OCR Interpretation


Custer County Republican. (Broken Bow, Neb.) 1882-1921, August 14, 1902, Image 2

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn94055463/1902-08-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

"r
lister County Republican
,
. . . . . .A.lllaJuanuy. EdHor "nIt rnblS.b. ,
. .
hDJD&- Bow , . . NEURAftJCJ
. . . . .
TJm b'l , ( 1I11 ' 0I11' 1'1111 IlfI IH " " \'II' ! " 1'1'\ . '
bod.
.An trrcHlsllhll' IIIIJlIIII < I' IH OIW Wt'
y nrn to Cflllow.
_ . _ . _ n , . . _ - , _ . . , _ .
'Vholl n 1111111 tl'IIH II Julho R(1)clol11 )
forgets lo III IIJth.
. . . . .
- . . _ - _ -
TClIClerlll'HH l'UIIII'S hllh " ,111'11 hlll1111'II
out by II hlltt'II' ! ! ,
. . . . .
- . _ - , - - -
It'R olll ' II IIIlIltl' " oC lime lIlltllo un.
dertaltt'l' O\'PI'llIlwR II ! ! 1111.
- - . . -
- -
.As It'IH A'I'OW nhler they Ulll1lt IC'RM
or loILIlII 11I01'1' or lUoney.
- - - - -
It UIC 1\11 III 11I111 \'Islble It IR nn
ellS ) ' IIIIILtI'I' to u\'l'rlool. 1111 the gOOlI.
The 1II00'l' IIIINIIIII'H Il IIU111 II1nl(1'9 dw
enHler Il 1M 1'01' hllll to 111\1'111 I'XI'IIIIlR.
. .
- - - - - - - - - - -
It fjolllullllH' . ' ! hIlJl)11119 ) Ihlll wh111 Ollp
' " " Ililothl't. 'ulll".t"
mlUl I'lIlsl's I hI' "wllll1" ( "
till ! "dllsl. " _ . - . . . , - , - . - . . , . . - .
" 'h,11 II II old ! rub' 111"1'11 n Iwllh' , , , , ,
bnhy Hhl' th.Jlllu" IIIII' II 1 011lJt ! lolIIPthlllg
to mill" , lhu Inlllr Jtllld.
Some of I hI' IIm'I' ! loltlll'l'R who " ' 111' ,
rctllh'rl' I I1'1'1' I I I . \ ' ' ' ' ' ' . . . 'I'hl' ) ' hl141
to gl\'l ! IIJI tllI'lI' 1"11 slwolt.rs.
] r tIll' CI'pulor1'1' IIIIlIh' rlllll1l'o II
Willi ] 1I'Ohllhl.lIllI' . ' 0 1111 IIttf'lIlpt 10
rnokp II IIItIII who 1'lIl1hl 1'11'111011' ' hlH 1\I'Ih. ; ;
IJOrs. .
-
- - - - - -
- - - - - - -
How foullsh It hi 10 1,1t'1. whL'1I ' 011t.
nol h hOl' I'll llf 1 'Oll n tI 011 I , ! , ) ' ! 'l'hllt
" "ulll ollIJ' 1l'11I1 10 ( 'OI'l'ohOl'llle the liS'
.mloll.
,
- - - - - - - - - - - -
- ' - - - - - - -
'I'Jwrl' Is II lul of 1IIII'Ollsl'loUA h 1111I01'
cmlrl'lIlt'li III I hI' I' 1'111 ' Ila lIolls of hIlH-
\t l 1II111111 I'I'H 1111 10'hr tlll'l ! ' dubs
filII 10 11111 J" , guul1.
- - - -
.A IIIIIIII' ' of : : ; : ! : i.OOO Is 1'lIthl'l' hl h fill'
Dllhll , hili I hl'l' ( ' IA 1\n \ rlllllht thnl whlll'
-the I'IlHh 01' oIt'l' ( \ SI'I'I"'I'A ' l'ollthlUI'S
Preosl II I' II I 1'lIhllll Is 1'1I1'lIl1lg It.
- - -
, .
Jr.\.t"I'\ . ' 111111' II 1'111111 , \'OI II \\11111/111 /
1001.11 1111011 hl'l' I'Illhl II IIllIIusl 111/11\1'1'1 /
her Rh'k 10 Ihllll , III' II" , IhlllA's Ihllt
ml ht ' ) ' II'I hi' ! lOOI' lit III' Olll' Wl'rl'
tIO lC IIII ' 101111\1' II MII'I'IiIOlhl'l' ' .
.AntI IIU' " It 1M . .1011'111111JIIII'I' ' who IR
worr'III 0\1'1' hlH l'III'lr 1101'1111'1. III'
docsn'l WIIIII 10 I" . ( ' 11111.,1 , Illl' 1'01'1 III'
UIO SIt'I'I'aH hl'l'lIlIi(1'I'I'r : ( I''w I'I'ul'll' ' '
know Iww In pr'IIIIOIUII'I' It , 111111 1111'11
, gnlll hI' 1-11'1 : III IIIIIH'OI/ll / of hlH II'I'I'II
ms. 'J'hl''I' IHll'ls ' UI'II ! 11 lieI' I' lilt.
. . .
- - - - - -
'I'hc 1lIll'sllhlllJt III IIll'llIl'IIII1'I'ullIH'lIt
1. " 8uhsllllitloll. " Ihut 1'1 III HII ' , SlIhsll.
tuunlt IIU ( IlIsl'lIse 1'111' alllli hl'l' . Thu
mlcrohl'R or 0111' IIIHI'II.1' 111'1' pili 10 WOl'I ,
Dghllll Illl' 1II11'1'lIhl'S 111' 1111111 hlI' IlIs-
tOBe. 'l'hl' 1''SIlIl Is IIwlllg 11I.l\'hll'll
crOWl' rOIlIlIlI'rs.1'1 10 Ihl' 1111111'111 , hI'
a.los Ir he Iltll'slI'l 1:1'1 In'll.
. ,
- - -
- - - - - - - - - -
As n 11I1111 t'I' or III'hll'\1I1I'1i1 ( 111 , ' 1'111'- '
pin ) ; or COlli' hOIlI'S 1'1'1I111 t hI''IIlh'oall \
.ClIOlIIlI ( ' hl'l1'1'11 Chlt'lign alill I'\\ '
York 11'1 III' 11111'1'1'1011. II Is. hIlWI'\'I'I' . II
' ' ' \\'hlt'h Ihe ' ' , wllh
pertOI'IIIII1II'I''hlt'h 1"1'/\1)(1 \ (
nerves w111 hI' 11I01'1' 1I1\1'lr III , 'h'w CI'OIll
term tlrlllll Ihllll 0111 or II I.at' Whlllow.
1'he IW'IIIJ'-rlllll'.lwllr I I'll Ills 111'1' JlII'IIIY
fut mlOlIh ; I'm' 1'\'I'I' 'III1t1 . SII'I' IIII'
chronh' l'IHh'I'S ( ,
. . - - _ . - . . - . . . - - . ' - . .
Shutlnlls 'IIIIII ; ' :1'11111'11\1'11 \ Whlllll'I' III
the hnhll III' IIn'lIll1 ; ' : 1I(11hllllS ( a hit III
th ( YII 1'1 1111 i'I t'ulll'lllI' ' " IIISIIIIIIIIIII : .
tl1rOIlhlllll ) Ihl' 1'11111111'.1' Sllllllldl'IIIIi'llh'I'
the exl'lt"III1'III'PI'lltllldll tlI'\'II'I' III' Ihl'
Ohlt'lI 1I 'IIIIIII , : I'III1'1I11111 ] \\'ho Ilt'd II
1)\II\1h : ot' 1II'I'l'I'adl'I' " III a dll 'M lall
,
nnll tlll'lIl'll hllll 111111 I'hlll'l'h tHII'11
wllh wnl'i'hllI'S. ( This Is oh\'IIIII I ) ' 1111
1IIrO\'II\I'1I \ I \1'1' I hI' IIIIH" hOllol'l'll'Jl's I
Dr 1)\1111111 \ : 1I'all' III Ihl' I'oll'gl' I'halll'1
Dr tllllllJt Ihl' III'\\ ' t'lIi'lhIIlIlS'lth 1'1'11
PI'Ilwr. 'l'hl'l' , ' shllllill hI' III'IIJ.I'I'SS hi
UI I' mlllll'11I 'IN WI'II 1111 1110111 : IIlhl'l
11 II c'I.
. .
