OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, October 05, 1892, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-10-05/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

. Nejde to!
Homestead, Pa, 29. září. — Vzdor
toma, Se společnost Carnegleova vyna
kládá ohromné penfze na to, aby pora
zila své stávkující dělníky, nechce se jí
to přece dařit. Neunioví dělníci, kteří
byli ze všech stran za obrovské peníze
zverbováni, nejsou k ničemu a jak živl
nikdy při železářství nebyli. Frickovi
nádboněí jsou plni starostí V některých
odděleních vůbec ani nepracijí.kde pra
cují, tam jim skébové lámou drahé
stroje a co odvedou, za nic nestojí aneb
docela není k potřebě. Tyfus řádí
mezi dělníky, jeden zemři*] v tovární
nemocnici a na třicet jích leží nemccno
v továrr.ě i v městě. Špatná voda toho
příčinou. Také plat je prý nízký a ne
dostatečný. Dělníci opouští denně
pověstný "Fort Frick" a z dobrého
prmene sděluje se, že za palisádaml
Carnegleova závodu pracuje dnes sotva
jeden tisíc mužů. To vše st> čí již za
důkaz, že panu Frickovi nedaří se vše
tak, jak by rád světu namluvil. A po
tvrdí-li se ještě, co hned povíme, pak
zpečetěna by byla kapitulace v- lmož
ného Fricka. Frick by již rád uzavřel
příměří se svými bývalými dělníky.
Nedá se ovšem upříti, že šikovně si to
chce zařídltl, jakoby ne on, ale jiní
couvali: Superintednt Potter má býtl
propuštěn, poněvadž společnost Carne
gieova není prý spokojí na s chováním
jeho v zápletkách Homesteadských. Na
místo jeho přijití pak má bývalý super
intendent, nynější majitel slévárny A
polovy, Julian Kennedy, a proč? Ken
nedyho váží si velmi bývalí dělníci ze
závodu Carnegleova a od něho očekává
se, že po převzetí tohoto zodpovědného
i důležitého úřadu dovedl by nynější
neshody v brzku vyrovnat!.
Pittsburg, Pa., 29. zaří.— Zaručená
zpráva oznamuje, že se Carnegie ko
nečně rozhodl,Homesteadskou železárnu
v krátce zavříti. Veliká válcovna 23
palcová byla již zavřena, poněvadž není
možno nalézt! schopné lidi, kteří by v
ní dovedli pracovati, a ostatní válcovny
budou zavřeny také, poněvadž se nevy
plácí.
Sweeney poražen.
l)al&9, Tex, 29. září, — Ve sjezdu
spolku výhybkářft severoamerických,
Jenž se zde právě odbývá, voleni byli
včera úředníci na příští rok. Dosavadní
velmistr Sweeney poražen byl značnou
většinou hlasfi a na jeho místo zvolen
byl John W. Wilson z LaCrosse, Wis.,
za velmistra. Tato porážka Sweeneyova
má hlavní příčinu v nespokojenosti vý
hybkářft s jeho jednáním ve stávce
Buffalské, kteráž byla jím tak špatně
vedena a dčlníci jenom jeho vinou po
raženi. Přívrženci Sweeneyovi však
se domohli toho, že mu byl udělen úřad
redaktora spolkového orgánu a tajemní
ka, v kterémžto on bude moci lépe p&
sobiti než ve starém. Evansville, Ind.,
zvoleno bylo za místo příštího sjezdu.
Chtějí vlastní školy.
Newark, N. J.t 28. září. — V síni
Caledonia Park odbývalo se dnes zase
dání obrovského sjezdu německých ka
tolíkfi, jehož se súčastnllo na 6000
osob. Revi-rerdG bylo mnoho, tak že
se celé shromáždění jimi jen jen hem
žilo. Byla přijata resoluce asi podob
ného smyslu: "My, zde shromáždění
katolíci a občané Spoj. Státft ve smyslu
■v. Petra a jeho nynéjšího zástupe zde
na zemi, Lva XIII., a celé římskokato
lické církve, protestujeme rozhodné, by
stát zákonem aneb jakýmkoli spfisobcm
odnímal rodlčftm právo nad vychovává
ním dětí a vybízíme své spolubratry, by '
nehlasovali pro žádného jiného kandi
dáta do veřejných úřadů, leč pro toho,
jenž má s námi v otázce Skolnl totéž
přesvědčení."
