viime heinäkuun 2 päivä teh
dyn päätöksen näiden pidättä
miseksi yliopistosta.
Piirituoma r i J. Skelly
Wright julisti, että “kieltämäl
lä Wilson ja muut oppilaat yk
sinomaan rodun ja värin pe
rusteella oppilaitoksesta on
maamme perustuslakien 14.
kohdan vastainen, ja yrityk
setkin estää heitä opiskelemas
ta ovat jo sinänsä rikos heitä
ja heidän tulevaa toimintaan
sa kohtaan.”
AHONEN LUMBER COMPANY
Vihastui toimittajalle
Providence, R. 1., Journal
lehden toimittaja on saanut
ottaa vastaan lyhkäisen kir
jeen toimittajalle. Kirjoittaja
sanoi: “Olen niin vihoissani
lehdellesi, etten muista, mitä
minun piti kirjoittaa.”
V aalit Saksassa
Yhden puolueen vaalit Sak
sassa ovat joutuneet Ameri
kan arvostelun kohteeksi, kun
Amerikan High Commissioner
Saksassa, John J. McCloy se
litti, että viime pyhänä (Itä-
Saksassa pidetyn vaalin tar
koituksena on vain Venäjän
vallan lujittaminen Saksassa.
Itä-Saksan äänestäjiä oli ke
hoitettu yksimielisesti äänes
tämään kommunistien valitse
mia kokelaita. Muita kokelai
ta ei vaalilistalla ollutkaan.
Farmari kirjoitti
farmarille
Farmari Henry Wallace on
kirjoittanut kirjeen eräälle toi
selle farmarille, tässä tapauk
sessa ei sen vähempi henkilö
kuin nykyinen Kiinan diktaat
tori kenr. Mao Tse-tung. Far
mari Wallace kirjoitti farmari
Maolle: “Kirjoitan farmarina
sinulle, joka myöskin olet far
mari. Farmareina olemme
kumpikin innostuneet maail
man rauhan säilyttämiseen.
Ellei uusi Kiina ole innostunut
yhtymään Neuvosto-Venäjän
kanssa järjestämään maailman
valloitusyristystä, on jo aika,
että Kiina ajattelee rauhalli
sen yhteisymmärryksen pe
rusteita Amerikan kanssa.
Sinä aiot jatkuvasti olla kom
munisti, mutta ei se tarkoita,
että sanomalehtesi lakkaamat
ta saarnaavat vihaa Amerik
kaa kohtaan, eikä se tarkoita,
että sinä orjamaisesti tottelet
Moskovan käskyjä. Jos uusi
Kiina oppii ennemmin valmis
tamaan tankkeja kuin trokeja
ja traktoreita, johtaa se maa
ilman surulliseen kohtaloon.
Sinun on ratkaisu.”
Kirjeen pohjassa oli kom
munistiaatteesta parannuksen
tehneen kanojen ja mansik
kain kasvattajan nimi South
Salemista, New Yorkista, enti
nen Amerikan varapresidentti,
Henry Wallace.
v
Pat *
jfci x. ■ v pgj
iflii
W i
Arvo J. Niemi, Erwin Town
shipista, on valittu Gogebic
kauntin demokraattipuolueen
puheenjohtajaksi. Mr Niemi
on Erwin Townshipin super
visori ja työskentelee Penokee
kaivoksessa Ironwoodissa.
Pastori Tervo kuollut
Stambaughn, Mich., Suomi-
Synodin seurakuntapiirin pas
tori Emil Tervo kuoli sydän
halvaukseen metsästysmatkal
la viime perjantaina. Pastori
Tervo oli syntynyt Ironwood
issa syysk. 24 p. 1904. Hän oli
mr ja mrs Antti Tervosen poi
ka, North Ironwoodista. Hä
net vihittiin päpiksi v. 1927 ja
meni avioliittoon Bertha Lil
jan kanssa, Iron Beltistä. Toi
sen maailmansodan aikana
hän toimi sotapappina eteläi
sellä Tyynellä merellä ja Oki
nawan saarella.
Huomioinosoitus ameri
kansuomalaiselle kuoro
miehelle
Suomen laulajien ja soitta
jien liitto r.y. (SuLaSol) on
myöntänyt hopeisen ansio
merkkinsä amerikonsuomalai
selle kuoro- ja musiikkimie
helle, mr Jallu Honkaselle
Fitchburgista. Merkki on an
nettu kiitollisuuden osoituk
seksi mr Honkasen pitkäaikai
sesta työstä musiikin, ennen
kaikkea kuoromusiikin, alalla
amerikansuomalais te n kes
kuudessa. Ansiomerkin luo
vuttavat mr Honkaselle Poly
teknikkojen Kuroron edusta
jat sanotun kuoron konsertis
sa Bostonissa.
NO. 42

xml | txt