OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, August 03, 1892, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-08-03/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Světová výstava.
— Hlavni stan výstavní nevzdal se
dosud naděje, že obdrží žádaných
$5.000.000 beze všeho omezení. Pa
nuje všeobecné přesvědčení, že většina
demokratů při konečném hlasování ode
vzdá hlasy své ve p>ospěch výstavy.
Generální ředitel Davis a soudce Altgeld
pracují ve Washingtonu pilně a práce
jejich setká se asi s dobrým výsledkem.
Jest naděje, že nezapomenou též na
hlavní požadavek většiny amerického
lidu, aby totiž v neděli výstava z&stala
otevřena, neboť bez této podmínky, ne
má $5,000.000 pro Chicago žádnou ce
nu. Liberální živlové v úřadech vý
stavních navrhují, aby oněch $5,000.000
nebylo přijato, když by k nim připojen
byl dodatek o zavření výstavy v neděli.
Kdyby částka tato povolena nebyla
aneb musila býli odmítnuta, nastane
Chicagu nevyhnutelně povinnost' sá
hnout! znovu hlouběji do pokladnice a
zaopatřit! potřebný obnos.
Předseda Baker vyjádřil se včera, že
jsou tři způsoby, jimiž možno jest opa
třili sl peníze: vydali bondy a pojisliti
je na budovách a pod., za druhé mohly
by se prodali nyní vstupenky za snížené
ceny, za třetí vypfijčiti si peníze z ban
ky. První zp&sub byl by rozhodně nej
lepším, neboť vstupenky mohou býti
nápodobeny a banky mohly by též bon
dy převzítl.
— Petice, kterou žádán jest, př»ds da
B.tker, aby svého úřadu se vzdal, bude
nejspíáe odvolána. Zármutek nad útoky
se strany obecenstva a tisku, pfhobily
prý na pana presidenta tak účinně, že
až z toho se rozstonal. A nyní nucen
jest podnikno iti cestu pro zotavení do
Evropy
— Pennsylvanie vynikati bude na
výstavě nad ostatní státy Unie nejen
počtem svých vystavovatelů a jejich
výtečnými příspěvky, nýbrž též výsta
vou státní, která znázorní peunsylvan—
ské železářství, dobývání petroleje, Škol
ství ve státě a pod.
Město Philadelphia, které, jak známo,
má svůj vlastní velký komitét výstavuí,
vyznačuje se obzvláště značným počtem
vystavovatelů, čímž dokáž-* se zřejmě,
že Philadelphia jest nejznnmenitějším
mesiem prumysiovym v zemi.
Domnívají-li se v Evropě, že Ameri
čani ještě daleko za nimi pokulhávají,
co dotýče se umělHckěho průmyslu, do
káže jim Filadelfie opak toho. Ve všech
oborech sem spadajících učiněn byl od
r. 187G v^lkol^pý pokrok.
Tím podán j»*st dfikaz, že světové vý
stavy pfisobí jako mezinárodni učitelé a
agitátoři ku povznesení umění a prfirny
slu; zušlechťují vkus, zdokonalují m»—
thody, násiroj ', mají vj\v nu v&eob"cný
pokrok 1 na pokrok jednotlivé země, na
každého znalce i na veškeré obecenstvo.
Několik mllllonft, které věnovala PiIa
d» lfie na svojí výstavou v r<»ce 1870,,
přinesla tomuto městu dobré úroky a
totéž očekávat! m&žeme, že osvědčí se i
v Chicag i.
Filadelfie zašle sem též velký počet
historických památek z velké doby boje
za neodvislosť republiky. K nim při
náleží téŽ "zvon svobody", který zvlášt
ní eskortou do Chicaga bude dopraven
a cestou na hlavních stanicích lidu bude
ukazován. Obra/.y a modely budovy ne
odvlslostl a tesařské síně —kde S|»olková
ústava vypracována byla — budou zvon
provázeli.
V uznání za tyto výkony Filadelfie,
usnesl se výkonný komitét státní komi
se výstavní, aby jedna světnice v státní
budově fx-nnsylvanské vyhražena byla
pru úřady a delegáty sjezdu z Filadelfie
V poslední vch&zl výkonného výboru
prohlásil kontraktor stavby státní bu
dovy, 2c bohužel s těží bude hotov do
slavnosti v říjnu, poněvadž dodávky že
lezné konstrukce z hutí ve Phonixville
se opozdily.
