OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, May 01, 1952, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1952-05-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Presidentille annettu avain vapauden symboli
I |
Korjatun valkoisen talon avajaisissa antoi Yale & Towne
lukkoyhtiön johtaja Gilbert W. Chapman presidentti Truman
ille kultaisen avaimen symbolina siitä vapaudesta, joka on säi
lytettävä jokaisessa kodissa Amerikassa.
TERÄSTEOLLISUUDEN HALTUUNOTTO
LAKIVASTAINEN; LAKKO ALKOI
Federaalioikeuden tuomari
David A. Pine tiistaina julisti
presidentti Trumanin teon
laittomaksi, kun tämä otti hal
lituksen haltuun terästeolli
suuden pari viikkoa sitten es
tääkseen yleisen lakon teräs
teollisuudessa. Tuomari Pine
selitti, ettei teräsyhtiöillä ole
mitään keinoa saada korvaus
ta mahdollisesta vahingosta
omaisuudell ee n omaisuuden
ollessa hallituksen käsissä. Tä
män tuomari selitti olevan la
ki vastaisen tilanteen ja määrä
si terästehtaat palautettaviksi
omistajiensa haltuun.
Truman määräsi teräsmyllyt
otettavaksi hallituksen hal
tuun sillä ymmärryksellä, että
työmiehille annetaan palkan
korotus, jota terästeollisuuden
johtajat eivät myöntäneet, el
lei teräksen hintaa koroteta
suhteellisesti: Oikeuden pää
tös, että haltuunotto oli laki
vastainen, estää palkankoro
tuksen myöntämisen.
Philip Murray, terästyö
miesten union ylijohtaja, il
moittaa työmiesten jättävän
työnsä niin pian kuin suurten
sulimojen tulet on jäähdytetty
ja sulimot saatu sellaiseen
kuntoon, että ne voi turvalli
sesti jättää. Jo eilen aamuna
alkoivat työmiehet jättää työ
paikkansa. Philip Murray se
litti, ettei kysymyksessä ole
minkään sopimuksen rikkomi
nen, sillä terästyömiehillä ei
ole ollut työsopimusta sitten
viime marraskuun.
Uskonnon opetus
laillista
Amerikan ylioikeus on päät
tänyt, että uskonnon opetus
koulun ajalla on luvallista, jos
opetus ei tapahdu koulussa.
Tällaisen päätöksen teki ylioi
keus vastatessa kahden henki
lön vetoomukseen New Yorkin
valtiosta, ettei ole luvallista
laskea lapsia koulun ajalla us
konnollisille tunneille.
Muutamia vuosia sitten yli
oikeus päätti, ettei ole laillista
opettaa uskontoa alkeis- ja
korkeakoulujen rakennuksissa
koulutunneilla.
Hänkin haluaisi pre
sidentiksi
..... - •'!
r | j
1 '
t . K*> .
f Tr
| ’ w %V *
mBS BBk
> ASBP
Senaattori Richard Russell
on sankari ainakin kodissaan,
missä 84 vuoden ikäinen äiti
antaa pojalleen maitolasin.
Senaattori Russell on kotoisin
Georgian valtiosta ja on yrit
tänyt etsiä kannatusta presi
dentin kokelaaksi demokraati
tiketillä. Äidilleen hän on jo
luvannut, että jos hän pääsee
presidentiksi, saa äiti asua val
koisessa talossa. Senaattori
Russell on vanhapoika, ja äiti
on 13 lapsen äiti.
Pääministeri Kekko
nen kehoitti säästä
väisyyteen
Pääministeri on 24 päivänä
huhtikuuta antanut seuraavan
lausunnon: Kansamme laajo
jen piirien yhteisin ponnistuk
sin harjoitettu vakauttamis
politiikka on jo tähän mennes
sä tuottanut suotuisaa satoa.
Tasapaino on palautumassa ta
louselämään, ja ponnistuk
siamme tästä eteenpäin on
omiaan helpottamaan sodan
aiheuttamien tai oudellisten
rasitusten jatkuva vähenemi
nen. Olemme viimeksi kulu
neina vuosina saaneet talou
dellisella alalla paljon aikaan
sellaista, jota epäuskoiset ei
vät ole pitäneet mahdollisena.
Nämä kokemukset rohkaise
vat meitä luottamaan siihen,
että meillä jatkuvasti on mah
dollisuuksia maamme ja sen
talouselämän kehittämiseen ja
tervehdyttämiseen.