= : " - : ' - ' -
In hili hrlc.f spl'I'I'h Oil l't'I'I'lvltlJ. : I hI
dl'rt't ) ! or 11111'101' lit' IlI\\'s al 1:4111111\1111 : \
'tJnh''rt1I1 ' BlslwI ( IHlIIIIII ; ' : 1111111'11 1111
.Bcholllr liS "II gl'III1'IIHIII III It'll CIII' lIlt
bCllt KlI\'h'I ' who 1l't'ps IIlIt ot' It. " ' \'hl \
hlidlOl'K wll ; ' : I'IH'I'IIII ' \,1,111'1 1\ 11111'111' )
ot' llhllllslllh ' . \\'hlll hils 1'111111' 10 hi
CllI tl tilt' IIl'sl sodl'I ' Is l'IIIISIIII'IItIll
Cor ilK 1111'1 , lit' Sl'hllllll' hlll , 'I'hl' slim
"dnllllll'll 1t1'1'1I111I1I" or 11I1111\:01 Is tl'\'t'l \
tYllt't' al 1\11 sodlll ' ' Ills lh
In whlll . . ' '
YI.IIW.pIIISh Ihrllall tll'l'l
. .theIsL' \ 'I'hl' 11111111111 I ll' III .I
' ' III Ihls ' ' '
.IISt ) 1'011l11' 1111
more CI' 11\111'1'1 ( ' 11111'1 II HIII'IIIIIII
antl ' ' ' ' ' fl
N
'IIIII'III' : (1'1'111111011 Ihlll
' ' ' ' ' . 'I'hl' hlll'1
( Hhlr 1'1'1111111111 I' 11'1I11t
' ' ' ' ' oC ' ' ' ' I
courl1111'II''I'lsll' 1 II'h sll'I'I
I ( JHnl'\J 11'1101111 ' or IIII' 1111'1111
, Ihl' ' ' . 1\1111
l\nllll tlIllIdllll IIII'UIIJ. : I
' '
( olll'rl'la II ' " ' " 'I'hl' sl'hol
In Illh slid 1'1.\ ' 1I1111 Illsl'lf III II wi
clrnls lal , I I ; ' : I hi' 1'011 111111 I hI' hii
ni W'IIH tlt. I'I'POW of I hI''lols. . 'I
blt Nu'I'I ' 101' Ih ( Slhllll' Is Ofl'll
801111' Ihll II ' ' \ \ ' I"O'IIIIIIIII !
tll Ilholl' whu 1'1111 olIl'I'I'I'I ' " "r "II' '
mlnll to 11\1' \ II \ Is" 111111 wI
;
fld Itl II fl'w fl'11111s 111 11 11'1 111(1 ( II
hrnr ' ' ' ' II
111'1'11111111 I IHIII wlh'h
) ' "hl'sl" ( ' ' WII
\ II
nl)111 I 1JJI'lIhlt'
Ollt 111'1.
111
_ _ , - _ h
.
" .IUllllosllol lt' I'rIIIIIIH'I' ' III hii
' III ' m ( , : . III eXI'I'
JIII IllIhll' fal 111
tlonll ' ) 'olllhllIl 11111 , II. . I Illt'l I
C011011) ' 11111'1111 ShIWII tlll this
tJU ta ' 01 ) 'Oll ; ' : 1111'11. ' 1'1 II shol
tot hI' ror olL'1 Ihlt this Is Ilso I :
nge of nll 11'11 , 1'X/1111111 : WIli :
vroluhly 1llll II Khowil" Ihlll 1'1
clas II IIOW III 'II ; Ihout It US\I
- , ' ' , " 11 , I.t1. " 1. _
, '
- I- - -I - f'l - ; --I ; 11
, Irl III'I/g. of \\'ISPlrsill. who Wili I
" 111 111'0Illt'.1 ' l'ollSl1 111111'1111 , IIL
' " , hl' ( l1"sl'lllll " 1\'III ' lrh hl'lh
I tlI ' , Thls Ihl Ilsl II't'IPIIlI of ; hll
' ' ' 1111111"lh'II' ' 1'111111
101t'l' 1111111' ll .
wil lp II 11111 who 111 ' 1111lt. 1 11111111
' ' ' ' " " ' ' . " ' \ ' ( '
Wil " 1'0'11 ( Il'IO"l 1"1'.114111 Itll"I'\1
\11'1 1\1 't'nl'l oilIlo"JtI' " \1111111
oC (1' o'l ' who hll hl'llI ' 11011 111 I Id 101
11)01' of ' ' ' " . WI < .hl' . IloI'IIJ
' ' or Ihl' ' ' whl'lI II'
11't
III'I'II 1'111111 !
l'10X , Ih , ' II'I'SI'III 1I10)'III'J' ) :1'"I'I'IlI ,
Wil II 111"lllllll , 11111111 11'IHldll
,
' II' . I ( , ho
tnl 1111101 hprl'l' IIU ' WIH I
' 1'1110 II ofell KOII'lhllJ 111'hlll ( 11
III 11 I ! I 1 0111 or Igll 1111 10 I hI Illcl
of "lllolly whll'h thl' ' l't'II1I'lhnl thc '
hove " 111' 10 OI''UI.\ ' . IIIIIOI' \'I/I , oJ ,
. III , ( ' ; : ' ' III
[ KHIII. ,111'lssllI ' I Ih'l Wi' ,
Illllt II Ihl' ! IIIII' I I\ wlols Igo .
"lln " 11\1 I tll hI' Wil tl 0111) ' 111'\1'
' of ' , ' or Um '
11j 111'11H" " 111' SIIIII COi'
f"IIN'll' . H"IIR , 11111 Illl't thlt I
Wlllt I" olll ' I fhorl 1111 lwfO'I' li !
"lulll , Jell . hlH I Wl'lIt\ , - I1 l'ollnglCR
nf Ihnl " "t . 111111' I ni I' , II n 111'
\ ' , ' 011 Ih , ' Ilnlh uJ
1111(111 l'xllIllll
' ' ' , I hI' rl'W
tllIlt"I' IOI'I'i oi" ff olde
I hall hlmHlf II 1'IIjI'I'ISI0111 fN'\'le ! :
"I'II'"fl'lh I , "ni wOII ; wllh lY
' , ' ' ' . 0 ' , '
Jllllol'K , 11'1'8hllll. fOllh 111'11 JII'
1011 , sOlllol'H. IIIOS' ' oC 11 SOOIII' . . 01 Illel
hCI'OII' II II Iolll'j ( ' oC'l. .tl ' lfe ,
\ ' If sll'llssh' ' " "C "
(
e\1 Ia :1'olllloIS
h'lllllh"IIUI ' Illklll thlll III 1"lIcl'mlr
hlll. , \ 1111 I hll'I' II wOII. 1111 "PI"I"
IIIIIII ' 11 I'\.V dnfl. or whlu 11'1'11'1' ' '
.
1111 Is Ih , ' hllr.fll'pIOIH 1'1111'1. or the
1111' WIIIII lollH 1111 who 1'l'lld '
wlll " "I'ld II whnl Ige I . I'CI'MOII '
' ' ' ' of : " Ol ,
Kholhlllcl'III , til' stll Il.t
"
11111' 1011' 111' - - - . 0\1' . - . . - _ , II\t . - ' .
- - - - - - -
'I'hl . II'hooll Ilt 1011'/1 whwh pro
\'hlt. 11' 11'II'sl Illl'n Ilnll 10 111 I hc'y
10 dl'\ - ' ' whlt'h
11111 dl'Illp tlll Mllf-IISII'I'1
' 1JII 1 1'1111I :11'111111111 1'11' ( ' 1111 11'1111'
iIIA' of I hI' hodJ. 'Ihl' 1ost 1'1I1"h t"lld
, 'III'H 111' IIIII II Il I il I' wll'l ; 101' Ihll'
IllnLllnlllN. 'hl 11''elt IIII'I'II U or flUI .
' 1 hR Iq ' of ' ! I ' '
plhlll' hl 011' tl I I' I'W'11r. .
' '
n ' ' ' ! . \ ' ( '
nlllj SIA'I1 01 Ihl 11II1'i' 'l'll 10\
11111 IH 1'1111111'1 10 10 IIIl ) ' . 1"1'01
IW Yorl. ( ' 011'1 IlIIWN 01' " 11'111 .
l tlloll CII' 111\1 IIW 1'1111 ' Inth.
hilSI'l I 111 fil' Hhlwel' hn I hl . II ! 'l
Sl'hlOlhllHIS thll 1111 ; HI\h nl.t'IRsoIIS
111lll'lIlolI. II < hll'lI/o. Ihlllllphll
Iwl Ilhl'I' " 1111111's tl' IIWI'llllt
Is ' ' ' ' . III '
sIIIII'I 111111' WII BI/loll 111'
IJ'HII'1 111 pll'III'S ' n'llllt . Il hlA'II'Ht
' '
1I'\'IIIPII'1 t ( 'h 1'1 ' .I \ 'I'S I go tll
' ' ' hH1'1'1' ' ' (
11,1 1'11'1 pl hiI' hii 1111'111111' .