Kapltallsté boyeottnjí chuďasa*
Boston, Mass, 29 září.— Jak zloděj
sky a přímo násilnicky odírají trusty
obecenstvo americké, nemohl by uvěřltl
nikdo, kdo sám nestal se toho svědkem.
Zde udál se opět jeden případ, kdy se
bohatá společnost pokusila o zničení
malého obchodníka, který se jí nechtěl
podrobit a zboží své za takové ceny pro
dávat, jak ona si přála. M. P» Longby,
grocerlsta v Lynn,nechtěl uposlechnout
cukerního trustu a zvýšitl cenu cukru z
5 na 6 centů na libře. Longby měl
nakoupenou zásobu cukru na dobré tři
měsíce,když společnost American Sugar
Refining nařídila vSem svým odkupní
kftm, aby přirazili 1 cent na libře.
Longby nechtěl uposlechnout a v zápětí
mu společnost vzkázala, že mu vícekrát
své zboží neprodá, a skutečně od té do
by nemohl Longby nikde cukru koúpit,
neboť trust ovládá všecky cukerní vel
koobchody v Americe. Časopis Ad—
vertlser upozornil na to spolkového ná
vladního a tento vystoupí proti trustu
soudně.
Pokusy s léky proti choleře
Phlladelphia, Pa, 30. září.— Dr.
David Stewart, professor na zdejší lé
kařské koleji, domnívá se, že vynalezl
lék, který bude vydatně p&sobiti proti
hrozné nakažlivé namoci, proti níž až
dosud lékařská věda nemohla léku na
lézti, proti choleře. Dr. Stewart konal
již po delší dobu pokusy s různými
benzinovitými a jinými organickými
látkami, kteréž prý výtečně působí
proti mikrobům, jež se ve střevě usa
dili. Pěstoval si bakterie "coma spiri
lum" a shledal, že zvláště hydronaph
tol působí na mikroby velmi zhoubně a
usmrcuje je velmi rychle. Dr. Sfcew-xrt
odporučuje tedy roztok hydronajíhtalu
a sice tvrdí, že deset granů úplně po
stačí, aby ona část tenkého střeva,
do které se choleroví bančili usazují,
stala se úplně nákaze nepřístupuou
Navštívil také karanténní nemocnici v
New Yorku a pokusy, které konal, se
tkaly s úplným zdarem.
Nesvorní demokraté.
New York, 30. září.— Grover Cleve
land přijede co nejdřív do New Yorku.
Ředitelé demokratické kampaně tvrdí,
že účel jeho návštěvy jest, poradit! se
s kampanDÍm výborem, však jest jisto,
že Cleveland bude mítl v New Yorku
jinou, ne příliš vábnou práci—smiřovat
obě rozvaděné strany mezi demokraty
new-yorskýml, tammanitskou a tak zv.
rozkolnickou. Strana rozkolnická se
stává z těchže lidí, kteří pro Clevelan
da po Hillovské konvenci tak borlivě
pracovali a proto si jich ex-president ze
zásady váží, však hlavní slovo ve státu
dosud mají Tammanité a bez nich není
možné vítězství. Celá new-yorská de
mokracie je v rukou několika mocných
výdělkářfi,již chtí napřed věděli,co jim
Cleveland za to dá, budou-11 pro něho
vollti. Rozkol, který povstal mezi
stranou Clevelandovou a Ilillovou, není
dosud urovnán, ačkoli Tammanité 1
sám Hi 11 podali Clevelandovl ruku.
Politikáři, kteří uahlížejí, že ve straně
Tatnmanltské nemají žádné budoucno
sti, rádi by proti straně této za nynější
příhodné doby dfirazně vystoupili a
kdyby to bylo možné, jl rozbili. Proto
chtějí ve městě New Yorku postavit!
svou vlastní tiketu uaprotl Tammanl
tfim a vypovědětl jim boj. Touto
roztržkou demokratů new-yorských ne—
utrpí nikdo víoe než GUveland sám,
jehož vít&zstvl závisí Jediné na výsledku
voleb v New Yorku. Komu vftak jest
známo, Jak asi se mají navzájem rádi
Tammanlta R. Grocker a náčelník dru
hé strany ex-mayor Grace, ten pochy
buje vážně, že při letošních volbách
demokraté v New Yorku něco svedou.
