OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, April 26, 1951, Image 6

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-04-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 6

SIVU 6
Seurakunta
kirjeitä
Sebeka, Minn.
Keväinen tervehdys taas
kaikille armolapsille. On ku
lunut vähän aikaa, kun on
tullut kirjoitettua. Mitään e
rityisiä ei ole tapahtunut. O
lemme pastorin ilmoituksista
nähneet häistä, jotka olivat
maalisk. 24 p. ill. kirkossa
Howard Karkelalle ja Joyce
Roeske’lle. Läsnä oli suuri
joukko sukulaisia ja ystäviä.
Kirkon alakerrassa tarjoil
tiin hääkahvit ja nuoripari
sai kauniita lahjoja. Toivom
me runsasta Jumalan siu
nausta yhteiselämää alottaes
sa. Kun Jeesus saa tulla ko
tiin, silloin olemme onnelli
sia.
Runsaasti saatiin taas pää
siäisen aikana kuulla Juma
lan sanaa. Olitko, ystävä ,
Herran huoneessa sanan ää
ressä kuulemassa sanomaa,
että meidän syntimme Jeesus
kaikki antoi anteeksi? Se on
ainoa armon tie. Jos sinulla
on Jumalan Poika elämänä,
niin silloin eivät ole pienet
esteet tielläsi, vaan riennät
halulla Herran huoneeseen.
Oi sitä suurta rauhaa ja on
nea mitä tuo sydämelle kuul
la julistusta armosta ja an
teeksiantamuksesta Kristuk
sen veressä. Silloin kiitos ja
ylistys kohoaa sydämestäsi,
että Herra on siunannut seu
rakuntaansa, jossa Hänen sa
nansa puhtaasti ja selvästi o
petetaan. Muista myös ru
kouksella sananjulistaj a a .
Kuinka suurta on sekin sa
nan julistus, jota radion kaut
ta saamme kuulla! Monessa
kodissa saavat kuulla radion
kautta, kun eivät pääse Her
ran huoneeseen.
19 p. j.pp kokoonnuttiin
kirkon alakertaan naistenlii
ton kokoukseen, jossa Her
lan sanaa julisti past. R. W.
Heikkinen. Kahvipö y d ä n
kattoivat mrs R. W. Heikki
nen ja mrs Maria Kangas.
Tulot kahvipöydästä olivat
$18.75. Kiitos vaivoista pöy
dän kattajille.
Sitten illalla oli Lutherlii
ton kokous pappilassa, jossa
nuoret tutkivat Jumalan sa
naa pastorin johdolla. Kah
vipöydän kattoi mrs R. Heik
kinen, josta hänelle kiitos.
Seuraava Lutherliiton ko
kous on Edward Luoman ko
dissa toukok. 10 p. ill. Se on
vuosikokous.
Toukokuussa naistenliiton
kokous on kolmas torstai-ilta,
17 p., kirkon alakerrassa.-
Koska alkaa olla kiire aika,
niin muutettiin kokous illak
si. Pastori pitää puheen. Tar
joilusta silloin huolehtivat
mrs Raymond Granroth, mrs
Albert Granroth ja mrs Min-
SUOMENKIELISIÄ
TERVEH DYSKORTTEJ A
Eri tilaisuuksia varten
Valikoimassa seuraavia värillisiä kortteja
Sydämelliset kiitokset
Onnittelut syntymäpäivänä
Hauskaa syntymäpäivää äidille
Isälle syntymäpäivänään
Onnea yhteiselämälle
Hääpäivän onnittelut
Pikaista parantumista toivotetaan
Suruanne ajatellessa
Murheen päivänä
Osanotto suruun
Tervehdys hopeahäitään juhliville
Onnea kodille
Isälle syntymäpäivänä tai muissakin
tapauksissa
Dollarin tusina koteloineen
NATIONAL PUBLISHING CO.
