OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, January 08, 1953, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1953-01-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 3

NO. 2
ESKON KANSALLISSEURA
KUNNAN TOIMINTAA
Esko: P. Matteuksen Ev. Luth.
Kansailisseurakunta:
Tammikuun 8 p. on kuoro
harjoitus mr ja mrs W. Petrol
iin kodissa klo 7:30 iIL
Tammikuun 11 p. on suo
menkielinen jumalanpalvelus
klo 9 ap. Pyhäkoulu ja rippi
koulu klo 10:05 ap. Englannin
kielinen jumalanpalvelus klo
11:10 ap.
Tammikuun 14 p. on nais
tenliiton kokous mr ja mrs
Emil Niemen kodissa klo 7:30
ill.
Cedar Valley: Cedar Valley’n
Ev. Luth. Kansallisseura
kunta:
Tammik. 11 p. on jumalan
palvelus kirkossa klo 2 iltap.
E. P. Lampela.
COVINGTON, MICH.
Torst., tk. 8 p. Lutherliiton
kokous klo 7 ill.
Sunnuntaina, tk. 11 p. Rippi
koulu klo 9 ap. Englanninkie
linen jumalanpalvelus klo 10
ap. Suomenkielinen jumalan
palvelus klo 11:15 ap.
Maanantaina, tk. 12 p. Eng
lanninkielinen raamattuluok
ka klo 7 ill.
Torst., tk. 15 p. Miestenliiton
ja naistenliiton kokous klo 7
ill.
Amasa:
Sunnuntaina, tk. 11 p. Ju
malanpalvelus klo 7:30 ill.
Saarnat ovat kummallakin
kielellä. Jumalanpalveluksen
jälkeen on seurakunnan vuo
sikokous.
Beechwood:
Sunnuntaina, tk. 11 p. Ju
malanpalvelus klo 2 ip. Saar
nat molemmilla kielellä. Ju
malanpalveluksen jälkeen on
seurakunnan vuosikokous.
R. Efraimson.
Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI
AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta
227 E. MicLeod Ave.
Puh. 731
IKONVVOOD, MICH.
! Northern Baking Cos. I
WIRTANEN BROTHERS, omistajat
| IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN ||
Tunnettu, luotettava leipomoliike
I Bestyet leivän valmistajat j
; LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIA L
leivostuotteita
Hum iuokiuvih
BLUE FLAME BLOCK
ja
COLUMBIA STOKER
KOLI
Ja lämpö pysyy kodissanne, kun insulee
raatte kotinne.
F. J. HAGER LUMBER CO.
K Tel. 7 Ironwood, Michigan
i SU^ato-Manvillej
SUPERIORIN KANSALLIS
SEURAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA
l
Superior, Wis.:
Lauantaina, tk. 10 p. Rippi
koulu klo 9 ap.
Sunnuntaina, tk. 11 p. Eng
lanninkielinen jumalanpalve
lus klo 9 ap. Pyhäkoulu klo
10:15. Suomenkielinen ehtool
lis-jumalanpalvelus klo 7:30
illalla.
Maple, Wis.:
Sunnuntaina, tk. 11 p. Pyhä
koulu klo 9:45 ap. Englannin
kielinen jumalanpalvelus klo
11 ap. Suomenkielinen ehtool
lis-jumalanpalvelus klo 1 ip.
E. M. Beck, pastori.
Sebeka, Minn.
Olemme juuri saaneet sanoa
hyvästi vanhalle vuodelle ja
samalla kiittää taivaallista
Isää hänen suuresta armostaan
ja rakkaudestaan, jota hän on
kulunneen vuoden aikana an
tanut meille. Ennenkaikkea
saamme kiittää siitä, että hän
on antanut meidän kuulla puh
dasta ja selvää sanaansa, jota
meille julistetaan. Se on tai
vaallisen Isän hyvyyttä ja rak
kautta meitä syntisiä kohtaan.
