OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, September 14, 1892, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-09-14/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

korrldora a k hlavní čekárně, která má
v rozměru 60x200 stop a Jest 80 stop
vys »ká. Na čtyřech stěnách čekárny
umístněny jsou 24 hodinové stroje, jež
ukizují čas rozličných hlavních měst
světa. LoLdýfian, VídeBák, New-Yor
čan aneb obyvatel čínského Hongkongu
doví se na minutu, kolik hodin v jeho
domově jest. Uprostřed hlavní čekárny
nalézá se informační kancelář, v nichž
zaměstnáni budou mužové, kteří mocni
budou vSech živých jazyk6.
V Dudově nalézají se pokoje pro dá
my, toiletní pokoje a pod. Též zákusky
se budou podávati a sice pánftm v se
verním křídle a dámám v jižním. Ve
druhém poschodí umístněny budou re
staurace, čítárny, kuřárny atd. Ve
třetím i oschodí jsou kanceláře správy
železniční.
Východní vchod vyzdoben bude
dvěma lokomotivami o 80 lunách. Na
koncích budovy postaveny jsou velké
věže; na každé věži jsou hodiny, jichž
ručičky jsou tři stopy dlouhé.
Koleje jsou položeny tak, že možno
jest, aby 24 vlaky ve stejné době cestu
jící vykládaly. Patnáct železničních
společností má užívati tohoto nádraží,
které má býti nejvčlším na světě. I)o
j ra má býti stavba hotova.
— Kolumbijský stavební úřad vě
nuje se nyní hlavně výzdobě budov.
Od té doby, kdy Frank D. Willet pře
vzal dekorační oddělení, pozorovat! jest
potěšitelný pokrok. První jeho snahou
bylo zaopatřit si přispění všech vynika
jících znalců rozličných zemí. Právě
s»'m přibyli Eliha Vedder.E. Y.Turner,
E. E. Simonds a Wejr a každodenně
se očekávají sir John E. Mllais, Walter
(Jrane a Charles S. Reinhardt.
Nejvíce pokročily dekorační práce na
paláci pro polní hospodářství. Tato
budova představuje ohromný obdélník,
jehož delší strany vybíhají ve 4rohové
pavillony. U prostřed hlavního prftčelí
nalézá se veranda a za ní ohromná
okrouhlá sin s nádherným dómem. Na
pavilonech, na střední verandě a na
dómu budou nesčetné ozdoby. Vzory
pompejské budou převládati a předsta
vovat! budou ponejvíce výjevy zeiivota
rolnického. Každý ze čtyř rožních pa
vilo ift převstavuje jedno roční počasí:
jihovýchodní roh zimu, severovýchodní
podzim at<l.
— Výstavní předseda Higginbotham
zasluhuje uznání, že jméno své postavil
do řad těch, kdož protestují proti ne
dělnímu zavření výstavy a žádají kon
gres, aby hanebné ono nařízení bylo
odvoláno. Jest to poprvé, co z kruhb
ředltelfi ozývá se hlas otevřeně proti
nedělnímu zavírání výstavy. V tiskové
kanceláři výstavy bylo připevněno též
provolání proti nedělnímu zavření. O
všem nestalo se vyvěšení tohoto provo
lání úředně, ale přece se úředně tr:»í a
tím dobrá věc se podporuje. Zdá se
nyní, že ntlezáme se, co se týěe nedělní
otázky, v novém období. Po chvály
hodném příkladu přednosty Higglnbo
thama následovat! budou i ostatní řidl
telové a přijiojí se ku protestu. Čím
dříve se tak stane, tím lépe! Někteří z
nich nebudou sice horlitl pro nedělní
otevření ze zásady,ale obchodní ohlerly,
strach ze ztráty, když by v neděli byla
výstava zavřena, doženou je k tomuto
kroku. Jest naděje, že též národní
komisař!, kteří za 0 neděl do Chicaga
se sejdou, dají se unésti všeobecným
prcuiem. Doposud chovali se v otázce
této co nejvíce nestranně a chytrácky
dávali přednost ředltelfím. Strana
nedělíěkářft čítá sotva polovici ělenft
církví ve Spoj. Státech ku svým pří
vržencům a k rozličným církvím hlásí
se, jak známo, jedině třetinu veSkerého
obyvatelstva. Nedělní zavření a otev
ření stojí proti sobě v poměru 1 ku 6.
