OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, March 19, 1953, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1953-03-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

TITO SAAPUNUT ENGLAN
TIIN VIERAILULLE
Jugoslavian diktaattori Tito
saapui tämän viikon alussa
Englantiin, missä hänet otet
tiin vastaan niin suurin juh
lallisuuksin, että neljä lentä
jää menetti henkensä, kun ta
sot törmäsivät yhteen valta
vassa vastaanotto juhlassa. Ti
to ei ole käynyt ulkomailla
sitten 1946, jolloin hän vieraili
Moskovassa.
Tito matkusti entisessä ita
lialaisessa mi i nanlaskijassa
kahden englantilaisen laivan
saattamana aina Välimereltä
lähtien. Gibraltarilla saattuee
seen lisättiin viisi laivaa ja 60
tasoa suoritti kunnialentoa,
joista kolme ajoi yhteen ja tap
poi neljä lentäjää.
Titon turvallisuutta Englan
nissa ollessaan suojellaan eri
koisella huolella. Titon liikku
misesta Lontoossa ilmoitetaan
vasta matkan tapahduttua.
Kaikille poliisipäälliköille ko
ko Englannin saarilla annettiin
ohjeet pitää silmällä varsin
kin kommunisteja ja Titoa
vastustavia jugoslavialaisia.
Titon matkan tarkoituksena
on lujittaa ystävyyssiteitä
Englannin ja kaikkien länsi
valtojen kanssa. Keskiviikko
na hän oli vieraana
. tin istunnossa ja piti puheen.
Yksi orjasodan vete
raani jäljellä
pohjoisessa
Duluthilla, Minn., on nyt se
kunnia, että siellä asuu ainut
elossa oleva Amerikan oi*jaso
dan pohjoisvaltioitten veteraa
ni. Hän on 106 vuoden ikäinen
Albert Woolson, joka syksyllä
1864 yhtyi pohjoisvaltioitten
sotaväkeen ja osallistui orjaso
dan aivan viimeisiin, voitolli
siin taisteluihin. Woolson pää
si tähän kunnia-asemaan vii
me viikolla, kun 111 vuoden
ikäinen veteraani James A.
Hard kuoli Rochesterissa, N.
Y.
Etelä valtioitten veteraaneja
on elossa vielä neljä, nuorin
heistä 104 ikäinen ja vanhin
110.
44 miljardin korvauk
set maksettu Suomen
siirtoväelle N
Helsinki. Toisen korvaus
lain mukaisia korvausasioita
käsitellään jatkuvasti ja tähän
päivään mennessä oli Helsin
gin keskusarvioimislautakun
nassa, joka korvausasioita ny
kyisin käsittelee, vielä ratkai
sematta muutamia satoja ano
muksia.
Kaikkiaan on maalisk. 1 p.
mennessä myönnetty korvauk
sia 31.6 miljardia markkaa,
mikä on noin 66% vahinkojen
arvioidusta määrästä ja noin
37% haetusta määrästä.
TOO MUCH SLASHING MAY DAMAGE THE TREE
/SV 1 4 V %7* J W/*
Roosevelt vaatii
Velden erottamista
komitean virasta
New Yorkin demokraattinen
kongressimies Franklin D.
Roosevelt on vaatinut edusta
jahuonetta erottamaan illinoi
silaisen republikaanin, epä
amerikalaista toimintaa tutki
van komitean esimiehen Vel
den siitä toimesta. Roosevelt
oli suuttunut m.m. sen johdos
ta, kun Velde sanoi äskeisessä
radioinnissa, että “on mahdol
lista”, että kommunistien “kir
kollista toimintaakin” ryhdy
tään tutkimaan joskus tulevai
suudessa.
Roosevelt sanoi Velden lau
sunnon loukkaavan kongressin
jäsenten mainetta ja sellaisten
tutkimusten loukkaavan us
konnonvapautta. Velde oli jo
selittänyt, ennen Rooseveltin
arvostelua, ettei hän ole aiko
nut ryhtyä sellaiseen tutki
mustyöhön, vaan pitää hän si
tä “mahdollisena” sittenkin.
Komitean toiset jäsenet ovat
myös vakuuttaneet, ettei kir
kollista toimintaa tutkita, oli
siinä kommunisteja tai ei.
