OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, August 31, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-08-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

K politické situaci.
Dnešní politická situace v Chi
cagu ukazuje na smutnou skuteč
nost, jakoby nebylo ani vůbec
možno ve světovém velkoiněsté na
lézti 30 schopných mužů, kteří by
byli schopni a chtěli zastávati stej
ný počet úřadů. Kdyby nej
cliytřejší, ne j zkušenější a nejtakt
nější politikář byl vyzván, aby ob
sadil třicet okresních úřadů třiceti
výtečnými muži, upadl by v roz
pakv, které by ještě značně vzro
stly, kdyby omezen byl na lidi,
kteří jmenované úřady iníti chtějí
a o ně se ucházejí, liledá-li úřad
sám pro sebe muže a domnívá se,
že muže toho nalezl, nechce tento
obyčejně o úřadu ničeho věděti.
Aby podobným zklamáním se pře
dešlo musejí pro úřady hledáni
býti muži, kteří rádi najiti se dají
a přílišné se neschovávají. Jakmile
někdo však z křoví hlavu vystrčí,
inůže by ti jist, že po něm někdo
kamenem hodí.
Jinými slovy, nikdo nemůže se
ucházeti o úřad, aby nestal se
terčem divokých útoků. Konvence,
jíž přidělena jest úloha vybírati a
nominovati muže pro různé úřady,
nucena jest zdánlivě vybírati své
čekance mezi samými idioty, dare
báky a lumpy.
Když nyní má jmenovati třicet
kandidátů najednou, jako poslední
demokratická konvence, tu každý
domnívá se, že brány všech blá
zinců a káznic v zemi se otevřely,
aby jejich chovanci mohli ucházeti
se o úřady.
Kdyby podobná konvence byla
rozvážlivou a rozumnou společno
stí, nemohla by za dolíčených po
měrů vždy treliti na to pravé, aniž
by věnovala týdny, ba měsíce na
vyšetření každé jednotlivé obžaloby.
Ve skutečnosti však konvence není
nic jiného, nežli sběh lidí se všech
konců okresu, postrádajících vůdce
a ovládaných váání. Tato sebranka
není vědoma si jakés zodpovědno
sti a také ve skutečnosti k žádné
potahována by ti nemůže. Uo
znamenají předvolby ve velkoměsto
jako jest Chicago, ví dnes každé
malé děcko. Mimo politikáře ze
řemesla a wardní buinlery, súčast
ní se jich jen něco málo lidí, kteří
náhodou snad zůstali z práce doma,
aby nabrousili si sekyru nebo ošku
bali kuře. Delegáti do konvence
té neb oné strany, kteří v předvol
bách jsou voleni, nemohou nikdy
byti hodnými a důstojnými zá
stupci své strany. Když tedy pak
volíci o!k»u politických stran na
leznou při volbě špatný lístek,
tedy nemohou si skutečno na
říkati.
Demokratická okresní konvence
řídila se z větší části radou 25
Členného výboru, který stranu Iójkí
zastupoval než ona sama a jmeno
vala tudíž ze 30 kandidátů většinu,
kterým s tezí možno vyčisti úplnou
neschopnost. L)va již v úřadě se
nalézající soudci byli opětně no
minováni a ostatních áest čekanců.
platí za zkušené a řádné právníky.
S. B. Chase byl na sev. straně
tolikrát volen za assessora, že ne
stává pochybnosti, že byl by do
brým rekoraerem.
Jacob J. Kern, dosavadní měst
sky zástupce nehodí se naproti
tomu naprosto za státního návlad
ního a také zrad i jeho jméno ne
jednoho demokrata, aby nevolil
přimý demokr. lístek. V dlouhé
řadě kandidátů pro úřady okres
ních komisařů nalézá se vedle ně
kolika velmi dobrých, také několik
"slabých" mužů. O kandidátu za
koronera a obou soudních klerků
nebylo ještě nic závadného 6lyšeti.
V ezme-li se věc kolem a kolem
těžko věci tyto, i«k nyní stojí,
haniti, jak to mnohé časopisy mají
ve zvyku. Jest ještě div, že demo
kratická straíia byla 6 to, aby ze
svého středu postavila lístek takový
jako v této konvenci. Lístek v po
slední konvenci okresní sestaveny
jest skutečně lepší než se mohlo
očekávati. Voličstvo, které z lho
stejnosti a pohodlí všecku politi
ckou práci přenechávají umaáině",
mohou býtí ještě spokojeni. Ten
tokráte přece jen je pravda, že de
mokratická mašina své neobmezené
moci příliš nezneužila.