Proě bychom ledy ztráceli mysl? 8
ohledem na jednu šestinu obyvatelstva
učinil kongres podmínku nedělního za
vření a s ohledem na pět š<-stin měl by
nyní usnešení své odvolali. President
Higginbotham doprovází svůj podpis
násl- dujícími vývody:
Co utvořeno bylo dlouholetou prací,
muže nyní toliko po půl roku byli
užíváno. A ještě najdou se lidé, kteří
ze 180 dní vzíti chtějí 20 a čas beztoho
krátký ještě o patnáct procent zkrátiti.
Kdo vážně o věci přemýšlí, jest pře
svědčen, že nedělní zavření způsobí víře
a církvi nekonečně více zlého než otev
ření. Studium vystavených předmětů
vzbudí v prsou tisíců mladých mužfi
přání, aby mohli d bré vzory nápodobit
a dle možnosti ještě dokonalejší vy
tvořit. Mnohý opustí výstaviště s
vyššími tužbami a ušlechtilejšími úmy
sly, než kdyby po celý den v kostele
seděl.
Hperky z Českých granátů na vý stati.
v
Česká výroba Šperků z českých gra
nátů bude na světové výstavě bohatě
zastoupena. František Jíra v Praze,
vyrabitel těchto šperků v Americe velmi
hledaných, zadal již výstavním úřadům
žádost za místo as 8 čtverečních metrů
a ludlá o zdejší světově výstavě vysta
vit za víc než 50,000 zlatých svého
zboží, jež v jakosti a vkusu je nejlep
ším v Praze. Řečená firma má filiální
obchody v Mnichově v Bavořích a v
Kolíně n. Ji. Zde na povoleném místě
zřídí pavilonek a není pochyby, že její
výrobky budou zaslouženě obdivovány
a dobře se budou prodávat.
Fr. Jíra měl své zboží vystavené na
všech posledních světových výstavách v
Evropě a že dodělal se skvělého výsled
ku, svědčí četné cenné výstavní me
daillony.
—Z národní gardy bude přítomno as
12,000 mužfi při slavnostech. Zástupy
ty sestaveny budou na Grand Boule
vardu.
— Komitét pro obřady, který pořádá
slavnosti říjnové, vyjednává se spolko
vým pokladním úřadem, aby se o to
postaral, by zámořští hosté z Evropy,
jichž pude asi 1000, byli osvobozeni od
karantény.
— Východoindická vesnice postavena
bude na Midway Plaisance, avšak musí
do 15. října býti počato se stavbou,
jinak bude povolení anglickému komi
saři siru Henry Woodovi odejmuto.
— Malajská vesnice /řízena bude
sultánem z Johore na Midway Plai
sance. Osad ní vláda odepřela poskyt
nout! peníze na výstavu, avšak jedno
tlivé větší firmy v této kolonii budou
sultána finanční; podporovat!.
— Výkonný komisař Havens z Indi
ány přibyl sem. aby dal do pořádku
v&ecky záležitosti týkající se stavby
státní budovy jeho státu.
,— Brazilské dámy M. a E. Natte
zažádaly o prostoru 10x10 stop v
Jaekson Parku, by uspořádaly výstavu
přírodo dějepisnou.
— Z New Yorku zaslána bude co
nej Iříve velká socha Diany z věže na
Madison Square. Socha jest 18 stop
vysoká a má býti umístněna na státní
budově new-yorské v Jnckson Parku.
— Známý policejní kapitán .Tohn
Bonfleld obdržel dřad důstojník* Ko
lumbijské gardy.
— Fir » a McArthur Bros. obdržela
návrh, aby za SÍKJ28 zřídila kancelář
pro úředníky mechanického a elektri
ckého oddělení.
