OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, July 12, 1951, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-07-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 4

SIVU 4
AUTTAJA
IlinMtyy j*ka torstai IRONWOODISSA, MICH.
roimitta)» J. E. NOPOLA ...... Liikkeenhoitaja
Puhtiini totmlxoon 80 toimittajaa kotlta 1880-B
TILAUSHINNAT!
14 * Yhdysvaltoihin
Koko vuodan .... - $2.60
Puolan juoden ._., rr .~,—.. ................. ........ - |1.60
Neljän kuukauden . —............... 81.00
Kanadaan ja Suomeen (Vuosikerta) >B.OO
AUTTAJA Klnnlah wookly netrapapar. Publlahod «var>
Thuraday by The Finnish - American Kva naali cal Luthana
National Church, at Ironarood. Miehiään.
•ÜBSCrtIPTiON RATKO: Ia the United States and Canada*
Par yeer. 88.60; alz montha, 81.60; four montha, 81.00
Advertlelny rataa on appUoatlon.
Entarid es Second Claes Mali Matter January 17.1808. at the
Post Office at Ironwood. Miehiään, under the Act of Concreea
or Marcb 8, 1878. Aocepted for mallina at apeolal rata of
postaa* provlded for In Bectlon 1108 Act of Octovar 8, 1817.
euthorUed July 18, 1818. * * '
Pappien tsltolllsuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Heikkinen, R. W heinäk. 22 p.
Heino, E. A heinäk. 29 p.
Kokkonen, A. E elok. 5 p.
Room. 6:3-11; Matt. 5:20-26
1 S 6 Kolm. p. ). sunn.
2 M Aaro
3 T Arvo
4 K Itsenäisyyspäivä
5 T Untamo, Unto
6 P Esa
7 L Klaus
2 Piet. 1:16-18; Matt. 17:1-8
8 S 7 Kolm. p. j. sunn.
9 M Ilta
10 T Saima, Saimi
11 K Elli
12 T Herman
13 P Oras
14 L Hely
Room. 8:12-17; Matt. 7:15-21
15 S 8 Kolm. p. j. sunn.
g -
ERÄS USKOLLINEN
JUMALAN PALVELIJA
Samuel oli toiminut jo kauan Herran profeet
tana ja kansanjohtajana. Raskas työ oli kulutta
nut hänen voimiaan, ja hän alkoi tuntea väsymys
tä. Siksi hän asetti poikansa Israelin tuomareiksi.
Heistä tuli hänelle suuri suru. He eivät näet vael
taneet isänsä jälkiä, vaan olivat väärän voiton
pyytäjiä, ottivat lahjuksia ja vääristivät oikeutta.
He olivat varmasti saaneet kodissaan hyvän kas
vatuksen, mutta sittenkin heistä oli tullut kelvot
tomia miehiä. Joskus hurskaiden kotien lapset jou
tuvat hunningolle siitä huolimatta ,että he saavat
pienestä pitäen kasvaa Jumalan sanan vaikutuk
sen alaisina. Tämä on Jumalaa pelkääville van
hemmille raskas risti, jonka alla he huutavat
apua. Antakoon Herra armossaan heille voimaa,
että he jaksaisivat uskoa rukousten kuulemiseen
ja että he eivät väsyisi, vaan voisivat jatkuvasti
rukoilla lastensa puolesta.
Samuel sai vielä muutakin surua. Israelin
vanhimmat kokoontuivat hänen luokseen Raa
maan ja sanoivat hänelle: “Katso, sinä olet käynyt
vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Niin
aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jol
lainen kaikilla muillakin kansoilla on.” Tämä kos
ki kovasti Samueliin. Tämäkö pii nyt palkka siitä,
mitä hän oli koettanut tehdä kansansa hyväksi?
Eikö hän enää kelvannut? Tahdottiinko hänet hyl
jätä? Murheissaan hän puhui asiasta Jumalalle.
