OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, September 13, 1951, Image 6

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1951-09-13/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 6

SIVU 6
Seurakunta
kirjeitä
Hopea joki, Wis.
Onhan siitä vierähtänyt jo
ku vuosi, kun olen Auttaja
lehteen kirjoittanut. Usein
olen ajatellut, että sen tehdä,
vaan tunnen aina huonouteni
tähän tehtävään ja niin on
jäänyt.
Kovin on ollut tänä kesänä
kylmää ja märkää. On satanut
paljon, vaan nyt on ollut joku
päivä auringonpaistetta ja kyl
lä onkin “tryski” ollut liikkeel
lä, että osa farmareista on saa
nut viljan korjuun.
Kuoleman kautta taas siir
tyi joukostamme pois mrs
Sandra Hän kuoli elok.
26. päivä ja laskettiin haudan
lepoon 30. p. Past. J. E. Nopola,
Ironwood, Mich., oli viimeisen
palveluksen tekemässä vaina
jalle, ensin kotona jgi sitten
kirkossa, jossa myös Sophia
Torvinen ja allemerkinnyt*
lauloivat hänen lempilaulun
sa: “Mun kotoni taivaassa iha
na on” ja englk. laulun. Vaina
ja oli 73 vuoden vanha ja tul
lut tänne Suomesta v. 1907. Su
remaan jäi neljä tytärtä: Mrs
Bill Heinlein (Anna), Ogema,
Wis.; Kathryn, kotona; mrs
John Cook (Esther), Superior,
Wis.; ja mrs Chester Parrot
(Bertha), North Manchester,
Ind.; kolme vävyä, 11 lasten
lasta, 1 lapsen lapsen lapsi,
sisko, mrs Wäinö Järvelä,
Ramsay, Mich.; ja veli Aber
deenissa, Wash., veli ja sisko
Suomessa. Miehensä viereen
laskettiin hänet odottamaan
ylösnouse muk s e n aamua.
Kirkkaudella puettuna on hän
nouseva Ylkäänsä vastaan,
kun Herra tulee omansa kut
sumaan taivaan valtakuntaan,
sillä vainaja omisti itsellensä
syntien anteeksiantamuksen
yksin Jeesuksen veren ja an
sion turvassa. Kun olin hänen
luonaan pari päivää ennen lop
pua, oli hän kovin kipeä ja
tuskissa. Kovin hartaasti hän
pyysi Jumalaa tulla korjaa
maan jo pois. Pian sai hän
jättää nämä maalliset surut ja
murheet, sillä ei ollut hänen
elämänsä ruusujen ja kukkas
ten päällä kulkemista. Jumala
antaa uskovillensä ensin ristin
ja sillä muistuttaa meitä, kuin
ka Jeesuskin on ristillä anta
nut henkensä meidän syntiem
me edestä,- ja sitten saamme
kruunun, jonka vainaja on nyt
saanut. Olimme naapurukset
37 vuotta ja paljon tehtiin töi
tä yhdessä, että kaipauksella
muistan heitä, vaan Jerusale
missa kerran yhdyntä on iha
na.
Oi kuinka sä olitkin onnelli
nen,
Kun armohon turvasit aina.
SUOMENKIELISIÄ
TERVEHDYSKORITEJA
Eri tilaisuuksia varten
Valikoimassa seuraavia värillisiä kortteja
Sydämelliset kiitokset
Onnittelut syntymäpäiväni
Hauskaa syntymäpäivää äidille
Isälle syntymäpäivänään
Onnea yhteiselämälle
Hääpäivän onnittelut
Pikaista parantumista toivotetaan
Suruanne ajatellessa
Murheen päivänä
Osanotto suruun
Tervehdys hopeahäitään juhliville
Onnea kodille
Isälle syntymäpäivänä tai muissakin
tapauksissa
Dollarin tusina koteloineen
NATIONAL PUBLISHING CO.
Drawer 432
Se vain ikirauha on raadolli
sen,
Sen uskoen synti ei paina.
Siks’ armoa iäti kiitä.
Viime kuun kolmas sunnun
tai oli pastori J. E. Nopola tääl
lä ja kirkossa oli jumalanpal
velus, jossa oli paljon kansaa
koolla. Seurakunnassa ei ole
ollut nyt kolmeen kuuhun' va
kituista pappia, kun pastori E.
