OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, September 14, 1892, Image 15

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-09-14/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

a rozděluje btxpUUié do domft chudých
převalenou voda. Jeetll vlek jedině
vodou bode ubožákům pomoženo, jest
velM pochybnost.
'FRANCIE.
Paří2, 7. září. — Bývalý písař v mi
nisterstvu vojenství, Grenler, který v
uplynulém Červnu byl obviněn, že vo
jenskému příručímu amerického vysla
nectví, Boernerovl, dfiležlié plány po
břežních opevnění prodal, byl odsouien
na dvacet rok& do káznice mimo to, až
odbudfe sl trest, bude vypovězen na 20
rokft z Francie.
Paříž, 8. září. — Ve městě a na
předměstích objevilo se dnes 69 nových
onemocnění a 52 úmrtí na choleru. V
nemocnici St. Antoine zemřela dnes po
dvoudenní nemoci ošetřovatelka nemoc
ných.^. VSech prostředků, které vědě po
ruce stojí, bylo užito, aby při životě
byla zachována, avšak marně. Jeden
mladý lékař dal převádětl transfusí svou
krev do lil umírající, bohužel bez vý
sledku.
Paříž, 9. září.— Včera oznámeny
byly 83 případy onemocnění a 49 úmrtí
na choleru. Na předměstích onemoc
něly za včerejšek 22 osoby a 23 ze
mřely.
Předseda ministerstva Loubet obdržel
zpráv.u, že v Marseille očekávají se nové
zástupy židovských vystěhovale^ z Ru
ska, Turecka a Rumunska. Ministr
nařídil prefektovi marselliského depar
tementu, aby za žádnou podmínko i
nedovolil vystoupltl vystěhovalcům z
lodi, kteří přicházejí z krajin cholerou
navStívených. Všichni francouzští kon
sulové na východě byli o tomto rozka
zu uvědomění.
ANGLIE.
Londýn, 5. září K vážným nepo*
koj&m došlo v solivarnách v Norwich,
kde nechtěli unioví dělníci připustiti
ku práci skéby, které si správa soli—
varb najala. Skébové byli uvítáni de
štěm kamení a mnozí z nich odnesli si
dosti těžká poranění. Správa solivarft
požádala o pomoc úřady, které vyslaly
na míáto nepokojů 200 policistů. Avšak
ani těm nepodařilo se rozhořčené dělní
ky upokojili a proto bylo povoláno od
dělení vojska z Norwichu, aby chránilo
skéby a úřadníky před hněvem děl
níků.
Londýn, 7. září.—Vě*-ra zemřel náhle
v Belfastu v pracovně muž, který dopo
sud platil za největšího chuďasa. Za
podšívkou jeho kabátu nalezeno bylo
zašitých $10.000 v amerických zlafá
cích a 20 akcií jistého průmyslového
podniku. Doposud nemohli býtl nalezeni
žádní příbuzní zemřelého.
Londýn, 10. září.—Dne 7. září nale
z na tyla poblíž železniční stanice Alt
horpe žer ská mrtvola bez hlavy a ru
kou, zašitá v pytli. Nohy byly svázány
dohromady a potom do zadu ohuuty,
hořejší čásť těla byla ohnuta do předu,
aby t»k mrtvola mohla býtl stlačena
na prostor co nej menší. Mrtvola byla
zašita do hrubého plátna a pak strčena
do pytle. Tělo bylo úplně oblečeno
mim? nohy. Hlava a ramena byla tak
od UHa oddělena, jak to dovéstl mohl
jedině znalec anatomie. Dle obleku
dalo se soudltl, že žena náležela zámož
nější třídě a od smrti její uplynul již
alespoB měsíc. Oblek její právě při
spěl, že mrtvola mohla býtl zjištěna.