Herra kehoitti häntä kuulemaan kansan ääntä ja
sanoi, että se ei pitänyt halpana Samuelia, vaan
häntä tahtoessaan saada itselleen kuninkaan. Tä
hän asti Jumala oli ollut aivan erikoisessa merki
tyksessä Israelin hallitsija. Hän oli antanut sille
lait, hän oli myöskin päättänyt sen asioista ja il
moittanut sille, miten sen oli missäkin tilanteessa
meneteltävä. Hän oli myöskin johtanut sen elä
mää aivan erikoisen ihmeellisellä tavalla. Se oli
ollut merkillistä aikaa. Jos kansa olisi ollut kuuli
ainen kuninkaansa tahdolle, se olisi ollut maail
man onnellisin kansa. Eihän näet yksikään maalli
nen hallitsija voinut pitää kansastaan sellaista
huolta, kuin Jumala piti Israelista. Ja nyt tuo
kansa tahtoi luopua tästä erikoisasemastaan. Se
tahtoi saada maallisen kuninkaan, niinkuin muil
lakin kansoilla oli. Mikä oli siihen syynä? Ehkä
mahtavuuden halu. Tuntui mukavalta saada hal
litsija, joka esiintyisi loistavasti ja tuottaisi siten
kunniaa kansalleenkin. Mutta ehkä oli toinenkin
syy. Israel oli nähnyt, että vaikka ympärillä ole
vat kansat elivätkin pakanuudessa, kuitenkin nii
den saamat rangaistukset tuntuivat pienemmiltä
kuin ne, joita se itse sai. Olikohan niin, että tästä
kin syystä tahdottiin päästä vapaiksi Jumalan
välittömästä hallinnasta? Israelin vanhimmat ei-
16 M Reino
17 T Ossi
18 K Rieti, Riika
19 T Saara, Salli
20 P Marketta, Reeta
21 L Johanna
1 Kor. 10:6-13; Luuk. 16:1-9
22 S 9 Kolm. p. j. sunn.
23 M Olli
24 T Kirsti
25 K Jaakob, Jaakko'
26 T Martta
27 P Unikeonpäivä
28 L Atso
1 Kor. 12:2-11; Luuk. 19:41-47
29 S 10 Kolm. p. j. sunn.
30 M Asta
31 T Helena
"Nämä ovat kirjoi
tetut, Jotta uskoisit
te, että Jeesus on
Kristus, Jumalan
Poika, )a jotta teillä
uskon kautta olisi
elämä hänen nimes
sään " Joh. 20:31.
yät kuitenkaan sanottakoon se heidän kunniak
seen ryhtyneet ominpäinsä valitsemaan kunin
gasta, vaan pyysivät siinä Samuelin apua.
Puhuessaan asiasta Jumalalle Samuel sai ke
hoituksen varoittaa kansaa sen suunnitelmista,
vaikka hänen samalla pitikin kuulla sen ääntä.
Hänen oli ilmoitettava, mitkä oikeudet on kunin
kaalla. Samuel teki niin. Hän sanoi, että kuningas
ottaisi heidän poikansa vaunu- ja ratsumiehik
seen ja vaunujensa edelläjuoksijoiksi sekä ottaisi
heitä armeijaansa ja panisi heitä kyntämään hal
itsijan peltoja ja leikkaamaan hänen viljaansa,
tekemään sotatarvikkeita ja valmistamaan vau
nutarpeita. Heidän tyttäriään kuningas ottaisi voi
teiden tekijöiksi, keittäjiksi ja lepojiksi. Lisäksi
hän ottaisi alamaistensa parhaat pellot, viinitar
hat ja öljypuut ja antaisi ne palvelijoilleen. Hän
ottaisi myöskin veroa kymmenyksinä kaikesta
kylvöstä ja viinitarhoista ja käyttäisi hyväkseen
myöskin heidän palvelusväkeään ja nuoria mie
hiään ja aasejaan. Vieläpä hän vaatisi kymmenyk
set lämpaistakin. Tämä, ei ollut kaunis
tulevaisuuden kuva. Samuel osoitti, että kunin
kaan valitseminen panisi kansan raskaiden kuor
mien alle. He tulisivat kyllä myöhemmin huo
maamaan erehdyksensä, mutta silloin se olisi jo
myöhäistä.
Olisi luullut, että tällainen varoituspuhe olisi
tehonnut kansaan. Mutta niin ei käynyt. Se sanoi
itsepintaisesti: “Ei, kuningas meillä pitää olla.”
Samuel puhui taas Jumalalle. Kyllähän Her
ra luonnollisesti tiesi kaiken muutenkin, mutta
hän pitää siitä, että hänelle puhutaan. Hän kehoit
ti Samuelia tekemään kansan tahdon mukaan,
vaikka se olikin tehnyt tyhmän valinnan. Jumala
antaa väliin ihmisten saada sen, mitä he toivovat,
vaikka hän tietää sen tuottavan heille vaikeuk
sia ja ristiä. Lapsen pitää joskus saada polttaa
sormensa, että se ymmärtäisi varoa tulta.
