OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, March 08, 1951, Image 7

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-03-08/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 7

NO. 10
JUMALA ON RAKKAUS
Sillä niin on Jumala maail
maa rakastanut, että hän antoi
hänen ainoan Poikansa, että
jokainen, kuin uskoo hänen
päällensä, ei pidä hukkuman,
mutta iankaikkisen elämän
saaman. Joh. 3:16.
Tässä Jeesus on meille ku
vannut taivaallisen Isän sydä
men. Oppi-isämme mainitsee
eräässä saarnassaan, että tä
mä lause pitäisi olla kirjoitet
tuna kultakirjaimilla meidän
sydämeemme. Jeesuksella on
ollut pitkä keskustelu Nikode
muksen kanssa. Hän on selittä
nyt hänelle, kuinka ihmisen
täytyy syntyä uudestaan, en
nenkuin pääsee sisälle ian
kaikkiseen elämään, joka uusi
syntyminen tapahtuu kastees
sa. Tämä oli kovaa puhetta täl
le maallisesti viisaalle miehel
le ja niin onkin aina, mitä vii
saampi ihmisjärki on, sitä vai
keammasti mahtuvat nämä
hengelliset asiat häneen. Niko
demus parka ajattelee, pitääkö
ihmisen vielä vahana mennä
takaisin äitinsä kohtuun, jotta
hän sitten olisi uudestaan syn
tynyt. Mutta ei se olisi autta
nut, vaikka olisi mennyt kuin
ka monta kertaa tahansa äi
tinsä kohtuun, olisi vain pysy
nyt samana Nikodeemuksena,
sillä mikä lihasta on syntynyt,
se on liha ja mikä hengestä on
syntynyt, se on henki.
Että Jumalalla ei ole enää
vihan ajatuksia ihmiskuntaa
kohtaan, on tämä Jeesuksen
lause todistuksena, sillä eihän
Poikaa olisi annettu, jos Juma
lalla olisi ollut vihan ajatukset
meitä ihmisiä kohtaan. Tästä
tulisi ihmisen sydämen nyt
lämmetä, että ottaisi tämän
Pojan vastaan, eikä epäuskol
laan häntä hylkäisi. Käymme
nyt taas alkamaan uutta vuot
ta, eikä kukaan meistä tiedä,
onko tämä meille viimeinen
vuosi, vaan kun meillä on tur
vana Jumalan oma Poika, jo
ka on lunastanut meitä kai
kesta synnistä, kuolemasta ja
perkeleen vallan alta, niin ei
ole mitään hätää, vaikka olisi
kin tämä viimeinen vuosi. Kun
me siirrymme täältä uskossa
pois, niin me tiedämme meillä
olevan odotettavana paljon
paremman elämän, kun tämä
elämä on, jota nyt elämme.
Mutta jos epäuskossa vaellam
me, ja siirrymme täältä ian
kaikkisuuteen, niin voi kau
hun päiviä, mitä sitten saam
me osaksemme, ja niistä ei tu
le sitten loppua ollenkaan.
Miksi siis ihmiset eivät ota
vastaan tätä Jumalan rakkau
den kohdetta, joka on Hänen
oma Poikansa, niin miksi?
Kauhea epäuskon paatumus
vaivaa maailman kansoja tänä
maailman lopun ajalla, minkä
tähden Jumalan täytyy lähet
tää kauheita vitsauksia ihmis
kunnan ylitse, joten levotto
muus tulevaisuudesta jäytää
kaikkien ihmisten mieliä. Tai
vaan Isällä on vain rakkauden
ajatukset meitä kohtaan ja hä
nen suurin toivonsa olisi, että
kaikki ottaisivat sen pelastuk
sen vastaan, jonka hän on an
tanut omassa Pojassaan.
Nämä suuret kukituksetkin,
jotka ihmiskuntaa kohtaavat,
ovat Jumalan suurta rakkaut
ta. Hän tälläkin tavalla koittaa
vetää meitä puoleensa. Kunin
gas David kirjoittaa tästä Ps.
23. Herra on minun paimene-
AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Ironwood, Mich. Puoli vuotta $1.50
4 kuukautta $l.OO
Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:
Nimi
Otot*
Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote \
Lähettäjin nimi
TILAUSLOMAKE
ni: ei minulta mitään puutu.