Oletko ollut ahkera sanankuu
lija, vai oletko saattanut tai
vaallisen Isän murheelliseksi
sillä, että olet ylenkatsonut ja
halpana pitänyt sanan kuule
misen. Hetki tulee, jolloin Her
ra kutsuu meidät tilille. Sitten
on myöhäistä kun armonaika
ion loppunut. Ala tämä uusi
vuosi ystäväsi Jeesuksen seu
! rassa ja elä hänelle joka päivä.
Joulujuhlat ovat olleet mo
( nipuoliset. Olemme usein saa
neet kokoontua Herran huo
| neeseen kuulemaan sanaa sei
men Lapsesta, joka alhaisena
| syntyi Betlehemin seimeen,
i Monipuolisen ohjelman esitti
; vät lauantaikoulun lapset.
Myös kuoro on rikastuttanut
joulujuhlia lauluillaan samoin
uuden vuoden aikana. Uutta
vuotta alkaessa oli seminaari
lainen Edmond Aho pitämässä
puheen. Kiitos Herralle, että
hän antaa rohkeasti julistaa
sanaansa. Tervetuloa toistekin.
Monessa perheessä ovat ol
leet lapset kotona juhlien ai
kana. Samalla kertaa tuo ko
teihin ikävää niille, joitten po
jat ovat maamme palveluk
sessa, monet merten takana.
Heidän puolestaan tulee ru
koilla, että he tervennä pääsi
sivät takaisin kotiin.
Mr ja mrs Edward Aho sai
vat puhutella poikaansa A/Cl
Roland Ahoa US Air Force
radio telefoonin aVulla jou
lun edellä tiistai-iltana 9 mi
nuuttia. Tämä pieni hetki oli
varmaan Rolandille ilon hetki
kuulla rakkaitten vanhempien
äänen ja puhua heille. Roland
on Okinawassa. Puhe oli kuu
lunut hyvin selvään.
Priscilla Guild ja veljeysliit
to piti joulupaartin pappilassa.
Samoin Lutherliiton joulu
paarti oli pappilassa. Kiitos
pappilan väelle vaivoista.
Kersantti Arne Grönlund,
mr ja mrs Wm Grönlundin
poika, on palannut kotiinsa
Koreasta, jossa hän palveli 12
kuukautta. On nyt 30 päivän
lomalla. Oli hauska tavata
häntä kirkossa.
On myös tullut tieto, että
mrs Robert Davidson, entinen
Irene Mäkinen, Helsingistä,
joka vihittiin Perhamissa Ro
bert Davidsonin kanssa syk
syllä, sitten täytyi palata Suo
meen vierailuaika päät
tyi. Hän! saa palata Amerik
kaan vuoden vaihteessa ensin
vietettyään joulun kotonaan
Suomessa.
Mr ja mrs Nestor Ranta sai
vat tiedon, että heidän tyttä
relleen ja vävylleen, mrs ja mr
Richard Worwa, Pensacolas
ta, Florida, on syntynyt poika
jouluk. 16 p. Toivomme siu
nausta pienokaiselle ja van
hemmille.
Naistenliiton kokouksen pi
tävät kirkossa tammik. 15 p.
mrs August Juntunen ja mrs
Ralph Putikka. Tilaisuudessa
on sananviljelyä. Tervetuloa
suurella joukolla.
Yksi seurakuntamme kir
konpalvelijoista, mr Ralph
Putikka, on joutunut olemaan
Wadenan sairaalassa, kun hä
nessä toimitettiin leikkaus.
Suokoon Herra hänelle pikais
ta parantumista.
KILPONEN HARDWARE
Vastapäätä kirjastoa
Aurora kadulla Ironvvoedissa
LAAJA VALIKOIMA RAUTATAVARAA,
MAALEJA, SÄHKÖVÄLINEITÄ JA
FARMITARPEITA.
Suomalainen rautakauppa.
Ironwood Igjpfe
STAVOARD RKMtDIES''
Pharmacy ||l|^
CORTISONE lääkettä nivelreumatismiin lääkärin
reseptillä.
E. R. Squibb & Sons yhtiön valmistamia peniciilin
lääkkeitä lehmän utareitten tulehdukseen (mastitis).