— Komisař Wermuth z Německa
požádal generálního ředitele, aby byly
urychleny práce na základech pro bu
dovu, v níž v> stavena budou Kruppova
děla.
— Spoclalní komisař Manuel Ijemit
z Guatemaly cestuje do Chicaga. Re
presentační budova jeho státu bude
dvoupatrová a obklíčena tropickými
rostlinami.
— Kovodělník L 8. Grosz, bytem v
čís. G312 Madisoa ave., sřítil se dne 6.
září se střechy paláce justičního a byl
ihned mrtev.
— Z Washingtonu přichází zpráva,
že za tři neb čtyrv měsíce započuou liti
památeční mince, poněvadž velké ob
tíže skytá provedení kreseb, ředitel
stvem zvolených. Nápisy znějí: "In
God wo fr-rust", a "Col. Exposition,
Chicago, U. 8. A., 14g2—1892." Vý
kresy představují Kolumbovu hlavu a
západní světovou polokouli.
— V Milwaukee měl schůzi výkonný
komitét "Worlds Fair Educational
Bjard", na němž účastnili se Anderson,
Wells, Hardy a Salisbury. Na místo
zemřelého spolučlena Lulinga nastoupil
prof. J. W. Swiler ze tíauesville. Ko
mitét jednal o prostředcích, jak by
zaopatřeny byly pro světovou výstavu
dějiny školství ve Wisconsinu a tajem
ník Anderson byl splnomocnčn, aby jel
k prof. ťtearnsovi do Madison a vy
jednával s ním o sepsání tohoto díla.
— Pozdě sice, avšak přece přišly —
totiž státy Srbsko a Siam, které nyní
teprvé se přihlásily, že výstavy chtějí se
siiCastnitl.
Generální ředitel Davis obdržel 7. zá
ří od konsula slamského v New-Yorku
zprávu, že král siamský chce v Chicagu
vystavovat!. Království Slam vyváží
hlavně surové hedbáví, rozličná dřeva,
bavlnu, sionovinu a jiné plodiny. Za
hraniční obchod soustřeďuje se v mčstč
BangKong.
Americký vyslanec v Srbsku, Lou
dou, Snowdon, oznámil, že království
Srbské též bude bráti podílu na vysta
ví. Kupci bčlohradští dávají na jevo
velké nadšení pro výstavu. Srbsko vy
váží: pšenici, víno, dobytek, sušené
švestky atd.
— Správní rada výstavy a výbor pro
obřady mčly dne 7. září schůzi, v níž
projednáván byl program říjnové slav
nosti. Bude tištěno 100.000 programů
a mezi obecenstvo rozděleno.
Bylo ustanoveno, aby opatřena byla
sedadla pro zástupce tisku a mayor
Handy má býti požádán, aby podal
zprávu, kolik sedadel by bylo zapotřebí.
Očekává se 1500 zpravodajů a dopi
sovatelů. Též má Mr. Handy učiniti
návrhy, jak by položeny mčly býti
telegrafní dráty, postaveny psací stolky
a pod.
— Guvernéři rozličnýoh stát& zaslali
tajemníku výboru pro obřady telegrafic
ké zprávy, že chtřjí mít.l tíčauť při slav
nostech říjnových. Jsou to guvernéři z
Alabamy, Sev. Karoliny, Floridy, Ken
tucky, Rhode Islandu, Nebrasky, Neva
dy, Callfornie, Sev. Dakoty a Ohia. Gu
verner z Ohia přivede sebou 2000 mužft
milice, ostatní též primčřený počet
účastníků.
— "Western Passenger Association"
k níž náleitjí dráhy v Illinois, Wiscon,
sinu, Iow5, Miun»'Sotř, v sev. Missour
a v západní a polovici severní a jižní
I)Hkoty, usnesla se, že dopravovali bude
milici za $1.00 jednotlivce.
Civilisti budou platiti za cestu do
Chicaga a nazpčt čtyry iřetiny jednodu
ché jízdní ceny ze stanic nejméně 350
mil od Chicaga vzdálených.