Drawer 432
nie Hilden. Toivotaan run
sasta osanottoa.
%
Naistenliitto päätti pitää
kevätmyyjäiset, jossa on lei
voksia ja käsitöitä myytävä
nä. Se ehkä on toukok. 12 p.
kirkon alasalissa. Pyydetään
naisia valmistamaan käsitöi
tä siksi.
Sairautta on ollut seura
kuntalaisissa. Mrs Abram
Sfirilä oli muutaman päivän
Wadenan sairaalassa saamas
sa hoitoa. Nyt alkaa olla en
tisellään.
Mrs Jacob Meyer on vielä
sairaana. Hän on sairastanut
kotonaan ja on ollut aivan
vuoteessa. Toivomme pikais
ta parantumista.
Tyttäremme ja vävymme,
mr ja mrs Clifford Peterson,
Milwaukeesta, Wis., saapui
vat tänne ja asettuvat osta
malleen maatilalle asumaan.
Hilja
Maple, Wis.
On kulunut pitkä aika sii
tä, kun olen kirjoittanut Aut
tajaan. Ennen toisinaan kir
joittelin, kun oli siihen ke
hoittapa, past. E. V. Niemi.
Hän aina huomautti, että ei
ole taaskaan näkynyt kirjoi
tusta Auttajassa.
Olemme sivuutt aneet
taaskin paaston ajan ja pää
siäisen. Ihana pääsiäissanoma
on kaikunut, että kun me
nemme haudalle, niin se on
tyhjä, koska Jeesus on nous
sut kuolleista. Maaliskuun 21
p. oli meillä ihana iltahetki
kirkossamme, kun seminaa
rin oppilaat Ranta ja Efraim
son olivat keskuudessamme
Oma pastorimme Lampela
toimitti alttaripalveluksen ja
seminaarin oppilaat saarna
sivat, sekä suomen että eng
lannin kielellä. Harvoin o
lemme täällä saneet viettää
sellaisia hetkiä, että on kolme
pappia kirkossa.
Sairaslistalla on ollut enti
nen esimies, John Saari. Hän
on jo kuitenkin toipunut sai
raudestaan ja on päässyt ko
tiin sairaalasta. Toivomme
hänelle terveyttä edelleen
kin.
Jumalan haltuun!
Hilma Aho
Covington, Mich.
Miestenliiton kokous pi
dettiin August Tarvaisen a
sunnolla huhtik. 8 p. Hyväk
syttiin ehdotetut säännöt ja
järjesteltiin asioita elokuvan
näyttämistä varten huhtik.
20 p. Pastori Kokkonen oli
mukana kokouksessa ja pu
hui lyhyesti miestenliiton
tarkoituksesta. Liitossam m e
on nyt 27 jäsentä. Seuraava
kokous on kirkossa toukok.
13 p. klo 1. Tarjoilu on yhtei
nen.
Naistenliiton kokous oli
mrs Konstu Sallin asunnolla
huhtik. 3 p. Paikkakunnalla on
liikkunut lentsu viime aikoi
na, joten osanotto tilaisuuk
siin ei ole ollut tavanmukai
sen runsas. Naiset päättivät
pitää myyjäiset toukokuussa.
Seuraavilla naisilla on keit
tiövuoro toukokuussa: mrs
W. Norback, mrs Albert Nie
mi, mrs Roland Nurmela, mrs
Matti Nurmela ja mrs Toivo
Nopola. Seuraava kokous on
kirkossa toukok. 1 päivän il
tana kello 7.
Pyhäkouluopettajien k o -
kous oli kirkossa huhtik. 15
p. Pyhäkoulun opettajat ovat
seuraavat: mrs Eino Salli,
mrs Arvid Lepola, mrs Toivo
Nopola, Margaret Nurkkala,
Minerva Nurmela, mrs Vilho
Johnson, Viola Johnson ja
mrs August Tarvainen. Py
häkoulu alkaa toimintansa
huhtik. 29 p. klo 9 ap. Pyhä
koulun toimesta äitienpäivä
ohjelma on kirkossa toukok.