Erickson jätti tämän paikan,
vaan on täällä kulkenut tois
kielinen past. Schwertfeger,
Prenticesta, Wis., kaksi kertaa
kuussa jumalanpalvelusta pi
tämässä ja myös piti kesäkou
lua lapsille. Kyllä lapset ovat
nyt ainakin saaneet oppia Ju
malan sanaa, kun täällä oli
myös Rural Bible Crusea toi
mesta kaksi nuorta miestä pi
tämässä raamattukoulua.
Ompeluseuran kokous oli 15
päivän iltana mr ja mrs Vic
tor Stormin talolla. Paljon oli
väkeä koolla ja vieraita oli mr
ja mrs Ed Hakko ja mr ja mrs
Urho Wästi ja mrs Sandra Hie
tala, Brantwood, Wis.
Mrs Nestor Saari ja Marie
Sulkko oli viikon viettämässä
Rural Bible Crusen kesäleiril
lä, Tomahawk, Wis. Myös sil
loin oli kylmä ja sateinen, että
ei voinut nauttia siellä olos
taan.
Anna Salmi.
Chatham, Mich.
Tervehdys pitkästä aikaa
Auttajan lukijoille. Kesän tou
huissa aika on mennyt. Seura
kuntatyökin on hiljaisempaa.
Pastori on ollut kokouksissa
ja leireillä ja lomalla. Niin,
lampaat ovat silloin paimenet
ta. Nyt on oltu yhteisissä ju
malanpalveluksi s s a monena
pyhänä, kun pastori A. L. Mä
ki ön ollut keskuudessamme.
Täällä on ollut kauan kysy
myksen alaisena kirkon kor
jaaminen, kun se vanhuuden
tähden on ränsistynyt. Elo
kuun 6 päivän iltana oli ko
kous ja yksimielisesti päätet
tiin, etä kirkko korjataan. Tu
li kysymys, että mistä saadaan
rahaa, kun seurakunta on köy
hä ja pieni. Oli hetken hiljai
suus, ja niin alkoi kuulua ää
niä: Minä annan sen verran.
Suuttakin summia jotkut lu
pasivat. Ei ollut kädet kuiva
nut koukkuun. Herra on siu
nannut heille omaisuutta, niin
he lahjoittavat siihen, missä
Herraa palvellaan. Ja kirkon
ympärillä ovat jo työmiehet,
joten on varmaa, että saamme
kirkon uuteen asuun.
Pyhäkoulu alkaa 9 päivä, jo
ten lapset kouluihin. Seura
kunnan nuoria menee opinto
jaan jatkamaan isompiin kou
luihin.
Seurakunnan vanhimpia jä
seniä on sairaslistalla useam
pia. Toivomuksemme on, että
pääsette vielä kirkkoon kans
samme.
A. H.
Yellowstoi*e, Mont.
Olisi pitänyt jo ennemmin
kirjoittaa, mutta matka ja sit
ten kiireet täällä perillä ovat
estäneet tarttumasta kynään.
Matka tänne meni hyvin. Läh
din poikani Jackien kanssa
Marquettesta elok. 13 p. aa
mupäivällä. Ajoimme päivän
länttä kohti ja olimme yötä
Minnesotassa samoissa turisti
kämpissä kuin v. 1947, jolloin
matkustimme lännelle. Seu
raa van päivän ajoimme Dako
tan aavikoita ja satoi melkein
koko päivän. Olimme toisen
yön Dakotassa. Seuraava py
sähdyspaikka oli Red Lodge,
Mont. Siellä yritin tavata van
hoja tuttuja, mutta heitä ei
löytynyt. Lähdimme taaskin
matkalle, tällä kertaa ajamaan
lumivuorten ylitse. Vuoristos
sa oli niin kylmä yö, että au
ton ikkunatkin aivan jäätyi
vät. Poikkesimme aamiaiselle
erääseen ruokalaan. Siellä
matkustajat kysyivät, että on
ko täällä koskaan kesää. Ruo
kalan omistaja vastasi, että
kesää on heinäkuun lopulla ja
elokuun alussa.
Täällä perillä ovat yöt kyl
miä ja saa odottaa lunta minä
päivänä hyvänsä. Olen täällä
kämpällä työssä keittäjänä.
Kämppä pannaan kiinni vuo
den alussa ja avataan taas tou
kokuussa. Täällä on monen
vuoden työ ja toivon, että py
syisin tervennä.
Kaikille Auttajan lukijoille
kauniit syksyn terveiset.
Anna M. Poroo
West Yellowstone, Mont.
Box 61
JK.
Kirjeet ovat tervetulleita ja
koetan vastata.