' '
'I'ht' . I'II ' IIIW 1'01111'011 Ihl'II < 1 loatll
hiI h.hoISIM. Il x slIl WI 1\ 1111 I\\'o
l'h'll' hii hll 11.1(11101. I\\'o SWIIIIIJ .
IHHIi' , ! . t \\0 ; ' : 'IIIIi'IIIIN wih nl.llpll" ,
Inll showl'I's . nld Ilh' IIlr II'Inr .
1'111111 hlllh.hllsl of 1101 I PI l'II'l'd t'OI.
' , 'hls 11'1 '
HI'lllol IIIISI slllltl'l II I
dllI"IIJ' Ilplll 11'11 l'I lol , 1111 111'11 :
tll' 11'1'1' ' of Is tl'll 'lu'l 01 I'X Isllll'e
\\'IH Isll h ' : mo.ooo II'I'NOIS of hell .
! l'XI'S. o 0111 111 Ilwslol Ihl' h '
gl'IIII'1111 or HI'h 111 ISllhlshlllIl ,
( or Ihl1 ! WII hl'll'hl' " 1111 loalll :
10IHI'S ! Ha 11'1'11 I 1 1'01:1 1 11 I he ( I ' ,
' ' ' ' t .OOO.ooo h
II 011' 'Iu' 111' " hll : hil
WI'I'I' ; III ' - \ '
111111 Ilu IllIhll' IJlh-hO\SI' ,
h ' IH'\'SOls \ tll' mosl of whll. II'oh
. , olhl'I' ' 10 '
.lhlJ hlllllo IIlt'ISS hllhl'ollS
'hl' Ilh 'sJII 111\111111I'S ; whll'll I'S II I 1
' . ' ' " ' Ihe
11'0111 .hll s 'slll H'I 1"11 hil
I t 1'1 I 111111111'11101111'all' Is 1'llt'l'
- Is n ' ' : ' ' ot
;
1111 hit h-holll 1\111'1':111'\11
1111IIIh1Jl , 'hl ho.v 1111 I'I , Ihu 0111'1
1IIIIglIIIIl \1111'11'1. . 11111 II II I 111
; . : Ihll IXII'lsslolI If thl Ilt.\s 1IIIII'Isi I
' . ' \'h \ ' ' ' Ihl' '
( "
hll 11111 hll''h , llil Iln
' ' ' ' ' ' ' ' Is ' '
10' 11' 11'01'11'11 11'I'llgl's . 1'01101'1
Ilr II I flw ' It II ph' l'II.J 1'\'lllltl
1111' rl' 11' gooll of I n. 'Ih Is Is I hI
, \ B ( ' of dll1llI.hlll , h'alhnhl' II I'\'II'
10WII 1111 11 ' . II IN 10 11111 IIIIII !
thllill 1'11'lllg I OI'IIW It1I11
I'III'I' ( II tl' 11111 1111' Ihlt whlh I
, .
IX I 10 JtIIIIWSS.
Coull ot Pal" tlw 1' : Ulilntlll.
, \ Olllhll'l WOlllll SPl'lt' ' wil
II'hlt' of Ihu IIIII ' J'IIIIS olHlllhll1
IIIII ; ' : ! 'II'It'I' 1'111111'11 I ' hll' IIISI , :
11 IIsll"11 1'1' . ol olll ' Is " . \111
( 'I'lhl'111'1 1'01' hl'I' I'XII'III'I ! a hll
. ' ' Is wise II
I hiI hll' .11111'111 S4
1111 I'll SI'S I hiI hll' IIIlsll'lS hl , ' 01
' ' ' ' hl'I' I' '
II . II'II'111 ) I'IIIIIJ' 11111 01 11111
11'I.tlll 11 I II'S.
"I ' 0 ' ; . II
'Ol 111111 .IIIIS WOIII
; ' :011 11111 111' 11'1 10 1111,1 III' ' 1110 Ih
1111111111 wlh lS 111 11111111' . . \ 111
' " ,
CI'lhllI" Ihl' Isl,111 llI' 11 ' . 1'1111'111
10 hlllll'OII' "IIIIIII'I ; ' \\'hl hn
I ' "III/
' six ' , III ' ' , ' ,
hlll 10' Wlt'ls hll' ( 11110\
, \11111 ( 'I'lIlt' foltl'll hll' al'l 111111111
, hl'I' ' '
"
los1 Jlllll 111"'t'
, slllt . \ ' 1,111. " sht' : . ' , "I
I1s.1,111. sld. tl'lly tUII
' ' cllll hll ' ' ' ' ' ' ' '
\ \
" \\11'h 4'11'1' SI'II'I' hI 1'01
I' h 'II' , 111' I dl'II' 11':1 hll.'hll
' \111 ( hll III tI' ( ' 1111 oh ( II llilll , : hl'
I' I 1111' 011 IIUI whlll II 1'0111 10 1111
11111 IHI.I' WIS 11 111. holll 111' 1IIIhl
IIil' 1'llsl. Ils , ' 1'111' . 111' tII'1 :
S 1111'1' lOlls. " slJ1 oh l'hul'al'II' ! ' . II 11 ' 0(11
- . - , . . -
, ' II. t"hlli IW 111.
. \ ' " ' ' ' ! I hI .
11'011111"11 1'111
l'sllI\ I \ I.
. \ ' ' ' ' ' ' 1"1'
\lIlllt's hldll I'XII'I'IIII'I' I flw
Ill I/O Ihut klpl hlill I , : II IIN I II I , : fo
1111 hll lS 10 whllhll' hI' shollill , I"
t'IIIIIIIIIIIIII 0' 01 hll'w 101. li . WI
III hOII' \ I I 11 011' 111t' ( II Ilh " .1 wh/ /
hl ' uf Ihl' ' ,
"
> \111 1111 11111hll' I'hlllr
WI'I' ( ' IluWIII\\'II , . 1111'1lIlso'IS t'l
111 011 1111/1 / hi' 11.1' ; 1'1 wus IIXllls
II ' ' wil 11 I I ; ' : IUI' II'l' iIOlhll'S : 1'1'11'11 , 1
'I'1I''OIlIIIOS \ gl'I'IIHI'I II SIII ( ' "I I
I , " ' ' ' ' .
flllhll"o ul\'llpls II 1111:011'111'1'
I ' 1'111 h 111' IItl' 'II' hi' ' I 1110'u
1 II 'III :
11'1 "I .1s1 " 111'1 hil' ' I ! I IIt'I'11 11111
' . "
I' . 1111 I I1s1 hll\'I' 111 : .
h. " 1" ' 'I 110 Ihl.'u wht'l 'o "
1111111 Is 111'1' 1111 1'1 n wn ' ? " Isl ,
.
Ihl' fllhll'
/ '
- " \ oC l'oll'SI' 1101. " l'l I' ' \ Ill Ihl'I
\ I OIP , " ' ( lIlf" IIII Ih'I'U'1 ,111' . . gl'II
t 111 ll'rsoll 1\011 11' hOlsl.-- los "
k 11' 111'r:11 _ _ _ ' _ _ _ _
:11 Oull rlln PI I'11 HUl ! . .
'I'hl''l' I ; : ' \ ( ' : ' I , , I
ll ' I 11:1'11 111\1 . . . 11:1' (
Il11'1 I hh'h I.Y. . " .I.lt. Mllls alI
.
In ( i ( SIIII I to thl' 111'klt.
I . _
- - - -
TOPICS 01. . ' 'I'l 'l'l lE8.
CHOICE SELECTION OF INTERESTING -
I ESTING ITEMS ,
COlmclt" Ild Crltclll BOied Upon
the " or the - -
JIIIIICllnl" Uu-llltorl-
.
l'ul Hld New" Notc. :
'I'hl pll'lIk sl I ' " 11.IH ( 'OII1clol
, .
wlh Ihl' rllllSloll. .
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
II Is 1111'II' \ 1M
\hll 111111 IInt111y
' ' 01' Ilss ( 'I'lsl ) ' .
111'1'
- - . . _ . . . - -
- - - - - - -
' II 101 of wlsll.
WINII
tlIIl 11'1 . lIIO
111 I WUI'I 10.II'\OW , . - . -
- - - - -
Olll ' I 11'(11 111 ( ' 11 StCCQg lll ) '
' ' ' ' ,
tuII " UllISel'\'I1 glol'
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
I I 1/1 Is tll1lo 10 hllsh thQI'O'8 tl-
.
lIe of him.
h011 1(1'01111
_ . . , .
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
' : ' Is the whlh
l'OIOI follllntul Oi (
11 11'j1 101'11111 . 11'0 . . bll.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
LIlIe 111'0 lInw II n hlg IlOISO nlll
lltlo1ls . IIIW . lt II 1llt - - "h'llo.
- - - - - - - -
SOII' 111 ohjet 10 dO I , UIII ROI1
'WOIII ohjec to IH'I who ohjlct to
( logs.
