OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, August 24, 1892, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-08-24/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

ZPBÁTÍ AMEBICKÉ.
T lor pravého politika.
Riobmond, V.# 17. srpna. — Bare
vný občan Jos. E. Langston bývalý kon
gresník, neni žádným idealistou a béře
věci tak jak na světě jsou. Pro své
černošské plémě a stranu republikán*
skou skočil by do ohně, ovšem jen po
tud, pokud se mu zaplatí; jinak ani ru
kou nehne. Nedávno odbýval se v Pa
sta, okres Bourbonský, veliký sjezd čer
nochft a učitel August Reid pozval k
němn Langstona, aby řečnil, což on
přislíbil učininil za $100. Vskutku
přijel, byl uvítán jako president a s veli
kou slávou odvezen na místo, kdež jej
očekávalo tisíce poslouchačů. Reid vedl
"vznefieného" hosta přímo na tribunu,
ale Langston jest jako Adelina Patti —
chce napřed hotové. VSak Reid jich
neměl; i nastalo domlouvání, prošení,
hrozby, ale marně. Langston seděl na
židli a vrtět odmítavě*kučeravou hlavou
Když to trvalo hodně dlouho, nezbylo
Reidovi nic jiného, než oznámiti příto
mným.že pan Langston zadarmo řečniti
nemíní a chtějí 11 si dopřáti toho potě
SeníJej slyšet, aby na to něco připlatili.
I uspořádána sbírka, jež vynesla $80 a
zbytek slíbil doplat Reid ze svého. To
obměkčilo srdce Langstonovo a on spu
stil stavidla své výmluvnosti. Jakmile
byl hotov spěchal k Reidovi a žádal do
platek $20. Řeid se mu chtěl pomstít
a nemínil mu peníze dáti, však vida, že
by mu rozlobený pán mohl rozbít nos,"
musil klopit
Lesy t Texasu.
Austin, Tex., 15. srpna. — Státní
hospodářská úřadovna přináší výroční
zprávu o stavu lesů v Texasu a mezi
jiným praví. "Zalesněná půda v Texasu
jest mnohem větší a rozsáhlejší, než kdo
očekával. V ostatních částech Spoj
Států rozšířen jest většinou náhled, že
Texas jest velikou rovinou beze stromů.
Však tento náhled právě tak jako mno'
hé jiné, jež o Texasu stávají, jest dalek
pravdy, krajinách prérijních pokryty
jsou všecky nížiny a údolí, jež se ko
lem řek táhnou, obřími velikými stro
my. Místem střídají se lesi s preriemi
velmi Šťastně, Jak jen si toho může
farmář přáti. Mimo to jest celá vý
chodní a jihovýchodní část Texasu
pokryta dobrým lesem, jenž obsahuje
skoro všecky druhy stromů, jež se na
jihu vyskytují. Celkem má Texas
35,537.976 akrů zalesněné půdy.
Staré, ale nové Šmejdy.
New York, 15. zrpna. — Zcela oby
čejné podvody f odle starého známého
spftsobu prováděli zde po několik měsí
cft dva vykutálení páni, však činili to
spfisobem tak rafinovaným,že dostali na
lep takové firmy, jako jsou Tlffany a
Tbodore B. Starr & Coup. Jeden byl
Spaněl, jménem DeBHquier a druhý
plnokrevný Amerikán HowarJ. Prvnější
vydával se za lékaře a druhý mu dělal
sluhu. Zjednali si pokoj na něxteré
■lušné ulici, vyvěsili si tabuli a "sluha"
Sel nakupovat pro "doktora" všelija
kých klenotfi. Vybral vždy ty nejlepší
a požádal obchodnÍKa, aby je dal dopra
vit! do obydlí "doktorova". Tento za
platil za ně checkem, ovšem falešným,
a neměl pak nic jiného na mysli, než
vytratitl se co nejrychleji pryč. Potom
se podvodníci ubytovali jinde a provo
zovali svftj obchod dále. Nyní jsou
zavřeni.
Planý poplach.