Covington, Mich.
Yksi seurakuntamme perus
tavia jäseniä, Matti Lepola,
sai kutsun riemuitsevaan seu
rakuntaan syysk. 4 p., sairas
tettuaan muutaman viikon
Ishpemingin sairaalassa. Hän
oli 85 vuoden ikäinen. Ruumis
haudattiin syysk. 7 p. seura
kuntamme kirkosta, past. A. E.
Kokkosen toimiessa papilliset
tehtävät. Kirkko oli aivan
täynnä väkeä, joka oli saapu
nut toimittamaan viimeistä
palvelusta rakkaalle vanhalle
sedälle. Mr Lepola oli ahkera
kirkossa kävijä ja toimelias jä
sen, vaikka asuikin ehkä kau
empana kirkolta kuin kukaan
toinen. Seikkaperäiset tiedot
vainajasta ovat hänen kuolon
ilmoituksessa, joten jätämme
ne tästä pois. Hänen muiston
sa säilyy kauan keskuudes
samme. Vanhuudestaan huoli
matta hän otti vielä tehtäväk
seen kirjahäkkyräin laittami
sen kirkon penkkeihin. Hän
ehti tehdä niitä kolme kun
sairaus keskeytti työn Hän
myös innokkaasti seurasi kir
kon sakastin rakentamista ja
vielä sairasvuoteellaan antoi
SINGER OMPELUKONE
Ystävälle tai tuttavalle
SUOMEEN
Jalusta ja pöytä ovat hienointa Singerin tekoa tarkoi
tettu kestämään eliniän.
Toimitetaan ompeluvalmiina, neuloineen, sukkuloineen
ja käyttäohjeineen.
Sopii kaikenlaisten kankaiden ompeluun.
Huolto ja osat saatavissa kaikista setisemästä Suomessa
olevasta Singerin myymälästä.
Lähetetään heti saajan kotia lähinnä olevalle rautatie
asemalle.
Polkukone $150.00
Tilatkaa osotteella:
SINGER SEWING MACHINE SHOP
223 S. Suffolk St.
Ironwood, Mich.
AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 13 P. 1951
neuvoja ja kehoituksia sen
suhteen. Jospa seurakunnassa
olisi paljon tällaisia jäseniä!
Hänen poismuuttonsa jätti
huomattavan aukon jouk
koomme. Vanhurskaan muis
to säilyy siunauksessa.
Ikävä vahinko sattui Hjal
mar Kauraselle, kun hänen na
vettarakennuksensa paloi vii
me lauantaina. Tulen syytä ei
tiedetä, mutta mahdollisesti
alkoi liian tuoreista heipistä,
kun tämä kesä on ollut niin
sateinen, ettei heinät ole tahto
neet kuivata. Paikkakunnan
palokunta sai p e 1 astettua
asuinrakennuksen ja autova
jan, jotka olisivat muuten pa
laneet samassa. Vahinko on
tuntuva, varsinkin, kun talvi
on tulossa ja suurelta karjalta
paloi suoja ja heinät. Toivom
me, että paikkakuntalaiset
ojentavat auttavaa kättä, että
mr Kauranen saa uuden nave
tan ja heiniä ennen talven tu
loa.
; August Tarvainen on pääs
syt kotia Marquetten sairaa
lasta, jossa hän oli muutaman
päivän, kun loukkaantui met
sätöissä. N.k. “jämäri” kaatui
ja hän jäi sen alle, jolloin hä
neltä halkesi lapaluu. Onni on
nettomuudessa kuitenkin, et
tei pahemmin käynyt.
Joku viikko sitten tapahtu
neessa auto-onnettomuudessa,
Leo Räisänen, entinen tämän
paikkakunnan asukas, menetti
henkensä. Hän on viime aikoi
na asunut Alstonissa. Saman
onnettomuuden seurauksesta
Vilho Mäki, Nestor Mäen poi
ka, on ollut Ishpemingin sai
raalassa näihin asti ja auton
ajuri Arvi Jackson on ollut
L’Ansen sairaalassa. Auto oli
nähtävästi kovan ajon seu
rauksesta mennyt pois kon
trollista ikävillä seurauksilla.
Elokuun viime päivinä ta
pahtuneen pilvenpurkauksen
johdosta aiheutui paljon va
hinkoa, varsinkin sivuteillä,
joista osa olivat miltei läpi
pääsemättömiä muutamia päi
viä. Sellaista vedenpaljoutta
ei ole ollut keväisinkään mo
neen vuoteen.
