OCR Interpretation


Auttaja. [volume] (Ironwood, Mich.) 1906-19??, December 17, 1953, FIRST SECTION, Image 2

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn93060356/1953-12-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for SIVU 2

SIVU 2
FITCHBURGIN MESSIAH
LUTHERAN SEURAKUNTA
Sunnuntai-aamuisin:
Suomenkieli ne n jumalan
palvelus klo 9.
Pyhäkoulu klo 10, ja englk.
jumalanpalvelus klo 10:45.
Keski v iikkona:
Rippikoulu klo 4 ja kuoro
harjoitus klo 8.
Torstai-iltana:
Kello 8 viikkoillan hartaus
hetki ja ompeluseuran kahvi
tarjoilu.
Kuukauden kolmas tiistai
sta klo 8 on naistenliiton ko
kous.
Kuukauden neljäs keskiviik
ko-ilta klo 8 on Lutherliiton
kokous.
Sunnuntai-iltain toiminnas
ta ilmoitetaan paikkakunnan
lehdissä ja seurakunnan viik
kolehtisessä.
TANARUS. A. Esala, pastori
114 Mechanic St.
Puhelin: 5-5616
MOOSE LAKEN KANSAL
LISSEURAKUNTAPURIN
ILMOITUKSET joulukuulle
Moose Lake, Minn.:
Perj., 18 p. Kuolulasten raa
mattutunti pappilassa klo 11
ap. Lasten kuoroharjoitus Hal
versonissa klo 6 ill. Veljeyslii
ton kokous Ed Andersonissa
klo 8 illalla.
Lauant., 19 p. Pyhäkoululas
ten jouluohjelman harjoitus
kirkossa klo 2 ip. Sen jälkeen
seuraa rippikoulu.
Sunn., 20 p. Pyhäkoulu klo
10 ap. Englanninkielinen ju
malanpalvelus klo 10:30 ap.
Jouluaattona, 24 p. Lasten
kuoro, nuorisoliitto ja pyhä
koululapset esittävät jouluoh
jelman kirkossa klo 8 illalla.
Joulupäivänä, 25 p. Suomen
kielinen joulu jumalanpalvelus
klo 6 ap. Englanninkielinen
joulu jumalanpalvelus klo 10:-
30 ap.
Sunn., 27 p. Englanninkie
linen jumalanpalvelus klo 10:-
30 ap., suomenkielinen juma
lanpalvelus klo 8 illalla.
East Lake, Minn.:
Sunn., 20 p. Jumalanpalvelus
kirkossa klo 8 illalla.
Joulupäivänä, 25 p. Joulu
jumalanpalvelus kirkossa klo
8 illalla. Pyhäkoululapsilta
y.m. jouluohjelmaa tulee ole
maan.
Arthyde-Lawler, Minn.:
Joulupäivänä, 25 p. Jouluju
malanpalvelus kirkossa aa
mulla klo 8. Viettäkää joulu
päivä Jumalan sanan ääressä.
Finlayson, Minn.:
Sunn., 20 p. Englanninkieli
nen jumalanpalvelus klo 2 ip.
Suomenkielinen jumalanpal
velus klo 3 ip.
Joulupäivänä, 25 p. Englan
ninkielinen joulujumalanpal
velus klo 2 ip. ja suomenk. ju
malanpalvelus klo 3 ip.
Huom. Leikatkaa nämä il
moitukset tästä lehdestä ja
pankaa näkösälle paikalle ko
dissanne, että voitte helposti
seurata joulukuun toimintaa.
E. Erickson, pastori.
SUPERIORIN KANSALLIS
SEURAKUNTAPURIN
TOIMINTAA
Superior, Wis.
Lauantaina, tk. 19 p., rippi
koulu kello 10 ap.
Sunnuntaina, tk. 20 p. py
häkoulu kello 10 ap. Pyhä
koululasten ja seurakunnan
jouluohjelma klo 7:30 ill.