New-York, 17. srpna. — veliké
vzrušení způsobila zde před nčkolika
dny zpráva, že v továrním městečku
Helmetta na New-Yersey vypukla cho
lera, jež prý tam byla* zavlečena ruský
mi židy. 20 lidí podlehlo prý již této
hrozné nemoci a 150 jiných se těžce
roznemohlo. Bylo zavedeno rozsáhlé
a pečlivé vyšetřování nemoci této a tu
se shledalo že to není cholera aslatská,
nýbrž zánět střev, tak zv. dysentrle,
kteráž Dění příliš nakažlivá a vyskytu
je se jako letní nemoc v parných měsí
cích leta. Zachvacuje osoby nejvíce
slabšího těla, ženy a děti a její přízna
ky podobny jsou velmi eholeře. Osada
Helmetta pozůstává větším dí'em z rus
kých židu, kteří tam pracují v tabákové
to"árně. Bydlí v malých chudých
chatrčích a to velmi bustě. Upro
střed města jest veliká vodní nádržka,7
níž se moěí tabák z továrny. Voda jest
ovšem nečistá a jest příčinou četných
nemocí mezi obyvately
"'Byznis" s přistěhovalci.
New York, 17. srpna. — Byl zde
zatčet Dr. Eduard Polák, redaktor ví
denského časopisu "Die neue Zeit."
na obžalobu agenta Reinherze od spoje
ných židovských dobročinných společno
stí pro utrhání na cti. Polák přijel do
New Yorku asi před 6 týdny, aby tu
vyšetřoval pomčry přistěhovalecké a ně
které stížnosti, jež byly od přistěhoval
ců jemu podány. Mezi jiným přesvědčil
se že jednatel milosrdné spDlečnosii Rein
herz byl zároveň i jednatelem nemilo
srdných hotelierfi, kterým přistěhovalce
nadháněl. Ov&emrozumí se samo
sebou, že má z toho dobrá procenta.
Mimo to si hledí Relnherz jeStě vSelija
kých jiných obchodů, ba podvodů. Je
dné chudé rodině,jež jela do Minnesoty,
odebral celý majetek $70, že za to ob
stará jízdn lístky, načež obdržel tyto
od židovských společností zdarma.
Polák navštívil superintendenta Franka
a otázal se ho,byly-U ony peníze u něho
přijaty. Byl však od něho odbyt, že
m« do toho není. Když pustil celou
věc do veřejnosti, dali ho Reinherz a
Frank zavřít pro utrhání na cti.
Milice pomáhá kapitalist&m
Buffalo, N. Y. 16. srpna. — Jak
jsme se již včera zmínili, posláno bylo
státnf vojsko do Buffalo, aby hlídalo
nádraží a pomáhalo společnostem želez
ničním v jejich boji proti dělníkfim.
Nádraží podobají se vojenským ležením
a jsou naplnčny miličáky, kť.ří podle
potřeby vypomáhají také na místech
stávkářfi. Vojsko posláno bylo do Buffa
lo teprvé tenkrát, když se společnost
dověděla telegraficky, že jí bylo posláno
od jednatelů mnoho neuniových dčlníkfí,
kteří jsou již na cestč. Hned bylo tele
grafováno do Albany a guvernér poslal
okamžitě sv&j rozkaz, aby milice vyru
kovala. Všecko jest klidno, jen tu a tam
vybočí nešikovností nových výhybkářft
nčkterý vlak z kolejí. Praví se, že bude
ještě milice povolána na nádraží želez
nice Central.
Buffalo, N. Y., 17. srpna. — Všich
ni výhybkáři zaměstnaní, na železnici
New York Central zastavili práci dnes
0 pfil noci. Vrchní superintendent Voor
heers, jenž byl žádán, aby jim povolil
malé zvýšení mzdy, odepřel všecko vy
jednávání a tak Jest již stávka vyvolána.
Na železnici Lake 8hore zastávali včera
místa stávkářft policajti a miliřáci. Jest
jisto, že hned na to lze očekávat! stávku
1 na železnici West Shore a že zároveň
topiči čekají jenom na pokyn,
aby na stávku vySli. To zname
ná, že nabude stávka v krátké době ob
rovských rozměrů a ťíředníci železnice
již nahlížejí, že tu jde do tuhého. Bě
hem včerejšího dne povoláno bylo opět
do měUa mnoho milice a napjetí kaJdým
okamžikem roste,
Z dělnického světa.
