OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 05, 1951, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-04-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

SOTAJOUKOT KOREASSA VALMIIT
TAISTELUUN MOLEMMIN PUOLIN
Kenr. MacArthur teki tarkastusmatkan rintamalle
aina Pohjois-Korean puolelle.
STASSEN ENNUSTAA
RAUHAA KOLMEKSI
VUODEKSI
Chicago, 111. Harold E.
Stassen, Pennsylvanian yli
opiston nykyinen presidentti
sanoi täällä viime viikon lo
pussa antamassaan lausunnos
sa, ettei uutta suursotaa tule
tapahtumaan vielä ainakaan
kolmen vuoden kuluessa. Mr
Stassen lausui m.m. seuraa
vaa:
“Huoliteltu tutkimukseni ja
tarkasteluni maailman-tilan
teesta on saanut minut va
kuuttuneeksi siitä, ettei maa
ilmansotaa tule syttymään ai
nakaan tästä kolmeen vuoteen.
Sillä jos Venäjä aloittaisi suu
ren hyökkäyksen länsimaita
vastaan huomenna tai milloin
hyvänsä seuraavien kolmen
vuoden aikana, niin se tulisi
tuhotuksi omassa maassaan.
Amerikan ilma- ja atomiasei
den voimalla, minkä lisäksi si
tä siinä tapauksessa uhkaisi
vastavallankum ou s sisältä
päin, jonka aloittaisivat ne mo
net miljoonat venäläiset, jotka
ovat orjuutettuja ja vankilois
sa.”
Mr Stassen sanoi lisäksi, et
tä “Kremlinin johtomiehet
tämän hyvin tietävät, niin et
teivät ne umpimähkäisesti
aloita pitkään aikaan hyök
käystä länsimaita ja vapaita
kansoja vastaan.” Hän sanoi,
että vapaat kansat tulevat ole
maan kolmen vuoden kulues
sa niin voimallisesti aseistettu
a, ettei Venäjällä ole mitään
voiton mahdollisuutta sen jäl
keen.
YLIOPPILAITA VA
PAUTETAAN SOTA
PALVELUKSESTA
Presidentti Truman ilmoit
ti viime viikon lopulla, että
ylioppilaita ei värvätä sotapal
velukseen, jos oppilas suorit
taa lukunsa tyydyttävällä ta
valla. Tämän päätöksen nojal
la useita satoja tuhansia nuo
ria miehiä vapautetaan sota
palveluksesta ainakin siihen
asti, kunnes ovat lukunsa suo
rittaneet yliopistossa.
Tämä päätös on nähtävästi
tehty sen tähden, että tällä
kertaa on Amerikan asevoi
missa riittävästi miesvoimaa.
On suunniteltu kolmea miljoo
naa miestä asevoimiin ensi ke
säkuun loppuun mennessä ja
tästä määrästä on lyhynnä
enää vain pari sataa tuhatta
miestä.
Antaa tunnustuksen
Cortisone lääkkeelle
74:jäs vuosi on minulla jo
menossa, mutta nyt opettelen
kävelemään toisen kerran.
Sain nivelreumatismin (ar
thritis) polviini ja jalkaani
noin 10 vuotta sitten. Neljä
vuotta olen käyttänyt kaina
losauvaa, enkä ole voinut teh
dä muuta kuin määrättyjä is
tuma töitä. Lukemattomia
lääkkeitä olen käyttänyt, mut
ta ne ovat tuottaneet vain het
kellistä lievitystä tuskaan.
Kaksi vuotta sitten ilmoitet
tiin, että on keksitty uusi lää
ke nivelreumatismiin. Olen
nyt käyttänyt sitä 19 pilleriä.
Voin nyt kävellä vaivatta ja
kantaa esim. vesiämpäriä ki
vutta. Kokemukseni osoittaa,
että Cortisone on todellakin
erikoinen lääke ja hankkimi
sen arvoinen.