Meillä on suomalaisia palvelijoita.
• Paikallisesti omistettu, ainoa suo
\v\jT malainen vaatetusliike Ironvvood
• Tavaran laatu mitä parhain
laStu» i • Hinnat aina Kohtuulliset
t \ |||w]llft la/ Tulkaa tarkastamaan laaja väliköt
tä "A ) maamme miesten pukuja, paitoja. h«l
Y-*n. miesten vaatetarpelta.
jjißj/ HALULLA TULETTE
TOISTAKINI
Zm Mars wear kk.
iB. JSuKolk Street
” IRONVrOOD, MICHIGAN
AUTTAJA TORSTAINA. TAMMIKUUN 8 P. 1953
Vanhin seurakunnan jäsen,
mrs Elizabeth Puttonen, on
saanut muuttaa taivaan kotiin,
josta toisten lisää.
Uuden vuoden terveisin.
Hilja.
Detroit, Mich.
On juuri juhlittu kristikan
san suurta juhlaa, joulua.
Olemme kuulleet Lunastajam
me syntymästä lasten värssy
jen, laulujen, kuoron humise
van kantaatin kautta mo
nien tuttujen jouluvirtten
kautta, kuten myös pastorim
me saarnojen kautta, joita
saimme sielumme virkistyk
seksi kuulla joka viikko ad
venttihartaushetki ss ä, sun
nuntain jumalanpalveluksissa
ja sitten jouluaattona kyntti
läin valaisemassa kirkossa.
Pastori Pies kertoi jouluker
tomuksen paimenen sanoin,
kuten sinä ihmeellisenä ensi
jouluna paimen kertoi tapah
tumista. Varhain jouluaamu
na vanhaan tapaan oli suoma
lainen joulukirkko kello 6 jou
luaamuna ja englanninkieli
nen kello 9 aamulla. Aattoil
lan hartaushetken päätyttyä,
esimies Wäinö Kallio ojensi
pastorille rahalahjan seura
kunnan jäseniltä ja ystäviltä.
Naisten ompeluseura myös
lahjoitti mrs Pies’ille Bendix
(clothes dryer).
Uuden vuoden aattona taa
sen tultiin koolle kirkkoon klo
10 illalla, jolloin oli jumalan
palvelus Herran pyhän ehtool
lisen kanssa. Oli ihana nähdä,
että kirkko oli melkein täynnä.
Myöhemmin siirryttiin alasa
liin, jossa naiset tarjoilivat
kahvia leivoksineen ja niin
kristillisessä seurassa odotet
tiin vanha vuosi “ulos”, ja uu
si vuosi “sisään”. Siirryttiin
kirkkoon ja laulettiin muuta
ma laulu ja pastori piti siu
nauksen ja niin toivoen toisil
lemme onnea uudelle vuodelle
lähdimme kotia.
Suruakin oli jouluilomme
keskellä, kun Jumala parhaak
si näki kotia kutsua nuoren
hyvin tunnetun ystävämme,
mrs Agnes Elizabeth Turovaa
ran (o.s. Jacobson). Lyhyen
sairauden jälkeen hän sai hal
vauskohtauksen, ja niin sulki
silmänsä ikiuneen Brent sai
raalassa joulukuun 26 p. 1952.
Mrs Turovaara oli hyvin tun
nettu Ironwoodissa, jossa hän
on syntynyt tammik. 17 p. v.
1910. Hän oli useita vuosia
Auttajan konttorissa työssä
ennen Detroitiin muuttoaan.
Suremaan jäi puoliso, Ollie
Turovaara, täällä Detroitissa;
vanha isä, mr Jacobson, Iron
wood; sisar, Mildred Jacobson,
myös Ironwood; ja veli, Wal
fred Jacob so n, Marshall,
Mich.; ynnä paljon muita su
kulaisia ja suuri tuttavapiiri.