— Kalomazoo, Mich., 16. srpna. —
Dělníci na železnici Grand Itapids &
Indlana jsou velice pobouřeni. Měli
mezi sebou několik osvědčených vfidcfi,
kteří jim v minulých stávkách stáli v
čele, však nyní byli tito z práce propu
štěni. Společnost udávala, že prý jsou
tito nevidomí barev, ale oni se podro
bili lékařské prohlídce a tato uznala, že
tomu tak není. Nyní žádají strojníci,
aby jejich soudruzi přijati byli nazpět
do práce.
— Indianapolis, Ind., 16. srpna. —
Výhybkáři zaměstnaní na železnici Blg
Four vyslali výbor k superintendentovi
Peckovi a žádají, aby jim byla placena
taková mzda jako dělníkům chicag
ským. Těmto platí železnice Big Four
největší mzdu na celé trati.
— Lancastcr, 16. srpna.—U železář
ských společností Susquehanna a Co
lumbia započalo se opět 'pracovat! po
šestinedělní stávce. Dělníci dohodil se
se zaměstnavately a přijali mzdu $3.05
od tuny. Asi G00 dělníků pracuje.
— Hutchinson, Kans , 10. srpna.—
Dělníci ve zdejší solné továrně zastavili
v tčchto dnech práci, žádajíce 20 pro
cent přídavku na mzdě. Majitelově to
nechtějí povolit a proto bude bezpochy
by továrna zavřena.
Bloomington, III., 18. srpna.—Stáv
ka dělníků v kotlárnách na železnici
Chicago Alton jest skoro v těmže stavu,
jako byla v den započetí. Obě strany
stojí pevně proti sobě a žádná nechce
povoliti. Dělníci prohlašují, že nesleví
ani o vlas od svých požadavků a úřed
níci praví než by povolili, že raději
dílny zavřou a nebudou-li moci dostatl
dělníky jiné do kotláren, že budou ku
povat! nové lokomotivy. Mají patrně
peněz nazbyt. Zdá se, že nebude smí
ření mezi oběma stranami věcí lehkou.
ivmance, umo, 10. srpna.—ftest set
horníků, zaměstnaných v dolech v Sali
neville, asi 20 mil jižně od tohoto mě
sta, žádalo včera o přídavek místo 65
71^ centů od tony a zavedení jednostej
ného spůscbu prosevání uhlí. Tyto změ
ny maji vejiti v platnost od 1. září.
Společnost sestávající z clevelandských
kapitalistů, prohlašuje, že na tento po
žadavek přistouplti nemůže a proto jest
stávka nevyhnutelná.
Faimount, Záp. Va., 18. srpna. —
Včera došlo zde na tuhou Brážku mezi
uniovými a neuniovými horníky. V dole
Gastcnském vypukla před nedávnem
stávka, ale majitelové zaopatřili si brzy
mnoho neuniových dělníků, s nimiž za
počali práci. Šerif jim hlídá doly a
proto se kapitalisté smáli do pěstí, že
již nadobro zlomí odpor uepodajných
stávkářů, ale zmýlili se. Stávkáři do
stavili se včera ráno v plném počtu ku
vchodu do dolů, dokud tam ještě šerif
nebyl a počali skeby přemlouvatl, aby
do práce nechodili. Slovo dalo slovo a
hnedle povstala rvačka, v níž skebové
dostali bití. Než přišel šerif, bylo již
zase všecko v úplném pořádku a klidu.
/
Úroda na seferozápadě.
Minneapolis, Mlnn., 18. srpna. —
Zdejší "Journal" vypočítává, že letošní
úroda pšenice v Minnesotě a obou Dako
trich bude obnášeti asi 103,000,000
bušlů oproti 160,000,000 bušlům z ro
ku minulého. Z toho připadá na Min
nesotu 31,570,000, na Severní Dnkotu
29,600,000 a na Jižní Dakotu 43,000,
000 bušlů pšenice. Tento poslední stát
bude míti úrodu bohatější n^ž v roce
předcházejícím, kdežto v obou druhých
napáchaly letos povodně a živelní po
hiftmy mnoho škod. V údolí Red Kiver
opozdilo se letos velice setí a proto úro
da bude obnášeti sotva polovici úrody
lofiské. Údolí toto jest pravou pšeniční
komorou západu. Velcí mlynáři jako
Washburn a Plllsbury brousí již si na
úrodu zuby, neboť oni z ní budou míti
užitek, nikoli farmeř. — V Michiganu
jsou pšenice a oves úplně již posečeny.
