OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, August 02, 1951, Image 5

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-08-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 5

NO. 29
AUTUAALLINEN
RUKOUS
Sellaiseksi on joskus nimi
tetty isä m e idänrukouksen
toista kohtaa: Tulkoon sinun
valtakuntasi. Ja todella se on
sattuva nimitys. Valtakunta
rukous, kuningasrukous on
samalla myös autuaallinen
rukous. Ja sitä kaikkein täy
dellisimmässä mielessä. Sillä
missä Jumalan valtakunta on
toteutunut, siellä ei voi olla
muuta kuin pelkkää autuutta,
s.o. suurinta onnea ja täydel
lisyyttä.
Mitä on Jumalan valtakun
ta? Ei Jumalan valtakunta
ole syömistä ja juomista, vaan
vanhurskautta* ja rauhaa ja
iloa Pyhässä Hengessä. Room.
14:17. Evankeliumin kirkas
tamaa 1a h j avanhurskautta,
siitä johtuvaa rauhaa ja iloa
siellä nautitaan. Ja mitä itse
omistetaan, siFa myöskin ym
päristöön säteillään. Toteu
tuu kaikki se, mitä Jumala oli
alussa suunnitellut iankaik
kisen armopäätöksen tehdes
sään. Siinä asiantilassa on hä
nen täydellinen autuutensa.
Sisältyyhän se toki hänen pa
lavan rakkautensa vaatimuk
siin. Mutta siinä on myöskin
ihmisen ja luomakunnan au
tuus.
Siinä valossa, missä meidän
on pakko ihmis- ja luomakun
taa täällä katsella, tämän pää
määrän saavuttaminen on
ikäänkuin järjetön mahdotto
muus. Jumalan valtakunnan
iki vihollisen, kylvön ja jatku
van toiminnan seuraukset
ovat kouraantuntuvan söivät.
Mutta se toteutuu kuitenkin.
On täyttyvä kerran valtakun
nan almaisten kaipaus ja hei?
dän rukouksensa. Herra ei
velvoita heitä turhaan työhön.
Ja rukoustaistelunsa kes
täessä he tuntevat täytyvänsä
olla selvillä kahdesta muusta
kin asiasta.
Ensinnäkin siitä, ettei hei
dän enää tarvitse rukoilla
valtakunnan tulemista tai
vaasta tänne maan päälle. Jo
vuosituhansien aikana vanhan
liiton pyhät uskossa “kaukaa
olivat sen nähneet ja sitä ter
vehtineet ja tunnustaneet ole
vansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä”. Hebr. 11:13. He
huokasivat ja huusivat: “Oi,
jospa sinä halkaisisit taivaat
ja astuisit alas”. Ajan täytyt
tyä he saivatkin sen nähdä.
He saivat tuonelan alhoissa
kuulla Jumalan valtakunnan
maan päälle tuojan, Jumalan
Pojan itsensä todistavan teh
tävänsä suorittamisesta. 1
Piet. 3:19. Kristuksen sanan
saattajilla on täällä tehtävä
nään julistaa, että hänelle oli
annettu kaikki valta taivaas
sa ja maan päällä. Kuningas
istuimelle nostaminen tiesi
varmasti myös kuningaskun
nan nikamista.
Valtakunnan to t euttamis
tehtävän sisältö oli siis oleva
alamaisten taivuttaminen ku
ninkaansa vallanalaisuuteen
sekä heidän henkilökohtaista
osallistuttane ist a a n hänen
valtakuntansa aarteisiin. Ku
ninkaan sanoman julistami
nen, evankeliumin saarna,
valtakunnan ka n s alaiseksi
vihkiminen kasteen kautta,
sekä kuninkaan rikkauksilla
jatkuvasti ravitseminen ja
puettaminen, tämä kaikki on
sitä ohjelmaa, josta oikeat ku
ningasruko uksen toistajat
M. E. Syrjalan Vakuutus.
kilntoinmUtö ja laiva
asioimiato
Myöskin Ruotsin-Amerikan
Linjan lahja-pakettivälitys,
joten kauttani voitte lähet
tää Suomeen, Ruotsiin ja
Tanskaan lahjapaketteja
omaisillenne.