Hän kaitsee minua viheriäi
sessä niitussa, ja vie minun
virvoittavan veden tykö. Mi
nun sieluni hän virvoittaa:
hän vie minun oikealle tielle,
hänen nimensä tähden. Ja
vaikka minä vaeltaisin pime
ässä laaksossa, en minä pelkäi
si mitään pahuutta, ettäs olet
kanssani: sinun vitsas ja sau
vas minun tukevat (v. 1-4).
Se on Jumalan vitsaa, kun
kansoja kuritetaan jumalatto
muuden tähden, kun epäus
kossa hylkäävät oman Vapah
tajansa ja kiinnittävät sydä
mensä tähän ajalliseen elä
mään, tai sitten omassa hurs
kaudessa vihoittavat Jumalan.
Nämä ihmiskuntaa kohtaa
vat vitsaukset on ennustettu
Raamatussa, mutta siellä on
mainittu vain, että ihmiset
paatuvat vain näissä vitsauk
sissa. Jeesus itse mainitsee
tästä: Kun Ihmisen Poika tu
lee toisen kerran tänne maan
päälle, niin löytäneekö hän us
koa silloin ollenkaan. David jo
valitti aikanaan, että uskovat
ovat vähentyneet, kun hän
lausuu: Auta, Herra, sillä py
hät ovat vähentyneet ja uskol
liset ovat harvat ihmisten las
ten seassa. Ps. 12:1. Uusi kään
nös kyllä tietää, että hurskaat
olisivat jo loppuneet, mutta
tämä on vastoin Raamatun
henkeä, sillä jos hurskaat olisi
loppuneet, ei Jumala antaisi
tämän maailman seisoa enää
yhtään päivää. Vanhurskasten
tähden Sodoma ja Gomora oli
sivat pelastuneet, ja vanhurs
kasten tähden tämäkin maail
ma vielä seisoo.
Taivuta vielä rakas taivaal
linen Isä meitä kaikkia, että
ottaisimme Sinun rakkautesi
vastaan, koska olet antanut
meille niin suuren lahjan Po
jassasi Jeesuksessa Kristuk
sessa. Hän on tullut synniksi
meidän edestämme, että me
tulisimme siksi vanhurskau
deksi, joka Jumalan edessä
kelpaa. Ota, rakas ystävä, us
kolla tämä Jumalan lahja vas
taan.
TANARUS. Varila.
JÄRVIENPÄÄN KANSAL
LISSEURAKUNTAPIIRJN
TOIMINTAA
SUPERIOR:
Grace Ev. Luth. Kansallis
seurakunta:
Maalisk. 11 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat Christ
Lutheran kirkkoon klo 6:30 ill.
Englanninkieli ne n jumalan*
palvelus klo 7:30 ill.
Maalisk. 12 p. on aikuisten
rippikoulu pappilassa klo 7:30
ill.
Maalisk. 13 p. on naistenlii
ton kokous mrs TANARUS. Hannisen
kodissa klo 7:30 ill.
Maalisk. 14 p. on paaston
ajan palvelus pappilassa klo
7:30 ill. Kuoro harjoittelee he
ti palveluksen jälkeen.
Vuodesta 1893
HAUTAKIVIÄ JA
HAUTAPATSAITA
WESTLUND
MONUMENT CO.
Center City, Minn.
Paikallinen edustaja
ARVO J. SAARI
Montreal, Wla. Phone 2728 W
Maalisk. 16 p. on johtokun
nan kokous mr ja mrs John
Rannan kodissa klo 7:30 ill.
Maalisk. 18 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat kirk
koon klo 6:30 ill. Suomenkie
linen jumalanpalvelus klo 7:30
ill., jossa tulee saarnaamaan
seminaarilainen Rupert Ef
raimson.
Maalisk. 19 p. on aikuisten
rippikoulu pappilassa klo 7:30
ill.
Maalisk. 20 p. on Lutherlii
ton kokous pappilassa klo 7:30
ill.
Maalisk. 23 p. on pitkäper
jantai-jumalanpalvelus pappi
lassa klo 7:30 ill., jossa tulee
saarnaamaan seminaarilainen
Arnold Ranta.
Maalisk. 25 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat kirk
koon klo 6:30 ill. Suomenkie
linen pääsiäisjumalanpalvelus
klo 7:30 ill. On myös musikil
lista ohjelmaa.