13 p. klo 7. Kehoittakaa lap
sia tulemaan pyhäkouluun
ja antakaa kyytiä sellaisille
lapsille, joilla ei sitä muuten
Ole.
Joukko seurakunta m m e
miehiä kävi Midlandi s s a ,
Mich., jossa oli valtionlaajui
set painonnosto kilpailut tk
15 p. Alvar Ahola osallistui
kilpailuihin ja sai toisen pal
kinnon sarjassa, tuoden mu
kanaan kauniin pokaalin ko
tiaan. Siinä kysytään voimia
ja kykeneväisyyttä, että niin
kin hyvin onnistuu näin laa
jassa kilpailussa.
Kesää odotetaan tännekin,
vaan ei näytä oikein lupaa
valta. Kv.
Finlayson, Minn.
Täkäläisen Pyhän Paavalin
Kansallisseurakunnan mi e s
jäsenistö kokoontui mr ja
mrs Martin Hinkle’in asun
nolle maanantaina, tk. 16 päi
vän iltana, pitämään seura
kunnan veljeysliiton perus
tavaa kokousta. Innostus asi
aan oli valtavan suuri, sillä
asiaan innostuneita miehiä
oli saapunut Hinkle’in ava
rat huoneet täyteen. Aluksi
pastori E. E. Erickson selvä
sanaisesti selitti veljeysliiton
tarpeellisuutta, ei vain maal
lisesti katsottuna, mutta että
Jumalan sanan tutkistelu, jo
ta kokouksien yhteydessä
harjoitetaan, saa siitä jokai
nen jäsen omakohtaisesti i
äisyys matkaevästä, joka en
sikädessä onkin veljeysliiton
tarkoitus.
Käytiin sitten itse asiaan
kuuluviin perustamisky s y -
myksiin. Kaikki läsnäolevat
olivat yksimielisiä siitä, että
veljeysliitto perustetaan, ja
heti alussa liitytään koko
maata käsittävään veljeys
liittoon jäseniksi. Virkaili
joiksi tälle vastaaletulla vei
jeysliitolle valittiin seuraa
vat: esimieheksi, mr Edwin
Thompson; sihteeriksi, mr
Martin Hinkle; rahastonhoi
tajaksi, mr Vilho Lindholm.
Muut tarvittavat toimi-hen
kilöt valitaan ensi kokoukses
sa, joka pidetään mr ja mrs
Edwin Thompsonin kodissa
toukok. 21 päivänä. Jo tässä
/ IRONWOOD • MIC H.
AUTTAJA TORSTAINA HUHTIKUUN 26 p. 1951
alustavassa kokouksessa liit
to suunnitteli kauaskantoisia
toimia, joista tehdään mai
nintaa näillä palstoilla sikäli
kuin ne kehittyvät.
Lehtiuutisten kirjoittajana
on näitten rivien kirjoittajal
la ollut mieluinen tehtävä
saada olla läsnä monissa tä
män seurakunnan tilaisuuk
sissa ja huomioida sen tosi
seikan, että innostus ja tosi
palavuus Jumalan valtakun
nan työhön Pyhän Paavalin
seurakunnassa on sen vii
meistä jäsentä myöten vilpi
töntä rakkautta siihen työ
hön. Tässä seurakunnassa o
pettaja ja jäsenistö suhtautu
vat toisiinsa ymmärryksellä
ja rakkaudella. Tätä suhdet
ta silmällä -pitäen on syytä
uskoa, että Pyhän Paavalin
seurakunnalla tällä paikka
kunnalla on varsin valoisa
tulevaisuus.