Ostatně umožňuje nově zavede
ný australský systém volební
voličům vybrati si kandidáty ze
všech stran dle libosti. Že by
epublikáni nebo dokonce nékteráí
veiilejší strana nabídla snad lepš
čekance než demokraté, jest více
než pochybilo.
Ze statistiky království českého.
Království české čítá ď.e nejno
vější statistiky 5,800,000 obyvate
lů, jež bydlí na prostoře 51,000
čtv. km. Je mezi nimi 94.000 ži
dů a 6000 staro-katolíků. S výjim
kou malého počtu protestantů jsou
všichni ostatní obyvatelé katolíky.
Čechy čítají 1902 hor, 25 řek,
1081 vrchů, 28 útvarů zemězpy
ných, 3{J0 druhů různých zvíře
cích tvorů na světě, ve vzduchu a
ve vodě, kteréžto poslední číslo
však spiávným asi není. Počet na
obě oči oči slepých obnáší 4600,
hluchoněmých 5800 (z těch nalé
zá 480 v ústavech pro hluchoněmé)
duševně chorých a blbých je 13,
000. Do ciziny příslušných 33,000
obyvatelů. Místních obcí je 7151,
jiných osad 11,900 a kromě toho
ještě 13,000 samot. Lékařů jest
1350, ranhojičů 280, zvěrolékařů
150, lékárníků 320, porodních bab
580. Léčebných měst je 15 a
inímo to 5 8 vodami minerálními.
l'očet žalářních trea tanců obnáší
3700, (na Pankraci, Plzni, v fte
pícli a v Kartonzícli) osob u kraj
flkých a okresních soudů v až na
dobu jednoho roku vézněných 108
000. Nalezenců se čítá 9500.
Ilozvodů manželských bývá ročně
průměrně 100. Počet namovražd
obnáčí ročně 1300, vražd 110 a
obchodních ůpa»ikfi je ročně prů
tněrně přea 200.
'•V. N."
O výbuchu Etny.
V okolí vrcholu Yolta Girola
nio, jež stále ještě jest střediskem
sopečné činnosti Etny, povstávají
stale nové krátery, z nichž proudí
vždy nové spousty lávy. Kolem
tohoto vrcholu utvořily se v posled
ní době značné trhliny. Počet krá
terů a činnost každého z nich lze
těžko zjistit, nelx>ť hustý dym roz
kládá se na celé oblasti sopky.
Krátery nalézají se as 2500 metrů
nad hladinou mořskou ve střední
výši hory. Hlavní proud lávy ply
ne na západ do pustého táhlého
údolí, kde nemůže způsobit! nija
kých škod. Oba žhoucí proudy, z
nichž jeden směřuje k 13elpassu,
druhy k Nicolosi, tvoří jen menši
čásť vyvržené lávy. Obyvatelé obce
Nicolasi, jež jest nanéjvyš ohrože
na, nemohou učinit ničeho, aby
učinili přítrž záhubě, v tupé resi
gnaci hledí vstříc svému osudu a
prchají. Vláda poslala 10.000 lir,
^Toliko okolnosti, že doposud
po " několik dní jevila se menší
rudkost vulkanické činnosti, lae
ěkovat, že nendály se větší kata
strofy, jakkoli proudy lávy urazily
značný kus cesty, jejíž délka rovná
se již oné při výbuchu roku 1886,
jenž, jak známo, způsobil neoby
čejné spousty. Proud lávy vy vřel
ve výši 2000 metrů na vrcholi
Montangnola a rozdělil se ve dva
rondy, západní a východní. Jak
oli na štěstí neudaly se větší ka
tastrofy, jest přece způsol)ena ško
da velmi značná a majitelé pozem
ků přišli o všechen svůj majetek.
Pokry je-li láva pole neb les, ztratí
majitel nejen sklizeň, ale celý ka
pitál, neboť mu nezbývá nic, než
opustiti pozemek, pokrytý černými
houbovitými hmotami skalními,
na nichž teprve as po stu letech
letech mohou se uchytit různé křo
viny. Ovšem poskytne Etna někdy
radostné překvapení, neboť výdat
ný di*šť popele po několika liodi
aby nešťastníkům, kterým proudy
lávy zničily všechen majetek, po
skytla první pomocí, také sousední
obce a okresy poslaly 4000 lir.