Roosevelt ei kuulu Velden va
liokuntaan. t
Kuultuaan Rooseveltin ar
vostelun Velde sanoi, että new
yorkilainen vain haluaa louka
ta häntä henkilökohtaisesti ja
saada hänen maineen tahra
tuksi.
Unkarin juutalaiset
pakkokauhun
vallassa
Wien. Unkarin juutalais
ten keskuudessa vallitsee pa
kokauhu sen jälkeen, kun Un
karin juutalaisen siirtokunnan
maallikkojohtaja tri La jos
Stoeckler joutui pidätetyksi,
kertovat Budapestista saapu
neet pakolaiset. Sanomalehti
“Szabad Nep” kertoi tammik.
17 p., että Stoeckler oli pidä
tetty sen johdosta, että hän oli
piiloittanut suuria summia ul
kolaista valuuttaa.
Stoeckler oli sen komitean
puheenjohtaja, joka amerikka
laisen Joint-järjestön tukema
na johti avustustöitä Unkarin
n. 10,000 juutalaisen keskuu
dessa.
PALJON NORJALAISIA
KAUPPALAIVOJA ON
KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ
Oslo. Koska valtamerilai
vojen rahtihinnat ovat laske
neet siinä määrin, että rahdin
kuljetus on tullut konnatta
mattomaksi, ilmoittaa norja
lainen meriliikenneyhtiö, että
25 rahtilaivaa, joiden yhteinen
kuollut tonnimäärä on 60,000,
makaa joutilaaina eri satamis
sa.
NO. 12
Hintakontrollit
lopetettu
Viime viikolla astui voimaan
kuudes hallituksen julkaisema
hintakontrollien lopettamisen
määräys, joka päätti kaikki
kontrollit paitsi muutamien
puolustusohjelma 11 e välttä
mättömien tarpeitten. Kon
trollit astuivat voimaan tam
mikuussa 1951. Korean sodan
syttymisen jälkeen.
Trumanin hallitus poisti
kontrollit toisen maailmanso
dan jälkeen marraskuussa
1946. Tämän jälkeen hinnat ja
palkat kohosivat erittäin huo
mattavalla tavalla. Korean so
dan tarpeista huolimatta toi
votaan nyt vallitsevan vapaan
kaupan kuitenkin kykenevän
estämään tuntuvammat hin
nan- ja palkankorotukset.
34 miljoonaa pyylevää
ukkoa ja eukkoa
Amerikassa
Juuri toimitetussa Gallup
tutkimuksessa on käynyt sel
väksi, että lihavien ihmisten
lukumäärä U. S. A.:ssa onkin
paljon suurempi kuin on tä
hän asti uskottu. Henkivakuu
tusyhtiöt ovat laskeneet, että
liian lihavia on noin 25 miljoo
naa, mutta tarkempi tutkimus
osoitti sellaisia olevan vähin
täin 34 miljoonaa. Ja niitten
joukko, jotka yrittävät itseän
sä laihduttaa kasvaa kasva
mistaan. Joukon kasvamiseen
on kaksi syytä: 1) lihavat hä
peävät lihavuuttaan,'varsinkin
uimapuvussa; 2) lihavat pel
käävät ennenaikaista kuole
maa.
Suomen uutisia
VALTUUSKUNTA PALAN
NUT STALININ
HAUTAJAISISTA
Pääministeri Urho Kekko
sen johdolla Stalinin hautajai
sissa tasavallan presidenttiä ja
hallitusta edustanut valtuus
kunta palasi Moskovasta 11/3
kello 19.10 liikennekoneella
Helsinkiin.
Pääministeri kertoi SNT-
Liiton ensimmäisen varapää
minsiterin ja ulkoministerin
V. M. Molotovin luokse vähän
ennen koneen lähtöä klo 15.30
tekemästään tavanmukaisesta
jäähyväiskäynnistä. Vastaan
otto kesti kymmenisen- mi
nuuttia ja tilaisuudessa olivat
läsnä Suomen Moskovan-lä
hettiläs, ministeri Cay Sund
ström, SNT-Liiton Helsingin
lähettiläs, ministeri V. S. Le
bedev ja lähetystöneuvos Ko
tov. Valtuuskunnalle ei hau
tajaisia lukuunottamatta ol
lut järjestetty virallista ohjel
maa eikä sen jäsenillä ollut
muuta kosketusta Neuvostolii
ton edustajiin. Pääministe
ri mainitsi* lisäksi, että minis
teri Lebedev, joka jo jonkin ai
kaa on oleskellut Neuvostolii
tossa, palaa toimipaikkaansa
Helsinkiin aivan lähipäivinä.