Mutta talouselämän nor
maali kulku ja vakaa rahan ar
vo tulevat vasta sitten lopul
lisesti varmistetui ks i, kun
kaikkien yksityisten talouk
sien pito perustuu tarkkaan ta
loudelliseen harkintaan. Kan
santalous voi toimia todella
tehokkaasti ja häiriöttömästi
vain silloin, kun sen perusosis
sa, yksityistalouksissa, tulot
ja menot pidetään tasapainos
sa. Rahaa on käytettävä har
kitusti, mutta vaatimus kos
kee kaikkia, sekä aineellisia et
tä henkisiä varojamme.
Taatkaamme vakaa kansan
talous tarkasti vakauttamalla
oma yksityistaloutemme.
(Maak.)
Lämpöisin huhtikuun
loppu
Pohjoisvaltioissakin on ol
lut tavallista lämpimämpää
säätää kuluneen viikon aikana.
Viikon alusta oli Ironwoodissa
useita päiviä, jolloin mittari
lähenteli 90 astetta. Tämä us
kotaan olevan lämpimämmän
huhtikuun lopun mitä muiste
taan.
Farmarit ovat jo alkaneet
tehdä kylvöjä, sillä pellot ovat
kuivuneet kirkkaina ja läm
pöisinä päivinä, joita on ollut
jo toista viikkoa joka päivä.
Pohjoisvaltioi 11 e n lumet
myöskin lähtivät aivan taval
lista lyhyemmä ss ä ajassa.
Muutamassa päivässä painui
vat vahvat kinokset näkymät
tömiin, joskin sulaminen alkoi
tavallista myöhemmin.
Maidonajurien lakko
Supcriorissa
Maidon kuljetus Superiorin,
Wis M kaupungissa on tällä vii
kolla ollut jokseenkin täydelli
sesti seisauksissa, kun suurin
osa ajureista ja meijerien pal
velusväestä meni lakkoon. He
vaativat vuoden kestävää työ
sopimusta ja 40 tunnin viik
koa, mutta palkan 48 tunnilta.
Meijerien omistajat sanovat
maidon hinnan kohoavan kol
me senttiä vartti, jos union
vaatimukset täytetään.
NO. 18
Japanin miehitys
päättynyt
Elokuun 14. p. 1945 alkanut
Japanin miehitys päättyi maa
nantaina. Amerikkalaiset jou
kot eivät tosin lähde pois Ja
panista, mutta heidän aseman
sa muuttuu siinä suhteessa, et
tei heillä enää ole mitään teke
mistä maan sisäisten asioitten
kanssa. Japanille tämä merkit
see, että se on ainakin nimel
lisesti päässyt itsenäisen maan
asemaan.
Amerikkalaisia sotajoukkoja
jää Japaniin viime syksynä
solmitun r a u hansopimuksen
mukaan turvaamaan maan it
senäisyyttä hyökkääjiä vas
taan. Sotajoukkojen pitäminen
Japanissa sai kaikkien Yhdis
tyneitten Kansakuntien hy
väksymyksen paitsi Venäjän
ja sen alusmaitten.
Japanin miehityksen tarkoi
tuksena oli maan riisuminen
kaikista asei s t a “ikuisiksi
ajoiksi” ja kansanvallan pe
rustaminen maahan.
Kera*. Ridgway Eisen
howerin tilalle
Presidentti Trurfian ilmoitti j
viikon alussa nimittäneensä j
Koreassa olevan kenr. Matt
hew Ridgwayn Eisenhowerin
tilalle johtamaan Europan
maitten puolustusten raken
tamista. Samalla kertaa pre
sidentti ilmoitti nimittäneensä
kenr. Mark Clarkin kenraali
Ridgwayn tilalle johtamaan
Korean sotaa.
Oli odotettu, että presidentti
mahdollisesti nimittäisi Eisen
howerin apulaisen, kenr. Al
fred M. Gruentherin, Europan
joukkojen y 1 i komentajaksi.
Kenr. Gruenther jätettiin enti
seen asemaansa, nim. Länsi-
Europan sotavoimien esikun
nan päälliköksi. Tämä oli kenr.
Ridgvvayn toivomus uskotta
vasti sen tähden, että kenr.
Gruenther tuntee Europan
puolustusta koskevat asiat tar
kemmin kuin kenr. Ridgway.
Kenr. Clarkin nimittämistä
jossakin määrin heti arvostel
tiin sen tähden, että Texasin
valtion kansalliskaarta syyttää
Clarkia huonosta johtamises
ta toimessa maailmansodassa
Europassa lähettäessään jouk
konsa Rapido-joen poikki Ita
liassa vihollisen ollessa sellai
sessa asemassa, että amerikka
laisten mieshukka oli tavatto
man suuri.