Četní cizinci, přicházejí ze všech
všech stran, aby se obdivovali vel
kolepému divadlu výbuchu Etny z
blízka, taktéž příspívají, tak že ni
kdo netrpí nouzi. Proud lávy smě
řující k Belpassu, pohybuje se vel
mi zvolna, za to se ale prostírá úža
sně do šířky. Jsou místa, kde roz
štěpen na několik ramen pokrývá
plechu zšíří 1600 metrů, na níž je
vše sežehnuto a zničeno. Mimo
Etnu jeví též ostatní jiho-italské
sopky — Vesuv a s<>pka na ostrově
Stromboli — zvýšenou činnost.
Obyvatelstvo v území stíženém vý
buchem sopky, zakouší hrozná mu
ka. Nalézá se ve věčné nejistotě,
kolísá stále mezi strachem a nadějí.
Brzy jeví se sesíleni vulkanických
zjevů brzy oslabení, brzy přestane
podzemní rachot na několik hodin,
ale pak se opakuje tím prudčeji.
Při tom všem postupuje láva ne
ustále a ničí vše, co je jí v cestě.
Tři mohutné žhavé proudy se zvol
na s rachotem, podobným vzdále
nému hromu, valí do údolí. Pokrý
vají celá údolí vysokou vrstvou a
mění je ve žhavou pustinu. Stává
se častěji, že nějaký j>ostraimí
proud zastaví se v postupu, ale pak
otevrou se nové krátery a nové
spousty lávy ůhrnou se z nitra ze
mě a spousta šíří se dál a dále.
Odehrávají se tu denně srdcervoucí
výjevy. Tu pokouší se Bedlák, je
muž láva v jediné hodině zničila
všechen majetek, vrhnout se sám
do žhoucího proudil, tam hledí ji
ný jako bez ducha na dílo zhouby,
až zmizela poslední réva, po-led ní
oranžový strom a pak jde, směje
ne, zpívá a tančí jak posedly —
zšílel. Zoufalství těchto nešťastní
ku zvyšuje ještě otřásání země, jež
je tak prudké, že se i domy boří.
— O pozorování ředitele olmerva
toře .v Oatanii ve příčině výbuchu
sopky Etny, jež trvají nyní již 14
dni s velkou prudkostí, oznamují
se ještě následující zajímavé ]>o
drobnosti:
nách takovýto zničeny pozemrk
může změnit tou měrou, že již po
roce se na něm daří Vinná réva.
která dává tak zvané uvina delle
terre forte", která se silně vyváží
do Francie. Na rovinách, dříve tak
úrodných, zvedá se nyní široká
hráz přes 20 metrů vysoká, pod níž
pohřbeny ovocné 6ady a vinice*
Láva 11a povrchu není více žhavé
tekutá, nýbrž temně hnědá až čer
ná, koksu podobná. Večer však
lze pozorovat 11a ní žhavé pruhy a
občasně vracející se otřesení Etny
způsobuje 11a stvrdlém povrchu
nové trhliny. Postrach mezi oby
vatelstvem jest velmi značný, ne
boť východní proud lávy obtékající
Mente Serra, dospěl skorém až k
Nicolosi, jehož obyvatelstvo před
hrozícím nebezpečím dalo se na
útěk. V ostatních obcích, nepo
stižených výbuchem lávy, čtou se
neustále mše. Prudká otřesení,
způsobená výbuchy, při l)á zejícím i
se ob čas blíže ústředního kráteru,
pozoruji se až v Catanii, jež je
vzdálena 20 kilometrů. Poněvadž
obyvatelstvo považuje toto otřesení
za skutečné zemětřesení a tráví noci
pod širým nebem.
* Neštěstí. — Ve Smržné (okr.
štockého) spadl dne 28. m. m. 14
let starý syn kostelníkův Kaimund
Hoch při česání višní se stromu a
následkem utrpěného otřesení mo
zku a okamžité zemřel. — V nedě
li utonul při koupání se v obecním
1 I\ ff..1 !-/-!. / 1 1
Pavlíček, S rodiči jelio jest zave
deno vyšetřování pro nedbalou do
lil í<l ku.
* Konec karbaníkův. — Dne 4
t. rri. odcizil l^lety obuvník Jan
(tloj/er hostinskému Václ. Shiffne
rovi v Chřibské 5 zl., načež beze
stopy zmizel. Dne 4. t. in. vylovili
ho z rybníka u Shoefeldu co mrtvo
lu. Byl náruživým karbaníkem a ze
zoufalství, že též odcizené peníze
prohrál, vzal si život.

xml | txt