OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, January 25, 1951, Image 8

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-01-25/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 8

SIVU 8
Ironwoodin Kansalfis
seurakunnan uutisia
H. P. ES ALA, Pastori
610 E. Ayer St. Puh. 980
• * • *
Torstaina on Siionin ompe
luseuran kokous alkaen klo
7:30 illalla. Pastori esittää
luennon kristillisestä hautauk
sesta. Ohjelmaa myöskin esi
tetään. Tarjoilun järjestävät
seuraavat emännät: Mrs Ber
tha Erickson, mrs Martha
Belmas, mrs Ellen Hakari, mrs
Jennie Kaartunen ja mrs Ani
ta Kangas.
Lauantaina rippikoululuok
ka kokoontuu kello 9 aamulla.
Erwinkylällä pidetään lauan
taikoulua kello 10:45. Ensim
mäisessä lauantaikoululuokas
sa Erwinissä viime lauantaina
oli 51 lasta. Tervetuloa kaikki
lapset!
Sunnuntaina koko ontuu
sunnuntaikoulu kello 9:15 aa
mulla. Englk. hartaushetki on
kello 9:30 ja suomenk. juma
lanpalvelus on kello 11. Kello
2 asetetaan allemerkinnyt
Bessemerin seurakunnan sie
lunpaimenen virkaan. Kello
7:30 vanhempi Lutherliitto
kokoontuu Andrew Niemen
kodissa pohjois-kylällä. Kesti
tyksen valmistavat neidit Es
ther Tassava ja Kathleen Aho
nen.
Keskiviikkona Montrealin
naistenliitto kokoontuu John
Juurakon kodissa kello 7:30.
Pastori saarnaa ja on muuta
kin ohjelmaa. Kestittäjät ovat
mrs Juurakko, mrs Eliina Nie
mi ja mrs Mertsi Ahola. Ter
vetuloa. Kuoro harjoittelee
keskiviikkona kirkossa kello
7:30.
Torstaina, helmik. 1 p., Van
hempi ompeluseura kokoon
tuu kirkonsalissa kello 7:30.
Pastori saarnaa ja on myöskin
jt.rjestetty ohjelmaa. Kestitsi
jät ovat seuraavat: Mrs Ar
vey Ahonen, mrs Gust Aho
nen, mrs Erick Ahonen ja mrs
Mary Waltonen.
Vanhempi ompeluseura pi
tää leivosmyyjäiset Ketolan
kaupassa helmik. 3 p., alkaen
klo 9:30 aamulla. Naisia ke
hotetaan valmistamaan lei
voksia myyjäisiä varten.
Pyhä paastonaika lähenee.
Seurakunnassamme tu 1 laan
hartaushetki joka torstai-il
hartaushetki, joka torstai-il
ta alkaen helmik. 8 p. Suomk.
paastonajan jumalanpalveluk
sia tullaan järjestämään joka
toinen keskiviikko-ilta myös
kin. Lähemmin ilmoitamme
näistä tulevalla viikolla.
»KETOLAN
Huonekaluliike ia
hautaustoimisto
Lisämaksua ei oie hautauksille 50 mailin
sisällä
Huuru kalukiite Hautaustoimisto
iia ouiiolk St 635 E. Ayer St
IRONWLkju, MICHIGAN
TILATKAA KANSALLISKIRKON
ENGLANNINKIELINEN LEHTI
ITSELLENNE JA YSTÄVÄLLENNE
THE
LUTHERAN VOICE
1.50 vuosikerta
NATIONAL PUBLISHING CO.
DRAWER 432
lronwood, Michigan
Kastettu: William Allen,
Laurence ja Elizabeth Lake'in
poikalapsi, joka syntyi Iron-j
woodissa marrask. 11 p. 1950,
saatettiin pyhään kasteeseen
tammik. 11 p. pappilassa.
Kummeina ovat mr ja mrs
William Paynter ja mr ja mrs
Victor Giachino. Janet Elaine,.
William ja Mamie Rintalan
tyttölapsi, joka syntyi Iron
woodissa lokak. 20 p., 1950,
saatettiin pyhän kasteen ar
moliittoon kotonaan Oma
townshipissa tammik. 14 p.