Venäjä tuominnut
Japanin rauhan- -
sopimuksen
Japanin rauhansopimuksen
on Venäjä leimannut uuden
sodan valmisteluksi Kauko
idässä. Tuomion lausui Venä
jän lähetti Amerikkaan, Wa
shingtonissa oleva Alexander
Panyushkin noin puoli tuntia
sen jälkeen, kun rauhansopi
mus oli astunut voimaan. .
Venäjä on viime syksystä al
kaen, jolloin rauhansopimuk
sen ehdot hyväksyttiin, arvos
tellut YK: n antamaa lupaa
Amerikalle pitää amerikkalai
sia sotajoukkoja Japanin saa
rilla. \
Metsäpalo estetty
leviämästä
Noin 800 acren alalla riehu
nut metsäpalo Superior Na
tional metsissä, Elyssä, Jflinn.,
on estetty leviämästä. Tuli
syttyi kuivassa metsässä maa
nantaina ja levisi tuulen kul
jettamana nopeassa tahdissa.
Noin 300 miestä kutsuttiin tu
len sammuttamiseen.
Suomalainen siirto
kunta Paraguayhin
Neuvottelut suur emman
suomalaisen s i i rtolaisjoukon
pääsemiseksi P a r a guayhin
ovat sujuneet suotuisasti ja
saadaan päätökseen kuukau
den sisällä.
Paraguay on Etelä-Ameri
kan keskellä oleva pieni tasa
valta, jossa on ilmastonsa puo
lesta seutuja, jossa pohjois
maalaiset voivat hyvin asus
taa kuumuuden pahemmin
häiritsemättä. Vähän yli kym
menen siirtolaisperhettä on
siellä asustanut yli kaksikym
mentä vuotta. Viime vuosina,
jolloin maan politiikka on
suuntautunut entistä tiiviim
min Yhdysvaltoihin ja Yhdys
vallat ovat huomattavilla lai
noilla sekä tarvikkeiden ostoil
la tukeneet maan taloudellista
nousua, on maassa tapahtunut
huomattava nousukausi, mm.
on väestö lisääntynyt kolman
neksella. Siirtolaisia eri maista
saapuu runsaasti. Myös monet
yhdysvaltalaiset sijoittavat va
rojaan mitä erilaisempiin yri
tyksiin hyvällä tuloksella. Suo
malaisille valittu seutu on erit
! täin hedelmällistä ja asutus
j keskuksien läheisyydessä. Sen
osoite on: Colonia Finlandesa,
Alborada, Paraguay.
Amerikan-suoma
laiset vierailijat alka
vat saapua Suomeen
Kevään ensimmäinen suuri
ryhmä a m e rikansuomalaisia,
noin 180 henkeä, matkustanei
na New Yorkista Gripsholm
laivassa Göteborgiin, saapui
Tukholman kautta tullen Tur
kuun huhtik. 23 aamulla. Suo
mi-Seuran toimesta oli rannas
sa juhlallinen vastaanotto;
ranta koristettuna Amerikan
ja Suomen lipuin, laivaston
soittokunta soittamassa ja joh
taja Eino Nummila esittäen
tervehdyssanat. Laivalta vas
tasi vastaanottotervehdyksen
past. John A. Mäki.
Osa vierailijoista matkusti
Turusta suoraan kotiseuduil
leen pohjoiseen, osan jatkaes
sa edelleen Helsinkiin, missä
Suomi-Seuralla oli järjestetty
nä vastaanottokahvit Ravin
tola-Kahvila Kestikartanossa.
Täällä aluksi tervehti vieraita
sydämellisin sanoin fil.-tri Ra
fael Engelberg ja samoin lau
lulla prof. Wäinö Sola. Olym
piatiedoitustoimiston puolesta
kerroskeli hauskoja kuulumi
sia toimittaja Topi Halonen.
Vieraitten puolesta vastasi sy
dämellisiä tervehdyksiä tuo
den mrs Fanny Ojanpää. Tilai
suus oli erittäin lämmintun
nelmainen.
Paperia ei myönnetä
uskonnollisten kirjo
jen painamiseen
Tuhannet Itä-Saksan nuoret
joutuivat ennen pääsiäistä pe
rin pulmallisen kysymyksen
eteen. He valmistautuivat ri
pillepääsyyn pääsiäisenä, mut
ta eivät saaneet mistään ostaa
katkismuksia, virsikirjoja ja
raamattuja. Lasten vanhem
! mat ja opettajat ovat käänty
neet kirjankustantajain puo
leen, mutta nämä ovat ilmoit
taneet, että hallitus on kieltä
nyt paperin käytön kaikkiin
uskonnollisaiheisiin kirjoihin.
