OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, August 31, 1892, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-08-31/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Soucit s výhybkáři
Nejenom socialisté nebo snad
anarchisté, nýbrž i nejvyšší úřed
níci země, lidé jako president
Harrison, poukazovali na to, že
povolání železničních zřízenců při
nedostatku náležitých ochranných
opatření, jest děsně nel>ezpečný,
že v každém roce ze 30 jeden
Eřichází k úrazu a z každých 300
ývá jeden zabit.
Při tom všem lidé tito, zejmena
výhybkáři, zaměstnaní na východ
ních drahách Unie, jsou prami
zerně placeni, ale vykonávají práci
vyžadující nej větší namahání,
kdežto na větších drahách Západu
jest osud jejich o poznání zlepšen,
však ani to za řeč nestojí.
Na tratích železničních, kde pří
tomně výhybkáři stávkují, museli
ubožáci pracovati nejméně 12 hod.
denně za letního vedra o 100 stup
ňů jako o nej třeskutější zimě
— mrazu a vánici. Ku pravidel
nému spánku a odpočinku, občer
stvení jídlem neb pitím jim čas
nedopřáván, ani dny odpočinku
určeny neb dovoleny. Ku dvanácti
iiodinné práci přistupují velmi
často i neplacené hodiny práce přes
čas, tak že v^hybkář při hanebně
hubené mzdé pravidelně 15 hodin
denně ve službě vytrvati musel.
Žádné dobytče nebývá tolik času
^lržano pod jhem; muselo by pod
lehuouti. Kdo se tedy m&že diviti,
že mnohem poměrně slabší tvor,
..člověk vzepře se proti tak hrubé
3nu násilnictví, jež na něm jest
pácháno, vypověděním svých sil a
otrocké práce, k níž bídou, nonzí.
povinností a láskou ku s\é rodině
I>yl donucen. Jsou tyto okolnosti,
tyto poměry vydatnou zbraní v
ruce kapitálu. Kde ty zavládnou,
všude vítězství nízké poroby a
otroctví za kus chleba, Je udržení
poctivého jména. Stav trpělivých
vyhybkářft na východě byl, jak
denně líčeno, nesnesitelný. Vyjed
návání mírnou cestou nevedlo k
cíli. Sáhnuto tedy k zoufalému a
nej vydatnějším u prostředku, ku
stávce. Přetížení dělníci žádali
lOtihodinnou práci při téže mzdě,
jako dosud a zvláštní plat za práci
přes čas. Spravedlivé to zajisté po
žadavky, které daleko ještě by ne
byly stačily vymaniti je z otroctví.
Ale ani tento ždibec nechtěla ne
nasytná tlama kapitálu vydati.
Stávkáři posupně byli odkopnuti.
Kdož se tedy diví, že když zákon
bezpráví a zločiny kapitálu ne
tresce a jich si vůl>ec nevšímá, že
sahá lid po svépomoci, která ne
obstojí před očima "spravedlnosti"
a kapitálu a jeho spřežencfi a pro
radných zrádců. Obhájci a ochránci
_ /1 • £ 1 a O
jednomyslně vrhli se na lid, jemuž
se také chce jíóti. Hlad u chudáka
trestuhodným jest hříchem a proto
zapovězeno mu ukojiti jej.
Nepokoje, to jeat volání o chle
ba, o slušnou lidskou výživu stáv
kujících vyhybkářů přimělo gu
vernera Flowera k tomu, že vyslal
státní milici k utišení ruchu na
tratích dotyčných železnic.
Přes to, že stávkáři ukázali se
před kapitálem co rebelové, získali
si aympathie celé země, a spra
vedlnost a právo, kte
tou měrou, že kroky jejich se pro
ti nenasytnému monopolu se
všech stran jsou schvalovány. Se
všech stran projevován jest jim
soucit a veřejné mínění obrací se
přímo proti jich vykořisťovatelům.
S uznání hodným spůsobem dá
vá průchod svému mínění a sou
citu veřejnou cestou jeden z nej
přednějŠícli obchodníků v státu
New Yorku Erastus W i man. Jeho
lilas jest tím více povšimnutí hod
ným, ježto také 011 sám věnoval
několikaletou činnost drahám. Tak
byl předsedou dráhy na State n Isl.
a podílel se také 11a velkých stav
bách železničních.Ve veřejné před
lidu patří, omlouvají
násce, kterou mel jednoho z pravé
minulých večerů na Staten Island
pravil:
"Žijeme ve veku spolčování se.