Perjantaina, tk. 25 p. englk.
joulujumalanpalvelus klo 9:-
30 ap. Suomenkielinen joulu
jumalanpalvelus klo 10:45 ap.
Kuoron konsertti klo 7:30 ill.
Maple, Wis.
Sunnuntaina, tk. 20 p. py
häkoulu kello 9:45 ap. Pyhä
koululasten jouluohjelma klo
1 ip.
Keskiviikkona, tk. 23 p. on
kuoron joulukonsertti kello
8 ill.
Torstaina, tk. 24 p. suomen
kielinen joulujumalanpalve
klo 10 ill. Englk. joulujuma
lanpalvelus klo 11 ill.
E. M. Beck, past.
ILOISTA JOULUA TOIVOTETAAN
Fitchburg, Mass.
Hilma Haanpää
Elsi Rekilä ja Eino
Saima ja Johan Halttunen
Henna ja Arthur Nurmi
Mrs Maria Mäki
126 Mechanic Street
Maria ja Oscar Laitala
Rauha ja Heino Lassila
96 Hazel Street
Edna ja Matti Myllylahti
Mr ja mrs Arthur Friberg
Westminster, Mass.
Mr ja mrs Toivo Keurulainen
Westminster, Mass.
Saima ja Oscar Siren ja Martti
Anna ja Nestor Waisto
Salume ja Toivo Luoma
Fanny ja Jacob Huhtala
Martha ja Wäinö Baakkari
Mrs Sandra Luoma
259 High Street
Mrs Amanda Matson
440 Elm Street
Mrs Lempi Liedes ja Liisa
136 Mechanic Street
Mrs Amanda Perke
4 Nichols Street
Westminster, Mass.
Mr ja mrs Walter Hendrickson
ja Diane
Gatehouse Road
Mrs M. Sternberg
Worcester Road, Box 144
Hilda Husari
Ashby, Mass.
Mrs Hilma Haapala ja pojat
Kendall Hill Road
Mrs Eva Wiklund ja Sulo
Allen Road
Townsend, Mass.
Mrs Maria Lindquist
49 South Road
MR ja MRS JOHN HAPPO
NEN ja ALISA
Gatehouse Road
WESTMINSTER, MASS.
MR ja MRS MATTI HON
KALA ja POJAT
Kendall Hill Road
ASHBY, MASS.
MR ja MRS LEO HONKALA
ja STEVEN
Ashby State Road
ASHBY, MASS.
MR ja MRS AARO KORTE
JÄRVI ja POJAT
Center Sanvvich
N. H.
MR ja MRS ALEX SJÖMAN
ja LAPSET
HOLDEN, MASS.
Mr ja mrs Matt Hill
Lawton Avenue
MR ja MRS TOIVO LÄMSÄ
ja KENT ja DEAN
WESTMINSTER, MASS.
MR ja MRS OSCAR LÄMSÄ
ja JUDITH ANN
LEOMINSTER, MASS.
Mikko Lämsä
Thorndike Avenue
MRS FIINA SANDSTRÖM
36 Oakland Street
FITCHBURG, MASS.
Wiinikka
Matti - Ann - Eliza
beth - Aili - John
MARLBORO, N. H.
Fitchburg, Mass.