Lentokentä 11 e Moskovassa
olivat pääministeri Kekkosta
ja hallituksen valtuuskunnan
jäseniä saattamaan saapuneet
Neuvostoliiton puolelta vara
pääministeri A. I. Mikojan, en
simmäinen varaulkoministeri
J. A. Malik, SNTL:n Helsingin
lähettiläs Lebedev sekä lähet
tiläät Kulazhenkov ja Abra
mov. Korte saapui Moskovasta
suoraan ilman vai ilaskuja
Helsinkiin.
Oikeusdepartmentti
syyttää punaisten
pres.-ehdokasta
Vincent W. Hallinan, joka
oli kommunistisen Progressive
puolueen presidentinehdok
kaana viime syksyn vaalissa,
palveli viiden kuukauden van
keustuomion viime vuonna oi
keuden halveksimisesta. Va
pauteen päästyään hän tavoit
teli Amerikan presidentiksi.
Hallinan on taaskin syyt
teessä lain rikkomisesta. Oi
keusdepartmentti syyttää hän
tä verorahojen pidättämisestä
vuosina 1946 ja 1950. Hallinan
on ilmoittanut mainittuina
vuosina tulojensa olleen $122,-
577. Oikeusdepartmentti väit
tää näitten vuosien tulojen
Hallinanin kohdalla olleen
$254,742.
Rautatietyöläiset saa
neet palkankoro
tuksen
Noin 1,250,000 rautatietyö
läistä sai tämän viikon alussa
neljän sentin korotuksen tun
tipalkassaan alkaen viime jou
lukuun 1. päivästä. Palkanko
rotus on ollut riidanalainen
kysymys jo viime vuoden alus
ta. Presidentti Truman valitsi
riidan välittäjäksi prof. Paul
N. Gutherien, North Carolinan
yliopistosta. Sekä rautatiet et
tä uniot lupasivat tyytyä välit
täjän päätöksen.
Uniot alunperin vaativat 18
centin palkankorotusta. Rau
tateille myönnetty neljän sen
tin korotus maksaa noin 120
miljoonaa dollaria vuosittain.
ILMAVOIMAT SAAVAT 30
UUTTA TAISTELUHARJOI
TUSKONETTA
Valtion 1e n t okonetehdas
Tampereella on ryhtynyt val
mistamaan 30 kappaleen sar
jaa V i h uri-taisteluharjoitus
lentokoneita ilmavoimiamme
varten. Koneet on määrä toi
mittaa vuoden kuluessa. Ko
neiden hinta on noin 15 milj.
mk. kappaleelta. (HS)
* * *
HUOMATTAVASTA JUUS
TOVIENNISTÄ TOIVEITA
YHDYSVALTOIHIN
Varsinaisesti vasta viime
vuoden lopulta juuston vien
timme pääsi käyntiin nousten
koko vuotena 238 tonniin.
Ellei uusia kiintiöimisiä ta
pahdu, on kuluvana vuonna
edelleen mahdollisuuksia si
joittaa huomattavia määriä
suomalaista emmentaljuustoa
Yhdysvaltoihin. (US)
* * *
EHDOTUS PAKOLLISEN
SAIRASVAKUUTUKSEN
JÄRJESTÄMISEKSI
Sosiaalivakuutuskomitea on
äskettäin saanut valmiiksi tar
kistetun ehdotuksensa sairaus
vakuutuksen järjestämiseksi.
Tarkoitus on antaa asiasta ai
kanaan esitys eduskunnalle.