Byla to jistá Anna Prltchardova z Bir
minghamu, jejíž příbuzní neslyšeli o ní
již od 0, března, kdy Birminffham opu
stila. Před odjezdem se vyjádřila, že
jede do Liverpoolu, aby vdala se za
Inženýra jménem Andersona. Policie
•ledovala stopu její až do Northamp
ton, kde bylo zjiStěno, ie žila v divo
kém manielstvf s jistým R&e Anderso
nem a v červnu pořídila dítě. Brzy
bylo vypátráno, že Andersonovo sku
tečné jméno jest Andrew McRae a že
jest v Birminghamu správcem skladi
ště. Byl ibned zatčen a z vraždy ob
žalován. Ačkoliv muž ten měl v Bir
minghamu ženu a aěti, vydržoval si v
Northamptonu Prltchardovou jako svo
ji milenku. Při prohlídce v jeho kan
celáři nalezeny byly zuhelnatělé kosti
dětské a ruce ženské. Všechny dftkazy
shodovaly se v tom, že ženštinu tu a
její dítě zavraždil v Northampton,
usekl ruce a hlavu ženě a vz.l to záro
veň s mrtvolou děcka do Birmingha
mu, kde vše spálil. Poněvadž tělo ženy
spáliti namohl, dopravil ji na odlehlé
místo, pokryl vápnem, a tak doufal, že
vápno ztráví všechny stopy jeho zlo
činu.
Londýn, 10. září. — Dle úředních
zpráv vymizela cholera ve Velké Bri
tanii úplně. Úřady londýnské, jakož i
v hlavních přístavních městech, sho
dují se v tom, že neobjevil se v Anglii
žádný případ pravé asijské cholery,
nýbrž jen několik případů onemocnění
choleře podobného. Odb .rníci praví,
že nákaza zbstala omezena jen na oso
by, které do přístavft anglických při
byly z míst cholerou nasáklých. Lé
kařské časopisy velice chválí opatření,
jež učiněna byla proti zavlečení a roz
šíření cholery.
Zdejší americký generální konsul vy
jádřil se k zástupci "Spojeného tisku ',
že není žádné příčiny k obavě, že paro
plavební společnosti budou hledětl obe
jiti ustanovení, obsažené v proklamaci
piesldenta Harrisona. New dostává od
konsulfi zprávy o každé lodi, která vy
dává se na cestu do Ameriky, a stará
se o to, aby žádní cestující v mezi pa
lubí nebyli dopravováni.
ITÁLIE, x
Řím, 9. září. — Úmrtním arcibisku
pa olomouckého knížete Fiirstenberga
dostala se na přetřes opět otázka kardi
nálského sboru, který by měl voliti pří
štího papeže. Místo 70 členfi čítá
kardinálské kollegium jen 62. Kdyby
nyní měla se odbývat! volba papeže, se
šlo by se sotva 40 členfi, poněvadž
mnozí kardinálové jsou nemocni, jiní
jsou příliš vzdálení, jako jest kardinál
Moran v Sldneyi v Austrálii; jiní opět
jsou staří a slabí, tak že na jich hlasy
nelze poěítati. Přívrženci trojspolku
namáhají se tedy ze všech sil, aby při
měli papeže ku doplnění náležitého
počtu kardinálů osobami trojspolku
oddanými.
Obzvláště Rakousko-Ubersko činí vše
možné, aby prosadilo své kandidáty.
Počet kardinálů v této říši zmenšil se až
na tři a sice na arcibiskupa vídeňského,
pražského a krakovského; 4 zemřeli a
sice v Záhřebu, Štýrském Hradci, Kolo
čl,;v Olomouci, tak že v případu volby
papežské ltakcuskotvelmi slabě by bylo
zastoupeno a dle toho též by vliv jeho
byl nepatrný. V posledních šesti měsí
cích žádal císař Fraot. Josef několikráte,
aby papež jmenoval nové kardinály, nle
tento jest velmi nedůvěřivý k nynější
rakouské politice a ustavičně s tím od
kládá.
Jest samo zřejmo, že papeži Lvu
XIIí. takové intriky nejsou příjemnými,
obzvláště když pozoruje, že v tom pří
padu, když zvítězil by trojsjK>lek, záro
veň Vatikán přišel by ještě do tužšího
poddanství Itálie. Nesmění II se nynější
poměry, jest jisto, že zvolen bude kardi
nál Rampolla a tím zajištěno jest dálší
trvání politiky republikánské a demo
kratické, jak jl vede nynější papež.