- - - - - - - -
'J'hl' ho ' who ' hIs
-
11eufl' Irfllll.l-
11111 ; WOlhll't hllYI UlollltL'd 10 IUII
.
' '
11)'WUJ'
- - - - - - - - - - -
\\'hl'l I IIlln hHR lolll\h II0uhlu ho
II llII n Joss fm' sOluthllg to 01
l'UJlJ' his 1111
- - - ' -
- - - - - - ' - - -
, \8 tIl' Hllnl 01. 'l'll'll' ' 1ls 011J'
$ : O.OOO.HJO ( II1' , I 11'1 10 wOlllm' Ihll t
he 1'/I\ll PIJ' hlH 1l'l'solllll . dlhls.
- - - - - - - -
- - - - - - -
\hpi ' 011' 1'11111111111 hut Ils hlPI
0111 11 hiIII 111111 I'nlll slOIlS II Is
1111 10 dlHUllllsh I CIOI a $ hllll'
.
1101.
'lh'I'C ! Is 110 rlnlOl wl ' I sloulll e\11
Iw I hI' IIIXIHlled ! Ihn I 1IIIIels 10 II
1111 1011'J' who . 81)1'l111os wih olllel' 1'l011l's '
- - - - - -
- - - - -
IIII . H h ( ' thlllls Iw111' his O\I
'
IOS : whll II l'I'Ihls 111'S I'sllil" hul
tl'l hI' II'olullls . lu It Ilrl'le ( 111
lIS I 01' .
- - - - - - - - - -
I IR thl' RII ( 0111 IJII so fnl 11'1
hlln htll tl ( OII'I'I'lld. 110 mnltl > I'
how Ilt'h . Ihu I I IJI'I I I ld millstru I 0 1i' !
IIU..lll I" - - .
- - - - - - -
ulll'hodJ' hl8 1'clls1 IIII'I ; ' [ ' \lln
of , : : ' ' ' ' ' . he
'IA'III'R.
8101hl : ' 1'1'11 ( : ow 111Y
10 ' ' ' ' his ' ' '
hl\1 1'1'1'oIlHldl' 111'11'11'lllnUoll
Jol 10 slllal , 11 ' IIIII.
, 1111h' I . . .
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
. \ ] , ' ' ' ' of
WOIIII 11 < 1 his IH'I'l 111'11'lvlt
hll' I'osltlol ' II 111'11' ) [ 1III'llllt I-
' ' shl ' too ' . ' '
( !
'IISI' IIIH'I Ill'h. hlll' sll'h
lhlll s IIY hIJIHI , tl olilook '
' ' ' ; : ' as 11ark.
WOllll11 II1si . Il' 1'1':1111'1
- - - - - - - - - -
- - - - -
Oll ' Ihll'l' dl 's 111111'\111'11 hl'lwulI
III a'I'I slol ur I hu ' 011lJt klll of
IHhl 11111 Ih ( ' HIIIII 11 of Ihl' IIIW
' . \ ' \ \ ' lis
ClhllI 11111111' l'\\'ld II wldlsl .
' , I hI' ( ' ' ' sholllli
10t
I IISll'elH 'olnell'll'l Ils.
tll'h . tl IH'OIII 01 I'lhll' Iollllll ' . CIIII
Is h.tll' wltholl .
011 IIIII. 1111 JIII
Is ' ' ' off hum hI' ! -
II'ohlllly off1 11-
.
hlllIl 111011 . IIs. .
- - - - - - -
- - - -
. \11 Ilslll'l IIIWSlllpll'1"1' II'l'lul' . ,
thllt 1111'1' Is 11'lsshl )1'i'I'ssll ) ' ri' II
' ' or ' . ' ' ' ' Is
11"llolIlIl' IH'ollIlly. 'lhl'I'I' 10
I 1 ( ' " 'llIg I hii HI'h I hook 01 1'111'1'111'1
wOllI hI' ot Illh " ( ' 1'\11'1' III IIlls 01'
Inglllll 1'1111111'1 WII'II 1'llnll ' Il'ollIlly
fllls II 11 Ihl' 11'1'1 101. I wOlild Ils'l
, hll\I' Ihls 111111 IIu ; : 'hul II IJI\IIJ
111 Ihl 11'011'1'0'11 ' 1 11111111111'
' ' ' ' ' ' ' hl'
l'III'gl'nl 111' SI'llchll' W0111 10st
111 ' 10 1001 011 all whll 11110'11
\IS fOI I I I hl'I'e wIIII he If OI'I'ISlol
to ISI' II H ' 11 1I'IIS h'l lS hl \ 1
,
SWIll rlll I 1(11011 _ . I' . ' . , _ .
" - - - - .n. - - - - - -
'I'hl' fa"I'I\hll : 1III'IsIol of \hll'l'
Jt0 1 ha 1 101 \ ! ' - - W his
.lllgl 1 IH
l'lhls ' ' ' I's III a '
SIII ; al ( II'h'll' hOISI'
Ihll 111' II't'OI'lh'l 10 I 110 : I 1\i I Il' '
' ' ' III ' ' I
11111 0111111 'I'hl 11'lslol 1I1I'l'l ,
I Ihll Illhl I'I'I or 11' to ; tl'111 t'll
( ' 101 1'011111111 1 Ihl' 10g tOI O 1101 hilI ! , ;
II Ihl' ' 01' ' hUI'III1'1
11 I 11' Ihl log's hUI'I\II/ ,
. \ ' ' ' . O , If Ih ( '
111111.1'lls . . 10 1 11'1. 10lh
II 11'.111.11 W. S 1'111 ' ; III ! 11'1 II Jhll''al ' , lop >
' . ' hI' ' ' ' ' ' I
I 10t 1111' I ( 111111 111'1'lssfll I' g 11
1IIIISI hll' I hu t sIl hll'ls. . 'hl' .llg ( '
.
1101S 10t III'C'IJlt IIII. li. 1111's ! IOtll )
111111 . ' ' ' ' ' ' ' Ilo ,
IIHsllls.11 11'1'111'1'lt'l' fi' : /
O\11S1'11 II 1111111 ' . hii Is wllll ; ' : 11
1:1'1 1'\'I'I'\'hol.\ ' 1111.1\1'1'1 hil ! I shil
11111 hI Is 1IIIh 10 hI' 101101'111 1'01' hh
' ' ' . . \ 10 ' '
jlllt'lll III'II'IS.1 Iht pal'lh'llll
' Iht' ( ' ' . II
I'IISt1lh hlllhl 011 h'I'lllol.
Is 1'11' Ihal II wlft Is II hi' 11111'1 Ihel
' ' ' ' ' ' ' 10 ' thl
( '
il
1I''IISIIII'I'S l'ol\IIII'I' 1I't'
hOI,1 wIt I I wo 1101 hl'I's 11 hl'l' 11'1'1'
rIIS0I' ' hii Ilis 1101S , 10t Ifft'l 111
JI.tt't II thl' jldJI'M 111111 ; ' : or 11
' Ihl' ' . \ ' of thl'
! I 1' hl'IIII.\ hlsllllls 1111
111'\'ulloll. 'h ( ' .11:1' 11111 Ihl hlohlll
10 I hll1' IIII ' lS I hl'111' 1 ; 11' , will
I. I 1 hI' hlllll'llIl1'11 411 I 111 10llgl
II' ! I' \ , wllll ( ' 1I111 II' I'I'IIWII ; h )
II III W. _ _ _ . _ _ _ _ .
'l1 ' " . I' 11'1' 1111 ' ' ! ' Ilulll ' ' ' . ' '
s JI'ol'l' \'hl'l
\111 1'1I111'lful' 111's WI' 11111 hll 111
11 . \ ' his ' rU ! ' ' " ,
rl1111 111\11'1101 Ihi ( 01111"
1 \ ' was 0111.1' I 11'111' l'ss Ihll Ihlll hI I'l
: " 'I'lallll fi' I'IIIIII11'1 : 1'1111' '
. " \ ' \ ' ( ' ' WI' ' " " ,
0' 11"'Oll'S lukl' hll , "
" \ I'I' ' " . I hI' '
1111
I I" SIH"\llls "I 011. Kalsll' ,
' '
, \t \'hll HOl'lulhl'II'S . IIIIIII I. 11\11'1 :
, WI' 1'1111111'1' . tl'1.1 11111 11"1' ' Ih
11 hlltl of .hl' " " ' ( ' hili
111 11
Ih II'olh"I'11 WI' 111' ( ' 011'1'1' " 11111 . Ihl.
' ' Is , : ill . \
1htI't' 1\Ihlll sllll 11IIII.111
111111 . O' 1111'1 \ \o\II'ullllJ.I'I'
"I ' ' ' WI' 111' ( ' ' ' ' . ' , '
I. I llt. II't'IISI' SIU'II'I' 111' Jt1'11
( 'IOIIII'SS I" hIl 1IIIIIIUI'Ii'1I\ \ . \
I I f I hl 1111' 111' . 01' I'IIII'II " 'S : .holhl 111
, ' 11- hI' IlIlsllll'I'.ltIHIIII' , oholllll'ul. .