Hautajaiset olivat Detroitin
Salem Kansallisseurakunnan
kirkosta tiistaina, joulukuun
30 p. Pastori Pies piti ruumis
saarnan, josta jäi jälkeen jään
neille hyvä evästys ja surun
lievennys, sillä Agnes uskoi
Kristuksen pelastukseen ja iäi
seen elämään. Mrs Wilbert
Ristola lauloi soolon, “Ristis
luo, oi Jeesuksen”, mrs An
drew Luoman säestyksellä.
David Anderson huolehti hau
tauksesta. Ompeluseuran nai
set tarjoilivat kahvia suru
saatolle alasalissa. Useammat
ystävät panivat kukkarahat
pysyvän muistin ostamiseen
vainajan muistolle.
Ensi viikolla lisää.
Elna Sackrison.
TULOJA KIRK
KOKUNNAN
KASSAAN
Austraalian lähetyksen kus
tannuksiin The Luth. Church,
Mo. Synod $1,074.00
Ely, Minn. First Nat’l.
Church $51.60
Rock Lake, N. Dak. $91.75
Kettle River, Minn. $36.25
New York, N. Y. $182.25
Rolla, No. Dak. $35.00
Painesville, Ohio $102.58
Ironwood, Mich. $407.27
Marengo, Wis. $16.00
Ely, Minn. $133.59
Maynard, Mass. $69.70
Calumet, Mich. $160.00
Esko, Minn. $38.00
Cleveland, Ohio $20.50
Rolla, N. Dak., mrs Matti Raa
sakan muistolle seuraavilta:
Rollan miestenliitolta $5.00
Mr A. Efraimson, Jennie ja
Rudolph $5.00
Austraalian lähetyskassaan:
Idän piirin Lutherliitolta
$45.30
laitaa?
PEOPLE’S
LOAN SYSTEM
2-24 E. Aurora
lronwood Michigan
WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
21 ö S. Suffolk St.
[RONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl
J. W. HUSS
Kaikkia lajia
vakuutusta
AUTO-, PALO- JA HEN
KIVAKUUTUSTA, TAPA
TURMA-, SAIRASTUS
JA SAIRAALAVAKUU
TUSTA AUTOJEN JA
TROKIEN LAISIEN
VÄLITYS
132 West Aurora Street
Puh. 527 W.
Ironvvood, Mich.
Pollari Food Shop
42U McLeod Avenue Puhelin 100
IRONWOOD. MICH
OMA LEIPOMO
ies«a vjumHiieraan puntaasi! ja naolelltsesi! te«vo««ta
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla
LMkkoreämme en m yö» LIHAKAUPPA, joien voin*
tehdä kaikki r uokatevaraostoksonne yhdestä puodista
S< lomalaiset kaujp^alvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN
Seminaarikassaan:
Ironwood, Mich., seuraavilta
John Arthur Kilposen muistol
le:
Mr ja mrs John Mäkelä, mrs
Elvie Ross, mr ja mrs H.
Allen $3.00
Mr ja mrs Rudolph Rii
ponen, mr ja mrs Leonard
Erickson, mr ja mrs Lloyd
Minkin $6.00
Mr ja mrs Wayne Mäkelä,
Miss Jane Riiponen $4.00
Ironwoodin Kansallisseura
kunnan veljeysliitto $lO.OO
Mrs John A Riiponen, John
ja Ronald $lO.OO
Mrs Hilma Reinikka $l.OO
Mr ja mrs Carl Luoma ja
perhe $l.OO
Mr Calvin Luoma $l.OO
Yhteensä $36.00
Rakennuskassaan:
Calumet, Mich., mrs Anna
Norbackan muistolle, past.
ja mrs A. E. Kokkonen $2.00
J. K. Jackson, r:hoitaja.
Chatham, Mich.
On astuttu yli kynnyksen
'vuoden 1952 armo-vuoteen
1953, josta Jumalalle nöyrät
kiitokset. Joulua saatiin viet
tää kirkossa. Joulukuun 21
päivänä Marquetten laulu
kuoro antoi konsertin Jeesuk
sen maailmaan tulemisen kun
niaksi. Oli kaunista kuulla ja
katsomassa olikin paljon kan
saa kirkossa. Emme voi muu
ten palkita kuin kiitoksella.