Syysk. 1 päivän iltana oli
kirkon alasalissa yllätys-paar
tit viime kevännä Suomesta
tulleille Arne ja Anna Seppä
lälle ja pikku Matille. He ovat
hiljan muuttaneet asumaan
Negauneen, mutta heidät saa
tiin tulemaan tänne “kuule
maan Suomen puhujaa”, joten
olivat kovin yllätetyt, kun sai
vat kuulla juhlan todellisen
tarkoituksen. He saivat juhlan
muistoksi sievän rahalahjan ja
muitakin lahjoja.
On jo paras lopettaa, kun tä
tä ei ole aiottu jatkokertomuk
sena julkaista. Hauskaa syksyä
kaikille.
Kv.
Cleveland, Ohio.
Hiljalleen vaan varmasti
menevät kirkkomme korjaus
työt eteenpäin. Miehet ovat ol
leet ahkeria. Eihän ole mitään
helppoa raskaan päivätyön jäl
keen, varsinkin kuumina päi
vinä mennä illalla uudestaan
hikoilemaan. Onhan työ kui
tenkin jo voiton puolella, joten
siitä vielä hyvä tulee.
Vieraita pappeja on ollut
täällä. Pastori Wiskari ja mrs
Wiskari pysähtyivät ollessaan
matkalla Michiganista Mas
saan heinäkuun lopulla. Ja
syysk. ensimmäisenä sunnun
tai-iltana oltiin yllätettyjä,
kun pastori Latvala ilmoitti,
että meille tulee saarnaamaan
pastori Penttinen. Mukana oli
vat myös mrs Penttinen ja nti
Kyllikki Penttinen. Painesvil
lestä oli myös tohtori ja mrs
Aho ja mrs Maria Hill Ashta
bulasta. Emme osanneet yh
tään etukäteen odottaa. Kiitos
kun tulitte. Kiitos pastori Wis
karille ja Penttiselle niistä hy
vistä, paljon sisältävistä saar
noista. Tervetuloa pian uudes
taan, ainakin kirkon vihkiäi
siin.
Kahtena sunnuntai-iltana on
suomalaisissa kirkonmenoissa
ollut mrs Kaiser äitinsä ja sis
konsa kanssa Oberlinista, O.
Mrs Martin Rannan täti,
mrs Herbert Hautla, Superios
ta, Wis., on ollut myös vierai
lulla. Samoin mr ja mrs Hil
lard Ranta ennen takaisin se
minaariin menoa. Olemme
iloisia, kun saimme tänne mr
ja mrs Frank Kish’in ja hei
dän pienen poikansa, jotka
muuttivat tänne Detroitista.
Tervetuloa ja viihtymystä
myös.
Samalla olemme surullisia,
että joukostamme on muutta
nut pois mrs Smith ja tyttä
rensä Nancy. On paha menet
tää sellaisia toimivia ja uskol
lisia jäseniä, jotka aina ovat
mukana.
Kuoleman kautta on siirty
nyt pois mr Hans Samo. Hän
oli sairaana useita viikkoja.
Hän oli vielä nuori, vasta 42
vuotta vanha. Jälkeen jäi kak
si pientä tyttöä ja mrs Samo
ja myös isä. On lohdullista elää
jälleennäkemisen ihanassa toi
vossa. Ruumis haudattiin maa
nantaina, elok. 20 p., West
Park hautausmaahan. Hau
tauksen toimitti pastori Latva
la.
Sairaana on University sai
raalassa mrs Miina Laitinen.
Sairaus johtuu sydämestä.
Toivomme, että Jumala vielä
antaisi teidän olla joukossam
me, vaan siinäkin on tyydyt
tävä Jumalan tahtoon.
Vierailulla ja kesälomalla
ovat olleet täällä tämänkin
kirjoittajan kotona mr ja mrs
Hemmi Laukkonen, Painesvil
lesta. Juuri tätä kirjoittan
sa sain tietää, että pastori Lat
valan isä ja äiti ja sisko ovat
tulleet Port Arthurista vierai
lulle. Tervetuloa.
Tahdon mainita, että olem
me saaneet useita lahjoituksia
seurakunnalle m m e. Astabu
lasta on tullut seurakunnan
yhteinen lahja ja yksi suurem
pi yksityinen lahja. Samoin
Fairportista on neljältä yksi
tyiseltä tullut suurempi lahja.
En rupea tässä nimiä luettele
maan tällä kertaa. Olemme
iloisia, että meitä on muistettu.