Herman Crego
Saxon, Wis.
(Cortisone ei ole mikään pa
tenttilääke, vaan lääketieteen
tutkimuksiin perustuva lääke
nivelreumatismiin. Toim.)
Ensimmäisen kerran tänä
vuonna kävi kenr. MacArthur
tiistai-aamuna kommunistien
alue elia Pohjois-Koreassa.
Hän oli tarkastusmatkalla rin
tamalla. Kenraalilla ei ollut
muuta kertomista kuin että
hän kävi vain tarkastusmat
kalla. Aiemmin on hän sano
nut, että Pohjois-Koreasta ja
Mandshuriasta painuu täysi
ihmismeri etelää kohti.
Kenraali MacArthur sanoo
vihollisen koonneen runsaasti
puoli miljoonaa miestä rajalle
ja lausui sellaisen uskomuk
sen, että kommunistien joukot
ovat nyt miesvoiman puolesta
suuremmat kuin milloinkaan
ennen Korean sodassa. Liitto
valtojen upseerit ovat sitä
mieltä, että pehmeän kelin tul
tua lähtevät kommunistit uu
delle valloitusretkelle, kun
liittolaisten tankit voivat vai
keasti liikkua ravassa. Liitto
laisten miesvoimien tunnuste
taan olevan huomattavasti
pienempien kuin vihollisen,
mutta Amerikan ilmavoimilla
on ehdoton herruus ilmassa, ja
siihen seikkaan luottavat liit
tolaisten joukot. Kenr. Mac-
Arthur on jo lähettänyt varoi
tuksen viholliselle, että Ame
rikan ilmavoimia tullaan käyt
tämään rutosti vihollisen muo
nareittien ja tukikohtien pom
mituksessa.
Kuluneen parin vuorokau
den aikana ovat amerikkalai
set tasot pommittaneet siltoja
Jalu-joella, sillä tämän joen
poikki on tuotava tarvikkeet
Kiinaan Mandshuriasta. Kom
munisteilla kuitenkin on ra
joitettu määrä venäläisiä jet
tasoja, jotka ovat tehokkaita
aseita pommitustasoja vas
taan, mutta amerikkalaisilla
on samoja tasoja myöskin.
Liittolaisten joukot ovat
nähtävästi päättäneet kulkea
Pohjois-Koreaan, vaikka muu
tamat YK: n jäsenvallat ovat
sitä mieltä, ettei pitäisi mennä
kommunistien alueelle, vaan
tehdä rauha Korean sodassa
sillä sopimuksella, että kom
munistit saavat pitää Pohjois-
Korean.
Vuokrakontrollin jat
kaminen hyväksytty
Washington. Edustaja
huoneessa hyväksyttiin ja lä
hetettiin presidentti Trumanin
allekirjoitettavaksi laki, mikä
jatkaa liittohallituksen vuok
rakontrolleja kesäkuun 30 päi
vään saakka ja vaikuttaa 1300
yhdyskuntaan. Laki on vain
väliaikainen ja tarkoitettu pi
tämään voimassa vuokrarajoi
tukset seuraavan 90 päivän
ajalla, jona aikana kongressi
laatii uuden vuokrakontrolli
lain. Senaatti hyväksyi tämän
jatkolain jo viime viikolla.
Vaikka republikaanit osoit
tivatkin äänekkäästi vastusta
vansa lain jatkamista, kun sii
tä päätettiin huutoäänestyk
sellä edustajahuoneessa, eivät
he kuitenkaan vaatineet nimi
äänestystä. Todellisen taiste
lun laista uskotaan alkavan
myöhemmin, kun hallituksen
taholta esitetään uusi laki van
han lain tilalle.
