OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, June 07, 1951, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-06-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 4

SIVU 4
AUTTAJA
Ilmestyy leka torstai IRONWOODISBA, MICH.
Toimittaja J. E. NOPOLA Liikkeenhoitaja
Puhelin: to«ml»»oon 80 toimittajan hotlHi H66-B
TILAUSHINNAT!
Yhdysvaltoihin
Koko vuoden “--r * 52.50.
Puolen vuoden 1 $1.50
Neljän kuukauden $l.OO
Kanadaan ja Suomeen (Vuosikerta) $3.00
AUTTAJA ” Finnish weekly nswspapsr. Publishsd «tf«rv
Thursday by The Finnish - American B3van*ellcal LiUthsran
National Church, at Ironwood. MI*hi«an
•UBSCRIPTION RATEB: In the United Statea and Canada'
Per vear, $2.60; slx months, $1.60; four months, 11.00
Advertlsin* rates on appllcatlon.
Entered as Second Clasa Mali Matter January 17, 1000, at the
Post Office at Ironwood, Michigan, under the Act of Contrana
at March S. 1879. Acceptsd for mallin* at apeoial rata of
postaae provlded for in Sectlon 110$ Act of Octover S, 1917,
authorlzed July 19, 1911.
Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Aho, G. I kesäk. 10 p.
Aho. J kesäk. 17 p
Aho, O. E kesäk. 24 p.
Aho, R. J. L heinäk. 1 p.
1 P Teemu
2 L Venla
1 Joh. 3:13-18; Luuk. 14:16-24
3 S 2 Kolm. p. 1- sunn.
4 M Toivo
5 T Sulevi
6 K Kustaa, Kyösti
7 T Roope
8 P Salomo
9 L Ensio, Ensi
1 Piet. 5:6-11; Luuk. 15:1-10
10 S 3 Kolm. p. J. sunn.
11 M Impi, Immi
12 T Esko
13 K Raili
14 T Uuras
15 P Vieno
16 L Salama
KIRKOLLISKOKOUKSEEN AIKOVILLE
Majoituskomiteana me lausumme tervetuloa
kaikille kirkolliskokoukseen aikoville edustajille
ja vieraille. Teemme parhamme, että olonne tääl
lä olisi viihtyisä ja jättäisi hauskat muistot.
Jotta voisimme kaikille järjestää majapaikat,
on tarpeellista, että tiedämme etukäteen ketkä ai
kovat tulla. Pyydämme siis teitä kaikkia, edusta
jat, papit, ja kokousvieraat: Tehkää niin hyvin,
että postitatte kortin tai kirjeen heti tämän luet
tuanne, ennenkuin unehtuu, ilmoittaen miten ja
milloin aiotte tulla ja keitä on mukana. Kun tämä
on niin pieni tehtävä teidän kohdaltanne, niin se
helposti jää tekemättä. Mutta meille se on sangen
suuriarvoinen asia saada teiltä tällainen ennakko
tieto. Pyydämme siis ja odotamme ilmoitusta tu
lostanne.
Niille jotka tulevat lännestä autoilla, mainit
semme, että Clevelandiin tullessanne seuratkaa
tietä n: ro 2 läpi kaupungin. Se on nopea rantatie
jossa vältätte liikennevalot y.m. Sitä tietä sopii
seurata Willoughbyyn asti, jossa se yhtyy jälleen
tiehen n: ro 20.
Tervetuloa Fairportiin ja Painesvilleen! Ju
mala tehköön matkanne onnelliseksi! Ja yhty
käämme usein näinä päivinä armoistuimen luona,
jotta Herra Jeesus johtaisi ja siunaisi kokouksem
me.
Majoituskomitean puolesta:
Niilo Salminen, Park Rd.., Painesville, Ohio
(Puhelin: Painesville 3192)
Matti Noponen, 428 Eagle St., Fairport Har
bor, Ohio (Puhelin: Painesville 2-1764)
KIRJOITETUSTA JA SAARNATUSTA
SANASTA
on tässä numerossa Auttajaa pitkähkö tri Uuras
Saarnivaaran kirjoitus. Toimittaja pitää, että kir
joitus on sellainen, joka on julkaistava Auttajassa
sen tähden, että olemme arvostelleet tri Saarni
vaaran lausuntoja asiasta tällä sivulla. Halumme
on, että jokaisen esitykset ja mielipiteet oikein kä
sitettäisiin Pidämme, että tässä lehdessä oleva
tri Saarnivaaran kirjoitus auttaa meitä oikein
häntä ymmärtämään.