Ehdotuksen mukaan sairaus
vakuutus tulisi pakolliseksi,
mutta pakollisuus koskisi vain
300,000 pääasiassa tehdastyön
tekijää. Vakuutuksen rahoitus
on suunniteltu tapahtuvaksi
pääasiassa siten, että vakuute
tut ja heidän työnantajansa
suorittaisivat samansuuruisen
vakuutusmaksun, joka on
suunniteltu yhdeksi prosen
tiksi palkasta. (US)
MAALISK. 19 P._MARCH 19, 1953
Suomi “Suree”
Stalinia
Helsinki. SS. Tasavallan
presidentti J. K. Paasikivi an
toi perjantaina, 6 p., seuraa
van julkilausuman generalis
simus Stalinin kuoleman joh
dosta:
Generalissimus Stalin, jonka
kuolemasta tänään olemme
saaneet suruviestin, on nyky
ajan historian suurimpia hah
moja. Hän on piirtänyt pysy
västi nimensä ei vain Neuvos
toliiton, vaan koko maailman
historiaan. Hänen johdollaan
on vanha Venäjä, nykyinen
Neuvostoliitto, muuttunut ja
nuortunut. Hän on nostanut
Neuvostoli it o n mahtavaksi
maailmanvallaksi mahta
vammaksi kuin Venäjä mil
loinkaan on ollut. Stalin on
eräs historian suuria valta
kunnan rakentajia.
Suomen kohtaan Stalin on
osoittanut suopeamilisyvttä ja
ystävyyttä. Sen vuoksi hänen
poismenonsa herättää kansas
samme vilpitöntä surua.
Minulla oli tilaisuus useam
man kerran tavata generalis
simus Stalin ja neuvotella hä
nen kanssaan. Säilytän näistä
tilaisuuksista mitä miellyttä
vimmän muiston. (US)
Samoin lähetti presidentti
samana päivänä Neuvostolii
ton korkeimman neuvoston
puhemiehis t ö n puheenjohta
jalle Nikolai M. Shvernikille
seuraavan surunvalittelusäh
kösanoman:
Vastaanottakaa, Herra Pu
heenjohtaja, Suomen kansan
ja minun henkilökohtaiset sy
vät valitteluni SNTL:n Minis
terineuvoston puheenjohtajan
Generalissimus Josef Vissa
rionovitsh Stalinin kuoleman
johdosta. Suomen kansa kät
kee sydämeensä valoisan muis
ton mahtavan neuvostovaltion
suuresta johtajasta ja rakenta
jasta, joka vilpittömästi pyr
ki luottamuksen ja ystävyyden
lujittamiseen maittemme kes
ken. (US)
Keskeytti Stalinille
tarkoitetun konsertin
New York, N. Y., maalisk.
New Yorkissa oli järjestetty
Stalinin muistolle konsertti,
jonka häiritsijät kuitenkin
keskeyttivät. Hallin oli vuok
rannut Russien Ukraine Nar
rannut Russian Ukraine Kar-
Konsertin hajoittajat jakoivat
lentolehtisiä: “Stalin oli mur
haaja ja hirttäjä.” Ketään ei
vangittu.
£yyg|&. v f r |f| tjfllli — MmSf
s jHm JrlT^YTrn^* ‘ sMMjV
August. A. Busch, Jr., St. Louisista, on ostanutSt. Louis Cardinals pesäpallojoukkueen ja
maksanut siitä $3,750,000. Vasomalla on joukkueen entinen omistaja Fred Saigh ja oikealla
on National Leaguen president Warren Giles.
m
Kommunistien tasot
tekivät kolnv| lento
hyökkäystä
Kahdessa päivässä kommu
nistien tasot kolme eri kertaa
hyökkäsivät länsivaltojen alu
eella Saksassa Amerikan ja
Englannin tasojen päälle ja
pudottivat niistä kaksi. Ensim
mäinen päällekarkaus tapah
tui Amerikan miehitysalueella
kahta amerikkalaista Thun
derjet tasoa vastaan, joista
hyökkäävät tsekit vioittivat
toista niin pahoin, että se ry
sähti maahan.
Kaksi päivää myöhemmin
brittiläisten alueella joutui
heidän pommitustasonsa venä
läisten hyökkäyksen kohteek
si, kun kaksi venäläistä tasoa
alkoi ampua ja sytytti britti
läisten hyökkäyksen kohteek
varrella. Taso rysähti maahan
venäläisten puolelle jokea. Sa
mana päivänä vielä venäläi
set hyökkäsivät toistakin eng
lantilaista tasoa vastaan, mut
ta tämä pääsi pakoon.