M. E. Syrjälä»
Agency
509 E. Ayer St. Puh. 300
IRONWOOD, MICHIGAN
tuntevat täytyvänsä olla tar
kasti selvillä.
Ja niin sisältyykin jo tähän
tietoisuus siitä toisesta asias
ta, josta ei saa olla epäsel
vyyttä: emme saa, emmekä
voi jäädä pelkiksi rukoilijoik
si. Meidän täytyy myöskin
tehdä työtä. Jos ehkä eräillä
valtakunnan alamaisilla on
kin erikoistehtävänään Moo
seksen, Aaronin ja Huurin ta
voin kohottaa pyhiä käsiä
korkeuksiin taistelevien puo
lesta, kaikkia koskeva sääntö
on, että olemme kutsutut
myös ahkeraan taisteluun ja
työhön.
Varmaa sen vuoksi on, että
missä ei lähetysharrastusta
toiminnan muodossa havaita,
siellä ei myöskään ole totisia
kuningasrukouks e n ihmisiä.
Missä on jatkuvaa, määrätie
toista ja uhrautuvaa työtä,
siellä sen salaisena voimana
on tämä rukous.
Niin tiedämme siis, missä
ovat meidänkin lähetyksem
me voimalähteet ja tuloseh
dot. Ne ovat kuningasrukouk
sen innoittamissa ja sen hen
keen eläytyneissä kannatta
jissa ja työntekijöissä. Äl
köön niitä työssämme puuttu
ko.
(Autuus Pakanoille.)
OLETKO VALMIS?
“Sillä minä olen valmis, en
ainoastaan käymään sidotta
vaksi, vaan myöskin kuole
maan Jerusalemissa Herran
Jeesuksen nimen tähden.”
Apt. 21:13 b.
Meille kaikille lienee tuttu
partiolaisten tunnus: “Ole val
mis!” ja vastaus siihen: “Ai
na valmiina!” '
Rvn ajattelemme suhdet
tamme Jumalan valtakunnan
työhön, tehkäämme itsellem
me kysymys: val
mis?”
Oletko valmis tottelemaan?
Herran tahto on, että kaikki
kansat tehtäisiin hänen ope
tuslapsikseen. Tämä ei tarkoi
ta vain pakanalähetystä, vaan
kaikkea Jumalan valtakunnan
työtä, pyhäkoulua, lastenker
hoa, nuorten kerhotoimintaa,
katulähetystä, partiotoimintaa
jne. Millä työsaralla on Sinun
osuutesi, jolla Jumala saa Si
nun voimiasi käyttää evanke
liumin työssä? Oletko ollut
valmis tottelemaan?
Oletko valmis luopumaan
omista suunnitelmistasi? On
kohan meidän suunnittele
mamme retki, vieraskäynti tai
muu sellainen tarpeellisempi
kuin mukanaolomme evanke
liumin työssä, johon Herra on
meidät kutsunut?
Oletko valmis kärsimään
vaivaa? Jumalan valtakunnan
työssä on omat vaivansa, suu
ret tai pienet. Olemmeko val
miit kärsimään ne?
Oletko valmis toimimaan in
nokkaasti? Älkäämme her
paantuko va s toinkäymisten
kohdatessa. Älköön myöskään
menestys antako sellaiseen ai
hetta. Olkoon aina tunnuslau
lunamme kanssalunastetuille:
“Siis syntinen suurinkin ar
mosta saa
nyt näin ihan autuas olla,
ja uskossa katsoen Armahta
jaa
Pollari Food Shop
428 McLood Avenue Puhelin 100
IRONWOOD, MICH
OMA LEIPOMO
jossa valmlsiefaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkesaämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kalkki ruokatavaraoetoksonne yhdestä puodista, j
Suomalaiset kauppapalvelijat '
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN |
“Second Layef" National Communist Leaders Arrested
NEW YORK—In n seriea of meticuloualy-timed dawn raida hera and in Pittsburgh, the Federal
Bureau of Investigatlon seized 17 high ranking Reds and nlaced them under arrest on charees of con
■piring to advocate the orerthrow of the government by violence. Eight of the “Second Layer National
Communist leaders are shown leaving Federal Bldg. to board a van for the Federal House of Detention.
nyt turvassa voi elää, kuolla.”