ESKO:
P. Matteuksen Ev. Luth.
Kansallisseurakunta:
Maalisk. 11 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat kirk
koon klo 9:20 ap. Suomenkie
linen jumalanpalvelus klo 10:-
30 ap.
Maalisk. 18 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat kirk
koon klo 9:20 ap. Englannin
kielinen jumalanpalvelus klo
10:30 ap., jossa tulee saarnaa
maan seminaarilainen Rupert
Efraimson.
Maalisk. 22 p. on suomen
kielinen jumalanpalvelus klo
7:30 ill., jossa tulee saarnaa
maan Arnold Ranta.
‘Maalisk. 25 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu klo 9:20 ap. Suo
menkielinen pääsiäisjumalan
palvelus klo 10:30 ap. Kuoro
myös laulaa.
CEDAR VALLEY:
Cedar Valley’n Ev. Luth
Kansallisseurakunta:
Maalisk. 11 p. on jumalan
palvelus mr ja mrs Aldrich
Kivelän kodissa klo 2 iltap.
MAPLE:
Maple’n Ev. Luth. Kansal
lisseurakunta:
Maalisk. 18 p. on suomenkie
linen jumalanpalvelus kello 2
ip., jossa tulee saarnaamaan
seminaarilainen Rupert Ef
raimson.
Maalisk. 21 p. on suomenkie
linen jumalanpalvelus klo 7:-
30 ill., jossa tulee saarnaamaan
Arnold Ranta.
Maalisk. 25 p. on englannin
kielinen pääsiäisjumalanpal
velus klo 2 iltap.
KETTELE RIVER:
Kattilajoen Ev. Luth. Kan
sallisseurakunta:
Maalisk. 15 p. on jumalan
palvelus kirkossa klo 7:30 ill.
Maalisk. 25 p. on pääsiäisju
malanpalve 1u s molemmilla
kielillä klo 10 ap., jossa tulee
saarnaamaan seminaarilainen
Arnold Ranta.
E. P. Lampela.
I :
Flanagan Insurance!
& Real Estate
P.O. Bldg. Puh. 14031
HURLEY, WIS.
Valmistamme
Kaikenlaisia vakuutusta
Myöskin auto-vakuutusta
Abstract of Title
Farmi, kaupunki ja järvi
omaisuutta myytävänä.
Soo Line maitten agentti
AUTTAJA TORSTAINA MAALISKUUN 8 P. 1951
Swing And Sway—Does It The Easy Way
ill ~ m
\ It Nfljl Jp ”
No one understands hard work better than a nurse# Is she tired of
her job because she’s tired on the job? Not today, according to Bernice
Fash, physical educator at The University of Illinois-Cook County
School of Nursing.
This school, located at 1900 West Polk Street, in the heart of
Chicago’s great medical center, has pioneered in many fields. It was
herein 1935 that the initial methods were put into practice to cor
relate physical education with the nursing arts. When Miss Fash
inaugurated her program of physical education she was surprised to
find the students dragging into the gymnasium too tired for a work
out. She determined to find out why.
The theory that miles covered on duty had any bearing on the
matter was at once ruled out by pedometer readings which revealed
that the students averaged only 2% miles a day. Then Miss Fash went
to work in the vvards. She observed that while procedure in caring for
patients was perfected from the nursing standpoint, it was often
wrong for the well being of their own bodies.
From this study developed the basic training in body mechanics.
Results in reducing fatigue have been amazing. These methods are
used today in nursing schools throughout the country where Miss
Fash’s textbooks are in use.
The University of Illinois-Cook County School of Nursing offers a
three year course for a diploma in nursing and a course which leads
to a bachelor of science degree from the university and a diploma
from the school. Classes convene in March and September. Young
women—and men—who are preparing for their careers in this in
stitution, and finding plenty of recreation also in the life of the
medical center, may well use as their slogan “you can work hard and
take it easy too".
Minneapolin Kansallisseu
rakuntapiirin ilmoituksia
P. Michaelin, Minneapolis,
Minn.:
Sunn., tk. 11 p. Pyhäkoulu
klo 10:15 ap. Englanninkieli
nen jumalanpalvelus klo 10:30
ap. Suomenk. hartaushetki klo
1:30 ip. H. p. eht. kera.
Keskiv., tk. 14 p. Paaston
ajan viikkohartaus klo 7:30 il
lalla. Saarna tulee olemaan
englanninkielellä.