Amerikkalaiset lentäjät eh
tivät tehdä hätälaskun, mutta
kuusi englantilaista lentäjää
menetti henkensä.
Joshidan hallitus sai
epäluottamuksen
Japanin kapinoitseva edus
kunta äänesti epäluottamuk
sen Joshidan hallitukselle,
mutta hän heti määräsi edus
kunnan hajaantumaan ja uu
det vaalit pidettäväksi. Hänel
lä oli kylläkin yhdistetyssä va
paa mielisessä puolueessa pie
ni enemmistö, 245 paikkaa 466.
alahuoneessa, mutta osa va
paamielisestä puolueesta aset
tui myös häntä vastaan ja use
at puoluelaiset pidättyivät
äänestämästä.
Joshida määräsi jo viime
elokuun lopussa eduskunnan
hajaantumaan, kun hän tais
teli pääministerin paikasta
Hatojamaa vastaan. Teknilli
sesti hallitsijalla vain on oi
keus eduskunnan hajoittami
seen, mutta hän on aina seu
rannut pääministerin ehdotus
ta.
Nova Scotian yliopisto
sata vuotta vanha
Antigonish’issa sija itseva
Nova Scotian Saint Francis
Xavier yliopisto tulee viettä
mään v. 1953 satavuotisjuh
laansa huomattavana oppilai
toksena. Vuoden kestävä juh
laohjelma käsittää uskonnolli
sia sekä urheilu ja näytelmä
tilaisuuksia.
Tsekkosolvakian
diktaattori kuollut
Klement Gottwald, 56 vuo
den ikäinen Tsekkoslovakian
kommunistipuolueen yleinen
sihteeri ja maan presidentti,
kuoli viime viikolla muutaman
päivän perästä palattuaan Sta
linin hautajaisista. Moskovassa
hän seisoi Leninin hautapat
saan päällä puolitoista tuntia
kylmässä tuul es s a saaden
keuhkokuumeen.
Gottwald pakeni natsien
valtaa v. 1939 matkustaen Ve
näjälle. Sieltä hän palasi ko
timaahansa sankarina sodan
päätyttyä ja alkoi viivyttele
mättä toimia kommunistihalli
tuksen puolesta. Benesin ja
Masarykin johtama kansan
valtainen hallitus luhistui v.
1948. Silloin Gottwald kaappa
si vallan käsiinsä. Kilvoitte
lijat hän hävitti. Heistä vii
meinen oli Rudolf Slansky, jo
ka hirtettiin viime syksynä.
Gottwaldin seuraajasta ei
ole vielä tehty virallista ilmoi
tusta, sillä kyvykkäistä johta
jista on puolueessa puutetta.
Yhdeksän lasta kuoli
Townville, Pa. Mr ja mrs
Donald McElheneyn viisi las
ta jäi kodin palossa liekkeihin
ja saivat tulipalossa surmansa.
Surmansa saaneet lapsukaiset
olivat 15 ja 3 vuoden välillä,
vahhin 15-vuotias ja nuorin 3-
vuotias. Neljää muuta lasta
saatiin pelastetuksi. Äiti sai
tulipalossa vakavia vammoja.
Bronxissa, N. Y., paloi mies ja
vaimo ja heidän 25-vuotias poi
kansa. Glens Fallsissa, N. Y.,
paloi mr ja mrs James Flem
ingiltä neljä lasta.
23 kuoli pommitus
tason rikkeisiin
Suuren 10-moottorisen Yh
dysvaltain pommitustason rik
keet löydettiin Newfoundlan
din itärannikolta keskiviikko-»
aamuna. Kaikki tasossa olleet
henkilöt, 23 yhteensä, kuolivat
onnettomuude ss a. Kaikkien
ruumiita ei ole vielä löydetty.
Metsämiehet saapuivat pai
kalle kuultuaan räjähdyksen
ennen päivän valkenemista aa
mulla. Saavuttuaan paikalle
he löysivät tason rikkeitten
ympäriltä seitsemän ruumista.
Toisten tasossa olleitten mies
ten kohtalosta ei ole varmuut
ta, mutta uskotaan kaikkien
menettäneen henkensä.
VQL. 46

xml | txt