Kuluneen vuoden aikana on pidetty neuvotte
luja Suomi Synodin pappien kanssa monista evan
keliumin oppia koskevista kysymyksistä. Uskom
me, että tällaiset keskustelut auttavat meitä oi
kein ymmärtämään toinen toistamme. Kehoitam
me lehden lukijoita, varsinkin kirkkokuntamme
pappeja, tarkoin lukemaan tri Saarnivaaran kir
joituksen.
KIRKOLLISKOKOUS LÄHESTYY
On enää vähän kolmatta viikkoa aikaa jälellä,
kun taaskin kokoonnumme yhteiseen kirkollisko
koukseen, tällä kertaa Fairportiin, Ohioon. Siellä
taaskin juhlitaan yhdessä ja neuvotellaan monis
ta yhteistä työtämme koskevista kysymyksistä.
On vaara tarjona, että kirkolliskokouksen
ajasta käytetään liian suuri osa kirkkokuntamme
ulkonaista puolta kosketteleviin kysymyksiin.
Room. 8:18-23; Luuk. 6:36-42
17 S 4 Kolm. p. j. sunn.
f 8 M Tapio
19 T Siiri
20 K Into
21 T Ahti
22 P Kielo
23 L Aatto, Aatu
1 Piet. 3:8-15; Luuk. 5:1-11
24 S 5 Kolm. p. j. sunn.
(Juhannus: Jes. 40:1-8; Lk.
1:57-80)
25 M Ahvo
26 T Rauno
27 K Elvi
28 T Leo
29 P Pietari, Pekka
30 L Päiviö, Päivikki
Olisi suotavaa, että voisimme käyttää suurem
man osan yhdessäolomme ajasta keskusteluihin
evankeliumin suu r ista perustotuuksista. Onhan
selvää, että aikamme kirkkokuntien “kehitys”
näyttää kuljettavan niitä yhä kiinteämmin ja kiin
teämmin pelkästi ulkonaisten asioitten ratkomi
seen, varsinkin taloudellisten pulmien. Kyllä ne
ovat tärkeitä asioita, mutta on muistettava Jee
suksen sana: “Etsikää ensin Jumalan valtakun
taa”. Tällä käskyllä on lupaus, että sitten anne
taan meille kaikki maallisetkin sen ohella.
Tulkaa siis kirkolliskokoukseen ennen kaik
kea sen tähden, että siellä neuvotellaan evanke
liumin julistuksen suurista totuuksista ja tarpeis
ta.
"Nämä ovat Idrjol-
f T totut, jotta uskoisli
te, että Jeesus on
Kristus, Jumalan
Poika, ja jolla leiliä
uskon kaulia olisi
| elämä hänen nimes
| sään." Joh. 20:31.
ERÄS USKOLLINEN
JUMALAN PALVELIJA
“PUHU, PALVELIJASI KUULEE.”
Samuel palveli Herra Eelin johdolla. Hän oli
nöyrä ja vilpitön poika, joka kykynsä mukaan suo
ritti tehtäviä Herran huoneessa. Kun Raamattu
sanoo, että hän ei siihen aikaan vielä tuntenut Ju
malaa, varmaankin se merkitsee sitä, että hän ei
tuntenut vielä Herraa minkään erikoisen ilmes
tyksen perustuksella. Jumala ei ollut puhutellut
häntä henkilökohtaisesti. Mutta sitten eräänä yö
nä Herra kutsui häntä. Kun Samuel kuuli äänen,
joka kutsui häntä, hän luuli, että Eeli tarvitsi hän
tä, ja riensi hänen luokseen. Epäilemättä Samue
lilla oli palvelevainen luonne, joka halusi olla esi
miehelleen avuksi kaikessa,siinä, missä hän voi ol
la. Eeli lähetti hänet takaisin levolle sanoen, ettei
hän ollut kutsunut häntä. Hetken perästä sama ää
ni kuului taas. Nytkään ei vielä kumpikaan ym
märtänyt, että Jumala kutsui nuorta Samuelia
Mekin voimme helposti tehdä samanlaisen ereh
dyksen, kun Jumala puhuttelee meitä pyhän sa
nansa tahi elämän ulkonaisten tapahtumien kaut
ta.