1111:011 II pl'I'"II'(1 ( Oi1 1\1' 1111 0\1'1
' ' \\'llh ; : ' ' II II
1II'IIIl'II'llh ' :1'1111111 II 11'I
' ' ' . \\1' ' ' ' Ih
1 11'11'I'1' 1'1' 111' flul 1I1111g
IWII' Ihlll 111'111 111 ' folow 11\111)
, I'0 IIn' JHI 1111 thllI ' . I sllll
Hit \1111'1011 , 11111111' \\1' l'I'I\lhl' '
, lh ; 1'tlllll Ihl hl'lll or hll'ol' 11\
_ = . _ _ . . "
. ' - . .
III Ih , ' Illrk III.\'R or 011 Inrly Irc w
lilpl 0111' sllf-I'I' pld 11\'lolltl. I 111
hI 111,11 ' 1:1'111111 Ihlll I Is III R"t.
tIIIIHllf ' or Ihl' "llld " HIIIIH to 1111.
' ' 1'1'111 1 lOlls h ' O\ "
11111 rl'III\I wi I 1 tll'
" "ll11lls " or I hI IH'lh. Hit WI' do 101
rnrJt11 11111' III' " 10 hI . 110 Iltl llJ 11
11111'IS. OUI'111.I'IIIII11 Is of Ihl'
Ot 011.1'1/1111111 1.\'I' 01 II. dlYI of .
\\.IMhllJtlol 11111 11111111. lS nllY 1111.
11011 or 1 ' \ " ' " "
lrll wi 1111'0\1 11.11
II' ' II PIIII'oll7e Ii' ! . WI' 10 1/1 ' 1Uffl'l'
tll' pllrolllJtt or RO\'II'liIM 01' of
1111I'IH.'I II'l' a IIllol "O\'t'I'llglls
1111 11'llcll. . . . - . - - - - - , - - - , - - .
, \111' .11 Illollc'el11 nf th" dllth
or Ihl.III' , IOS , r ( 'UIIIIII1. 11111hl'
Curll'I' 111110UI'I'1111 thll t h" , 11111'
1111 11111 sltll(1 tie lolowll(11'a. .
' hI' I'I'H '
t
glph 111J111'ld IpOI 1111Is
' ' ' ,
GIIIIIIII's IlltUI'111 lull : " 'I'h ( Inll
AIIIOH , / ( ' 1111I1111'1 Ilf 111 Iiiltl 01
$ lOO. " "Wi' ! , r ( 'IIIIIIH WIIH 11
InlllMI IUI. , " 'I'hl' 1'1111\1 , ( : ntl1 '
' ' ( ' ' ' 111111 ' :
11'11'otlllt tll pn 1'lgl'l I'l Ilhl'l
" "IMU 11 I I II'O\'ll'l I 111.111. .
his sllll ' ( ' ' , ' " nli hii' !
wlh lS 'OIII''s"lll
ual'IIII 1 oi Ih ( ' 1'I.tl'I' )11101'1 11111
wllh his pel , hI' oljhl 10 hl11111
' ' I hUll I hI' \ ' ' , " ' ' '
111'1' I ho\1 1'1111 Til' Cl'cll'
HII'IIIM ' Il'uhlll'ul 1I'IJ'Oll1IR holh.
l1tl , 1I111Jt 111"1 11 II tlxl , " 111011111' '
1'1 folows : "Thl' nlltl CI "s 111111/111
18 ppI.tl\11 110111'1011.1111 ] H\'I'I'I ' 11.
hI' s.\'lnIY1UUS , bil II Is 1\1 hN' wl/ " ,
111' just to 111I'h 111111 Ihlt Ihl'Y IU'I !
IIUl'I'SSIIII ' 1 ' 101l I011 111'1R.'ellh
' ' ' , ' .
1'1111 II' ul'culllulllp,1 wlholt IHhoIU'
II'II III ' ( ' ' , '
pUhlt' tltlol 11 11'(1lulal
11'01111'1.IlIt III 111111111 111' tIII' '
Il J' ot' 11'11 ; a 111 I fl. I C I hll 11 pH'
81111d hI 1'1111'1 11"1 II slale whll In
itH 011111011 woull l'olll'lhuIO /S 11\h
lS II I ' 01 hII 011' I h Ilg to tlw 111111'
wUII WI' . Iholll Sl.\ : 'Cull\11 101 . Oi
Ihp 111.t , of Ihl 1111'11'1 nf thl'U1I.I'111 .
1'101'1 ' ' of II II'sl'l' 10 11''UIIIIII / l'01.
PlI'II'J'1' 10 1111 11'11 h ' Ihis Ihllt
I\'I'I'J' 1111 slwlll Illhllle 1111I101
/ho\'I' his 111 I Is. It Is snitl or 1' , 1111
( ' ' ! ' . Ihnl W ( ' ' '
111H
qli .1i't 101 ( 01'
I :011 : , . I hit 1\'II'rhol1 \ 18 In III'sllt of
Ihl Ihll hlJ' 11011011 Ihll WI 11'f
Lee ' 10 ' ' II 111'H
111111 Ilell'll 1HIS1'I'
'
' ' h ' 01' his ' '
Rlt'I'ISS Ihl 101/1 '
S11 / 11'I'U11'
Inlolls. Bil Ihls l'I'ltlcH1 1101S . 101 lP'
pl ' II ) I hI' laStWI. ' ( 'li IH.ol.I ' of Ihl'
111'111111 Itl'ol'h' ' , 11,1 the fl10lS tw
Ylwl , ' ' ' , ' ' ' ' '
l'Ollg 1'1'1'111111 1'1' 1111'0\'h1' " I
\'IIIS alll sllal'II'I' ( ' hl hll' II . \ 1el .
I'l I hlll n II.\'W hl'l'l IIHf' III thl' wOI.II.
111.\11 so 1IIJ1 ' I1'1'01 1111 10
11I0111 h I hl I ; ' :1'1'1 I IO'IIII ( IU'C' hllli III '
b ' I ( > . ' '
hI I w. Thil wlllth 11'I'UIIIIIls
] 11 Ihl' hall l of th ( ' I'w Is 1111' SCI\-
Whll , al 1'lst. 10 Ih , ' 1'111 thai Ihl ll.
,
JU'II ' uf III 11011 slJlid 1\'II'rllll ;
Ihl.11I11,1' . In ( " 1'11111' thl'ln Is all\st
IIlIh'II'SIIs I'sllt . Jlall'l l\s I
\ ' ' ' ' : ' hl'l' who OWII
\'II' 111':1' ; I 1 1 01 111.0pll
.
II'olll'I'I ' . 'hf'I'1 aI' 1110'1' SIII Illt.
U\\'lll'o III JI'III'I' Ihall III 111' othll'
' ' I ' \'h \ ' : ' '
l'OIIlII'r II hI WOlll'h ( 1:1'1'1118
hl\"p Ihl" al'I'IIIIIIlstllt'l 11 a
11111,1" ] tll\I'I' . III IIIIl' OWII ( 'Olllll ' .
hy rlasoll or I hu la ws tllr 11't Iluhl.
101:1 s111111111S of lalld lS Ihl '
110 In " ' ' . ' 10
1"III'l' hiI wlH1 IhlY . 1'011
. \ ' ' ' , III '
11'1'lt'l :111 : 111I11111 1 1.1'lIllrp
' ' ' ' ' ' ' .
Ihl 11\'III'lahly 11111'1' OWlll'shlp. 11111
1111 or 11' rI'Y hl l IllId ohlallnile.
As 1 1''sll IH'II'I.Is allo 1 IIlkloWIl
110lg Ihll 11111 1.11'4' Is 111. II III ' ,
IISSI lis 1111' I lOl. 'hl ( : II'ula II a 111'1 h Is I H
l'Olllt' 1\01 I hI' Sl'hools 1111 Ihl' uuln'I'-
whl'I'I' . ' . ' , ' .
slUls .11'.v 11'1111 1111 Jt1'OW Il.
\'Iols. IISIIIt ot Whll'l' Ihl.\ ' ' , allll .
S/\ . AIIIII'lt'I , lS WI hllrl sall , al.
forts 01111'111111111'1 Cal' III I'XIIHS or all.\
oth"l' l'OIIII' ' II Ihl wlrhl II ts allost
wlhll Ihl' hOllllls of l'IIS011 10 RIY Ihllt .
10 011' III IhlH "IIIII' ' ISSlsslll av.
' ' a ' II h ' ' ' h'
C'III' hll 1111 hIl 1111'11 Il'sl'a
or ' this ' ' of
l'nlhll 10st l'ollm'lahll 111
si 11 10Ispro \ 1111 Il hl rf I YI'a ;
\llgl \ h 01 I 11' . 'ha t i'0 11 I. . 110 10t .