Sairastaminen ja kou
luttaminen käy
kalliimmaksi
Hintakontrollien ylijohtaja
Michael DiSalle ilmoittaa, että
kontrollit eivät nykyään kos
ke sairaaloitten taksoja eikä
oppilaitosten maksuja. Kon
trollit koskivat näitäkin lai
toksia, mutta tunnustaa halli
tuksen virasto kontrolloinnin
tehottomaksi ja tulevan kah
den kuukauden aikana tutkii
parempia keinoja kontrolloida
sairaaloitten ja koulujen mak
suja.
NO. 14
ggfiaSSf jagfo. j
"HERRA, SINUN ARMOSI ULOTTUU TAIVAISIIN, SINUN TOTUUTESI PILVIIN ASTI.
SINUN VANHURSKAUTESI ON KUIN JUMALAN VUORET, SINUN TUOMIOSI NIIN
KUIN SUURI SYVYYS.” Psalmi 36
108-VUOTIAS OREGO
NIN PIONEERI
KUOLLUT
Lebanon. Setä Jimmy,
108-vuotias James'W. Smith,
yksi Lebanonin tunnetuimpia
asukkaita, kuoli Waterloossa,
veljen tyttären kotona viime
torstaina.
Smith oli vanhimpia Orego
nin alkuperäisiä pioneereja ja
häntä pidettiin koko maan
vanhimpana sisällissodan ve
teraanina.
“Setä Jimmy” työskenteli
päivät umpeensa vielä 80 vuo
den ikäisenä. Myöhemmin hän
siirtyi mökkiinsä, jossa asui
vuoteen 1946, Forest Groven
lähellä. Hänen oli pakko siir
tyä omaistensa luokse sairau
den vuoksi.
Hän oli asunut veljen tyttä
ren ja hänen miehensä mr ja
mrs George Ashmonin luona.
Hänen veljensä Benjamin, jo
ka oli mrs Ashmonin isä, kuoli
vuonna 1948 ollessaan 93 vuo
den ikäinen.
PRESIDENTTI LASKI
KUULUISAN KIRKON
KULMAKIVEN
Tiistaina iltapäivällä osallis
tui presidentti Truman kuu
luisan kirkon kulmakiven las
kemisjuhlaan New Yorkin
kaupungissa. Kirkko on tun
nettu New York Avenue pres
byteerikirkko, jonka seinien
suojissa 7 eri presidenttiä on
harjoittanut hartautta. Kirkko
oli 150 vuotta vanha ja nyt ra
kennetaan uudestaan. Kirkko
on saavuttanut kuuluisuutta
sen tähden, että siellä tapasi
vat istua sanankuulossa sellai
set miehet kuin Lincoln ja An
drew Jackson.
Terästeollisuus tar
vitsee romurautaa
Maan tuotantovirasto NPA,
ilmoittaa, että romuraudan
puute on siksi kriitillinen, että
on suunniteltu aloitettavan
keräyksen sekä rauta että te
räsromua käsittelevä, voidak
seen helpoittaa tilannetta.
Sekä rauta että teräsromu
ovat edellytyksenä jatkuvalle
tuotannolle ja tavallisen nor
maali kesäkauden romutuo
tannon ei katsota "riittävän
vastaamaan nykyistä suurta
teräskysyntää.
Keräyksen sanotaan tällä
kertaa koskevan enemmän
teollisuutta, puolustusvoimia
ja maanviljelijöitä enemmän
kuin varsinaista yleisöä.
POLTTOAINETILA
VAKAVA SUOMESSA
Suomen polttoainetilanne,
joka jo vuoden alussa oli erit
täin vakava, on senjälken, kun
Englanninkaan kanssa äsket
täin solmittu kauppasopimus
ei tuonut toivottavaa ratkai
sua lämpökoksin tuonnin tur
vaamiseksi, muuttunut yhä
huonomma k s i .Lämpökoksia
saataneen vain sen verran, että
teollisuuden tarpeet voidaan
tyydyttää, mutta kulutus on
pyrittävä korvaamaan mah
dollisuuksien mukaan haloilla.