— Biskup z Kansas City, Kar. Louis
M. Fink, zaslal oběžník svému ducho
venstvu ohledně nastávajících Kolum
bových oslav. Uvádíme některé výňat
ky z oběžníku:
Věřícím připomínáme nejprvé, že ob
jevení Ameriky bez odporu jest dílem
prozřetelnosti boží. Bfth to byl, jenž
vnukl Kolumbovi neodolatelnou sílu,
která nebála se žádných přt-kážek a bfih
to byl též, který srdce královny pro
podnik získal a tak provedení jeho umo
žnil. Bylo li cbjevení Ameriky dílem
křesťanským, bylo stejnou měrou i ka
tolickým. Kolumbus byl katolíkem,
jeho soudruzi byli katolíci a královna
Isabella známa jest v historii pod příj
mím "katolická".
vall katolík I nekatolík oo jeden muž a
všlohni ukázali se pravými' vlastenci.
Výteční katolíci byli nejznamenitějšími
generály v poslední válce; ' jiní tasili
zbraň svou již ve válce za neodvislosť »
katolická Francie to byla, která velice k
příznivému výsledku jejímu přispěla; a
též katolický Maryland byl prvním, kr.e
svoboda náboženství byla prohláSena.
T}'to velké statky svobody občanské
i svědomí udržeti nezkrácenými, jest
povinnosti každého katolíka. Hrozivá
nebezpečenství vystupuji ze všecli stran
proti nám a jim musíme čelitl. Na prv
ním místě jest to nekřesťanské vycho
vávání mládeže. Tomuto musíme po
stavit! na odpor dokladnou křesťanskou
výchovu našich dětí. Mnoho obětí musí
býti přineseno, aby naše katolické škol}'
byly založeny a udrženy.
Druhé velké nebezpečenství spočívá v
tajných společnostech. Žádný pravý
katolík nesmí k nim s pokojným svědo
mím přináležetl a jim nejlépe čeliti se
Kolumbus i j»*ho soiidru/i př»'fl svým
odplutím /. 1'itlos přijali nejsw sv áto<«ť
a též do nového světa vstoupili ve slinu
kříž»*. Tato v.*lká událost1 objevení no
vého světa bude letošního roku po ce
lém světě oslavována. My slc»- ntmiV
ž»*m»' byli prvními v nádheře a skvost
nostl, avšak srdečnou vděčností nesmí
nás nikdo předčili.
Z té příčiny jest našim přáním, aby
středa dne 12. října, jakožto pamětní
d«'ii 400letého objevení Ameriky, v kaž
dém kostelu íj*hí dlecése se tak slavnost
ně, jak možno, svěcena byla slavnými
slu/baml božími, kázáním a požehná
ním, a aby věřící stíěastnill se jako v
neděli. Dále odporoučíme, aby den t»*n
olšanským zpfisobem prfivody, řečně
ním atd oslavován byl.
Slavnost taková přispěje s pomocí
boží též k tomu, aby předsudky jlno
věrcft ke katolíkům byly poraženy a
pravý bratrský svazek aby všechny
spojoval. V občanské naší válce bojo
mfiže zakládáním podpůrných spr»lkfi.
v nichž, víra, naděje a lásKa panoviti
budou.
Poslední a snad i nej větší nebezpe
čenství hrozí n»ší vlasti tím, že dělníci
se potlačují. Zde mftžune jen boha
prošiti o přispění, aby do srdce každého
vložil cit prav/; spravedlnosti, kterou
dělník má právo požadovat!; jeho potern
dobývají se poklady z útrob země, mě
sta a vesnice se zakládají, blahobyt a
bohatství rostou — dělníkovo Štěstí jest
Štěstím národa! Nechť bfih všem vtisk
ne to vědomí, že I nejnižší dělník stvo
řen jest k obrazu všemohoucího, že bo
hatým i chudým punuje tentýž \ládce,
u něhož není přijímaní osob.
Biskup Spaulding vydal pastýřský
list, v němž vybízí katolíky, aby kato
llckě školství těto země na světové vý
stavě co nejdůkladněji znázorněno bylo.