Itä-Saksan poliisitarkkailijoil
le on annettu määräys valvoa,
ettei Länsi-Saksan alueelta lä
hetetä postipaketeissa mitään
uskonnollisia kirjoja Itä-Sak
saan.
TOUKOKUUN 1 P. MAY 1, 1952
Teräsyhtiöitten lakimiehet antoivat Trumanille luunapin
nenänpäähän
ifl m sss&£* * ’ ■*
Mm** ' % sd* m Nf
Jsli hr & ILsL
Jk '( VC -L/.v. \• O. ■
* «LAMhu ' 1 *• Jl f/ _ + v,j' ' V >.. ~ -
'■ s iSysl** % '‘Sf» *
Kuvassa esitetään teräsyhtiöitten lakimiehet, jotka oikeudessa kumosivat Trumanin
määräyksen ottaa terästehtaat hallituksen huostaan. Kuvassa on eturivissä John C. Wil
son, Youngstown Steelin lakimies, John C. Gall, Youngstownin; Bruce Broley, Bethlehem
Steelin; Edmond Jones, Republic Steelin; TANARUS. F. Patton, Republic Steelin; John Brooks,
Republic Stelin; takarivissä: E. Fontaine Broun, Bethlehem Steelin; William F. Howe,
Youngstownin, ja Howard Body, Republic Steelin lakimies.
Siirtolaisuus Suo
mesta vähentynyt
Siirtolaisuus on alkanut vä
hentyä, osoittavat tämän vuo
den ensi neljänneksen luvut.
Niinpä ta m mi-maaliskuussa
otti siirtolaispassin 2.011 hen
kilöä, kun vastaava luku vii
me vuonna oli 3.044. Vilkkain
ta oli siirtolaisuus Vaasan lää
nistä, josta lähti 578 henkilöä
(viime vuonna 1.249).
Näyttää siltä, että siirtolai
suuden kohokohta on sivuutet
tu ja lasku alkamassa. Tähän
on lähinnä vaikuttamassa työ
tilaisuuk si e n väheneminen
eräillä aloilla Ruotsissa. Sa
moin on työmarkkinoilla Ka
nadassa ollut havaittavissa
huonontumista a i k aisempaan
verraten.
Ruotsi on kuitenkin jatku
vasti useimpien siirtolaisten
määrämaa. Sinne lähti vuoden
ensi neljänneksenä 1.343 siir
tolaista eli 67% kaikista. Kana
dan osuus oli 15% ja Yhdys
valtain 5 prosenttia.
Maahan palanneista siirto
laisista ei ole tarkkoja tietoja.
Voidaan arvioida siirtolaisia
saapuvan takaisin entiseen ko
timaahan vuosittain noin 5,000
henkeä. (HS)
174 kuoli onnettomuu
dessa merellä
Lentokoneit te n emälaiva
“Wasp” ajoi yhteen Atlantil
la viime lauantaina miinanla
kaisi jän “USS Hobsonin”
kanssa niin vakavilla seurauk
silla, että miinanlakaisija up
posi ja 174 miestä katosi. On
nettomuus tapahtui noin tu
hat mailia itään Amerikan
rannikolta.
Pahoin vioittunut Wasp lai
va tulee hiljalleen Brooklynin
satamaan ,noin 10 solmunvälin
nopeudella, ja saapuu rantaan
perjantaina tai lauantaina.
Hobson laivan sanotaan olleen
huonossa kunnossa ja sen täh
den joutuneen onnettomuuden
uhriksi.
Yhteentörmäyksessä Wasp
in 'keula ruhjoutui noin 75
jalkaa pitkästi, mutta miehiä
ei kuitenkaan kuollut. Wasp
kääntyi äkkiä tuuleen päin ot
taakseen kannelleen lentoko
neen. Hobson olikin liian li
kellä eikä ehtinyt pois edestä,
joten Wasp työnsi suuren au
kon kylkeen.
Sotalaivaston taholta on
päätetty perusteellisesti tut
kia, missä oh syy tähän vaka
vaan onnettomuuteen.
O’KONSKI EI PYRI
SENAATTIIN
Pohjois-Wisconsi n i n ' kon
gressimies Alvin o’Konski on
ilmoittanut, ettei hän pyri se
naattoriksi McCarthyn tilalle.