Kummeina ovat mr ja mrs
Toivo Sunie ja mr ja mrs Roy
Johnson. Siunatkoon taivaan
Isä näitä pienokaisia sekä hei
dän vanhempiaan! 1
....Viime lauantai-iltana oli
kauniit kirkkohäät kirkossa,
jolloin vihittiin pyhään avio
liittoon June Frederickson ja
William R. Länttä, molemmat
Ironwoodista. Todistajina oli
vat Arlene Marie Wolff, mor
siamen sisar ja Donald Länttä
Patterson. Nuorimies mr M.
Rowe esitti useita soolo-laulu
ja ihmeellisellä äänellään ja
soittajana toimi mrs H. P. Esa
la. Hääjuhla-ateria oli valmis
tettu monelle sadalle juhla
vieraalle. Yhdymme ystävien
kanssa toivottamaan nuorelle
parille runsasta Jumalan siu
nausta.
Vanhempi Lutherliittomme
toimittaa urkurahastokeräystä
seurakunnassamme ja keräys
onkin jo hyvällä alulla. Toi
vomme, että saadaan uudet
urut lähitulevaisuudessa mak
setuksi. Urkujen vihkijäisjuh
lia myöskin järjestellään.
Seurakunnassamme ovat en
ryhmät toimittamassa kirkko
kuntamme julkaisujen levi
tystä. Molemmat Lutherliitot
ovat päättäneet järjestää Lut
heran Voice lehden rynttäyk
set. Vanhempi ompeluseura
viimeis es s ä kokouksessaan
päätti yhdistää voimansa to
teuttaa keskuudessamme Se
bekassa naistenliittojen ko
kouksessa tehdyn päätöksen,
että jokainen naistenliiton jä
sen hankkii yhden uuden ti
laajan Auttajalle.
Viime sunnuntain jumalan
palveluksissa oli taasen paljon
kansaa, josta olemme taivaan
Isälle kiitolliset. Jumalanpal
veluksissa oli kaikkiaan noin
500 henkiä. Rukoilemme, että
seurakunnan Ylipaimen jat
kuvasti siunaisi yhteistä toi
mintaamme Hänen tarhaas
saan!
Elyn Kansallisseurakun
tapiirin toimintaa
ELY:
Lauant., 27 p. Rippikoulu
luokka kokoontuu klo 10 aam.
kirkossa.
Sunn., 28 p. Klo 9 aam. suo
menk. jumalanpalvelus. Klo
10 aam. sunnuntaikoulutunti.
Klo 11 aam. englk. jumalan
palvelus. “Las te n hoitola”
englk. tilaisuuden aikana.
Huom! Heti englk. tilaisuuden
jälkeen, alkaen klo 12 on n.k.
“Pot Luck” päivällinen tarjoil
tavana Community Centerin
Cafeteriassa.
VERMILIONi
Sunn., 28 p. Suomenk. juma
lanpalvelus klo 2:30 j.pp. mr
ja mrs Hemming Dahlin ko
dissa. Merkitkää tilaisuuden
alkamis-aika on siirretty tun
tia myöhemmäksi kuin taval
lisesti on.
HUOM!
Elyn Kansallisseurakunta
piiriä, pastorin muuttaessa
New York Millsin ja Lehtijär
ven seurakuntapiirin opetta
jaksi, tulee väliaikaisesti hoi
tamaan seminaarilainen Hil
lard Ranta. Työ-ohjelma tulee
jatkumaan samassa järjestyk
sessä kuin tähänkin asti.
R. Aho, pastori.
JÄRVIENPÄÄN KANSAL
LISSEURÄKU NT APURIN
TOIMINTAA
SUPERIOR:
Grace Ev. Luth. Kansallis
seurakunta:
Tammik. 26 p. on kuorohar
joitus pappilassa klo 7:30 ill.
Tammik. 28 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat Christ
Lutheran kirkkoon klo 6:30
ill. Suomenkielinen ehtoollis
jumalanpalvelus klo 7:30 ill.
Tammikuun 29 p. on aikuis
ten rippikoulu pappilassa klo
7:30 ill.
Huom! Alkaen helmikuun 7
p. on paastonajan palveluksia
pappilassa joka keskiviikko
ilta klo 7:30 ill. Paastonajan
palvelukset ovat englannin
kielellä. Heti palveluksen jäl
keen kuoro sitten harjoittelee.