On rohkaisevaa mennä eteen
päin, kun tiedämme, että olet
te kanssamme. Mu i stakaa
myös rukouksissa, että Jumala
vahvistaisi meitä ja antaisi
seurakuntamme kasvaa, vihol
linen kun ei ole laiskana.
Luther-kämpällä oltiin tääl
täkin sunnuntaina suuremmal
la joukolla. Viikon siellä oli
nuorta joukkoa noin kymme
nen, vaan olihan täältä työssä
kaksi hyvää työntekijää, mrs
Leo Heindl ja Hilja Mäkinen.
Radio Cab Cos.
Fuhelin 172*
AUTOMME JOHDE! AAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä
Tämän kirjoittaja sai Suo
mesta Saarijärveltä surusano
man ,että siskon mies Nestor
Hänninen sai äkkiä kutsun
pois tästä elämästä. Hevosen
sa viereen hän kaatui, kun me
ni valjastamaan. Kuinka epä
varmaa on elämämme. Juma
la teitä siellä lohduttakoon.
Seuraava Betania-siskojen
kokous on mr ja mrs N.
Wiitikan kotona neljäs torstai,
syysk. 27 p., 2163 Bunts Rd.,
Lakewood.
Kv.
Lappe, Ont., Can.
Syksy on tullut, niin taas saa
odottaa sitä pitkää talvea,
mutta sekin menee pikemmin,
kun Herran sana saa lämmit
tää ihmismieltä.
Täällä oli Pitkänjärven puis
tossa syysjuhlat syysk. 2 p.
Port Arthurin seurakunnan
toimesta. Saarnoja oli useam
pia, lukemista ja yhteislaulua.
Pastori ja mrs J. E. Nopola
perheineen olivat saapuneet
tänne juhlille, ja pastori No
pola saarnasi aamupäivällä
suomenkielellä, hänellä oli hy
vä saarna ja nykyiseen aikaan
sopiva. Pastori J. Wm Sippola
myös saarnasi aamupäivällä,
englanninkiel ell ä. Hänellä
myös oli hyvä saarna ja tilai
suuteen sopiva.
Päivällistä tarjoiltiin välil
lä ja sitten alotettiin iltapäi
vän ohjelma, saarna past. J.
E. Nopolalta sekä yhteislaulua
ja lukemista. Pastori saarnasi
aiheesta: “Jeesus kirkastu vuo
rella”. Saarna oli mieltä ylen
tävä. Siinä hän selitti siitä
taivaan kirkkaudesta, joka us
kovaisia odottaa, jos me tosi
mielessä seuraamme Vapahta
jaamme, sillä Hän oli esikoi
nen kudeista heränneistä ja
meni taivaan kirkkauteen, että
mekin saamme periä saman
kirkkauden ylösnousemukses
sa Jeesuksen ansion kautta.
Lapin kirkolla oli ohjelma
tilaisuus 3 p. syysk. pastori O.
E. Ahon lomalla ollessa. Saim
me past. J. Wm Sippolan saar
naamaan tähän tilaisuuteen.
Hänellä oli hyvä ja tilaisuu
teen sopiva saarna. Kiitämme
seurakunnan puolesta pastori
J. Wm Sippolaa vaivaantumi
sestaan tulemalla tilaisuu
teemme. Osanotto oli kohtalai
nen, mutta tilaisuus oli tärkeä
ja olisi saanut olla kaikki jä
senet mukana.
Oli hauska tavata pastori ja
mrs Nopolaa perheineen isos
ta aikaa. Kiitos käynnistänne
ja tervetuloa pian uudestaan,
että pojatkin pääsevät kalaan
Kanadassa.
Kv.