— NěmecKo bude v každém oddělení
výstavním důstojně zastoupeno. Též na
vzduchoplaveckou výstavu dopraveny
— ■
budou odtud dvě novinky. Známý vzďu
ohoplaveo Rodeck samý&lí vystavit! ba
lon, který nebude mft! obyčejnou podo
bu koule, nýbrž jeo její Šikmý pr&řez t
tak podobali se bude draku. Dále uspo
řádá prý p. Rodeck panorámu, která,
diváku, jenž nitlézatl se bude v loďce
balonu, poskytne pohled na kousek
světa.
* • Úřady světové výstavy nikdy by neu
veřejnlly znění smlouvy, kterou předává
se pověstný monopol na dopravu cestu
jících po je/.eře Michiganském Henry
syndikátu, kdyby se náhodou do ni ně
kterým časopisfim nebylo podařilo
nahlédnout!. Monopol ten jest daleko
sáhlý. Společnost "Worlds Fair Steam
ship Co." obdržela výhody, které se
vztahují nejen na Chicago a okrsek,
jenž spravován jest mayorem a měst
skou radou zdejší, nýbrž též sousední
státy Wisconsin a Indiana jsou j»ko
trpní účastníci monopolu do toho zahr
nuty.
uruncno června usnesli se president
Baker a sekretář Edwards od výstavy
na jedné straně a páni M E. Stone,
Bradley, Matlier a Bnrtlelt na druhé
straně, že jedině parníky společnosti
,,W. F. St. Co." jsou oprávněny dopra*
\ovati osoby mf/.l Keuosha, Wis , a Eist
Chirjigo Harbor, Ind., a jedině těmto
liarníkfim dovoleno jest u břehu přistáli,
cesiující přijímati a vysazovali. Když
cizí loď z Kenosiia cestující sem přiveze,
kLrří od břehu jezerního po železnici
anab po lnuové dráze do Jackson parku
dále jeti by si přáli, nebude jí dovoleno
u břehu přistrfti. .len lodi, které sever
ně od Kenoshaa jižně od East Chicago.
Harbor dopravu obstarávají,, mohou-*
monopolem vstoupl ti v zápas, aby —
podlehly. Mimo odstavec, kterým latu
práva Henry Syndikátu se přiznávají,
jsou obsaženy ve smlouvě ještě ustano
vení, že za jednu jízdu platili se bude
15 ctfi. a za jízdu do výstavy a zpět 25
ct6. Syndikát se zavazuje, ze od pr
vního března 1893 bude moci dopravili
nejméně 15.000 osob za hodinu na vý
staviště. Dvacet procent hrubého
příjmu za jízdní lístky připadne výstavě.
Úředníci výstavní mohou do účetních
knih kdekoliv nahlédnouli. Spohěuost
výstavní se zavazuje, že zřídí dostatečný
počet přístavišť na břehu.
— V Jackson parku zaměstnáno jest
nyní 8000 dělníků Jmenovitě pracují
na zavedení elektrického osvětlování,
vodovodů, plynových rour a pod. Bu
dovy ozdobují se stukaturami a mal
bami. Pres jižní konec kanálu hotovy*
jsou tři mosty. V jihozápadní části
výstaviště pokládají se koleje. Stavba
pohyblivého chodníku činí ohromné
pokroky.
— Správa "dětské domoviny" vyda
la oběžník k příznivcům mládeže. V
domovině má se dostati dítkám vycho
vání, zotavení a ošetřování. Členem
společnosti může se státi každá osoba,
která zaplatí $1.00 příspěvků. Dári<y
přijímá pamí tieo. L. Dunlap, 328
Dearborn ul.
— Též zpráva "ženské domoviny"
vydabi okružník, v němž nabízí své
akcie ku prodeji. Tajemnicí jest paní
Helena M. Barkerová.
— Mary Callahan založila ženské
výstavní kluby v okresech Madison,
Jersey a Calhoun.
— I>ámy okresu La Salle žádají za
prostor, aby mohly vystavili knihu od
žen sepsanou, v níž okres La Salle slo
vem i obrazem vylíčen bude.
— Ora Miller z Iowa zamýšlí vydá
vali výstavní časopis, jehož čistý výnos
věnován bude ženskému odděleni
iowskému.

xml | txt