Ovsa se urodilo mnoho, však kukuřice
a brambory utrpěly velice za poslední
ho sucha.
Jako Romeo a Julie.
New York, 18. srpna.— Jest známo,
že mezi polodivými národy na Sicílii a
v Calabrii zakořeněna jest dosud mezi
v
lidem krevní msta, jako na Černé Hoře
a mezi .lihoslovany "krvina." Rodiny,
kt^ré se mezi sebou zuepřátelily, pře
nášejí toto nepřátelství i na půdu ame
rickou, vystěhují-li se ze své vlasti. —
Jeden příklad této krevní msty jest
mezi rodinami Madri a Borgale. Jeden
Madri zapíchnul před lety jistého Bor
gala a od té doby se členové obou rodin
bez přestání navzájem vraždili a krutě
potírali. Před nějakou dobou přestěho
val se Alessandro Borgale se svou tehdy
151etou dcerou Margaritou do New
Yorku. Za nějaký čas dověděl se, že
jest ve městě též jeden člen rodiny
Madri a že udržuje milostný poměr s
jeho dcerou. S počátku se zalekl, pak
ale počal dceři vyhrcžovati a domlou
vat!, aby od něho upustila. Však ro
mán tento neskončil tak tragicky jako
drama Shakespearovo. Milenci se ne
otrávili, nýbrž jednoho krásného dne se
sebrali a uprchli spolu do staré vlasti,
Sicílie, kdež hodlají vstoupiti v man
želství a vésti dále klidný život. Však
jest jisto, že jim od fanatických pří
buzných a krajanů hrozí velikii nebez
pečí.
Státní stroj polámán
Louisville, Ky., 18. srpna. —V Ken
tucky vypovědělo službu státní ustrojí
a nechce nějak dohromady pracovatl.
Guvernér Brown jest podivný pavouk a
vetuje každou předlohu, kterou mu
legislatura podá. Zákonodárci se proto
dopálili, odročili svoje zasedání a necha
li nejdfiležitější předlohy,které upravují
příjmy státní, úplně nevyřízeny. Nyní
jest státní pokladna čistá jako sklo.
není odkud brát a situace jest kritická.
Státní úředníci nedostali již po dva mě
síce ani centu služného a musí čekati
tak dlouho, až se zákonodárstvo znovu
na podzim sejde, aby v největší tísni
vypomohlo. Telegrafní společnost
Western, jíž nebyl dosud zaplacen účet
za měsíc červen, nechce dále úvěru po
skytnoutl a tak nemohou si státní úřed
níci ani navzájem telegrafické zprávy
podávati. Peníze povolené zákonodár
stvem na rfizné předlohy nemohou býti
vyplaceny, tak ku př. výstavní komisaři
marně žádají zaplacení $100,000. Také
státní úředníci vyhrožují již, že dále na
dluh dělati nebudou. Jest to horší než
v Itálii.
Leadvllle, Colo., 18. srpna.— Budova
zvaná Spnigue Hlock, o dvou poscho
dích sřítlla se, včera odpoledne a po
hřbila v sutinách svých čtyři nebo pčt
žen, z nichž dvč byly smrtelně poraně
ny a ledna, jak se proslýchá, dosud
pohřbena jest ve troskách. Dole v pří
zemí umístněn byl závod s ženskými
klobouky a ozdobným zbožím, náležející
firmě Hanley & Krlngen. V nčm byly
zaměstnány slečny M. JefTreyova, Hro
derlckova a May Cíbibaultova. Nahoře
bydlela paní Mollie Plerceova. VSecky
tyto byly zasypány, ale jsou již z trosek
venku. Tvrdí se vSak, že byla jedna
kolemjdoucí ženStlna v padajícím rumu
a trámoví pohřbena a pátrá se po její
mrtvole.

xml | txt