Janov, 9. září.—Král Humbert a
královna Markéta navltívili se svým
průvodem zdejší Kolumbova výstava.
Ohromné množství lidí shromáždilo se
koleifi budovy a též uvnitř bylo natla
čeno. Královští manželé prohlédli si
americké oddělení a potom odebrali se
do oddělení, kde rozliční dělníci byli
zaměstnáni při své práci. Událostí dne
dne bylo uvítání francouzského admi
rála Reuniera, který přinesl vlastno
ruční dopis presidentaCarnota. Admirál,
jeho přednosta štábu a velitelově fran
couzských válečných lodí b»ll ve dvor
ních povozech přivezeni do královského
paláce, kde přijati byli se všemi vojen
skými poctami. Došlo ku projevům
srdečného přátelství mezi oběma říšemi.
Když d&stojníci francouzští opouštěli
palác, byli obrovskými zástupy lidu
nadšeně pozdravováni, při ěemž byla
provolávána sláva Francii.
Námořník Frank Reilly a americké
ho parníku "Nwwark", který sem před
několika dny přibyl ke slavnosti Ko
lumbově, byl za poslední noci v domě
strávním nevysvětlitelným sp^sobem
zavražd&n.
Proslýchá se, že zavražděný námoř
ník přišel asi o 3. ráno hodiuě do ho
telu Univers, kdež dostal se do hádky s
majitel m hotelu, která změnila se ve
rvačku. Sklepník přispěl na pomoc
svému pánovi a dvěma ranami dýkou
usmrtil námořníka. Vrah byl zatčen
New York, 10. září.— "Catholic
News" přináší zprávu svého dopisova
tele z Říma, že papež jmenoval arcibi
skupa Suteliho apoštolským delegátem
pro Spoj. Státy. Arcibiskup odcestuje
co nejdříve v průvodu rektora americké
koleje v Kímě do Ameriky. Navštíví
všecky diecése Spoj. Států a přesvědčí
se, jak vzr&stá církev a jak je řízena.
Janov, 11. září.—Včera odbýván byl
u příležitosti nynější Kolumbovy slav
nosti v městském paláci velkolepý ples.
Místnost' plesová ozdobena byla sochami
Kolumba a Marka Pola a prapory všech
národů. Král a královna přibyli o ^10
hodině do paláce a v průvodu jish krá
čeli pak korunní princ, vévoda ja
novský, hrabě turínský, ministři, admi
rálové lodV va a diplomatický sbor.
Tlačenice v sále byla tak veliká, že na
tanec nebylo ani pomyšlení. Sešla se
zde nejskvělejší společnost jakou kdy
Janov viděl.
Král Humbert jmenoval velitele rozli
čných cizých lodí válečných, které u
příležitosti slavností Kolumbových zde
kotví, rytíři řádu sv. Maurica a sv.
Lazara.
Španělsko.
Madrid, 9. září. — Časopis "Impe
riál" uveřejňuje zajímavou hiHorit di
vého muže, který v jihozápadním Špa
nělsku chycen byl. V poslední části
srpna byl tento muž častěji od lovců
viděn. Byl vysoké postavy, oděn zví
řecími křižem i, vousy a vlasy jeho splý
vají mu až na kolena. V&echny poku
sy, aby s ním zavedena byfa řeč, byly
marné, nebef uprchl vždycny, když k
němu někdo se blížil.
Minulého tehodne byla konečně vy
slána výprava, které podařilo se p<>
dvoudenní honbě jej chytiti. Jest to
muž asi 50 let starý a žije již asi 25
let na poušti. Vyprávěl lidem, kteří
jej chytili, že ne&ťastná láska "přivedla
jej na myšlenku žiti o samotě na
pou&ti.
ASIE.
ČÍNA.