! 11'k 10 111111 Ihls IXt'IIIIIIII ' Illslr.
Ihl. 111'111011 Is II l'I'JrOll'h Ilto lS. allt
1 ol hl 1101 to ht 1I1'I'lltl'll a'Irluc
' . "
UI 'whlr (
- - - - - - - - - - - - - - -
Allnli I. the ( O\'I'I'II lt.
0111' ot 11 10si SII'II' ; II ! of 1'111'11
I l'O-opl'I'a I1' 111 pll'lsp I'Pt'lh'pII 011
11111 l'II'ogllllol III I1'HI'p 111'1'1111)
W hl'lI I hI' I Illsll'r of t'0111I'I"'I' 11'1
:111'1 al a lalqll'l III hOIlOI' of I h , ' Sil'
( 'I'SI of thl' ( 'haloll I'oal 111111' . 'hi
; ' . ' hull 1101 ' , '
11I111' whl'h Ilpu wOI'Ilt 111'l
I , ISHO. . was htl hl lu la. .IIII ' h.111'1'
1.\.I\ 11111'1' wlo hlll hpplI 1101Ial' ;
Il 11'01 til IOlIl'lal pl IIt'al' I.'h"J
. paid : : .ooo t'01 Ihl II'oltrl ' . whll
, 111' . " hatl hOI'I'o\\11 11'1I1 Ihl' : llIlu
, IIII'I' ' . \ ' IIal wOI'I\II Ill' 1111
. 11'IIal \ !
call 011' of I h. 11I1'11 has ' ' ( ' ( ' ' ' , Iholl
$1 a 111.\ ' . 10 1'llls orhih hI has ( ' 011
' ' 10 ' ' 111'010"
11'lhlll'll 111' t'OIIOIl . rlnll
I'al'h : also has 1m III : ; t. , Ils 1101' 111
tl' 1I'IISUrr 101 fotl 1111 hllll' :11
" 1111 Ih. ' ' : ' ' 10 Ils 11111.\ ' .
H ' JtWII 111 1111 Jtt'llllI I ti. hllllllt
1111' OWIII'I hl \ IICII' tl'1"'ollel'l
. 1'111\1'1.\ ' S.lr' IJPOI'IIIII , : . pllhl 01' : I
.oOIS or 11111'1'111 :111 10W 1111 Ihl'll
" " 11\ ' \\'llh I Ia II 111'1' or IhlJI ; : .tHII
'
il Ihl' 1'tI III'\ . ' . \'Ol'k Is 10W hl'lli
( ' 11'1111 011 III I 111'pl h ur : 1 11'1 , 1111
Ihl' ' 111'1' ' ' a '
11111'1 l'I'IJlld wih 11'11
, , Ihll'I ' Cl'l'
" ' -
Ilx 1"1 . Ihil alli Ihll'Ilhl.e
( '
wll
- - -
0 , , or HI'I'I' , . 1f'llrls.
" ( 11111' whll .tl IIII ' I ' , " lIe
' ' , ' ' ' ' ' " 'Is
1'1111111 HI'llr'sl'llalln' Ilhl'I'k II
( 'llsl ! I I Ih : ' 1'11111 I'l ' 11' or I hI'1. . \ ' ;
" 1111 1"IIS ( 0111111' ' . ' ' : II
:1 11,1.0.Id . Whl'l Iht WI'I'I 11 ,
1'100111 I hf' UI 11'(11 ; IlrollSlll1 10
I' ; 111
II :1 sll1'Ollwlf \ Oi Ihl' 11'11' Isl. " \ 11
1'Iht. 111\1 I klow II , 1111 wh1 I 111
; ; , : ht' I" III Ih , . 11.lnl'II ' . "
. . " . . " ' ' ' . " ' ,
.11,1 o. 1''JIIII l'I 'IIP. "hii 'OI
I. 1'1'11.111(1' I hiI ' ' 01' H"I'IIIISII 10 " " '
I ' 1 :11 : 1111 lll' Ilkl' I IIJorl ' . hl ,
tl 111.I 1111'1 'I' his h"I'l 111'111111 Ih
I. slnl\ whl ( ' Ih'IIII'S 1111 hlll ( Junt
. .I.W " ' 01''l'I'lhlle. \ .
I r Wt' WI'I't' 1 sohl'r Ilk : 111'1'1. w ,
I wlll hll' . 10 Ilrl > I' I 10111 or IMkl
11 js"lr .
- - - - - - - - -
, reel ( 'lIn :10110 Illgh at t18
:11. " \ ho II 'I Cor tel clt1J
, - - , - . . - - . ' .
.4"4" . - : _ . . . . . !
.
- - - - - - - - - - - - -
EDUCATED IN NEW YORK.
Fre Clbul. 1'Irlt llnl ter to the
Hlutc" .
Unied
Gommlo tl QU'Ill ( , the Ilst mllla
tr to the l'nl.11 Hllt ! ' ! CI'OI fl'e
Culm , Wil hOI'1 II Jll' 1111 11 HmS. Il !
111111' a 11 1011'1
\.I'II'I IO'I'nll 111
' 11"1111 IH Justy
( I'llll or his 111'
IIJ , Il II'nllullL'
' thl' ur
11'011 Culege
1 hI I'I ' or : e\ ,
\ 01'1 , III ISS8 nllt
"ltlllll thl COhll'
hil llol of llel ,
"lllhlllllul'll tll18
-hunly for thl ItIW
' 11\ I ' , . I Ie' . , \ 1'sdlool , \ hll'I' he n " ,
" I ' or BII'hIIUI' of Luwa
"Ih Id hI dl II'1
II IUI . II 1\1111 ! OII IOllhs III 1
la W ot.I hu I he II'J'IIISH or tl )1'0
IlsHlol rlll 10t alIJI : I to hll. Ild h
11111.11.I'I'ltl Ihl sll\'h'l uf Ihe AI
' ' 1'011 ' , OUE
IHCUIIII
gl'llhl' 11111'11101 ,
of Illt ( 'oUII'\'s 1.1.lItloll 10 the PUl
. \111'1 ( 'IIIIl'SH \\I/hll loll. 11
llil. I'101' 111r 111 : , : t thlt tlle
'h. ' ' ' ' ' ' , n'uh's , '
1lllstll' 10' fl'I'IJt1 I n'uh's11'1111
Ihls ( ' ' , 1\'III ! ' \ hi 111
'oUIII'Y :111 \ ' : MI'\1
' ' ' ' . t'IJOII I hi' ' ' t 01
/11'I'III' 1'11111'111I11
I hi' ' ' ( ' ' ' .
( 'Ollgl'ISR l1I'SIIII jOIlI'II'.YII wih
hll Ihl'olgh 111:11111 , FI'IICO I ld
SPil , slllll 11'01 Ih. lIIulhll' eoulty
fO' . \ I'gel t 11 : . 'J'hll , 111Hs\I : : 1111'lld
will til otplal l I ot 10llsII fl'OII
.
'
' '
thaI l'Ollltl' to l'hllllllllhlll.
In Ihl 11'11111l' IIIUI ( ll1Slta had
' ' ' ' , lOSE
(
ll'l'l II 11011 'OIIIIIIII'ltlol wil
I'l lhl hlul UIIII flollt of tl' Cluan
Il'\'olllolal' ' 10\'I'lllt. To llllSUIII'e
1'011 . I III' Illtl 11I1'\ was 1 1"tCI ,
\'Ol.th ' or a I ' ! UI'l'ltl'l" 1111 II l'Ilgn
It hl8llIsulshlll II 111\01' al hI
' .
l'IIII' Y 10 Ihl ( 'aISI' II' CIII.
Whull Ial'l 11'1 IW ' . to Ild
Ih'alh al ' ( Culm , ( }
111'Jt II IISlto .
wa : , hy ( 1111' uf ( ( ' 1. (011'1 1111\t II
( hl'A'I' of thl 1'\'Olltlolll'.V 10\\
Illli' ! III tl Unlltll HIlll : s. 'I'hli' ! ) os1
h. ' ' 10 hIE
1IIIl wlh : l'elt HIIIIHCUl'\ol
1"0\1' . Ullt ERtl'alil 11111 was l'lelt
Ill 10 IhllllosllolI. (111 thIs 111'lo
( UI'Sllll 1'0111 tlle to ! 1'1\1 lS a 111'1
111' 01' th" EXII'It10111ltlL or IhE
pl IIlshme'llln 1111'al ' olIIJ' UII
of ' \ ' \ ' ,
thl C1hll Hl'nl\'o\l'lt oelly 11
XIW 10'1 , . Tp . Ilso Illhl htll Ihl\E .
loolR of ! hO' slol.I\ . . 0111 wlh tl tle.