Paikkakunnan vieraskieli
sissä seurakunnissa on par
aikaa toimen alaisena kerätä
luettelo jäsentensä maamme
puolustusvoimissa olevi s t a
nuorista miehistä. Kun luet
telo on saatu täydellisesti
listoitetuksi, niin valitaan
toimikunta, joka sopivalla
tavalla muistaa näitä jäseni
änsä, vähintäin kerran kuu
kaudessa. Tämä toimikunta
lähettää heille tupakkaa, ma
keisia, purukummia, saippua
y.m. käytännöllisiä persoo
nallisia tarpeita. Mukaan lii
tetään seurakuntansa toimin
ta-mainostus, jossa myöskin
on sotilaille sopiva raama
tunlause. Sitten myöskin
näitten jäsenten nimet piir
retään korukirjaimin n . s .
“Honor Roll” (kunnia 1 i s -
taan), joka laitetaan sopi
vaan paikkaan seurakunnan
huoneustossa. En ole saanut
tietooni, josko paikkakunnan
suomalaisissa seurakunnis s a
on vielä otettu varteen täl
laista aloitetta. Jos ei, niin
toivoisin että se tehtäisiin ai
van viipymättä. Tarvittavia
tarpeita ja tietoja tämän asi
an yhteydessä saadaan kir
joittamalla osoitteella: 736
Jackson Place, Washington
6, D.C.
Vanha paikkakunnan asu
kas, Anton Fagertrom, ruot
sinmaalainen, sai iäisyyskut
sun Hinckley’in vanhainko
dissa pari viikkoa sitten.
Hän, ennen Hinckley’iin me
noaan, asui mr ja mrs Hollis
Ladd’in kodissa. Lähemmät
elämäkerralliset tiedot hä
nestä puuttuvat kirjoittajal
ta.
J. S. Herald
Iron River, Mich.
Ompeluseuran kokous ja
tarjoilu on toukokuun ensim
mäinen pyhä, s.o. kuudes päi
vä, mrs Fanny Huhtalan ko
tona alkaen kello 2:30.
Noin 150 henkeä, sukulai
sia ja ystäviä, osallistui mr ja
mrs Mike Evelin kultahää
juhlaan, joita vietettiin kir
kossa tk. 8 . Mr ja mrs Eveli
vihittiin avioliittoon Vaasas
sa, Suomessa, huhtik. 7 p.
1901 ja tulivat tähän maahan
vuoden jälkeen vihkimisen
asettuaan asumaan Iron Ri
veriin. Jonkun vuoden kulut
tua he muuttivat maanvilje
lijöiksi Beechwoodiin, Mich.,
missä heillä on vanhuuden
lepopaikka lähellä tytärtään.
Mr ja mrs Eveli kumpikin o
vat hyvässä terveydessä ja
ovat Beechwoodin seurakun
nan esi-raivaajia ja edelleen
kin uskollisesti mukana kai
kissa hommissa. Kultahää
juhlassa esitettiin kaunis oh
jelma molemmilla kielillä ja
saivat he vastaanottaa suu
ren rahalahjan sekä onnitte
luja aina Californiasta asti.
Juhlassa mukana oli ulom
paa seuraa vat: pastori ja mrs
A. E. Kokkonen, Calumet; I
saack Harju, mr ja mrs Eino
Kivelä ja poika Leo, Rud
yard; mrs Mary Kallio, mr
ja mrs Arne Ojala, mrs Ann
Soderina ja mr ja mrs Rich
ard DeVolder ja poika, kaik
ki Crystal Falls, Mich. Mr ja
mrs Evelillä on ollut kuusi
lasta, joista kolme on elossa
ja jotka laittoivat nämä juh
lat venhemmilleen. Heillä on
yhdeksän lasten lasta. Jääm
me v edelleenkin toivomaan
veli ja sisar Evelille rauhai
saa elämän ehtoota.
Toukokuun toinen pyhä
tullaan viettämään äitienpäi
väjuhlaa kirkossa Nuorisolii
ton toimesta. Ohjelma on e
tupäässä suomenkielinen, jo
ten vanhemmatkin äidit ym
märtävät kaiken. Kaikki ter
vetulleita tähän äitien juh
laan, joka alkaa kello 7:30.