Olemmeko valmiit kerskaa
maan Jeesuksestamme, elä
mään ja jos niin Jumala tah
too, kuolemaankin hänen täh
tensä?
“Ällös huoli kunniasta, kut
suos vain sieluja.
Kerro heille auttajasta ristin
puulla kuolleesta!
Kerro, kerro ostetuille: Armo
saatiin armosta!”
Ystävä! Oletko valmis?
(Tien ohesta)
HETA
Heta-muori viime yönä
taas ollut on toimissaan.
Ihan tyystin on seitsemäs käs
ky
hänen hukkunut muististaan.
Oli lammassaksinensa
mennyt villoja Varkaisiin.
Mitä päivällä valossa tehdä ei
voi,
sitä öisin vain touhuttiin.
Eivät halkosuojastansa
puut loppuneet milloinkaan.
Aina metsästä tullen hän kan
toi
pari halkoa mukanaan.
Sadat kuutiot on siellä.
Mitä siitä, jos hiukan vie.
Joen rannalta koira jos hiuk
kasen juo,
silti riittämiin vettä lie.
Heta-muorin pitkät kynnet
yhä salassa kasvaa sai.
Mitä milloinkin mieli hän ot
taa,
oli arki tai sunnuntai,
muori siitä huolimatta
meni saalista etsimään.
Pienet saalit hän puseron poi
muissa toi,
suuret raahaten selässään.
Pyhäaamuna kirkkoon kulki
Heta penkkiinsä nukkumaan.
Kuinka valvoa jaksanut oisi,
öin kun kuljeksi polkujaan.
Päänsä synnintunnustukseen
Heta painoi ja myhäili:
Joskus Herralle töistäni ti
liä teen,
kunhan touhuilen aikani. \
Sanan kuuloon seuratupiin
Heta keväisin ehti vain.
Eihän saattanut varkaissa
käydä
FRED
OBERLANDER
215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.
Moottori Ja Jeneraattorl
korjausta
AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN
AUTTAJA TORSTAINA ELOKUUN 2 P. 1951
vuoksi iltain valkeain.
Ovisuussa penkin päässä
Heta kyyhötti torkkuen.
Joka ainoa saarnaajan ajatus
näin
ohi vaelsi korvien.
Ovat anteeksi synnit kaik
ki . . .
Heta havahtui tarkkaamaan.
Jeesus maailman syntien
tähden
sai vaipua kuolemaan.
Veren kautta taivas auki
joka sielulle siksi on.
Tänä päivänä uskothan Va
pahtajaan.
Hän on kantanut tuomion.
Yhä kiinteämmin kiertyi
Hetan sydämeen musta kyy.
Näytti saarnasta muorille tul
leen
ivan virnistyksen syy.
Ihan onneksensa sitten
tässä kelpaakin varastaa,
kun kaikista synneistä sovin
to on .. .
Heta sisintään paaduttaa.
Saman tien hän sitten poik
kes
Iso-Aintilan kellariin.
Hänen kyntensä marjoihin
tarttui
talon emännän säilömiin.
Mehupullo kainaloihin,
veren armosta kaks sun viis.
Koska syntini anteeksi annet
tu on,
uutta tehdä on kiire siis . . .
Heta-muorin jäljet peitti
ihan tarkkaan se musta mies,
joka ikuiseen tuleen ja vai
vaan ,
tästä saavansa uhrin ties.
Heta nauroi Jeesukselle,
kävi kirkossa pilkallaan.
Oli pilkkaavin, paatunein sy
dämin myös
Herran pöydässä polvillaan.
Tuli vihdoin lähdön aika.
Heta vuoteelta noussut ei.
Hänet holhoojat hoitoa saa
maan
kohta kunnalliskotiin vei.
Siellä pappi vuoteen ääreen
Hetan kuolevan kutsuttiin.
Siellä vanhuksen rippiä hir
vittävää
Vuoteen äärellä kuunneltiin:
Olen suonut saatanalle
oman sieluni kokonaan.