Halkojen saannin turvaami
nen asutuskeskuksissa tuleva
na polttokautena näyttää myös
tällä hetkellä erittäin vaikeal
ta. Hakkuiden onnistuminen
kaan ei kuitenkaan turvaa asu
tuskeskusten tarvitsemaa polt
toainetta ensi talveksi, sillä
yhtä suuren pulman muodos
taa kuljetuskysymyksen jär
jestäminen. Rautateittemme
kuljetuskyky on tällä hetkellä
rajoitettu ja syynä eivät ole,
kuten aikaisemmin vaunuston
puute, vaan veturipula.
Presidentin valtaa
rajoitettu sotamiesten
lähettämisestä
Senaattorit äänestivät vii
kon alussa, että presidentti
Trumanilla ei ole valtaa lähet
tää neljää divisioonaa enem
pää miehiä Europaan tällä
kertaa. Päätöksen ei sanota
olevan laissa sitovan, mutta
kuitenkin osoittaa, että se
naattorit ovat enemmistönä
Trumanin selitystä vastaan.
Truman vakuuttaa presiden
tillä olevan oikeuden lähettää
sotajoukkoja Europaan kon
gressin lupaa kysymättä.
Republikaanit saivat voitos
taan rohkeutta ja ovat panneet
toimeksi hankkeen ottaa ko
konaan pois valta Trumanilta
lähettää sotajoukkoja ulko
maille pienemmässäkään mää
rässä ilman kongressin lupaa.
Kahvia myytiin
19 sentillä pauna
Maanantaina oli Chicagossa
Wieboldt department kaupas
sa niin halpaa kahvia, ettei
sellaista ole ollut sitten vuo
den 1883. Kahvia myytiin 19
sentillä pauna mainostuskei
nona kaupan juhlallisuuksissa.
Kahdessa tunnissa myytiin
kaupasta 15,000 paunaa kah
via.
HUHTIK. 5 P. APRIL 5, 1951
PUUTAVARAA KREIK
KAAN VAIN SUO
MESTA
Kreikan kauppaministeriö
rajoittaa puutavaran tuonnin
maahan yksinomaan Suomes
ta tapahtuvaksi sen vuoksi, et
tä Kreikan kauppataso vain
tämän maan kanssa on aktii
vinen. Puutavara n tuonti
muista maista lopetetaan tois
taiseksi ulkomaisen valuutan
puutteen vuoksi.
KANADAN SIIRTOLAISUUS
VILKASTUNUT
Toronto. Siirtolaisuus Ka
nadaan on saanut voimakkaan
alun sen uuden ohjelman mu
kaan, joka on vuoden alusta
otettu käytäntöön. Halifaxista
ilmoitetaan, että muutamien
viimeisten päivien aikana on
sinne saapunut 14 matkustaja
laivaa, jotka ovat tuoneet tul
lessaan 7000 henkeä ja näistä
suurin osa on siirtolaisina saa
! puneita.
AMERIKAN ÄÄNI SUOMENKIELELLÄ
Amerikan ääni aloitti joka
päiväiset suomenkieliset ra
diolähetyksensä viime tammi
kuun 1 p:nä. Lähetykset ovat
jatkuneet katkeamatta ja niitä
kohtaan on Suomessa osoitettu
vilkasta mielenkiintoa.
Valaistaksemme tätä radio
lähetystoimintaa, jäljennäm
me oheisenä apulaisulkominis
teri Edward W. Barretin pu
heen, jonka hän piti avates
saan suomenkieliset lähetyk
set.