23 päivän iltana oli lasten
kuusijuhla, jossa lapset antoi
vat ohjelmaa.
KIITOS
Sydämelliset kiitokset Kansallisseurakunnan ompe
luseuran naisille joululahjasta, jonka taaskin meille an
toivat. Kiitos kaikille osanottajille.
Hanna ja Matti Niemi
Ironvvood, Michigan.
KOKOUSKUTSU
Calumetin Suom. Ev. Lut. Kansallisseurakunnan
vuosikokous pidetään kirkossa tammik. 11 p., alkaen ly
hyellä hartaushetkellä kello 10:30 e.pp. Kokouksessa kä
sitellään kaikkia vuosikokoukselle tavallisesti lankeavia
asioita. Kaikkia jäseniä kehoitetaan saapumaan.
Seurakunnan puolesta,
John W. Hirvelä, esimies,
Jack R. Luoma, kirjuri.
Kiitos
Täten vielä lausumme sydämelliset kiitokset kaikille,
jotka osoittivat osanottoaan ja myötätuntoaan meitä koh
taan puolisoni ja isämme kuoleman johdosta. Kiitos naa
pureille avusta, pastori Esalalle saarnasta ja mrs Esalalle
laulusta, kahvin varustajille ja kantajille ja niille, jotka
antoivat autonsa hautajaisiin. Jumala on hyvyytenne
palkitseva.
Martha Kilponen ja lapset
North Hurley, Wisconsin.
Hamilton kelloja, hopea
tavaraa, kihlasormuksia
F. Aukee Jewelry
234 E. Aurora
IRONWOOD, MICH.
MORGAN co.
IRONVVOOD MICH.
Puhelimet : 31 tai 32
Rakennustarpeita
Kolia maaleja
Kysykää hintojamme en
nenkuin insuleeraatte ta
lonne. Varmaan voimme
sääe+ää rahojanne. Koke
neet miehet tekevät työn.
24 päivän iltana oli joulu
kirkko englannin- ja suomen
kielellä.
28 päivän iltana Lutherlii
ton nuoret pitivät kirkon salis
sa Luther League Christmas
banquet.
Koululaisia on ollut joulu
lomalla kotonaan ja palanneet
lukujaan jatkamaan. Seura
kunta menetti paljon, kun mr
ja mrs Ikkala, seurakunnan
uskolliset ja toimivat jäsenet,
menivät Marquetteen. Jäi iso
aukko Chathamin seurakun
taan. Jäämme ikävällä kaipaa
maan. Sijanne on tyhjä kir
kossa.
A. H.
\
Uudistakaa tilauksenne!
Onnellista uutta vuotta
toivottavat
Mr ja mrs C. Albin
Sackrison ja* Carl, Jr.
ja Brian
605 Hazelwood Ave. Apt. B-l
DETROIT 2, MICHIGAN
Onnellista uutta vuotta
toivottavat
Eunice ja Daniel
Blizzard ja Cheryl
605 Hazelwood Ave., Apt. 16
DETROIT 2,. MICHIGAN
Olen ottanut vastaan
Evankeliumiyhdist y k s e n
pakanalähetyksen rahaston
hoitajan viran Japaniin.
Uskon että on niitä, jotka
haluavat tehdä jotakin aut
taakseen tätä työtä, sillä
Suomen markat eivät keU
paa Japanissa.
Kaikki lahjat ja kirjalli
suudesta tulleet varat voitte
lähettää osoitteella:
Mr Jacob Kilponen
156 Michigan Ave.
Ironvvood, Michigan
ifiEJ3ISEj r äMSI3cy^r^MSJ3M3fSJ3IHBB
SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrlckson
aseman hoitaja
Douglas Blvd ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu
luvaa palvelusta.
SHELL TUOTTEITA
Ste/ut & tf-ield
MIESTEN JA POIKIEN
VAATETUSTA JA
KENKIÄ
Kauppa, mistä naisväki
ostaa miehille.
Aurera ja Suffelkin
kulmauksessa
Irenwood, Mich.
SIVU 3

xml | txt