Kaikki ne, jotka haluavat
ottaa osaa kirkkokunnan ke
räykseen, tekisivät lahjoi
tuksensa seuravassa ompelu
seuran kokouksessa mrs Ei
nar Laksolle, että saan sitten
ne lähettää kirkkokunnan ra
hastonhoitajalle.
Mrs Einar Lakso
Port Arthur, Ont.
Kevät-terveisin terveh d i n
aluksi Auttajan lukijo it a
kaikkialla. Lumi täältä kau
pungista kyllä on melkein su
lanut, mutta maaseudulla on
vielä täysi talvi. Ilmat ovat
olleet kylmiä, mutta kuiten
kin on hauska ajatella kesää.
Pari kuuta vain on enää
jälellä kun taas alkaa matka
valmistelut kirkolliskokouk
seen lähteville. Kuinka olem
me onnistuneet Auttajan ti
lauksiin nähden? Muistamme
naistenliiton kokouksessa vii
me vuonna tekemämme lu
pauksen, että hankimme viisi
uutta tilajaa tai oliko se ai
van niin monta yhden henki
lön osaksi, mutta kuitenkin
lupasimme tehdä parhaam
me asian eteen, että saisim
me Auttajan tulemaan usem
paan kotiin.
Fort Williamin seurakun
nalla oli 15 p. kokopäiväiset
juhlat, joiden yhteydessä oli
kirkon vihkimä-tilai su u s .
Port Arthurin kuoro lauloi 5
laulua tilaisuudessa illalla
Aini Rantasen johdolla. Oli
muutakin ohjelmaa kuoron
jäseniltä. Neiti Rantanen oli
järjestänyt ohjelman, joka
kaikin puolin oli sisältörikas
ja arvokas, joka sisälti run
saasti laulua, runon, puheen
pastori Sippolalta, ja myös
kin yhteislauluja. Kirkko oli
täydellisesti uusittu sisältä
ja oli todella kaunis. Lopussa
pastori O. Aho valituin sa
noin kiitti Port Arthurin
kuoroa ja kuoronjoh taj a a
kaikesta, mitä hänellä on ol
lut vaivaa tilaisuuden järjes
tämisessä. Kuoro myöskin
haluaa puolestaan kiittää Ft.
Williamin emäntiä vapaasta
maukkaasta kahvista, jonka
meille tarjoilitte. Jumala tei
tä siunatkoon runsaasti.
National Metals Bank
Ystävällinen paiJcalllsestl omistettu laitos
IRONWOOD, MICHIGAN
★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA
★ VEKSELITILEJA
if KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA
Mrs L. A. Mäki sairastui
äkkiä ja joutui sairaalaan.
Hän tähän asti kuulemani
mukaan on ollut hyvin heik
ko. Rukouksemme on, että
Herra kääntää kaikki par
hain päin niin, että terveys
vielä palaantuisi entiselleen
ja pian taasen olette toisten
mukana Herralle työtä teke
mässä.
Mrs Matson, 31 Macahar
Ave., joutui olemaan sairaa
lassa 4 viikkoa, vaan on pääs
syt pois ja on parempi vaik
ka heikkous vielä vaivaakin.
Toivomme vielä monta vuot
ta pitää teitä keskuudessam
me.
Kotiinkutsun ovat saaneet
täältä vaivojen maasta kau
emman aikaa sairastettuaan
mrs Hanna Langen ja mr
Heikki Kotanen, vanhimpia
seurakuntamme jäseniä Ko
taset asuvat lähellä kaupun
kia maalla. Pastori Sippola
toimitti papilliset tehtävät.