Kun Jumala kutsui Samuelia kolmannen ker
ran, silloin Eeli käsitti, että jotakin suurta ja eri
koista oli tekeillä, ja hän neuvoi, mitä Samuelin
oli sanottava, jos sama ääni kuuluisi vieläkin. Ee
listä oli varmasti nöyryyttävää huomata, että
Herra sivuutti hänet ja kutsui hänen nuorta apu
laistaan. Mutta vaikka tämä ehkä koskikin hä
neen, hän ei tahtonut mitenkään asettua Jumalan
ja Samuelin väliin, vaan päinvastoin pani Samue
lin suuhun ne pyhät sanat, jotka tämän oli lausut
tava Jumalalle. Tässä on kaunis esimerkki, jota
kaikkien lasten kasvattajien olisi seurattava. Kun
pa isät ja äidit panisivat pienokaistensa suuhun
ne sanat, joilla he voivat lähestyä taivaallista Isää
rukouksissa. On tärkeätä opettaa lapsille esim.
aamu-, ilta- ja ruokarukoukset. On myöskin hyvä.
että he oppivat ulkoa raamatunlauseita. Niistä voi
joskus olla heille arvaamatonta hyötyä.
Kutsuessaan vielä Samuelia, Herra mainitsi
kaksi kertaa hänen nimensä. Hän sanoi: “Samuel,
Samuel!” Ei voinut olla epäilystäkään siitä, ettei
kö Herra tarkoittanut juuri häntä. Herra kutsuu
jokaista meistäkin erikseen. Kunpa me hiljentyi
simme kuuntelemaan hänen ääntään. Kerrotaan
myöskin, että Herra tuli ja seisoi. Emme tiedä, nä
kikö Samuel hänet, mutta ainakin hänellä oli var
muus siitä, että hänen luonaan oli Jumala. Siksi
hän sanoi: “Puhu, palvelijasi kuulee.” Nyt Her
ralla oli annettavana hänelle tärkeä tehtävä. Hänen
oli välitettävä Eelille tärkeä viesti. Se koski EeKn
suvulle annettavaa rangaistusta, josta olemme jo
puhuneet aikaisemmin toisessa yhteydessä.
Miltähän Samuelista mahtoi tuntua tämän
ihmeellisen ilmestyksen jälkeen? Ei se ainakaan
noussut hänelle päähän. Sitä todistaa se, että hän
aamulla ryhtyi suorittamaan tavanmukaisia teh
täviään aukaisten ensimmäiseksi Herran huoneen
ovet. Jos Jumala korottaa meitä jollakin tavalla,
älköön se suinkaan paisuttako meitä. Kun sellai
nen vaara on olemassa, Jumala aivan kuin rokot
taa palvelijansa sitä vastaan. Kun esim. Paavalia
uhkasi ylpistymisen vaara niiden ihmeellisten il
mestysten vuoksi, joita hänelle oli annettu, kun
hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen, hän sai
pistimen lihaansa rusikoimaan häntä ja pitämään
häntä oman heikkouden tunnossa.
Samuel oli nuoresta iästään huolimatta erit
täin hienotunteinen. Hän ei kiirehtinyt kertomaan
Eelille, mitä Herra oli sanonut hänelle. Varmaan
kin tuon murheellisen viestin ilmdittaminen oli
hänelle myöskin hyvin vaikea tehtävä. Mutta Ee
li tuli itse auttaneetksi häntä. Hän näet vaati Sa
muelia puhumaan ja nimenomaan sanoi, että hän
ei saisi salata mitään. Silloin Herran nuori pro
feetta kertoi, mitä hän oli kuullut. Kyllä tämä oli
vaikea hetki Eelille. Olisi ehkä ollut hepompaa,
jos hänen ei olisi tarvinnut kuulla noita kovasti,
nöyryyttäviä sanoja nuoren pojan suusta. Mutta
vanha pappi alistui nöyrästi Herran tahtoon ja sa
noi: “Hän on Herra; hän tehköön, minkä hyväksi
näkee.” Eeli ei tosin ollut välinpitämätön siihen
nähden, mitä oli edessäpäin, mutta samalla hän
tiesi, että Jumalalla on oikeus tehdä, mitä hän
tahtoo. Eeli tiesi ajallisten rangaistusten tulevan
hänen sukunsa päälle, mutta varmaankin hänellä
oli lohdutuksena se tieto, että ne eivät kuitenkaan
AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 7 P. 1951
estäisi häntä pääsemästä taivaaseen. Siksi hän voi
vastaan sanomatta ja nurisematta taipua Juma
lan vitsan alle. Ei ole helppoa sanoa elämän ras
kaina hetkinä: “Hän tehköön, minkä hyväksi nä
kee.” Saakoon Herra opettaa meitä sanomaan us
kossa niin. .