E. Penttinen.
.. o-
Kirkolliskokouksen pöytäkirja
PÖYTÄKIRJA KIRJOITETTU EV. LUT. KAN
SALLISKIRKKOKUNNAN 53. VUOSIKOKOUK
SESSA PIDETTY FAIRPORT HARBORISSA.
OHIOSSA. KESÄK. 25. JA 26. PP. 1951.
Kansalliskirkkokunnan pappien kokous tahi
“Retreat” pidettiin Ashtabulassa Camp Lutherilla
21. ja 22. pp. Lutherliittojen, Miestenliiton ja
Naistenliiton vuosikokoukset pidettiin lauantaina,
23 p. Sunnuntaiaamuna past. E. Penttinen piti
kirkolliskokouksen avajaissaarnan suomenkielel
lä ja past. J. Wm. Sippola piti englannin kielisen
saarnan. Iltapäivällä vihittiin pyhään saarnavir
kaan pappiskandidaatit Paavo Frusti ja Arnold
Ranta, tri G. A. Ahon toimittaessa vihkimisen läs
näolevien pappien avustamana ja prof. M. Steege,
Springfieldin seminaarista, pitäen saarnan. Illalla
oli juhlapäivän lopputilaisuus, jossa saarnasi past.
E. Lampela suomenkielellä ja past. J. Aho englan
ninkielellä.
Maanantai-aamuna alotettin varsinainen kir
kolliskokous past. J. E. Nopolan johtamalla aa
muhartaudella.
1. Esimies virallisesti avasi kokouksen, jonka
jälkeen hyväksyttiin seurakuntien valtakirjat
sekä valittiin edustajat niille seurakunnille,
jotka olivat lähettäneet vain valtakirjat. Edus
tettuina olivat seuraavat seurakunnat:
MASSACHUSETTS;
Fitchburg: Mrs. M. Marjomaa, Matt Loija, E.
N. Reck, Albeanus Huhtanen.
Gardner: Waynte Pasanen.
Maynard: Mrs. G. A. Aho.
Quincy: Niilio Erikkilla.
MICHIGAN;
Amasa: Mrs. V. Peltonen.
Beechwood' Mrs. A. Monto.
Bessemer: Miss Sylvia Puranen.
Calumet: Mr. and Mrs. E. Frusti.
Chaiham: Mrs. A. L. Ma!ki.
Covington: Wayne Johnson, August Tarva
inen. /
Detroit: Miss Hilma Kanninen, Solomon Mäki.
Ironwood: Mr. änd Mrs. J. K. Jackson, Jane
Riiponen, Kathleen Ahonen, Edvv. Gorts, Mrs.
H. P. Esälla, Mrs. H. Kyttä, Mr. H. Kyttä, Miss
Hiiljia Mäkinen.
Marquette: Mr. and Mrs. J. Rauta, Mrs. O.
Luudi.
Mass: Mrs. A. E. Kokkonen.
Wakefield: Mrs. Aug. Tarvainen, Herman Ko
tila.
MINNESOTA:
Cedar Valley: Mrs. K. F. Räisänen.
Ely: Hilllard Ranta, Mrs. H. Rauta, Alma Lun
di.
Esko: Mr. and Mrs. W<m. Mattson.
Finlayson: Elmer Ylinen.
Gilbert: Mrs; M. Manni.
Holmes City: Mrs. H. Larson.
Kettle River: K. F. Räisänen.
Leaf Lake: Mr. and Mrs. F. Paavola.
Menahga: Raymond Aho.
Minneapolis: Raymond Puranen.
Moose Lake: Mrs. Edw. E. Aho.
New York Mills: Mr. and Mrs. J. A. Aho, Miss
Helen Johnson.
Sebeka: Edvv. E. Aho, Harvey Larson, Miss
Doris Luoma.
Snellman: Francis Maunula.
Virginia: Mrs. Sdk).
NEW HAMPSHIRE:
Fitzwilliam: Einar M. Beök.
Marlboro: Miss Elizabeth Wiiuiklka.
NEW JERSEY:
f Jersey City: Carl Carlson.
NEW YORK:
New York City: Miss Hilma Myllymäki, Miss
Kyllikki Penttinen.
Athens: Mrs. Wm. Gorts.