Lähetyskokous oli 19 p.
kirkon alasalissa ja tarjoilu
puolesta huolehtimaan lu
pautuivat mrs L. A. Mäki ja
allekirjoittanut, vaan kun
mrs Mäki joutui sairaalaan,
niin mrs K. Wirkkunen tuli
hänen tilalleen.
Sisarliiton toiminn a s t a
voin mainita, että ateria, joka
tarjoillaan 29 p. tätä kuuta on
järjestetty, ja ruokalippuja,
joita on myytävänä useam
milla henkilöillä, on vielä
saatavana, vaikka paljon nii
tä kuulemani mukaan on jo
myytykin. Silloin on myös
juhlat kirkossa.
Tk. 12 p. sisarliiton ko
kouksessa kokous pitovuo
ronsa maksoivat mrs Olga
Näsi $5.00, mrs Nyback $6.00,
ja mrs Uusitalo $5.00.. Kah
vitarjoilu oli mrs A. Nykä
sen, mrs J. Rantalan ja mrs
B. Johnsonin toimesta. Tar
joilun 26 p. järjesti mrs Num
mi ja mrs McLeod.
Nuorten naisten toimesta o
li kahvitarjoilu 20 p. iltana.
Tk. 5 p. iltana oli pienet
yllätys kekkerit seurakun
tamme rahastonkirjurille mr
K. Autiolle. Mr L. A. Mäkj
seurakuntamme esimies, oli
järjestänyt ohjelman ja si
sarliitto järjesti kahvitarjoi
lun kiitollisuuden osoituksek
si siitä suuresta ja paljon ai
kaa kysyvästä työstään, jota
hän joutuu tekemään seura
kunnassa. Siunatkoon Juma
la teitä terveydellä, että
monta vuotta jaksaisitte suo
rittaa edelleenkin sitä kallis
ta tehtävää.
Jääkäämme Herran hal
tuun!
Aino Tuhkanen
PORT ARTHURIN KAN
SALLISSEURAKUNNAN
TOIMINTAA
HAUDATTU:
Walter Mäki syntyi elok. 17
p. 1876 Töysän kylässä, Vaa
san 1., Suomessa. Hänet vihit
tiin avioliittoon Hilda Johan
na Kankaanpään kanssa Suo
messa v. 1897. Noin 50 vuotta
sitten hän muutti Marquette,
Mich., josta hän tuli Cana
daan 13 vuotta myöhemmin.
Hän asui maatilallaan South
Gilliessä viimeiset 37 vuotta.
Hän kuoli sydänhalvaukseen
maalisk. 28 p. klo 11 yöllä
McKellar sairaalassa Fort
Williamissa, johon hänet oli
juuri tuotu. Hänet haudattiin
huhtik. 2 p. Mountain View
hautausmaahan. Kaipaamaan
jäi vaimonsa Hilda, Besse
mer, Mich.; kolme tytärtä,
Hilda, mrs Henry Lankinen
perheineen, So. Gillies, Ont.;
Fanni, mrs Santer Pönkkä,
perheineen, Suomessa; Aino,
mrs Sulo Aho, perheineen,
Chicago, 111.; 8 lastenlasta; 3
veljeä, Oscari Lahti, perhei
neen, Erie, Penn.; Kalle Lah
ti, perheineen, Suome ss a ;
Viljo Lahti, perheineen, Suo
messa; yksi sisko, Tiila Lah
ti, perheineen, Amasa, Mich.;
ja muita sukulaisia.
Einari Mäki syntyi jouluk.
9 p. 1887 Soinin pitäjässä,
Vaasani., Suomessa. Noin 42
v. sitten hän tuli Fort Willia
miin, josta hän muutti Nola
luuhun kolme vuotta myö
hemmin. V. 1914 hän meni a
violiittoon lesken Ida Pykäri
Kranssin kanssa Nolaluussa.
Hän asui Nolaluussa viime 36
vuotta. Hän kuoli maalisk. 28
p. klo 3 ip. autossa matkalla
Fort Williamin sairaalaan.