Mrs Siippa Piispanen
58 Marshall Street
Mrs Tyyne Lampi
391 Elm Street
Mrs Fiina Kotila
10 John Street
Mrs Amanda Hirvi
225 Mechanic Street
Mrs Hilma Anderson
54% Hazel Street
Mrs Lisi Salonen
Grand View Nursing Home
Mrs Miina Hurme
173 Mechanic Street
Mrs Justiina Lana
697 Westminster Hill Road
Mrs Rosa Nyyssönen
173 Mechanic Street
Mrs Amanda Partala
202 Lunenburg Street
Mrs Lempi Koski
963 Main Street
Mrs Sanna Korpi
366 Rollstone Street
Mrs Lillian Thiel ja Glen
173 Mechanic Street
Mrs Liisa Kaakinen ja
Theodore
217 Mechanic Street
Miss Carolina Salmela
173 Mechanic Street
Miss Anna Alitalo
24 Boutelle Street
Eva ja Onni Sironen
127 Mechanic Street
Elna ja Toivo Fiskaali
184 High Street
Mr ja mrs Matti Kiiskinen
163 Mechanic Street
Onni W. Heisson
134 Mechanic Street
Signe ja Wiene Santaviita
163 Mechanic Street
Hilja ja Matti Mäki
Ashby State Road
Jennie ja Toivo Hietala
Scott Road
Mr ja mrs Robert Lahti
142 Mechanic Street
Alina ja Charles Mattson
144 High Street
Barbara ja Henry Lampi
391 Elm Street
Mr ja mrs Matti Kauppi,
Elsie ja Eino
410 Elm Street
Taimi ja Juho Heikkurinen
11 Omena Street
MR WILHO OINONEN
Lawton Avenue
FITCHBURG, MASS.
MARIA ANTTONEN
38 Omena Place
FITCHBURG, MASS.
ANNA ja OTTO MANNINEN
117 Electric Avenue
FITCHBURG, MASS.
j HOLY N,GHT t
S L LE - N j n'ght|
I MESSIAH LUTERILAINEN |
i SEURAKUNTA |
«*► ♦%
♦♦♦ Fitchburg Mass. ♦*.
Y toivottaa kaikille sisar-seurakuntien jäsenille iloista jou-V
Yhtenä viemme sanomaa synnin pimeydessä oleville,♦♦♦
y että Seimenlapsi on syntisten pelastaja ja ainoa tie €♦
♦♦♦ autuuteen.
KIITOS HÄNEN SANOMATTOMASTA^ 4
X LAHJASTAAN.” |
AUTTAJA TORSTAINA, JOULUKUUN 17 P. 1953
LINDA ja JACOB JÄRVI
20 Omena Place
FITCHBURG, MASS.
AINO ja HENRY RUUSKA
Reingold Avenue
FITCHBURG, MASS.
TYYNE ja KARLO LIND
HOLM
7 Harding Street
FITCHBURG, MASS.
ELIAS S. HALTTUNEN
197 Rollstone Street
FITCHBURG, MASS.
MR ja MRS ARVO PELTO
NEN ja DANA
20 Harding Street
FITCHBURG, MASS.
PELTONEN
22 Harding Street
FITCHBURG, MASS.
TILDA ja EMIL SULTAN
South Rd. Box 25
ASHBY, MASS.
SULO A. WICKLUND
Allen Rd.
ASHBY, MASS.
ja PERHE
BROOKLINE, N. H.
MR ja MRS WALTER
MINKINEN
LUNENBURG, MASS.
ARMAS LAINE
Gatehouse Road
WESTMINSTER, MASS.
SELMA ja JACOB SOINI
WESTMINSTER, MASS.
MR SULO TAIPALE
229 Milk Street
FITCHBURG, MASS.
MRS AINO SOINI ja EINO
Caswell Road
FITCHBURG, MASS.
MR ja MRS MAURITS
ELOVAARA
207% Oakland Street
FITCHBURG, MASS.
MR ja MRS ROBERT LUOMA
ja SANDRA KAY ja
LIISA MAY
1% West Street
FITCHBURG, MASS.
' Jeesus on tullut
1 syntisiä pelastamaan
j mmm \
Pastori ja mrs
TANARUS. A. Esala
] ja pojat
\ 114 Mechanic Street
I FITCHBURG, MASS.
j m«a«a «a «sure-
Jeesus on tullut
I I syntisiä pelastamaan
h s a
] Hilda ja Tyyne
| Salomäki, Lyyli ja
| Barbara Palomäki
16 Nichols Street
i FITCHBURG, MASS.