Samuelista kerrotaan, että hän kasvoi ja että
Herra oli hänen kanssaan. Yksikään Jumalan sa
noista ei varissut maahan, vaan kaikki, mitä hän
oli sanonut, toteutui. Samuelista oli tullut Herran
profeetta. Se tuli koko Israelin tietoon. Tälle pal
velijalleen Jumala ilmestyi jatkuvasti Siilossa
uskoen hänelle tärkeitä tehtäviä.
E. Penttinen.
KUTSU EVANKELISLUTERILAISEN KAN
SALLISKIRKON 53. VUOSIKOKOUKSEEN
Evankelis-Luterilaisen Kansalliskirkon johto
kunta täten kutsuu kirkkokunnan seurakuntien
valitsemia edustajia ja kirkkokunnan pappeja
Kirkkokunnan 53. vuosikokoukseen, joka pidetään
Fairportissa, Ohiossa, kesäk. 25 ja 26 pp. 1951 Im
manuel Lutheran kirkossa.
Kokouksen ohjelma on pääpiirteissä seuraava:
1. Kokous avataan lyhyellä aamuhartaudella
kello 9.
2. Edustajien nimet luetaan ja valitaan puheen
vuorojen merkitsijä.
3. Valitaan tarpeelliset komiteat.
4. Luetaan tervehdykset kirkolliskokoukselle,
esitetään kirkolliskokouksen vieraat ja kuul
laan heidän tervehdyksensä. *
5. Kirkkokunnan esimies esittää vuosikertomuk
sensa kirkkokunnan työstä ja keskustellaan
vuosikertomuksen johdosta.
6. Luetaan kirkkokunnan tilit, kuullaan tilintar
kastajien lausunto tileistä ja valitaan kirkko
kunnan rahastonhoitaja yhdeksi vuodeksi. Ny
kyinen on mr J. K. Jackson.
7. Valitaan kirkkokunnan esimies neljän vuoden
virkakaudeksi. Nykyinen esimies on tri G.
A. Aho.
8. Kirkollisjohtokunta esittää yleistä kirkkokun
nan työtä koskevat päätöksensä kirkollisko
kouksen vahvistettavaksi.
9. Kuullaan vuosikertomus seminaarin työstä,
keskustellaan ja päätetään seminaaria koske
vista kysymyksistä.
10. Kuullaan kristillisen kasvatustyön valiokun
nan (Board of Christian Education) vuosiker
tomus.
a) Keskustellaan ja päätetään pyhäkoulua ja
kristillistä päiväkoulua koskevista asioista.
b) Valitaan valiokunnan jäsenet: Johtaja
(past. F. J. Pies, entinen); ja kaksi lisäjä
sentä (past E. A. Heino ja tri G. A. Aho,
entiset) yhdeksi vuodeksi.
11. Pappien eläkerahaston johtokunnan vuosire
portti.
a) Eläkekassan rahastonhoitajan tilikertomus.
b) Keskustellaan ja päätetään eläkekassaa
koskevista asioista.
c) Valitaan eläkerahaston johtokuntaan seu
raavat: Esimies (mr Oscar Lundi, entinen)
ja kirjuri (mr George Kangas, entinen) ku
kin kahdeksi vuodeksi.
12. Esitetään painoliikkeen vuosireportti.
a) Liikkeenhoitaja esittää tilikertomuksen.
b) Valitaan taloustoimikunnan puheenjohta
ja (mr J. K. Jackson, entinen) kolmen vuo
den virkakaudeksi.
c) Valitaan juhlajulkaisujen toimittajat.