Hänet haudattiin Mountain
View hautausmaahan huhtik.
2 p. Suremaan jäi kaksi poi
kaa, Viljo, kotona, ja Eino
Port Arthurissa; tytär Viola,
mrs Martti Biilo, perheineen,
Nipigon, Ont.; kolme tytär
puolta, Elsie, mrs Storm
Burke, perheineen, Fort Wil
liamissa; Martta, mrs Willi
am Peterson, Beardmoressa;
Kerttu, mrs Arvo Johnson,
perheineen, Port Arthurissa;
kakai lastenlasta; kaksi vel
jeä ja yksi sisko Suomessa, ja
muita sukulaisia.
Hanna Alexandra Langen
syntyi Uudenmaani. Suomes
sa syysk. 11 p. 1879. Hän tuli
Port Arthuriin jouluk. 2 p.
1905. Hän asui muutamia
vuosia Kaministiquiassa ja
viime 29 vuotta Port Arthu
rissa. Hän oli huonossa ter
veydessä pari vuotta ja hän
kuoli kotonaan, 29 Algonquin
Ave., Port Arthurissa, maa
lisk. 31 p. 1951 71 v., 6 kk. ja
20 p. vanhana. Hän oli Port
Arthurin Suom. Ev. Lut.
Kansallisseurakunnan jäsen.
Hänet haudattiin Riverside
hautausmaahan huhtik. 4 p
Past. D. A. Bakalyar Fort
Williamista toimitti papilli
set tehtävät. Miehensä Frank
Victor Langen kuoli v. 1941.
Kaipaamaan jäi 4 poikaa ja
4 tytärtä: Sulo, 461 John St.,
Sulho, 76 N. Kenogami Ave.,
Sven, 79 Kenogami Ave.,
Svante, kotona; Elsie, mrs
Lars Larsen, Maryland, N.Y.,
Pearl ja Signe, kotona; Syl
via, Orillia, Ont.; kaksi poi
kapuolta: Eero Langen.
Fitchburg, Mass., Bruno Lan
gen, 116 S. Kenogami Ave.; 3
tytärpuolta: kaksi Suomessa
ja Toini, mrs U. Vantaa, 196
S. Windemere Ave., kaksi
lastenlasta; 2 veljeä ja sisko.
Suomessa.
Henry Kotanen syntyi jou
lukuun 19 p. 1870 Karstulas
sa, Vaasani., Suomessa. V.lB
- hän meni Hibbing, Minn.,
josta 5 v. kuluttua hän palasi
Suomeen. V. 1898 hän tuli
Port Arthuriin. Hän meni a
violiittoon Katariina Kytö
län kanssa Port Arthurissa
kesäk. 10 p. 1903. Tästä avio
liitosta syntyi 6 poikaa, jois
ta son elossa. V. 1912 hän
muutti maatilalleen Mclnty
ressä, jossa hän asui kuole
maansa saakka. Hän sairasti
vanhuutta useampia vuosia
ja kuoli kotonaan huhtik. 6 p.
klo 2 ip. Ikänsä oli 80 v., 3kk.
ja 18 p. Hänet haudattiin Ri
verside hautausmaahan huh
tik. 10 p. Lähinnä jäi kaipaa
maan vaimonsa; 5 poikaa:
Walter, Arvid, Harold, Toivo
ja Tauno, Mclntyre’ssä; 2 las
tenlasta; 2 siskoa: mrs H.
Niinimäki, Port Arthur, ja
mrs N. Takalo, Suomessa ja
muita sukulaisia.
Jesus sanoo: “Minä olen y
lösnousemus ja elämä; joka
uskoo minuun, se elää, vaik
ka olisi kuollut. Eikä yksi
kään, joka elää ja uskoo mi
nuun ikinä kuole.” Joh. Ev.
11:25,26.
—J. W. Sippola, pastori
262 Wilson St.
No. 16

xml | txt