Tor st., tk. 15 p. Ompeluseu
ran kokous kirkon alasalissa
alkaen klo 7:30 illalla.
Sunn., tk. 21 p. Paastonajan
viikkohartaus klo 7:30 illalla.
Saarnat molemmilla kielillä.
Kaikki mukaan.
Pääsiäismaanantaina, 26 p.
Koska sunnuntaina ei ole kir
konmenoja, niin pidetään tänä
iltana klo 7:30 pääsiäisohjel
majumalanpalvelus. Englan
ninkielisen saarnan ohessa tu
levat pyhä- ja rippikoululap
set esittämään hengellisen oh
jelman.
FRENCH LAKE-COKATO,
MINN.:
Sunn., tk. 11 p. Hartaushetki
Weyne Barbergin kodissa Co
katossa alkaen klo 8 illalla.
DR. LYYLI L. LIISTE
Suom. nais-chiropractor
2203 West Broadway
MINNEAPOLIS, MINN.
Puh. Ju 3777 • Ketlpuh. Ju 3778
Neurocalomeier palvelus
ja X-ray
IRONCOUNTY
JNKdFuel & Lumber Cos.
HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-WUliams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA
P AUL/S am
Hurleyssä JBml.
202-204 Silver Street Puhelin 749
Suurempia ja parempia arvoja aina
Saarnat tulevat olemaan mo
lemmilla kielillä. Kaikki mu
kaan.
P. Paavalin, Finlayson,
Minn.:
Torst., tk. 22 p. Jumalanpal
velus kirkossa alkaen klo 8 il
lalla, jossa englannin- ja suo
menkielisen saarnojen aihee
na tulee olemaan Jeesuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen
merkitys syntiselle. Kahvitar
joilu jälkeen tämän tilaisuu
den.
P. Pietarin, Moose Lake,
Minn.:
Perj., tk. 23 p. Juhlajuma
lanpalvelus kirkossa alkaen
klo 8 illalla. Englannin- ja suo-
SQUIRT
BEVERAGE CO.
Steve A. Baima, omistaja
103 7th Ave. N.
Puhelin 1054-M
HURLEY, WISC.
Teemme kaiken värin ja
maun
PEHMEITÄ JUOMIA
HARIU JEVVELRY
Tasku- ja pöytäkelloja
korjataan Kaiverrusta
Meillä on timantteja, kelloja
ja hyvä valikoima juveeli
tavaraa
OSCARI HARIU, omisi.
221 Silver Street
Hurley, Wisc.
menkielisen saarnojen aiheena
tulee olemaan Kristuksen kuo
leman ja ylösnousemuksen
merkitys. Ohjelmaa tulevat
esittämään kuoro sekä pyhä
koululapset. Kahvitarjoilu jäl
keen tämän tila isuuden.
Huom. Rippikoulua ei tule ole
maan tällä kertaa.
P. Markuksen, Hopeajoki,
Wis.:
Pääsiäissunnuntaina, tk. 25
p. Pää siäisjumalanpalvelus
kirkossa alkaen kello 10 ap.
Saarnat molemmilla kielillä.
P. Matteuksen, Brantxvood,
Wis.:
Pääsiäissunnuntaina, tk. 25
p. Pääsiäisjumalanpalvelus klo
8 illalla. Saarnat tulevat ole
maan molemmilla kielillä.
KASTETTU:
Helmik. 24 p. P. Pietarin kir
kossa, Moose Lake’illä, Minn.,
jumalanpalveluksen mukana
oli kastetilaisuus, jossa saatet
tiin Jumalan armoliittoon kak
si pienokaista, nimittäin seu
raavat: Gary Gene Niemi, Eu
gene Clifford Niemen ja vai
monsa Helmin (o.s. Randa)
lapsi, syntynyt Moose Lake’il
lä, jouluk. 4 p. 1950. Kummei
na olivat mr ja mrs Larry
Hemmilä, Joyce Smeds, Bea
trice Randa ja Theodore Nie
mi. Myös Robert Lauri Hem
milä, Lauri Joel M. Hemmi
län ja vaimonsa Lorraine’in
(o.s. Ammala) lapsi, syntynyt
Moose Lake’llä tammik. 4 p.
1951. Kummeina olivat: mr ja
mrs Art Wäisänen, Genevieve
Seilo, Beatrice Randa, Edward
Ammala ja George Hemmilä.