11111 or 10PI'I'Iollllllt. . thl' ot hll'E
fll'll with . \ lIt'loll.1 of Ihlse Wlr
h.
II ) all
1 I'suII 1111 11 IIIIIIIIOIH (181osl
1011 allll I 101 . hi' Ill'lsllllt ' whlcb
111'1'l''lt tllh'II'ltl hll 10 tl Iu
hIIS111 11111 IIIJ' w\'m : fl'lllt
\11' hll IIHlwll'I'I. I 11'1 hlll'l I'llr
a \1 ' ' WOII ' hll II'I'1
It1 n\'I 101' IIY
11 " 1 1'lgI'II. : \\1 his ( h'tp 10\\ 01
l'OIIII'Y ' Iltu 1. l ( ' Kllll ' Ils Ilm
tl'lellll
Why Hi ; Im'.c.
I WIS 01 I lsso1'1 IIh WI ' Ila I I ,
IllsloP111 a 1111\ II'I'II101111 , oj
hOIHlhlll ; eels :11 . IIHIIII :
" ' '
. "
a ' ll , Whl'I'U .I' ltl' to' :
" ( iltllll' ' ' , , "
Ollt o' Ihls lulll Ahl wal
111' l'III ' .
"But " 'e JCI 1\\111 a tuw tl 'S ago
Bil"
"I llw I11' , :11,1 Ilw 1111 I
III 11' , . WIIJtOI , , " ! it Ihlts 10lg 1101h fOI
" \all. Bl. 1':1 SOI' ' 'I tol'l 1,1
'
011' l'IJlIt ' . 1l'III' .VIasl't 1IIIll' (
, ' "
111.lhollr ; 1101 h !
.
"Yt : I l'IlWI I WIIH. 1 hllll'l o
sltlll wlllI I 1111.10lU III IIH
' '
hlll'I'OWI\ \ I ju : o' 1Is ls Ilt I hl'1
( 'llh' . a 11 a II lt 11'1' Il 11 ' ( 'Ollll' II
a 1111 hOII'lwl'I 111'hll'l\1 : lt ( 'lpS :1
Snllt'II'S all 1111---
"llt Ihll WIS .1,1 10 Il' IU ; "dlhI11 '
' ' ' ' thl' ' .
Bil , Iltl'I'I'IIIIII'11 01111'
i "I 1 ; 11111' t 10u h I O. . \ hl , 11 1011
tlllll'll. "hlt as 1 \\1 > s.vlll' . 1l'II ' 10111
l'OIllIS : 1101 hl'l' fa 11 ' : 11 hO'I'IWS 1 ;
Illl'ess. ILII :101 , hl'l' ol Ihl loan 0
i Ir ! 'to\'I ! . I ld -
" .llst WllIlll to ia kl ! JP lel'l I
. "
.
hOll' Bl.
" ] \ ; ' ' SI. , \ ht' . alll I WSII'
HI 'II' aHl 11111 .1111 11'IWII 1'01
, 0\1 'Isi Il'tny : 111 hOlowel1 Ir II
111 Ir Illlll : Io ,
. " ' 18. .11' : a IPghhollr 011 :0111"
" lllhl' hI I . . \hl' , IIld I 11 hi\
I , hll1' ' 11 : hii. 11 : , Wg'OI ; : lY Ilh
whllI ' ' hlll all hlll' 111111' '
II' 1'011 . al'
saill h ( ' hl\l 11'1.IIIIShuaIJ' 1\llt th
do ! 1111 Walll'll 10 ho'I'ow 11101hll'
, It wn" IIIP 10 . 1
Iwllrlallt . 10\1. . <
. Ihlll' : II. H II Ills 1) 1I.III' 01
, o' this IIllghlHI'I.t'ollll ' . /-lp . ! "
- - - -
l ot "I Jil' 01' I hi' I'il" ' ' ( . '
. \ lulll'lhl , ' 1101a11 ( ' 01 Iht , los
\ ' ' . \ ' \ ' ' ' ' ' ' I
11
III 111111'lt SPII\'I
) . S\'S . , ' . . \
CISIW. : I 1,0111011 lapll'I
' ' ' hll' wn ' ' ' , '
( a
I 11' 1'011111 H'I'I IIII Oi SII'I
or l'hullo ; If , , I hlr flOl1 WII'lhoISI'1
110 lS lit' 1,11t or 11' shll'k ( 'IIS !
" h ' his UIIPI'lhIIISIOII hI Ilsl his ) OWl' '
1 of pll'th , II \IS t'01111 101 ull
01 Ihl t1lgl' 111(1 l alli'1 hlll. I , :
I hllll Illh was 111:111' 10 l'l'S111 Ii
.
. Ihll'S 11 : pOII'IIIII. :111 I 1'1I111
I of W : : WIIS I\tl 111.11'1' 11' Ilp
I of 11\1'1' : I wllls hI. 111\11' or SIH' (
I 11 : 111111'1111 . t hll. . .
- - - -
' , \ ' ' ' .
FI',1 1'I'I'un ( Blhl
'I'ho olll.\ ' 1\1\\11 c'oll.\ . ' ot I hp 01'1 11
1 ' of I ' \ ' ' ! ' I
: II' tl II\ BI.I' 1\11' pl111'1
. \ ' ' I ht' \ ' : : . I'
II \III.h
11'1'11 ; ! , 111
tl 1'1111111011 ; IOIII . . 101' ul t'ollltlOI
of , \ 1111'111 BIIII.s. IIUI I lS tll
" IIII'I ; BIII'I'I" Bihl' , WI ell I' ,
( ' 111rol' : : ! .II , It \\'Ul 11'111t11 1
: ' . of . , .
1'"I'Ilalll I :1'111. : 10"1011. III lir :
I I slll ' 1111'10. I ' ( ' , of II Iollo
\111'1111 \ h.\ llrk Blslt'll ,
-
I
/ III SIO'I'I'I'II
'
I , ) Ol 'Ol' hl IJIII sll'c'I' 11 ( '
'
I' wil I hI' 1'1101 011 hi. 1111"1 Wl' asl
: . 11'1\ \ 01' t 1wICI' uC Ihl' 11'1 11111'1111
.
, .
.11.III'III \ , " sil' . UIIwI'I'I'11. " 1\ Is 1111' .
' ' ( .
' ' SIH.t'lhlfsl "
I \I'I'rlll \ 11 ll lull.
n BII 1111' ( ' . \ 111'll'lI 1.
- - - - - - - -
I I 'Ol 11111'II'11 I'url , ' hnl' t101 'O
4 11'e"lu"l. ' ( II ! ul 11)t llln most It"
I , Ille 101 1111 I h"ll.
- , ' . . . , - , -
: - , _ _ . - . . - . " '
, . . . < .J ' . .I--- / I I
I
I
I
. ,
- - - -
- - -
' 'hll' I' ! i,11 8 mllors II leco.
1'llgll IISIII l'lerls ht\'c o nn
ZI'II
' ' ' nbout $8
III'htI's . II Holllld Iecel\'e
I. wel.l.
CUlltlll1 In hm' 1110lS 11' 11emnld
' . J
'II ' ' ' ,
cOIIII'II.t tul'llll Ilhol' IIWS
1M ( ' , OOO ' 'I '
I lHIIII'll Ihll -i 1101HOW )
H'e l'mplo 'l II lhlorll's 1111e ! ,
A wl'II's WOI'\ \ , ' WOIII IIld lo ' ! "I I "
il Nlw ; eollll flcOIIlH 1M Ilmll'd U
' ,
Hi ! OI'S
' 1''xI11' 11111 tlllg hI Amel'llu ellJloy
: ! \11-L'II'lers II HI I\'lrll' ot
. .
I j wpelc.
I
A 111101 of htll Ilhbl's , IHllsht1 Ild 1
. ' wOI'I\'I'
IIslh. lalul' Ilil 1IIIIhOll
11(1 ( swl'hhll'd ( 111 I ; IIS hns heeu I
.
10'1111. \
' ' , \ ' ' ' \1101 \ , o. 1 (
Chll'l/o 1'llojI'lIphl'ul1101 (
' ' ' ' ' ,
' 1IIIJIlld Is IHtIIh II I II l'II'SI' ) 1 1 r
I OiS I 11' 011100' dll 01 sl Ill tOI II
1hollol PI'I"
HIss111 alll otWI' 11I110'8 11'0 hellR I
lIIpl ( 'l'll II 1' lgl,1 1'111 11110S l\lln
11A'IIIIIOI 11I111S1 tlh' ellll ( 'lllt I i
IJII c'olshl'rlll . i
\ Ihl' i ' ' ' \ \ '
' \dllll ; Ilhol' IUlll'I'S \\'hlc.1 I
WII'I Ilillllhl'd II lho III I 'l11 1\1'1 . j
IH'I IU\ I j 11101 lahO' 1II1JIS Plh.