13. Esitetään kotilähetysjohtokunnan vuosikerto
mus.
a) Keskustella? n ja päätetään kotilähetystyö
työtä ja Australian lähetystyötä koskevista
asioista.
b) Keskustellaan ja päätetään kirkollisjohto
kunnan tekemästä evästyksestä (n: ro 3):
“Koska lähetysjohtokunnan on toimittava
kirkollisjohtokunnan kanssa, olisi se yhtei
selle työlle hyödyksi, jos kirkollisjohtokun
nan yksi jäsen olisi myös jäsen kotilähetys
johtokunnassa.”
c) Valitaan kotilähetysjohtokunta: Johtaja
(past. R. J. L. Aho, entinen); ja kaksi lisä
jäsentä (past. H. P. Esala ja mr John Aho,
entiset), kukin yhdeksi vuodeksi.
14. Esitetään kirkkokunnan rakennusrahaston
johtokunnan vuosireportti.
a) Keskustellaan ja päätetään rakennusrahas
toa hallitsevista sivusäännöistä kirkollis
johtokunnan esityksen mukaan (n: ro 4) •
“Koska rakennusrahaston johtokunta on
laatinut säännöt sen toiminnalle, tuodaan
nämä ehdotetut säännöt mahdollisine li
säyksineen ja muutoksineen kirkollisko
koukselle harkittavaksi.”
b) Valitaan johtokunnan jäsenet hyväksytty
jen sivusääntöjen mukaan. (Nykyiset jä
senet ovat: past. J. E. Nopola, past. H. p.
Esala, mr Jacob Riiponen, mr John Hauta
nen, mr John K. Jackson ja mr E. H.
Buerkle.)
15. Keskustellaan ja päätetään, josko voidaan va
pauttaa kirkkokunnan esimies seurakunnalli
sesta toimesta, jonka suhteen kirkollisjohto
kunta tekee seuraavat esitykset:
Esitys n:ro 1.
a) Että kirkkokunnan esimies vapautetaan
kertakaikkiaan seurakuntatyöstä toimiak
seen yksinomaan kirkkokunnan paveluk
sessa, esimiehen virassa ja julkaisujen toi
mittajana.
b) Että esimies hoitaisi kirkkokunnassamme
mahdollisimman keskeisellä paikalla si
jaitsevaa pientä seurakuntaa, ja hänen
palkkansa tulisi osaksi seurakunnaltaan ja
osaksi kirkkokunnalta.
c) Että kirkkokunnan esimies vapautettaisiin
julkaisujen toimitustöistä ja määrätyistä
kirkkokunnallisista toimista.
Esitys n:rc 2. Kirkkokunnan esimiehen työn
vähentämisestä.
a) Että Vuosikirjan ja Yearbook toimitusteh
tävät sekä Lutheran Voice-lehden toimitus
annettaisiin muille papeille;
b) Että kirkkokunta jaettaisiin toiminnalli
sesti piireiksi ja että kussakin piirissä valit
taisiin omat virkailjat, joiden esimiehet toi
mivat työn valvojina ja ovat vastuunalaisia
kirkkokunnan esimiehelle. Seuraava piireiksi jako
esitettäköön:
1. North Atlantic piiri (Idän valtiot).
2. Lowcr Lakes piiri (Ohio, Ala-Michigan).
3. Ylä-niemekkeen piiri (Ylä-Michigan,
Wisconsin).
4. Minnesotan piiri (Minnesota ja rajalla
olevat Wisconsinin seurakunnat, North
Dakota, Montana ja länsivaltiot).
5. Canadan piiri (Kaikki Canadassa olevat
seurakunnat).
16. Valitaan toimittajat seuraaville julkaisuille:
Lutheran Voice. Vuosikirja ja Year Book.
17. Keskustellaan ja päätetään kirkkokunnan pii
reiksi jakamista ylläolevan n: ro 2-b esityksen
mukaan.
18. Stevvardship komitean vuosireportti.
a) Esitetään kirkkokunnan budjetti tulevalle
tilivuodelle.
b) Keskustellaan ja päätetään stewardship
komitean tekemän esityksen (n: ro 6) joh
dosta:
1. Että kirkkokunnan vuosikokouksessa
laadittaisiin tulevan tilivuoden meno
erä ja että stewardship komitea jakaisi
tämän menoerän piirittäin (eikä seura
kunnittain kuten on ennen tehty).