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IRONVTOOD, MICH.
Moottori ja jeneraatior!
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
Radio Cab Cos.
Fuhelin 17
AUTOMME JOHDE! AAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivillä
Ironwood 111
„ STANDARD RCMLDIES'
Pharmacy pii#
T&UT ARTICJLX» a
Dupont Kärpäsrulskeita Karjalle Tehokasta J<t
Käytännöllistä
DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kalkista eläimistä.
KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 75c.
Meillä on suomalaisia palvelijoita.
Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100
IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO
jossa valmlsteraan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkecsimme on myös LIHAKAUPPA. Joten voitte
tehdä kalkki ruokitavsrsostoksenne yhdestä puodista.
Suomalaiset kauppapal veli jät
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
AUTTAJA TORSTAINA TAMMIKUUN 25 P. 1951
ESKO:
P. Matteuksen Ev. Luth.
Kansallisseurakunta:
Tammikuun 28 p. Pyhäkou
lu ja rippikoulu kokoontuvat
kirkkoon klo 9:20 ap. Suomen
kielinen ehtoollisjumalanpal
velus klo 10:30 ap.
Tammikuun 31 p. on Luther
liiton kokous mr ja mrs
Charles Tannin kodissa klo 7:-
30 ill.
Helmikuun 2 p. on pyhä
kouluopettajien kokous mr ja
mrs Charles Mannilan kodissa
klo 7:30 ill.
MAPLE:
Maple’n Ev. Luth. Kansal
lisseurakunta:
Tammikuun 25 p. on Luther
liiton kokous mr ja mrs John
Kortesmanin kodissa klo 7:30
illalla.
Tammikuun 28 p. on englan
ninkielinen jumalanpalvelus
klo 2 iltap. Pyhäkoulu joka
sunnuntai klo 10 ap.
VIRGINIA:
Virginian Ev. Luth. Kansal
lisseurakunta:
Helmikuun 1 p. on suomen
kielinen jumalanpalvelus Tri
nity Lutheran kirkossa klo
7:30 ill.
GILBERT:
Gilbertin Ev. Luth. Kansal
lisseurakunta:
Helmikuun 6 p. on suomen
kielinen jumalanpalvelus kir
kossa klo 7:30 ill. Seurakun
nan vuosikokous heti palve
luksen jälkeen.
E. P. Lampela.
NORTH YORK:
Ensi pyhä-iltana klo 7:30 on
hartaushetki ja kahvitarjoilu
mr ja mrs Victor Niemen ta
lolla. Tulot luovutetaan kir
kon korjausrahastoon.
IRON BELT:
Seurakunnan vuosikokous
on tämän viikon torstai-iltana
alkaen hartaushetkellä klo 7:-
30. Kokouksen jälkeen on tar
joilu kirkon alakerrassa.
Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI
Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan
114 8. Lovvell Bt. lronwood
Puhelin 757-R
HMaanantalst
Perjantaihin
Lauantaisin Ja
Iltasin sonl
mukaeMa
MARENGO:
V-
Lutherliiton kokous mr ja
mrs Walter Philajan kodissa
tämän viikon perjan tai-iltana
alkaen klo 8.
BESSEMER:
Ensi pyhänä klo 2 on seura
kunnan uuden opettajan, past.
H. P. Esaian virkaanasetus klo
2 ip. Tilaisuus on suomenkie
lellä.
WAKEFIELD:
Ensi pyhänä on suomenkie
linen jumalanpalvelus klo 9,
pyhäkoulu klo 10 ja englan
ninkielinen eh t oolliskirkko
klo 11. Ripille voi kirjoittautua
ennen jumalanpalvelusta kir
kossa.
Lutherliiton kokous on ensi
viikon keskiviikkoiltana kir
kon alasalissa.
“ Lutherliitolla oli rekiretki
viime pyhänä iltapäivällä.
Olemme kiitolliset Bill Liu
halle, joka varusti traktorin ja
reen. Ulkoilu oli kaikin puolin
onnistunut.