Kanton, 7. září.—V čínské provincii
Hunan ^připravuje se nové povstání
proti clzincfim & křetťanfim. Na ve
řejných mlatech nalepena Jsou provo
lání, jichž p&vodcl udávají ae za nov4
obrácené křesťany. Praví, žt obdrželi
od Evropanfi peníze, aby přestoupili na
křesťanství. Křesťané a mlssionáři se
obvl&ují, že kradou děti a vylupují jim
oči, jichž potřebují ku připravování
zlata a stříbra. Zvláště prudce napa
dají se katolíci.
Londýn, 7. září. — DepeSe zaslaná
"Times&m" ze Shanghaje oznamuje, že
v čínské provincii 8hen-Se, která hrani
čí na severu s Mongolském, povražděni
byli evropští misionáři a domorodí kře
sťané a mrtvoly jich hrozně znetvořeny.
Cholera straší neustále.
New York, 11 září. — Jak j9me se
již včera zmínili, byl zdravotní stav
cestujících, kteří včera parníkem Scan
dia do New Yorku přibyli, velmi
žalostný. Cholera podporována jsouc
mořskou nemncí, řádila hrozně po cestě
a připravila 32 osob před časem o ži
vot. V přístavu zemřely včera opět
dvě osoby a 32 bylo jich odneseno do
nemocnice. U ostrova, na němž jest
nyní zřízena karanténní stauicf, stojí o
samotě še*t lodí, Normannia, Moravia,
Rugia, Wyoming, Wieland a Scandia.
Cestujícím je karanténa velmi nepří
jemná a mnohý by za to dal všecko co
mri, kdyby se mohl dostati na svobodu.
Přes to však se cholera v přístavu ne
šíří tak jako při plavbě, kdy mořská
nemoc velice šíř ní její podporujo.
Lodě, které z Brem přijíždějí, jsou bez
vší nákazy a ještě na žádné z nich ne
byly stopy cholery objeveny. Poněvadž
z Hamburgu nebudou již žádní vystě
hovalci vyváženi, jest naděje, že se
zdravotním iSředník&m přece i>odaří
nebezpečí odstraniti. Včera byly z
karantény propuštěny tři lodě, jež
přibyly z Liverpoolu. Dříve bylo dáno
vystěhovalcfim ponaučení, jak se mují
zachovati, aby se v nebezpečeaství
cholery neuváděli. Lodě hamburské
budou v přístavu pozdrženy ještě mno
hem déle.
Lid se bouH.
New York, 11. září. — Jak jsme se
již jednou zmínili, požádali kajutní ce
stující z parníku Normannia guvernéra
Flowera, aby je oddělil od "sprostých"
cestujících v mezipalubí, od nichž by
se mohli nakaziti, a vykázal jim místo
zvláštní, na němž by byli patřiěnou
dobu zadrženi. Na rozkaz guvernéra
měli tedy být i preveženi na Fire
Island a výletní parník Sooney přijel
tedy pro ně a odvezl je na místo. Ale
když se loď blížila k přístavu, vzbouřilo
se obyvatelstvo na ostrově a nechtělo za
žádnou cenu dovoliti, aby cestující
přistáli. Lid si to nedal vymluvit, že
jsou to bohatí "páni", ale bylo mu to
všecko jedno. Zástup obecenstva se
shrnul kolem přísraviště a nechtěl loď
vpustit na pevninu. Občané utvořili si
svoji vlastní zdravotní radu a tato pro
testovala proti vpuštění cestujících na
Fi e Island, poněvadž tento je lidmi
obydlen a není možno vydatl tyto ne
bezpečí života. L<>ď nebyla dosud do
přístavu vpuštěna.
Neobyčejně surového skutku dopu
stili se dva malí černoští hoši Frank
Coleman a James Crawřord. Nalezli
venku spícího svého kamaráda Willie
Jamese. Svázali mu ruce a n hy a
zavlekli ho do suché korný, již polili
petrolejem a zapálili. Rolcstoým ná
řkem hocha přivoláno bylo k místu ně
kolik černochů, však hoch utrpěl tak
těžkých popálenin, že jim podlehne.
Coleman b% 1 zatčen, ale Crawford
uprchl.

xml | txt