“Olen erittäin iloinen saa
dessani puhua Amerikan ää
nen ensimmäisessä suomen
kielisessä lähetyksessä ja ha
luan ilmaista syvän tyytyväi
syyteni sen johdosta, että tä
ten on aikaan saatu uusi suora
nainen yhteys, joka on omiaan
vahvistamaan Suomen ja
Amerikan kansojen välisiä ys
tävyyden siteitä. Yhdysvaltain
hallitus ja kansa ovat aina tun
teneet mitä syvintä ihailua ja
myötätuntoa Suomen kansan
pyrkimyksiä kohtaan, kansan,
joka yhtä järkkymättä kuin
Amerikan kansakin rakastaa
vapautta, itsenäisyyttä ja de
mokraattisia laitoksia. Aina
siitä lähtien, kun Suomen kan
sa saavutti vapauden ensim
mäisen maailmansodan jäl
keen, on Yhdysvaltain noudat
taman politiikan tarkoitukse
na ollut läheisten suhteiden
KOMMUNISTINEN
LEHTL VARARIKON
PARHAALLA
New York. Eräänä päivä
nä viime viikolla julkaistiin
täällä ilmestyvän kommunisti
sen lehden, Daily Workerin,
etusivulla toi mituskirjoitus,
jossa pyydetään lehden luki
jain lahjoittamaan sille $200,-
000, jonka lehti on viime vuo
den aikana tuottanut tappiota.
Daily Worker, joka on Ameri
kan kommunistipuolueen vi
rallinen äänenkannattaja, kir
joittaa, että lehti ei ole 20. vuo
teen ollut itsensäkannattava,
mutta että lojaaliset lukijat
ovat aina keränneet sille va
roja, jotta se on voinut ilmes
tyä. Daily Workerin jokapäi
väisen painoksen tilaajamäärä
on noin 14,000 ja sunnuntain
numeroa leviää n. 50,000, lau
sutaan vetoomuksessa.
Lehden viime vuoden tap
pion aiheutti tilaa jamäärän
aleneminen ja ilmoituksien
menettäminen. Ilmoituksia ei
Daily Workerissa ole koskaan
ollut suuremmassa määrin,
mutta kun tilaajamäärä on
alentunut usealla 10:11 a tuhan
nella, se tuntuu jo tuloissa ja
vakuuttaa lehti, ellei tuota
vaadittua $200,000 saada ko
koon on olemassa se mahdol
lisuus, että sen ilmestyminen
täytyy lopettaa.
Kutomotyöläisiä
lakossa
Noin 40,000 rayon ja pum
pulimyllyjen työläistä on lak
koutunut kuudessa eteläval
tiossa. Lakko alkoi virallisesti
lauantai-iltana, mutta piketit
tulivat tehtaitten eteen vasta
pyhä-iltana. CIO: n tekstiili
työläiset julistivat lakon vaa
tiessaan 13 sentin korotusta
tuntipalkassaan. Tämä koro
tus kohottaisi palkat jotakuin
kin samalle tasolle kuin ne
ovat pohjoisvaltioissa. Teh
taat ovat tarjonneet kahden
sentin palkankorotuksen, mut
ta CIO ei ole siihen tyytyväi
nen.
solmiminen molempien mai
den ja kansojen välille.
“Vain muutamia viikkoja
sitten me amerikkalaiset juh
limme suomalaisten kanssa
suuren säveltäjänne Jean Si
beliuksen syntymäpäivää, jon
ka nerous on rikastuttanut ko
ko maailman musiikkia ja jon
ka sävellykset kuuluvat suosi
tuimpaan täällä Yhdysvallois
sa esitettyyn musiikkiin.
“Nykyisen maailman tilan
teen vallitessa on erikoisen
toivottavaa, että maittemme
välistä tiedonantotoimintaa li
sätään ja laajennetaan. Ame
rikan äänen suomenkieliset
radiolähetykset, jotka nyt aloi
tetaan, ovat tärkeä edistysas
kel tässä suhteessa. Amerikan
ääni välittää Suomen kansalle
puolueettomia tietoja maas
tamme, elämästämme sekä
hartaasta toivostamme säilyt
tää ja vahvistaa maailman rau
haa, kansainvälistä turvalli
suutta ja kaikkien vapaitten
kansakuntien itsenäisyyttä.