Kapitál spojuje se v "trustech",
práce v "uniích", "bratrstvech" a
pod. Nyuí pravím — a pamatujte
si iná slova! Co se od organisová
ného kapitálu dá očekávati, jest
o obecenstvo deset tisíckrát ne
zpečnější, než to, čeho se po pří
padě od organisované práce možno
obávati. Mám syna v řadách mili
ce, které nyní proti stávkujícím
dělníkům v Buffalo stojí. Pomáhá,
jak bohužel jsem přesvědčen, ne
spravedlivě zorgamsovanému ka
pitálu. Tamější stávkáři jsou
částí organisované práce. Lituji, že
můj syn tam jest. Lituji, že 6000
mužů naší státní milice tam mešká,
aby udržovali ve strachu lidi, kteří
žádají spravedlivější plat za svou
práci a člověka důstojný pracovní
cas
Jedna zdrali stávkou výhybkám
zasaženy cli, dráha Ileading, jest
částí uhelného trustu, jenž lidu
zdražuje uhlí, kdy se mu zlíbí.
Jiná ve spor zapletená dráha
Leliigli stlačila bj nejraději mzdy
svých výhybkářu na míru dráhy
reandingské a své uhlí ráda by vy
šroubovala výše než uhelní upíři
raandingšti.
Ješte jednou pravím: Co se od
organisovaného kapitálu dá očeká
vati, jest pro obecenstvo deset
tisíckrát nel>ezpečnejší než to, čeho
se po případe od organ isovane
práce možno obávati. Vím, že tím
to proslovením proviňuji se hroz
ným kacířstvím. Ale každého ráno
čtu zprávy, jež mne nanejvýš roz
čilují a dojímají a tu musím své
mu rozčilení a dojmu učiniti prů
chod."
Tato z úst velkokapitalisty
Erasta Wimana plynoucí slova,
jsou skutečno hodna, aby se o nich
vážnč přemýšlelo. A poněvadž
syn jeho jest plnoletým a přísahou
vázán, nemůže jej domů odvolati.
Když i už přední kapitalista
Wiman uznává hnusnost jednání
svých bývalých spřežencft, k nimž
jistě ještě ukázal se soudcem milo
stivým, pak ve skutečnosti neza
slouží ona vyděračná banda, než
aby lid sáhl ku svým právům a
Zprávy z Čech a Moravy.
* Uhořel. V noci na 3 srpna vypukl
v domě vdovy J. Palmové ve Warns
dorfu ohen, který celý dftm zničil a je
muž také lidský život za oběť padl. Na
pfidě spal 191etý syn pohořelé, který
strašnou smrtí plamenech zahynul.
v
* Spadl s okna. V Zacléři spadl dne
2 srpna 821etý slabomyslný výmlnkář
Jan Richter oknem své ložnice na ulici
a rozraziv si lebku, zftstal na místě mr
tev ležetl. Pro nedostatečnou dohlídku
na starce jest zavedeno vyšetřování.
* V mrtvole utopence, kterou dne 6
srpna u pilotového mostu v Praze z Vl
tavy vytáhli, /jistili 231etého dělníka
h použil, pamatuje
vžayckv v právu.
obuvnického Jana Bultasa z Polenky
(okr. klatovského).
* Náhlá smrt. V noci na 7 srpna
byla dr&bežnlce Marie Procházková ve
svém bytě v domě číslo 327 ve Václav
ské ulici v Praze náhlou smrtí postiže
na. Přivolaný okresní lékář pau MUDr.
Nečas dal mrtvolu dopravit! do pathol.
ústavu.
* Ze zármutku. 6 srpna oběsila se
v Plzni manželka dílovedoucího v te
chnickém závodě pana Ungera, Teresle
Ziedlerová. Vzala si žlvct ze zármutku
nad oumrtím dítěte.
* Požár. Dne 4 srpna vypukl v
obchodě Leopolda Lederera v Trutnově
oheň, který značné zásoby střižného
zboží zničil. Škoda ční 12,000 zl.
Pohořelý jest však na 20,000 zl. poji
štěn.
* Bleskem usmrcena V lese u Neulo
slmthalu (okr. tachovského) byly dne 1
srpna domkářka A. Hnasová a její 14
letá dcera Markéta při sbírání jahod
bouří překvapeny 1 ukryly se pod vyso
ký strom. Pojednou udeřil hrom do
stromu a zasáhl též pod ním stojící obě
žeuštiny; z nichž matku na místěusmr
til a dceru omráčil.
* Z Lipnice u Spáleného Poříčí. V
neděli dne 31 července t. r. o l£ hod.