Hamilton kelloja, hopea
tavaraa, kihlasormuksia
F. Aukee Jewelry
234 E. Aurora
IRONWOOD, MICH.
t* Paikallisesti omistettu, ainoa suo •
malainen vaatetusliike Ironwood •
issa
• Tavaran laatu mitä parhain
I t *** j »
; • Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikol
maamme mieeten pukuja, paitoja, hat
tuja y.m. miesten vaatetarpelta.
HALULLA TULETTE
TOISTEKIN!
M£N'S WEAR INC.
Suffolk Street
IRONWOOD, MICHIGAN
lankaikkiseen helvetin vai
vaan ■
minut kohta jo noudetaan.
Olen lapsuudesta aikain
varas ollut ja pilkkaaja.
Veren armoa liiaksi pilkan
nut lien
sekä herjannut Jeesusta.
Mitä kylvin naureskellen,
sitä tuskalla niittelen.
Tämän hetkenkään kauheu
dessa
minä armoa vuota en.
Yhä Jeesus Kristus mulle
aivan tyhjä on arvoltaan.
Minut syntien taakka pian
vetävä on
iankaikkiseen kuolemaan.
Mitä kirkkoherra haastoi,
sitä Heta ei kuunnellut.
Veren armoa, lunastustyötä
oli viimeksi pilkannut,
kun kuoleman kylmä koura
elon sammutti vanhuksen.
Kauhu pohjaton silmiin jäi
himmentyviin.
Joka ainoa huomas sen.
Heta-muorin autuudeksi
veren armo ei kelvannut.
Ei pimeitä polkuja jättää
täällä koskaan hän hennonut.
Sanat uhrityöstä kuuli,
meni villoja varkaisiin . . .
Meni helvettiin ohitti lu
nastustyön,
jossa taivas aukaistiin.
Liisa Vuorinen.
( Sanansaattajassa)
Lähtökohdaksemme
vapauden merkitys
Vapaus, sellais en a kuin
amerikkalaiset sen käsittivät
sataseitsemänkymmentä vuot
ta sitten, ei ole ilmaiseksi saa
vutettu se ei ole kauppata
varaa. Sen saavuttamiseksi he
olivat valmiit antamaan “elä
mänsä, onnensa ja pyhitetyn
kunniansa”.
Vapaus ei merkinnyt lupa
kirjaa itsekkyyteen ja vas
tuuttomuuteen. Se merkitsi oi-
MORGAN co.
IRONWOOD MICH.
Puhelimet: 31 tfii 32
Rakennustarpeita
Kolia maaleja
Kysykää hintojamme en
nenkuin insuleeraatte ta
lonne. Varmaan voimme
säästää rakojanne. Koke
neet miehet tekevät työn.
keutta palvella jaloa asiaa,
yleviä päämääriä, uhrautua
aatteiden puolesta, jotka ovat
kalliimmat kuin elämä itse.
Vapaus ei ollut myöskään
lopultakaan sellaista, jonka
amerikkalaiset olisivat halun
neet pitää itsellään. He käsit
tivät, että kaikilla ihmisillä on
oikeus olla vapaa. He toivoivat
sen siunauksien leviävän yli
maapallon.
Nämä tosiasiat vapaudesta
ovat yhtä ajankohtaisia kuin
ne olivat vuonna 1776, jolloin
kolmetoista heikosti i asuttua
siirtokuntaa ilmaisi tahtonsa
olla itsenäisenä kansakuntana.
Amerikkalaiset ovat edel
leenkin vahnut maksamaan
vapauden hinnan—miten kor
kea se sitten onkin yrityksen
suuruudeen, välikappaleiden
ja itsensä uhraamisen puoles
ta. /
He ovat edelleenkin tietoisia
siitä, että vapaus merkitsee jo
takin enemmän kuin oman it
sekkään mukavuuden tavoit
telemista.
Ja ennen kaikkea, -että va
pauden aate säilyy, jos se saa
johtaa kaikkia ihmisiä ja ih
misrotuja, missä he sitten elä
vätkin.
Common Council.