Maassa rauha N
ihmisille hyvä tahto!
mmm
\ Ellen ja Mikko
SAlvah, Oiva ja Taimi s
; Lämsä
i 123 Mechanic Street ‘
| FITCHBURG, MASS. |
5;-<a«*ac>tac?<a «&*»*>* |
i Tämä on se päivä, £
i jonka Herra on tehnyt!
| mmm f
Julia ja Toivo |
Heisson f
134 Mechanic Street |
I FITCHBURG, MASS. f
Maassa rauha P
ihmisille hyvä tahto!
r% r% r% J
353 353 353. k
Arina ja Matti \
Marjomaa
192 Marchall Street i E
; FITCHBURG, MASS. 11
Tämä on se päivä, :
jonka Herra on tehnyt!
mmm
Lempi ja Victor j
Erickson, Sr. ja f
Victor Jr. I
39 Oxford Street *
FITCHBURG, MASS. s
ikmammmmmmmmmm \
Jeesus on tullut I!
i syntisiä pelastamaan >
mmm |
Lauris Barber i<
Shop •
121 Laurel Street
! FITCHBURG, MASS. i
' <sr<CiS*a *?«****?<»f
Maassa rauha
ihmisille hyvä tahto!
iSB R *
Mr ja mrs
| Edward Näppilä \
6 Summit Ct. 1
f
S FITCHBURG, MASS. f
Jeesus on tullut
! syntisiä pelastamaan ijf
Bn ri
53 53 ; *
David W.
Peltonen
204 Lunenburg St. \i
\ FITCHBURG, MASS. jj
Maassa rauha
ihmisille hyvä tahto!
E
ES S S 1[:
Mr ja mrs
Martti Ketola
119 High Street ,
FITCHBURG, MASS. }
■**
TORONTON HEBRON EV. LUTH.
KANSALLISSEURAKUNTA
KIRKKO: 180 SIMCOE STREET
PAPPILA: 245 HOWLAND AVENUE
PUHELIN: Klngsdale 0918
Joulunaikainen toiminta:
SUNNUNTAINA, 20 p., pyhäkoululasten joulujuhlan vietto klo 6:30 illalla.
TORSTAINA, 24 p. (jouluaattona) juhlajumalanpalvelus Trinity Ev. Lut
heran kirkossa 619 Sherbourne St. (lähellä Blooria) klo 10:30 illalla. Oh
jelma: juhlasaarna juhlavirret juhlakuoro solisti mrs Marjatta
Hännikäinen.
JOULUPÄIVÄN ILTANA jumalanpalvelus kello 7.
SUNNUNTAINA, 27 p. Lutherliiton joulujuhlan vietto klo 7 illalla.
UUDENVUODEN PÄIVÄNÄ jumalanpalvelus klo 7 illalla.
Kaikki tilaisuudet, paitsi aattoillan juhlajumalanpalvelus, ovat omassa
kokoontumispaikassa 180 Simcoe Street.
Seurakunta kaikkine toimintahaaroineen toivottaa kaikille kansalai
siilomme Hyvää Joulua ja siunattua armorikasta Uutta Vuotta! Tähän
toivotukseen liittyvät myös seuraavat:
Rev. ja mrs M. Wiskari,
245 Hovvland Ave., Toronto 4, Ont.
Mr ja mrs Paavo Blom
Mr ja mrs Urho Hiltunen
Mrs Edla Hämäläinen
Mr ja mrs Hans Jaanusson ja lapset
Mr ja mrs Otto Järvis ja Lillian
301 Davenport Rd., Toronto, Ont.
Mr ja mrs Leonard Kallio ja lapset
Toini, David ja Oscar Karsikas
Mr ja mrs Vilho Kauppinen ja pojat
Mr ja mrs G. Kohtamäki ja Liisa
Mr ja mrs Wm Kojola ja lapset
Mr Mauno Kojola
Mrs Hilma Lehto ja Vieno
—‘‘TEILLE ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ SYNTYNYT VAPAHTAJA”—
Tämä on se päivä,
jonka Herra on tehnyt! ; |
mmm
Mr ja mrs \
George E. Bishop ;
680 Blossom St.
FITCHBURG, MASS. !