odpoledne byla obec zdejší postižená
velkým krupobitím, spojeným s průtrží
mračen, kterú velkých Sk od na po ích a
zahradách způsobilo. Kroupy padaly
úplných 10 minut, velikosti velkých
vlaských ořechů, ba 1 kusy ledu bylo tu
1 tam vidětl. Ovoce celoroční namáha
vé práce rolníkovy jest zničeno, místo
ječmenft. které krásnou úrodu slibovaly,
stojí holá sláma bez zrna; pěkné pše
nice jsou vytlučeny a přelámány a
poskytují pohled žalostný. — Taktéž
ovsy, zvláště rannější, jsou značně po
Škoženy, podobně 1 veškeré ostatní plo
diny polní. Zachráněno jest pouze žito,
které dílem již v stodolách, dílem v
v budkách na polích je složeno. Škoda
obnáší u naší obce více tisíc z'atých a
tím citelnějSÍ, poněvadž z celé obce ne
byl nikdo proti krupobití pojištěn. Bude
to snad mnohému podivno, že v době
nynější, kdy výhody pojištění tak všeo
becně jsou známy, je celá obec bez po
jištění proti škodám krupobitným. Kdo
zná poměry chudších obcí zevrubně,
tomu to dlvno nebude, neboť zapraví-li
si chuďas pojištění proti ohni ze stavení
a zásob obilních, zaplatí ohromně vyso
ké daně, odvede množství přirážek zem
ských, okresních a obecních, chce svého
věřitele upokojit aspofí úrokem, uhradí
nejnutnější potřeby pro domácnost,
zaplatí řemeslníkům, odvede výměnek,
tu buď se mu nedostává, aneb mu vůbec
ani nezbude,aby ae mohl na vtechny
strany proti pohromám živelním zabez
pečí tl. — Stav takového rolníka je
pak věru politování hoden a nedlvno, ie
ze v&ech stran ozývají se stesky a volá
ní malorolnictva o pomoc. Marné jest
vSak posud jejich volání, neboť ti. kteří
by pomoci poskytnout! mohli, volání
jeho neslyší, kteří slyší a rádi by pomo
hli, fsou málomocni a pomoci mu nemo
hou — a tak důležitý twjto stav v
národě hyne víc a více, kdežtiK^a druhé
straně dávají se každoročně větHÍ milio
ny na vojsko.
* Sebevražda důstojníka. Z Dobřan
se oznamuje ze dne 30 července: Nad
poručík Ježek od 14. dragonského plu
ku, jenž ještě včera súčustnil se v
nejlepší náladě hostiny, pořádané na
počest jistého soudruha, od pluku od
cházejícího, zastřelil se dnes ranou z
revolveru. Soudí se, že ; říčlnou sebe
vraždy jest nezhojitelný neduh.
* Psem pokousána. Dne 3. srpna
nechala ublfřka Mark. Frantová ze
Skvrnan dva psy zapřažené ve vozíku
státi ve Veleslavínově ulici v Plzni.
Psi neměli náhubky a když šla Anna
Šteifova, dcera, obuvníka kolem, skočil
jeden pes na nl a pokousal ji. Trestní
oznámení učiněno.
* Zemětřesení. V obci Brlohách u
Chvalšin a v okolí ucítili dne 30 čer
vence silný otřes země
* Zlatou svatbu slavili dne 3 srpna
manželé František a Anna Maleěkovi ve
Studeném, farnosti Nekořské u Zamber
ka. K řídké této slavnosti zavítal syn
Štěpán s manželkou a s dítkami až z
Ameriky, jakož i pan František Male
ček, katecheta v Žižkově, syaovec jubi
lantfiv, kterýž církevní obřady vykonal.
Manželé oba jsou doposud čilí.
* Spadl do řeky. V noci na 9 srpna
o 1^ hodině byl líMetý sladovnický Fr.
Linhard, když přes Karlův most pře
cházel, blíže sochy sv. Jana Nepomuc
kého náhlou závratí zachvácen i spadl
do řrky. Na učiněné oznámení spěchal
mu hlídaě Kasalický v loďce na pomoc
a šťastně mladíka, který se byl zatím
na mělčinu dostal, vytáhl. Nejp/vé ho
dopravili na strážnici a když se shleda
lo, že pádem neutrpěl, byl propuštěn.
* Pokus sebevraždy. Dne 8 srpna
večer bodl se v Žižkově 151etý uč. n
uzenářský František Lopata v fimyslu
sebevražedném nožem «do levé strany
prsou. Za příčinu udal strach před
mrzutostí se svým mistrem, jemuž byl
něco zkazil. Odvezli ho do vžeobecné
nemocnice.
* Stará sebevražednlce. Ze studny
v Novém Strašecí vylovili nedávno mrt
volu 841eté žebračky Vincencie Frolíko
vé , která, jak lékař zjistil, skončila
sebevraždou.
* Občsil se. Dne 3 srpna oběsil se
v Pocínovlcích kostelník, občan Marti—
nic, v zahradě svého bratra, tamního
faráře. Co dohnalo jej ke skutku zou
falému, neví se.
* OheB v Hořovicích. Dne 31 m.m.
večer rozpoutala se nad krajinou hořo
vickou bouře, při níž udeřil blesk a za
pálil. Ohefi se rychle rozfiířil na sedm
stavení, která lehla popelem.
* Exekuční prodej velkostatku. V
druhé exekuční dražbě konečně u zem
ského soudu v Praze prodán byl velko
statek v zemských deskách zanesený
'Svina' u Klatov, náležt-jící panu dru.
Ubleborádovi. Koupil jej pan Gustav
Rosenberfc, soukromník * krajiny Cheb
ské, za 78,000 zl. — Odhadní c*na
obnášela 159.000 zl; vádium 15,900 zl.
složili dva kupující.

xml | txt