Suomelle loistava
voitto urheiluissa
Ruotsia vastaan
Suomen yleisurheilu eli Sta
dionilla heinäk. 23 ja 24 päi
vinä taas pitkästä aikaa suuria
kunnian ja riemun hetkiä. Ai
van loppumattoman pitkiltä
tuntuneiden 12 vuoden jälkeen
Suomi voitti Ruotsin yleisur
heilujoukkueen kiistattomasti
pistein 216-194. Tämä tapahtui
12:nnessä Ruotsi-ottelussa
kuuden perättäisen ja katke
ran tappion jälkeen. Nyt näh
tiin, että Suomen miehissä on
vielä pontta, sisua ja oikeaa
taistelumieltä. Urheilustamme
suurin tapasi jälleen otteensa
ja henkensä. Joukkueemme
voittoa voidaan pitää suurim
pana urheilusaavutuksenam-
WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.
IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl
Burns Chevrolet Co s.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.
MYYNTI-m^K^HnnW._PALVELUS
BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa Ja asettamisessa.
Runkojen korjausta Ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.
tgSHQXPearce Hardware
Furniture Cos
Vastap. Lake Superior District Power Cos.
ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja
-im.i ■■—r 11 *
RAUTATAVARAA - HUONEKALUJA
KAIKESTA
NIKKARIEN
lajista tarpeita
MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat
Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten
me loistavimman urheiluvuo
den 1939 jälkeen. Se sopi mai
niosti olympiaisäntämaan suo
ritukseksi ja kunnon osoituk
seksi näin vuotta ennen sitä
päätapahtumaa, jota urheilu
jamme kautta aikojen ovat pi
täneet päämääränään.
/Jo maaottelun ensimmäise
nä päivänä oli ' Stadionilla
yleisöä yli 30,000 ja toisena jo
pa runsaasti yli 40,000. Tul
koon vielä mainituksi, että ot
telun kehykset olivat ihanteel
liset, sillä aurinko paistoi pil
vettömältä taivaalta.
Nyt Teidän on aika suunnitella
loppukesän, syksyn ja talven
matkoja SUOMEEN. Parempaa
valintaa ei voi tehdä kuin ovat
suositut moottorilaivat
"GRIPSHOLM” Ui
“BTOCKHOLM”
Näillä laivoilla nautitte mu
kavuudesta, levosta ja vir
kistymisestä. Ruoka on mai
niota ja palvelu moittee-
N tonta.
Laivavuorot New Yorkista
Göteborgiin
GRIPSHOLM Elokuun 8 p.
(Tiloja vain ensi luokassa)
STOCKHOLM Elokuun 26 p.
GRIPSHOLM Syyskuun 4p.
STOCKHOLM Syyskuun 18 p.
GRIPSHOLM Lokakuun 2p.
STOCKHOLM Lokakuun 18 p.
GRIPSHOLM Marrask. Ip.
STOCKHOLM Marrask. 10 p.
GRIPSHOLM Joulukuun s*p.
STOCKHOLM Joulukuun B*p.
(*) Joulu matkoja
• MATKATAVARA lähe
tetään suoraan tärkeim
mille paikkakunnille
Suomeen.
• SUORAT
DET Göteborgista Tuk
holmaan, josta suora
höyrylaivayhteys Suo
meen.
• SUOMEA PUHUVA
MATKAOPAS seuraa
matkustajia Helsinkiin.
Alimmat hinnat:
Turistiluokassa $180—8190;
Ensimmäisessä luokassa $285
• ' •
VARATKAA PAIKAT JO NYT
"arlpsholmin” matkalle 10 p. tou
kokuuta 1952
New Yorkista suoraan
HELSINKIIN
Tervetullein lahja Suomessa
on SAL:n lahjapaketti. Valitta
vana kolme pakettia sisältäen
kahvia, riisiä, hedelmiä, kaakao
ta, savukkeita ja nylonsukkia
hintaan $5.65, $7.25, $10.25. Nopea
perille toimitus Helsingin tuo
reesta varastosta. TODELLI
NEN LAHJA.
Tilatessanne paikkoja Ja paketti
asioissa saatte parhaat tiedot asia
miehiltämme.
Swedish American Line
181 N Michigan Ave„ Chicago 1, 111.
SIVU 5

xml | txt