Paastonai kana pidämme
varsinaisia paaston jumalan
palveluksia joka keskiviikko
iltana, vuorottain suomen ja
englanninkielellä. Näissä ju
malanpalveluksi ss a saarna
taan Kristuksen kärsimyksen
tapahtumista, ja saarnat pitä
vät vuorottain allemerkinnyt
ja past. Esala. Kolehdit näissä
tilaisuuksissa kannetaan kirk
kokunnan kassaan.
J. E. Nopola.
Rollan Kansallisseurakun
tapiirin toimintaa
Perjantaina, 26 p. Rollan
veljeysliiton kokous kello 2 ip.
mr Peter Johnsonin kodissa.
Sunnuntaina, 28 p. Ei ole toi
mintaa Rollan ja Rock Laken
seurakunnissa, kun silloin aion
olla Brocketissa. Englannin
kielinen jumalanpalvelus
Brocketin kontrin kirkossa klo
10. Suomenkielinen jumalan
palvelus kello 11.
TANARUS. Miettinen
Rock Lake, N. Dak.
Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tunnit: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J
IRONWOOD, MICH.
AHONEN LUMBER COMPANY
Sebekan Ev. Lut. Kan
sallisseurakuntapiirin
toimintaa
SEBEKA: *
Lauantaina, 27 p., on lauan
taikoulu klo 10 ap.
Sunnnuntaina, 28 p., ei ole
suomenk. jumalanpalvelusta.
Englk. jumalanpalvelus on klo
8 ill. Seminaarilainen Hillard
Ranta saarnaa pastorin poissa
ollessa. Jumalanpalveluksen
jälkeen on Priscilla-kerhon
toimesta kahvitarjoilu.
Maanantaina, 29 p., on kuo
roharjoitus klo 8 illalla.
Tiistaina, 30 p., on “Armon
Sanomat” radio-hartaus Wa
denen KWAD radioasemalta
920 kohdalta klo 8:45 ap. Lau
antaikouluopettajien kokous
on klo 2 ip. mrs Albert Gran
rothin kodissa.
Keskiviikkona, 31 p., on seu
rakunnan valtuuston kokous
Chas .Nikkarin kodissa klo 8
ill.
MENAHGA:
Sunnuntaina, 28 p., ei ole ju
malanpalvelusta.
Tiistaina, 30 p., on Lutherlii
ton ohjelmailta kirkossa klo 8
ill. Ohjelma pidetään lansival
tioitten kotilähetystyön mer
keissä, jonka työn hyväksi
myös kannetaan kolehti. Oh
jelman jälkeen on kahvitarjoi
lu M. Hepokosken kodissa.
SNELLMAN:
Torstaina, helmik. 1 p., on
suomenk. hartaushetki kirkos
i sa klo 8 illalla.
HOLMES CITY:
Sunnuntaina, 28 p., on juma
lanpalvelus klo 2:30 ip., jolloin
saarnaa seminaarilainen Hil
lard Ranta.
R. Heikkinen, pastori.
National Metals Bank f
Ystävällinen pancallisesti omistettu laitos J
IR.ONWOOD, MICHIGAN
S |
| ★ LAINOJA |
| * SAÄSTÖTILEJA I
I ★ VEKSELITILEJA
I ★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA |
Tuloja naistenliiton
kassaan
Rollan naistenliitolta ....$15.00
Women’s League of Duluth
and Superior 5.00
Bethany Ladies’ Aid of
Wakefield 5.00
Grace Ev. Luth. Ladies’ Aid
of Sebeka 10.00
Daughters of Immanuel of
Fairport, Ohio 12.25
Yhteensä $47.25
Nämä tulot on käytetty pap
pien leskien avustus kassaan.
Toivon, että lähetätte lahjoi
tukset naistenliiton rahaston
hoitajalle, että ne tulee tili
tettyä mihin ne kuuluvat.
Mrs Edward Aho,
rahastonhoitaja.
SPINET PIANO
Meillä on vähän käytetty
Spinet piano paikkakunnal
lanne kohtuullisella hinnalla*
Kuukausimaksuja ei tarvita#
suorittaa ennen maaliskuun
alkua. Lisätietoja saa kirjoit
tamalla osoiteella:
Bookkeeping Department
General Office
HENNINGS COMPANY
Duluth, Minn.
Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA
! Suomalainen palvelija
• Sears Roebuckin yläk
Aurora St. Puh. 1700
IRONWoOD
NO. 4

xml | txt