NORTH DAKOTA:
Rolla: Mts. M. Miettinen.
OHIO:
Ashtabula: Oscar Lundi, Matti Ahlquist, Ar
thur Rinta, Emil Lundi.
AUTTAJA TORSTAINA HEINÄKUUN 12 P. 1951
Cleveland: Martin Ranta, Aini Englund.
Fairporl: Jacob Sippola, Matti Noponen, H.
Laukkanen, Frank Luhtanen.
WISCONSIN:
Braniwood: Elvi Honkamalki.
>.> Iron Bslt: J. Orquist.
Maple: John Saari.
Marengo: Mrs. P. Honkamlaki.
North York: Mrs. Hindel.
Superior: Mrs. E. P. Lampela.
ONTARIO (Canada):
Fort William: Mrs. O. E. Aho.
Lappo: Lauri Maunula.
Port Arthur: Mr. and Mrs. L. A. Mäki, John
Tuhkanen, Eric Autio.
Toronto: Mrs. M. Wiskari.
Läsnä olivat pastorit G. A. Aho, O. E. Aho,
J. Aho, G. I. Aho, R. J. L. Aho, E. Erickson, H. P.
Esala, R. W. Heikkinen, E. A. Heino, A. E. Kokko
nen, E P. Lampela, V Latvala, TANARUS. Miettinen, A. L.
Mäki, J. E. Nopola, E. Penttinen, J. Wm. Sippola
ja M. Wiskari. Seminaarista olivat seuraavat:
Suom. osaston johtaja, prof. A. Monto, ja oppilaat:
E. Aho, E. M. Beck, P. Frusti, E. Gorts, H. Kotila,
F. Maunula, R. Puranen, A. Ranta, H. Ranta, E.
Vanhatalo ja E. Ylinen.
2. Canadassa olevien kirkkokunnan varojen ti
lientarkastajiksi valittiin Martin Ranta ja
Ed. E. Aho. Puheenvuorojen merkitsijäksi va
littiin past. V. Latvala, ja ääntenlaskijoiksi va
littiin E. M. Beck ja H. Kotila.
3. Tervehdyksiä kirkolliskokoukselle oli saapu
nut seuraavilta: Norjalaiselta Ev. Lut. Kirk
kokunnalta sekä kirjeellisesti että henkilö
kohtaisesti tervehdys past. G. O. Lillegardin
kautta; Missouri Synodilta sekä kirjeellisesti
past. R. Herrmanin kautta että henkilökohtai
sesti prof. M. Steegen kautta; Mass City’n Kan
sallisseurakunnalta mr V. Kosken lähettämän
kirjeen kautta; Inghamin, N.Q., Australian
Kansallisseurakuntapiiriltä J. K. Nissilän kir
jeen kautta; past. ja mrs Toivo Esalalta, Aus
traliasta; Suomi-Synodin vuosikokoukselta
kirjeellisesti sekä henkilökohtaisesti past. R.
Wargelinin kautta; past. John Wileniukselta,
Philippine saarilta; ja Suomesta, past. F. J.
Piesilta ja past. A. A. Uppalalta.
5. Esimiehen vuosikertomus. Esimiehen vuoden
katsaus toi ilmi, että kirkkokunnassamme on
yhteensä 66 seurakuntaa ja 5 itsenäistä seu
rakuntaa pappiemme hoidossa, siis yhteensä
71. Enempi kuin puolet seurakunnista ovat
kasvaneet jäsenluvussa, joten nykyinen kirk
kokunnan jäsenluku on 5485 ripillekäynyttä
jäsentä, 2045 lasta, yhteensä 7530 jäsentä.
Vuoden aikana on vihitty uusi kirkko New
York Millsissä, Minn. ja kappeli Maynardissa.
Mass. Pyhäkoulujen ja oppilasten luuvut ovat
kasvaneet, joten on 43 pyhäkoulua toimessa,
1878 oppilasta ja 275 opettajaa. Detroitin seu
rakunnan kristillisessä päiväkoulussa on 114
oppilasta ja 3 opettajaa.
Papeistamme on Jumala kutsunut taivaalli
seen kotiin yhden, past. M. Anttosen, joten
pappeja on kirkkokunnassamme 23 toimivaa
ja yksi eläkkeellä oleva. Kirkkokuntamme
vanhin pappi on past. M. Wiskari, joka on toi
minut yli 38 vuotta.