Maassa rauha—
ihmisille hyvä tahto! !?
mm m I
Mr ja mrs t
John Laine |
Gatehouse Road |
WESTMINSTER, MASS. f
Tämä on se päivä, P
jonka Herra on tehnyt n
t?
Ruth ja Arvo g
ja Lorna |
Lämsä f
ARMHURST, MASS. 1
Tämä on se päivä, j?
. jonka Herra on tehnyt n
SI S! SI &
Anna ja Henry |
Lämsä f
Mrs ja Mikael |
Hendrik I
HIGH PARK, MASS. |
Maassa rauha— p
ihmisille hyvä tahto! ?
S! , l
Tyyne ja Lyyli '
Lämsä l
30 Hemmen Way ‘
BOSTON 15, MASS. j
j
Jeesus on tullut
syntisiä pelastamaan
s s a
Helmi ja Johan
N. Jamback
1 Mass Avenue
LUNENBURG, MASS. I
Jeesus on tullut
syntisiä pelastamaan
aas ;
Mrs Hilma Wiik !
ja perhe
Box 228 i ;
ASHBY. MASS.
Tämä on se päivä,
jonka Herra on tehnyt!
si m m il
Agnes, Senja ja i
Edward Niemi
36 N. Rockwood Ave. \
PORT ARTHUR, ONT. |
Mr ja mrs Vilho Lehto ja pojat
Mr ja mrs Kalervo Merko ja lapset
Mr ja mrs Rudolf Nygard ja Gunvor
136 Holmes Ave., Willowdale, Ont.
Milja ja John Nyman
Kyösti ja Sylvi Paakkinen
Mr ja mrs Frank Ranta ja Vivian
Mrs Elsa Seppälä
Mrs Emma Soosaar ja Ensio
Lauri ja Vieno Tuomisto ja pojat
Lauri ja Airi Wiitasalo ja lapset
57 Pemberton Ave., Willowdale, Ont
Mr ja mrs Felix Wuorinen, Helvi ja
Erkki, 145 Spadina Rd., Toronto, Ont.
Nipigon, Ont.
Mr ja mrs Kalle Lespi
Box 86
Raili, Raymond, Miika ja
Otto Huntua
Box 169
Elmer, Laila ja Martti
Järvenpää
Box 506
Hilma ja Emil Huhka
Box 123
Albert, Eila, Vieno ja Väinö
Kainu
Box 43
Ellen ja Vilho Laspa
Box 105
Audrey, Raymond, Lydia ja
Sulo West
Box 489
Signe ja Otto Mäki
Box 133
Hella ja Fred Suomu
Box 84
Tilda ja Leo Valli
Box 431
MRS MATILDA SAARI
Box 354
NIPIGON, ONTARIO
U ja J, VILHO* ""
SILTA
Box 82
NIPIGON, ONTARIO
EINI, LILJA ja THOMAS
TAIPALUS
Box 113
NIPIGON, ONTARIO
OSMO, OLAVI, OSCAR,
HILDA ja FRED
KAUSTINEN
Box 64
NIPIGON, ONTARIO
PAST. ja MRS O. E. AHO, ~
SUZANNE ja BRIAN
540 N. May Street
FORT WILLIAM, ONT.
t. Maassa rauha &
j! ihmisille hyvä tahto! S
SS S I
Otto Penttilä |
Box 44 I
J NIPIGON, ONTARIO 1
{►A
♦♦♦lloista joulua ja
rikasta uutta vuotta &
♦% toivottavat A
❖ Mrs Sanna Kari ♦♦♦
Y Vilho, Laura ja ♦
X Eleanore Helin X
Eino Kuusisto
♦♦♦ 100 Algonguin Blvd. E. *♦+
♦♦♦ TIMMINS, ONT., CAN. ♦♦♦
NO. 50

xml | txt