— Výkonný výbor ředitelstva měl 7.
září schbzl, na níž přítomni byli ředite
lové Hiffginbotham.Davis, Gage, Revell,
Stone, Peck, Odell, Lefens, Walker a
Ellsworth.
Následující zpráva finančního .komi
tétu byla předčítána: Poněvadž nyní
jest nutným a nevyhnutelným, aby
$4,000.0()0 ku dalšímu provádění plá
nft výstavních zaopatřeny byly a k tomu
účelu, aby bondv vydány a rozprodány
byly, budiž usneseno, aby předseda a
tajemník byli zplnomocněni na bondy
připojit! svou úřední pečeť a podpis.
Každý úpis zníti bude na $100 a ponese
šesti procentové úroky a bude splatný
od 1. ledna 1804, avšak učiněna jsou
opatření, aby mohlo státi se částečné
splacení přtd ustauovenou dobou v libo
volný čas v částkách, obnášejících nej
méně 25 procent obnosu. Subiksipce
počne 1. října 189*2 a bude uzavřena
po patnácti dnech. Akcionáři, kteří
mají více než 20 akcií, jsou oprávněni
vzítl si tolik bondfi, kolika akcií jsou
majitely. PoloviČKa vypsaných bond&
má býti vydána 1. listopadu 1892, dru
há polovice 1. ledna 1893. Bondy za
neseny budou do zvláštních knih dle
jmén subskribent& a budou míti certifi
káty, na nichž bude naznačena serie, do
níž bond náleží.
Výkonný výbor zprávu přijal a usnesl
se, aby dle ní bylo jednáno.
— Výstavní komisar Jackson z Flori
dy sem nedávno přibyl. Nebyl spokojen
se stavebním místem, které jeho státu
bylo přikázáno, poněvadž jest příliš ma
lé, aby nápodobena byla tvrz Fort Ma
don. Záležitost ta byla konečné přátel
sky urovnána.
— Prof. Tomlins odbýval dne 7. září
v "Auditoriu" první péveckou zkoušku
sboru, který účinkovat i má na výstavi
šti o veřejných slavnostech.
— Předseda národního výboru Tomáš
Palmer přibude do Chicagi 10. září.
— Doposud rozprodáno bylo do ny
nějška 300.000 památních mincí.
Kanada se opatřuje proti choleře.
Ottawa, Ont., G. září. — Paropla
vební společnost1 Allanská poslala vládě
vysvětlení na dotaz nedávno jí zaslaný
ohledně zdravotního opatření a praví, že
ona do Kanady nevozí žádné židy z
Ruska, ani jiné přistěhovalce z němec
kých a středoevropských přístavů, kte
réž jsou přítomně choferou nakaženy.
Pouze přistěhovalce z Velké Britannie a
Skandinavie dováží společnost do Ka
nady. Podobně vyjádřili se 1 úředníci
od společnosti Beaverské. Sir Chas.
Tupper. ministr orby, jenž má zároveň
na s arosti také přistěhovalecké záleži
tosti, vydal rozkaz, aby každá loď, kte
rá by přijela z pří»tav& na pevninu,
dána bvla do karantény, jež by se řídila
podle típ. Států.
Ku zušlechtěni amerického obecenstva
New Orleans, La., 5. září.— Ant
zápas býk& nebo psft nedovede Mexiká
ny rozčilili tak a přivést! je v takové
zaslepené nadšení, jako rvačka dvou
pístních zápasníkft "vzdělané" Ameriká
ny. Dnes rvali se zde spolu dva fajtýři
McAulitre a Mver. Po dlouhém zápase
dostal Myer několik lak těžkých ran,
že musil být v bezvědomí o* nesen. MM
rozbité oči i nos, právě tak jako Mc
Aullffe, jenž má tělo modřinami pokry
té. Na oba dva sázel}' se před zápasem
veliké peníze jako na valachy při dosti
hách a $10.000 není sázka nikterak vel
ká. Zápasftm přihlíželo asi 7000 lidí,
kteří musili platit $ 10 až $15 vstupné
ho,

xml | txt