“Minulle tuottaa erikoista
iloa saada tänä uuden vuoden
ensimmäisenä päivänä esittää
Suomen kansalle parhaimmat
uuden vuoden toivotukset
omasta puolestani sekä Yhdys
valtain hallituksen ja kansan
puolesta. Jumalan avulla tu
lemme saavuttamaan rauhan
ja turvallisuuden maailmas
sa.”
Venäjä ei annja takai
sin Yhdysvalloille
670 laivaa
Washingtonista ilmoitetaan,
että Venäjä on kieltäytynyt
palauttamasta Yhdysvalloille
670 laivaa, jotka se sai sodan
aikaisten lainasopimusten no
jalla. Venäläiset syyttävät
amerikkalaisia, että nämä oli
sivat rikkoneet lupauksensa
myydä sanotut laivat Venäjäl
le.
Yhdysvaltain neuvottelijat
ovat ilmoittaneet, etteivät hy
väksy Venäjän selitystä ja tu
levat uudistamaan vaatimuk
sensa laivojen palauttamises
ta. Amerikkalaisten kanta on
ollut, että laivojen myynti on
riippuvainen siitä, että pääs
tään tyydyttävään ratkaisuun
Yhdysvaltain Venäjälle myön
tämien maailmansodan aikuis
ten lainojen takaisinmaksami
sesta.
Venäjä on velkaa Yhdysval
loille $10,800,000,000 sodan ai
kana “lend-lease”-tavaroista
ja lähes viisi vuotta on käyty
neuvotteluja velkojen järjes
telystä pääsemättä mihinkään
tuloksiin.
Britannian pääminis
teri sairastelee
Britannian pääministeri Att
leelee meni viikon jamassa sai
raalaan vatsahaavojen vuoksi.
Hän on ollut huonossa tervey
dessä jo pitkän aikaa. Attlee ei
kuitenkaan mennyt sairaalaan
valtion kustannuksella, niin
kuin Brittien saarilla voi nyt
mennä sosialisoidun lääkintä
ohjelman puitteissa, vaan pää
ministeri päätti maksaa kus
tannukset saadakseen “Spe
cial” palvelusta, jota ei valtion
systeemissä tunneta. Näin so
sialistien pääministeri, joka
ajaa yhtäläistyttämistä palve
luksessa kaikille kansanker
roksille, itse kuitenkin teki
pikku poikkeuksen.
Ohjelmaan kuului myös
käännöksinä Euroopan asiain
apulais ulkoministeri George
W. Perkinsin tervehdys, ottei
ta presidentti Trumanin ja ul
koministeri Achesonin uuden
vuoden tervehdyksistä sekä
Harlemin suomalaisen lut.
seurakunnan pastorin Arvi H.
Saarisuun uuden vuoden sano
ma.
Myöhempiin ohjelmiin tulee
kuulumaan Amerikan lehdis
tön mielipiteitä suomalaisia
kuulijoita kiinnostavista asi
oista, uutiskatsauksia .selos
tuksia amerikkalaisten elä
mästä ja ympäristöstä, suoma
laissyntyisten amerikkalaisten
haastatteluja sekä toiveohjel
mia, jotka laaditaan suoma
laisten kuulijain lähettämien
kyselyjen perusteella.
Ohjelmat lähetetään lyhyil
lä aalloilla New Yorkista. Ne
otetaan vastan ja levytetään
Lontoossa ja radioidaan Suo
meen BBC: n asemien välityk
sellä.
Amerikan äänen suomenkie
lisen radiotoiminnan johdossa
on tri Henry F. Arnold, joka
on hiljattain palannut Yhdys
valtoihin toimittu aan viisi
vuotta Suomessa Yhdysval
tain kulttuuriattasheana. Suo
men kieli mukaan luettuna
käyttää Amerikan ääni nyt
kaikkiaan 26 eri kieltä koko
maailmaa koskevassa radiotoi
minnassaan.
VOL, 46

xml | txt