2. Että kussakin kirkkokunnan piirissä pi
dettäisiin kokouksia niin pian kuin on
mahdollista kirkolliskokouksen jälkeen,
johon tulisivat seurakunnan pastorit ja
yksi maallikko-edustaja kustakin seura
kunnasta, jossa kokouksessa suunnitel
taisiin yhteisesti, miten suuren osan ku
kin seurakunta voisi ottaa suoritettavak
seen kirkkokunnan työtä varten.
3. Että piirin kokouksen esityksien perus
teella kukin seurakunta tekisi lupauksen
koota määrätyn summan kirkkokunnan
työtä varten ja pitäisi itsensä velvollise
na täyttämään lupauksensa.
4. Että kunkin piirin stewardship komiteat
pidettäisiin vastuunalaisena, että luva
tut osuudet ovat koottu oikeaan aikaan.
c) Keskustellaan ja päätetään kirkollisjohto
kunnan esityksen johdosta (n: ro 5-a):
Että kirkkokunnan tilivuosi muutettaisiin
niin, että se olisi sama kuin kalenterivuosi
and) Valitaan stevvardship komitea: (past. R.
W. Heikkinen, past. H. P. Esala ja mr E.
H. Buerkle, entiset) yhden vuoden toimin
takaudeksi.
19. Keskustellaan ja päätetään muista edustajien
ja toimintaryhmien esityksistä ja evästyksistä.
20. Seuraavan kirkolliskokouksen paikan valinta.
a) Keskustellaan ja päätetään kirkollisjohto
kunnan tekemästä esityksestä (n: ro 5.2):
Että kirkkokunnan vuosikokous pidettäi
siin kesän loppupuolella, esim. elokuun
viimeisellä viikolla.
b) Päätetään, missä pidetään seuraava kirkol
liskokous.
21. Kokouksen lopettaminen.
Kukin seurakunta, joka on Evankelis-Luteri
laisen Kansalliskirkon jäsen, on oikeutettu lähet
tämään yhden (1) edustajan kutakin sataa (100)
kastettua jäsentä kohti. Seurakunnat, joissa ei ole
sataa jäsentä, ovat kuitenkin oikeutetut lähettä
mään yhden edustajan.
Kutakin seurakuntaa kehoitetaan lähettä
mään edustajainsa valtakirjat kirkkokunnan sih
teerille kesäk. 17 päivään mennessä osotteella:
Rev. R. W. Heikkinen, c|o Dr. G. A. Aho, 923 N. St
Clair St., Painesville, Ohio. Jos seurakunta ei lä
hetä edustajaa, niin lähettäköön kuitenkin valta
kirjansa, joka sisältää seurakunnan evästykset ja
antaa oikeuden kirkolliskokoukselle valita sille
edustajan.
Ev. Lut. Kansalliskirkon yleinen pappien ko
kous pidetään 20-21 pp. alkaen kello 8:30 ap. ku
nakin päivänä. Kansallis-Lutherliiton vuosiko
kous pidetään kesäk. 23 p. klo 9-12 ap. ja klo 8 ill.
Kansallis-Naistenliiton ja Kansallis-Miestenliiton
vuosikokoukset pidetään kesäk. 23 p. klo 1 ip.
Sunnuntaina, kesäk. 24 p. pidetään kirkollisko
kouksen avajaisjumalanpalvelus suomenkielellä
kello 9 ap. ja englanninkielellä klo 10:45. Papiksi
vihkimystoimitus, jossa pappiskokelaat Arnold
Ranta ja Paavo Frusti vihitään pyhään saarnavir
kaan, pidetään sunnuntaina, 24 p. kello 2 ip. Evan
keliumijuhlat pidetään sunnuntaina, 24 p. kello
7:30 ill. Maanantaina ja tiistaina, kesäk. 25 ja 26
pp. pidetään varsinaisen kirkolliskokouksen istun
not alkaen molempina päivinä klo 9 ap. Suomenk.
ja englk. ehtoollisjumalanpalvelukset pidetään
maanantaina, kesäk. 25 p. klo 7:30 ill.
Suomenkieliset ja englanninkieliset hartaukset
pidetään erillään toisistaan kunakin iltana Fair
portissa ja valittuina iltoina muissa ympäristöllä
olevissa seurakunnissa, joissa saarnaavat vieraile
vat kirkkokuntamme papit
G. A. Aho, esimies
R. W. Heikkinen, kirjuri
No. 21

xml | txt