AUSTRAALIASTA
Tervehdys Auttaja-lehden
lukijoille. On ihana sunnuntai
aamu. Kirjoitan tätä täällä
Tyynen valtameren rantamil
la. Muistot palajavat aikaan
puolitoi st a viikkoa taakse
päin, jolloin saapui tieto sieltä
kaukaa merten takaa, että pas
torimme äiti on vakavasti sai
raana. Tämä tieto koski meihin
kaikkiin, sillä hän oli tullut
meitä lähelle sillä, että hän on
antanut oman poikansa tänne
meille sanan saarnaajan teh
tävään. Asiat kehittyi oikein
amerikkalaisella ( nopeudella;
ei ollut kyseessä päivät eikä
viikot, oli vain tunnit. Äkkiä
levisi tieto kuin salaman lento,
että pastorillemme perheineen
on lentoteitse maksettu edes
takainen kyyti Ameriikkaan
ja heidän matkansa alkaa huo
men-aamulla. Välittivät siinä
tietoja asiasta puhelimat, pas
sit, kirjeet ja niin olivat illal
la pappilassa koolla Inghamin
seurakuntalaiset, ja vielä en
nätti Tullyh seurakuntalaisia
kin mukaan pari perhettä hy
västijättö-ältaan, josta muo
dostui unohtumaton hetki läs
näolijain mieliin. Ensiksi kuo
ro lauloi “Jumala ompi lin
namme”. Sitten laulettiin yh
teisesti Siionin Kanteleesta,
jonka jälkeen oli pastorilta
mieliin painuva hyvästijättö
puhe, jossa hän rohkaisevan
varmasti jätti meidät ja kaik
ki asiamme taivaallisen Isän
haltuun. Hän kehoitti aina ja
kaikessa turvaamaan Jumalan
armolliseen varjelukseen. Kun
hän saa johtaa matkaamme ja
asiamme, niin kaikki meille
parhaaksi kääntyy. Vielä lau
lettiin Kanteleesta ja Virsikir
jasta, jonka jälkeen vielä pu
heita pitivät Tullyn seurakun
nan esimies ja Inghamin seu
rakunnan esimies, viimeksi
mainittu samalla ojentaen pie
nen rahalahjan mainittujen,
seurakuntien puolesta kiitolli
suuden osoitukseksi siitä kal
lisarvoisesta työstä, jota pas
torimme perheineen on tehnyt
keskuudessamme. Sitten seu
rasi yhteislaulu, jonka jälkeen
pastori johti loppurukoukseen
ja Herran siunaukseen. Nöy
rä rukouksemme on, että hei
dän matkansa Jumalan avulla
koituisi heille itselle virkistyk
seksi ja Jumalan valtakunnan
työlle suureksi siunaukseksi
siellä kotimaassa ja samoin
täällä, jos Jumala suo heidän
tänne palata, niinkuin sydä
mestämme toivomme. On niin
kuin kaikki elämä olisi pysäh
tynyt juuri kun päästiin vähän
alkuun, kun ei ole ketään, joka
tekisi työtä seurakunnissa vie
mällä Jumalan valtakunnan
asiaa eteenpäin. Vaan taivaal
linen Isämme, jonka kädessä
on kaikki elomme päivät, joh
taa kaikki parhain päin.
Autuaalliset terveiset kai
kille Auttajan lukijoille ja
erittäin pastori TANARUS. A. Esalan
perheelle. Niinhän laulaa ru
noilijakin:
Eipä koskaan Herran kansa
Ainiaaksi erkane
Lähtöhetkin lohtuansa,
tuopi meille tieto se.
B. N.
MARQUETTEN SIION
SEURAKUNTAPIIRI
Aamu jumalanpalvelus ensi
sunnuntaina klo 9; pyhäkoulu
klo 10; englanninkielinen aa
mujumalanpalvelus klo 11.
Torstai-iltana, 20 p., iltahar
taus kirkon alasalissa klo 7:30.
Tarjoilusta huolehtivat mrs
A. Wahtera, mrs G. Hill ja
mrs V. Niemi.
Tiistai-iltana, 25 p., klo 7:30
on seurakunnan viimeinen
vuosineljännes kokous kir
kon alasalissa.
Torstai-iltana, 27 p., klo 7 on
jäännösmyynti kirkon alasa
lissa. Tarjoilu.
Naistenliiton työkokous lo
kakuun 4 p. klo 7:30 mr ja mrs
V. Wäisäsellä.
Chatham:
Jumalanpalvelus ensi pyhä
nä klo 1:30.
Amasa:
Hartaushetki suomen- sekä
englanninkielellä perjantai-il
tana, 21 p., klo 7:30.
Lauantai-ilt a n a iLutherlii
ton kokous kirkon alasalissa
klo 8.
Sunnuntai aamuna, 23 p., on
kirkon uuden alasalin uudis
tus juhla suomenkielellä klo
9:45, jossa tilaisuudessa pu
huu past. W. Ranta Wake
fjeldistä ja englanninkielellä
klo 11 ap. Päivällinen klo 12.
Iltapäiväjuhla alkaa klo 1:30.
Beechwood:
Iltajumaalnpalve 1u s sekä
suomen- että englanninkielel
lä 23 p. klo 7:30.
A. L. Mäki, pastori.
NO. 35

xml | txt