Ennemmin o’Konski ilmoitte
li aikovansa yrittää saada se
naattori McCarthyn paikan.
EISENHOWER VOITTI LOISTAVASTI
MASSAN VALTION KOEVAALISSA
Jokseenkin ratkaiseva oli
Massan valtion nimitysvaali
tiistaina presidentin kokelaal
le Eisenhowerille, sillä hän
voitti Taftin aivan yksipuoli
sesti. Jokseenkin lopullisten
tulosten perusteella Eisenhow-
Tri Collander vara
konsuliksi Ashta
bulaan, Ohioon
Suomalainen lääkäri, P. J.
Collander, on nimitetty Suo
men varakonsuliksi- Ashtabu
laan. Hän toimi varakonsulina
ennen viime sotaa vuodesta
1931 toisen maailmansodan
puhkeamiseen asti, jolloin yh
teydet katkesivat Suomen
kanssa.
Tri Collander on syntynyt
Suomessa ja siellä lukenut lää
käriksi. Hän saapui Ashtabu
laan vuonna 1910.
Ulkomaitten apua vä
hennetty biljoonalla
Senaatin ulkoasioitten ko
mitea on päättänyt esittää, että
presidentti Trumanin ehdotta
maa menoerää ulkomaitten
avustukseen v ä h ennettäisiin
noin biljoonalla dollarilla. Pre
sidentti esitti käytettäväksi tä
hän tarkoitukseen lähes kah
deksan biljoonaa dollaria.
Alahuoneessa myöskin on
seen, mutta mitään lopullista
nen esitys varojen luovuttami
sesta ulkomaitten avustuk
seen. mutta mitään lopullista
ei ole vielä valmistettu.
Mitään suurta osaa presiden
tin ehdottamista varoista ul
komaitten avustukseen ei kui
tenkaan vähennetä, sillä suu
rin osa avusta on useitten eri
maitten puolustuksen vah
vistukseen tarkoitettuja varo
ja-
Pesäpallon pelaaminen on alkanut
BP ? a
% - ■ u:*-
VL * •
- w-. . A iMiirtf hT'
r ItoM B
Koko Amerikan elämää järkyttävä baseball peli on taas
kin täydessä käynnissä. Kymmenet tuhannet käyvät joka päi
vä suurkaupungeissa katselemassa, kun maan parhaimmat
joukkueet pelaavat baseballoa, joka katselijasta näyttää eri
koisen yksinkertaiselta peliltä.
er sai noin viisi kertaa enem
män ääniä kuin Taft.
Vaalia odotettiin mielenkiin
nolla sen tähden, että äänes
tyslistalla ei ollut kumman
kaan nimeä, ei Taftin eikä Ei
senhowerin. Nimet oli kirjoi
tettava äänestyslistalle, joten
ei kummallakaan kokelaalla
ollut etua siinä suhteessa, että
nimi olisi ollut valmiina listal
la. Niin vahva oli Eisenhower
in kannatus, että yli 10,000 de
mokraattia kirjoitti Eisenhow
erin nimen demokraattienkin
puolelle.
Demokraatt ien kokelaista
Kefauver sai valtavan enem
mistön äänistä. Useita nimiä
oli kirjoitettu äänestyslistalle,
mutta ei yksikään toinen de
mokraati saanut niin paljoa
kannatusta, että olisi syytä ot
taa heitä huomioon.
Eisenhowe ri n kannattajat
Massan valtiossa iloitsivat vaa
lien jälkeen vakuutellen, että
asia on jo aivan selvä Ei
senhower on republikaanien
presidentinkö kel a s. Taftin
kannattajat vakuuttelivat, et
tei äänestyksellä ole mitään
erikoisempaa merkitystä.
Huomattavan sysäyksen sai
Eisenhower myöskin Saturday
Evening Post julkaisulta, sillä
sen toimittaja, Ben Hibbs, tä
män viikon lehdessä sanoo
Amerikan tarvitsevan Eisen
howeria.
Eisenhower hoitelee
kurkkuansa
Kenr. Eisenhower, joka läh
tee Europasta kotia tämän tou
kokuun lopussa, hoitelee kurk
kuansa, joka on viime päivinä
ollut epäkunnossa. Kurkun
hoitaminen on tarpeellista, sil
lä Amerikkaan saavuttua al
kaa politiikkapuheitten pitä
minen, jossa tehtävässä on
käynyt käheäksi moni terve
kin kurkku.
VOL. 47

xml | txt