Ishutll Ihl l'OIIII' ' .
Iw ; ellllld has 1'1'I'hISIII ' Ol ( J 1
tll' Inl'e:1 I'oal 111'S III Ihlt ( 'Olltl ' .
. \uII Illst WIIS1111 \ ; ' : 101'11'11 111 II
O\'ll'lll'lt I'IIII fO'wlIl'd wih I'"hl ' <
'
OWll'I'"hll' ' I ! : 'twllld ' .
Cl'gl 1 111'1' , 10' lIl C lll' 11 I , Ir ! I
Union ' Inoatls 11110 thl ICl"
. 1'l 1111\11g
' of ' ' ' ' Com.
1.ItOI III Allrll'll 'I'ohll'eo
[ lllr , Imowl lS lhe tl'lSt , nld thl IIg [ .
Illlol Is golllg sllall ' Oil. 'h ! 1I1110n I
ae\'II' was ahll 10 et n foolholll wlb ,
this 1'01'11'11 1111 I hu Ilrl lll tlmo. I
A cOlmltl'o has hPI'1 lIHel to 1001 ,
11110 I hI 111111' of olallzlll ; 1 le\ .
' h ' \J ' la.
DIII Iu ( Hll'JWl'tll1 ' ) ol'gll1ld
' . Idea ' ' .
hO' Thl 01'1luI1l'll wIl Illsl. .
.1111 (01111'S , of tll' AIII'i'lIl Fellll'/
of ' . ( : Iho
tlol IlIhol' olllcrs 1jesls .
111'1 of' Ihllllollll Ihl lwo oillJl.tlS
t ' I'I'I'U I lOlls.
hl 11 I\'H IH 111111 1
/111 , 1llI'J' , or Hln'alo , gIld
' ' or ' ' ' 01
mIHtl'I' tl wllllpn'1 1'1101
' h , \ ' ' \ . ( ' ' '
1'1 11'1'\11. Ilho'nlt < 11l' forll'
tlol of I IIn 10111 I lul ( flllellol
[ 'OIPoslt of 11 tll Ilhol' ol'all1utolu
)1 th ( ' Ullll tlll ! ' . 11 Is of lhl opll'
1011 Ihal If sl'h : I ( 11111111101 were
rOI'llel I l'ollh1 If ll' IH'I'ISSy arose
' ' ' ' ' ' . whh'h woul
'al ri' /1'111'11 sll'I ,
Iol' ' Ihl' whl'llM of t'OIIUrCl Iln"
' ' fOI'I'U ' ' ' '
I\'IIIIIII IlploII'S 10 l'OII'I' f
, ,
' ' ' '
ul tllIIllt tf tl'II' 'ls
( ' ' ill Ihl' latesi
II 11'11111 .11101 .
rlllhlsl ; I'alllld 1'I.tll'S Ihll In clse
, If ( ' ' sllecl tw
1101111 111 'Ollplll hll
, 11. Ihl' 1'lploI : Iwo. 1111 Ihl ! IIQ'O
or Ih ( 1'11.\ ' 1111111 111 11 Ihl Illh IIIUl.
hlr 01 I 111\1 to I Ihl I'l Iu al Illfll
' ' . . . \ ' da ' . ,
elll'.O. lulJI' 1,1 plo\'iles ,11
Ihl lel shal 1101 W'I , 101'0 thlln ton .
.
' III ' of ' ' '
twent
1111'S 101'11111 , 011 C\'I'
10111' . 'Ihb I'l I IIIJlshl's thu "swllg
rllls , u : lhe 11'1 : 1' ISSIII'It Ihlt Ihl'
11 hl\1 II II'II I 111 hOIlI'S to Ihl'l1
, ( 'h'I' : a I 1 sllIll'h I\'Pr ' Iht ' Inslead
of ha\"lm : Iwo 01' Ihl'II' tl'IIH Int 101
:111110'1' I hll 101' UI' 1e houl
elf 1'01' 1'101 a I 011' 111' .
'I'hl' ' ' tht' , Iohll
Irl . 1'11 11' 10Jlklm
' ' ' ' Ihnl ' ' 01
\lh'I'I'Hlt aIIOIII'P a ( 'III1l'l
Bllllllol'l hl ; 1\11 . a SII of 101\ ,
I' 10 tl' 111I'si 10 hI' li'\'olpt 10 I
o 'stlllli' 11I\'sl lllol of Ihl' hlslory.
Iclvlll's 1111 11111111\ \ Ilhor 01:1111. ;
Ialols III Ihl 1'lll'll lllp ! 'l'll 111
fr : oo Is 1'111 for Ihl
; . 11111Ilall 11l
, 'hlll h.1 . 1 hI IIlh''I. lr Ihlr ' of 1111.
I hnlls. JOII'llls I'ports &
lul I 11t ( 1&
II tl ! to Ihl slhII : ! 'hl r\'lhll' Sll
,
$1.OfO Is 10 !
It IIlltl a\lluhl 11lt lIl
\'XP \ ISIS 1 1111 I'll t 10 I'arl'.vll ! 011 IhE
' , \ ' ' t hI' 111' I ' ' ' .
Illqul'101' ; 11'111111I1 . ( ( nr.
'
I'hl' II' SII/IIIIOI wil I" 101lhllIell h.
n tl lelllOlll1 Sl'lillI'1111' : Ihl' (1. , '
( ' or . . . ' , ,
r'llol 1) .1 1. 101111111' ISOOI'f 'j
'It I II'ofpssO' or 111:111. I wi Ilgln
II Oloh'I' . I I I ! , Ilt 1) 11'111 0\11' sll'b
[ 111'1011 uf 1111 lS Ilr IH' wII'I'al1 ) u :
thu ' of ' . , , I
exl'lil thl IlIqlll'.v alli Ihl' del
' 1It'II'I 01' Ihp , , I
'
11'1Iltllllr !
- - - - - - - -
Why Ihl".11 BI'I'cl II" Book , , i
11'IS I'PIIllshll' ' I'a I. IIltl'l' Ilsl'I ' , I
: SI"1 Ihl' 0111'1' , IHY < 11'1111 : a I'l'I\1 of t
Ilfl'slO' " ' : , II C : tlllgs , who
( ' ' I II' I'hl h' uf ( ' . \
' O'I'lllls . sololu , ) , II 't.
lllhla. III W 1'1 II 011 a t '
< : tlt II IIII' !
or ( UfCII'111 ; ' : U\'II'lllnIH . hi' Imfl'Hor I
11111111111 III' oIIPI'I'I . h'l 11111 111 alo. '
'I
111 hll' 11111 lhlt. IIII hots IllIplo 'lr
h ' Hlssll. 111 lS 11 IIISIIIII'I hI puilt.
I'l to III fad I hiI hlH WOI' " 01 su'lol. ( ,4 " ;
'Ig ' II alll\'t'ti II't'llallol III Ihal ( ' .
11\
: I' ' . Whl'I'IIS II' . Ilslll' F. WI'IIS book I
' 11111'11 " 1' 'IIII' o\oloJ.v" Is 1IIlicr
Ihl hlll IIC Ihl C1al" I'II I'S.
'l'II'IIII 10 0111 or . hl slltlHI ! ' , who
10 hI II Hla \ alel who ' '
hlJllIIS . his l'1'
JO 't'i 11ft. 11t11' Hlsslll 1'11 ( Ihl' Irt
fC'SIOI' 1III\t hll . If ht' ( ' \ IIt'plltl'C
11 111111111111.
" " 'h. , ' , . .lIsl."alt tw .VUII ! iiD ,
' ' ' 10 ' ' ' ' ' '
t' YOI'k .
. 111' ' 'J'1118.
" 'I'h ( l II' 01 II' . \ \ ' 11houl , ( II ls
ra ( ' ( ( ' 011'11" I II Ihll 1'11 II l'r. 'Dr-
a 11111" 10 :0 Il1lh 11\ . "ll 'llllte' alt
' '
"o'lolo , \ 11.1 'sol.lullsl' 1m I I he \
,
n'II'I11'11111 , Ilsslll CIISor
wUlllll' huv" II Ihlll1 l\ll' " 10 Iwow
, "
III ! 1111. '
- - - - - -
- - -
- -
, \ 1.I.ral 1111'rllrltatlol ,
"Wh , Iln WI' . ' , 'UITe
}
I :
1/
1111 111
' , In'pad' ' ,
I' 11111 , ! It1.d : 111111
1I"tl 1.llwl' : fl'l' tl' Iltoll.
"U'Cal'l ! " " WIIII II
' "
fl"l , alswer-
! II a lt " k'l - .
I" ; IJltl Cbronltt.
- - - - - - - - J
Ih'liou thll I , II t r II I ) ' I.
\)1 \ ! I " f'll.t a"11 IIH. uC te
. " . . , '
- - &
'
: . - - '

xml | txt