Vuosikertomus, joka julkaistaan vuosikir
joissa, hyväksyttiin kiitoksella. Past. J. E. No
polan esityksestä eduskunta nousi seisomaan
tunnustukseksi kiitollisuudesta past. M. Wis
karille siitä pitkäaikaisesta ja uskollisesta pal
veluksesta, jonka hän on tehnyt kirkkokun
tamme pastorina.
6. Kirkkokunnan tilit:
Rahastonhoitaja luki vuoden tilit, jotka oli
vat seuraavat:
Edellisen vuoden kassan jäännös $ 3979.22
Vuoden tulot 16642.91
Kokonais tulot $20622.13
Vuoden menot 13408.19
Kassan jäännös $ 7213.94
Tilientarkastajien lausunnon perusteella
annettiin rahastonhoitajalle tilivapaus. Rahas
tonhoitajaksi valittiin edelleen mr J. K. Jack
son hoitamaan Yhdysvalloissa olevia kirkko
kunnan varoja.
Canadassa olevien kirkkokunnan varojen ti
lintarkastajat lukivat heidän tarkastamansa
tilit, jotka olivat seuraavat:
Edellisen vuoden kassaan jäännös $1918.80
Vuoden tulot 1285.76
Kokonais-tulot $3204.56
Vuoden menot *.... 1850.78
Kassan jäännös $1353.78
Canadan varojen tilintarkastajien lausun
non perusteella myönnettiin Canadan varo
jen rahastonhoitajalle, past. J. W. Sippolalle,
tilivapaus.
7. Esimiehen vaali: Past. E. A. Heino, kirkko
kuntamme varaesimies, johti kokousta vaalin
aikana. Seurakuntien evästyksien mukaan esi
tettiin ja äänestettiin yksimielisesti entistä, tri
G. A. Ahoa, edelleen virkaan. Past. Heino
huomautti äänestyksen jälkeen, että on kulu
nut 20 vuotta siitä, kun past. G. A. Aho ensin
valittiin tähän virkaan, jota hän on hoitanut
yhtämittaisesti tähän asti Jumalan ilmeisellä
siunauksella.
8. Kirkollisjohtokunnan tekemien päätösten
alistaminen kirkolliskokouksen vahvistetta
vaksi:
a. Esitys, että perustetaan Canadaan kirkko
kunnan rahasto, joka sisältäisi kaikki Cana
dassa kootut kirkkokunnan varat, hyväk-
syttiin yksimielisesti.
b. Canadan rahastonhoitaja ja tilintarkastajat
jätettiin past. J. W. Sippolan ja past. O. E.
Ahon nimitettäviksi ja julkaistaviksi.
c. Lainan antaminen kirkkokuntamme raken
nuskassaan toimikunnan välityksellä Cle
velandin Betania-seurakunnalle, jolle kir
kirkollisj ohtokunta oli antanut suostumuk
sensa, siirrettiin siksi kunnes muut raken
nusrahastoa koskevat kysymykset otetaan
esille.
and. Sihteeri luki kirkollisjohtokunnan laatimat
ohjeet, jotka käsittelivät seminaarilaisten
avustuksen hakemuksia. Ohjeet hyväksyt
tiin sillä lisäyksellä, että seurakunnan joh
tokunnan ja pastorin on allekirjoitettava
oppilaiden hakemus. Päätettiin myös, että
jos oppilas menee avioliittoon lukuvuoden
aikana, hänelle jatketaan kouluavustusta
lukuvuoden loppuun asti.
9. Seminaarin vuosiraportti:
Professori A. Monto toi ilmi vuosikatsauk
sessaan, että Springfieldin seminaari on täyt
tänyt 105 vuotta ja että meidän kirkkokun
tamme osasto siellä on toiminut 13 vuotta.
Viime lukuvuoden aikana oli kirkkokunnas
tamme 19 oppilasta,'joista 2 vihittiin papiksi
tämän kirkolliskokouksen yhteydessä. Ensi
vuonna 6 oppilasta pääsee läpj. Vuosikertomus
hyväksyttiin kiitollisuudella. Esitystä kanna
tettiin, että kirkolliskokouksesta lähetetään
kiitoskirje Missouri-Synodille ja Springfieldin
Concordia seminaarille siitä työstä ja uhrauk
sesta, jota ovat tehneet kirkkokuntamme hy
väksi kouluuttamalla oppilaitamme. Esitys •
myös hyväksyttiin, että kirkkokuntamme lah
joittaisi $500.00 seminaarin uuden oppilaskodin
kalustamiseksi.