HAUDATTU:
P. Pietarin Kansalliskirkos
ta, Moose Lake’illä, maanan
taina, helmikuun 26 p., 1951,
haudattiin Erik Herman Nie
mi, joka oli syntynyt kesäk. 28
p. 1862 tiedon mukaan Siika
joella, Suomessa. Suomessa ol
lessaan hän meni avioliittoon
Ida Ahlsten’in kanssa, josta
avioliitosta heille syntyi 11
lasta, 6 tyttöä ja 5 poikaa. He
IRON COUNTY
CREAMERY
Puhelin 50
Lähellä “§>oo Line” asemaa
HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän
tuotteita —sitä hyvää lajia
VOITA
ja miellylävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA
Tuokaa kermanne tai mai
tonne meille. Me maksam
me päivän korkeimman ar
von ja hinnan mukaan.
«Mg HURLEY TIRE &
.l£a> repair shop
Talerien päällystystä Vulkanlseerausta
Puhelin 1298
HURLEY, WIS.
Täydellinen gasoliini-asema palvelus
Pullotettua gaasua ja välineitä
OSTAKAA...
OSTAKAA TALVEN LAMMITYSTARPEENNE
MEILTÄ TÄYTTÄMÄLLÄ ÖLJYTYNNYRINNE
JA KOLILAARINNE KYLMÄN ILMAN VARALTA.
öljylämmitysuuneja, refrigrerators
sinkkejä, taloustarpeita.
Käykää sisällä eli soittakaa numerolla 684
Frank E. Biltoncn, liikkeenhoitaja
Range Co-op Services
Puhelin 6H4
111 3ra Avenue N Hurley. Wisconsin
tulivat tähän maahan vuonna
188‘, asuen ensin Duluthissa,
josta he muuttivat Moose
Lakeille, Silver Townshippiin,
jossa vainaja asuikin kuole
maansa saakka. Kovat koette
lemukset olivat vainajalla ol
leet. Mm. vuoden 1918 Moose
Laken tulipalossa menetti hän
vaimonsa, sekä 3 poikaa ja 2
tytärtä. Yhdestätoista lapses
ta on ainoastaan yksi jälellä,
nimittäin mrs Gust Lampi, jo
ka uskollisesti hoiti isäänsä
hänen kuolemaansa saakka.
Vainaja sai kotiinkutsun hel
mik. 22 p. 1951, ollen kuolles
saan 88 v., 7 kk. ja 24 p. ikäi
nen. Suurista koettelemuksis
taan huolimatta pysyi Niemi
Jeesuksessa ja Hänen ihanissa
lupauksissa. “Autuaat ovat ne,
jotka Herrassa kuolevat.”
P. Paavalin Kansalliskirkos
ta, Finlaysonissa, Minn., tiis
taina, helmik. 20 p., 1951 hau
dattiin mrs Hilma Maria Lund
gren, joka oli syntynyt lokak.
6 p. 1877, Suomessa, Rustaavin
pitäjässä. Hän tuli tähän maa
han v. 1906 ja meni täällä avio
liittoon pian Viktor Lundgren
in kanssa. He muuttivat asu
maan Finlaysoniin. Hän sai
kotiinkutsun helmikuun 17 p.
1951, ollen kuollessaan 73 v.,
3 kk. ja 21 p. ikäinen. Kaipaa
maan jäivät puolisonsa, Vik
tor Lundgren sekä lapset: mrs
Emil Swenson, mrs Einar As
kelin, mrs John Koski, mrs Ei
no Kari, mrs Niilo Johnson,
mrs Harold Ruona, William,
Frank ja George, myös 13 las
ten lasta, 6 lasten lasten lasta
ja 2 veljeä. Viimeiset 10 vuot
ta sai tämä Herran lapsi sai
rastaa Moose Laken sairaalas
sa. Kenpä voi käsittää Herran
tiet. Mutta kaikki Hän myötä
vaikuttaa niiden hyväksi, jot
ka Häntä rakastavat.
E. Erickson, pastori.
—- ■■
Kannattakaa omaa painolil
kettänne milloin mahdollista.
(sHeuj
SHELL GASOLIINIA
Öljyjä ja rasvoja
FIRESTONE
taiereita ja pattereita
AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA
SORVALA
Service Station
PUHELIN 2830
Hurley, Wis.
SIVU 7

xml | txt