10. Kristillisen kasvatuksen valiokunnan vuosira
portti:
Tämä valiokunta on pitänyt huolen Lasten
Ystävä-lehden toimittamisesta ja esittää, että
lehti julkaistaan edelleen saman kokoisena, ja
että kirkkokunta kustantaisi lisäkuvien hank
kimisen ja värillisen painotyön tämän lehden
julkaisemisessa. Valiokunta on myös sijoitta
nut seminaarin alkuluokkien kirkkokuntam
me oppilaita kesäkoulujen johtamiseen kaut
ta kirkkokuntamme. Valiokunta esittää, että
kirkolliskokous määrittelee, mitkä ovat
valiokunnan ja sen johtajan velvollisuudet.
Johtaja, past. F. J. Pies, lukee tohtoriksi ja tut
kii kirkkokuntamme opetusvälineitä. Vuosi
raportin johdosta tehtiin seuraavat päätökset:
a. Päätettiin antaa $200.00 Lasten Ystävää
kuvien y.m. kustantamiseksi.
b. Past. F. J. Pies valittiin edelleen Lasten
Ystävän toimittajaksi.
c. Valiokuntaan valittiin past. A. Ranta ja
past. H. P. Esala.
and. Valiokunnan ja sen johtajan velvollisuuk
sien määritteleminen jätettiin kirkollisjoh
tokunnan valmistettavaksi.
11. Eläkerahaston johtokunnan raportti:
a. Rahastonhoitaja, mr A. Anderson, luki ra
haston tilit, ja tilintarkastajien lausunnon
perusteella myönnettiin rahastonhoitajalle
tilivapaus.
b. Puheenjohtaja, M. O. Lundi, teki selkoa,
että nykyiset eläkkeet on maksettu va
rakassasta eikä eläkekassasta, jossa ei ole
vielä tarpeeksi varoja. Päätettiin varakas
san kartuttamiseksi, että maksu kohotetaan
$l.OO seurakunnan jäseneltä, ja että tämä
järjestys astuu voimaan heinäk. 1 p. 1951.
c. Eläkesääntöihin tehtiin seuraavat muutok
set:
1. Että täytyy pastorien maksaa vähintäin
kaksi vuotta, ennenkuin he saavat siitä
eläkettä, ja että, jos on maksettu vähem
män kuin kaksi vuotta ja kuolema kes
keyttää maksut, niin maksetaan kassasta
leskelle vain se raha, joka on maksettu
eläkerahastoon.
2. Kirkollisjohtokunnalle annetaan oikeus
nimittää tilapäinen jäsen johtokuntaan,
silloin kun virka jää avoimeksi, seuraa
vaan kirkolliskokoukseen asti.
3. Jos eläkkeellä oleva menee avioliittoon,
tämä ei muuta hänen entistä asemaansa,
vaan hän tulee saamaan saman eläkkeen
kuin sai ennen avioliittoaan.
and. Virkailijain valinta johtokuntaan:
1. Puheenjohtaja, M. O. Lundi.
2. Kirjuri, E. N. Beck.
12. Painoliikkeen vuosiraportti:
a. Liikkeenhoitajan, past. J. E. Nopolan, tili
kertomuksesta ilmeni, että on tullut liike
tappiota $287.93, joka on johtunut siitä, et
tä kustannukset aineistoon ja työvoimaan
)nähden ovat kohonneet menneen vuoden
aikana.
b. Päätettiin pitää Auttajan ja Lutheran Voice
lehtien tiaushinnat entisellään.
Kokous päätettiin tälle päivälle past. G. A.
Ahon johtamalla rukouksella.
Kesäkuun 26 p.
Kokouksen toinen päivä avattiin hartaushet
kellä, jossa past. O. E. Aho piti esitelmän kotihar
tauksien pidosta. Sen jälkeen palattiin jälleen
painoliikkeen asioihin. Painoliikkeen hoitajalle
myönnettiin tilivapaus. Keskusteltiin kirkkokun
nan julkaisujen levittämisestä ja yleinen mieli
pide oli se, että kussakin seurakunnassa tulisi va
lita asiamies, joka myisi sekä Auttajaa että Luth
eran Voice lehteä y.m. painotuotteita.
c. Päätettiin edelleen julkaista englanninkie-
No. 26

xml | txt