—Gleveland vydá se z New Yorku
přímo na západ, kdež bude na několika
místech řečoitl. Navštíví-li zahajovací
slavnost v Ghicagu, o tom se Cleveland
dosud nerozhodnul.
Dr- Antonia Drořák
New Yorské Listy ze doe 28. září
píší:
"Dr. Antonín Dvořák, z největších
hudebních skladateli naší doby ba na
•eho věku, dlí dnes již nám na blízku.
Ve středu dne 14. září rozloučil se s
matičkou Prahou, s přátely a známými,
vydav se s chotí a nejstarší dceruškou
svou do Brém. Před tím rozloučil se
se vSím lidem českým, s krásnou vlastí
českou, kterou tak miluje, osobně bóra
podílu na všech těch slavnostech a
koncertech, jež po celých Čechách na
rozloučenou s ním pořádali.
V Brémách sedl na parník Saale v
sobotu dne 17. září a po šťastné cestč
dorazil ke břehům americkým v poudělí
doe 26. září o 4^ hodině odpolední.
Celý vzdělaný svět newyorský svět
vzrušen je příchodem velkého toho
muže a všecky listy zabývají se jím.
Určenť je za ředitele národuí konserva
toře hudební v New Yorku a vše co
dosud o něm uvedeno bylo, svědčí, že
mnoho slibují si od jeho vedení ústavu
toho uměleckého. Netají se radostí, že
vítají v něm genia a že hrdi jsou na
to, že Amerika hostiti ho bude.
Včera odpůldne vstoupil Dvořák na
půdu americkou.
Výkonný výb'»r delegátů českých
spolků pro uspořádení slavnosti Dvořá
kovy určil k přivítání jeho pp. pťof
Ilobocha, cvičitele Raindla a J. Janá
čka, ježto za stávajících nvoí poměrů v
přístavu musel býti ve výboru ť>m
někdo, jemuž čas dovoluje nepropást!
okamžik ten významný.
Jak se dovídáme, očekával mistra
Dvořáka na přístavišti tajemník kon
servatoře, 8 nímž dr. Dvořák po krátké
srdečné rozmluvě s českou deputací do
New Yorku se odebral. Kde ubytován
bude, sám povědětl nedovedl, ježto prý
neznámý tu jsa, cdev4dati se musí ve
dení tajemníka konservatoře."
New York zbaven cholery.
New York, 2. října. — Zdravotní
rada uveřejnila dnts následující provo
lání: "Zdravotní stav města New
Yorku je dobrý a žádné případy cho
lery so více neobjevují. Poslední po
dezřelý případ objeven byl dne 19.
září, od kteréžto doby nebylo nic po
dobného pozorováno Proto uzavřela
zdravotní rada, nevydávati již více
každodenní zprávy cholerové.'' — Oni
ruStí vystěhovalci, kterým byl vstup
na půdu americkou zapovězen, nesmí
vstouplti ani oa pfidu pruskou.Někteří
z nich jsou vskutku v politování hod
ném stavu. Vláda pruská jedná s
nimi velmi surově a nelidsky. Devade
sáti vystěhovalcfim byl odepřen v Eux
hafenu prodej lístkfi po železnici na
východ nazpět do Huška.
Od ftoudn k soudu.
Plttsburg, Pa.t 2. října. — Členové
stávkovuího výboru dělníkfi homeHtead
ských, kteří byli u nejvySSÍho státního
sondu obžalováni z velezrády a spiknutí
proti zákonfim Pennsylvanie, budou
bezpochyby zatřeni v pondě í nebo v
títerý. Včera odpoledne dostavili se k
soudci Partonovi právní xástopci obou
sporných stran a tu bylo debatováno o
tem, jak veliká aáruka má býtl zatče
ným ustanovena. Soudce Paxton mínil,
že $10,000 bude záruka přiměřená, aby
ji žádný ze zatčených nemohl sehnat a
byl nucen zfistat ve vězení. Právník
Knox, zastupující firmu Carnegleovu,
pravil, že Frick se svými společníky
připravoval sn již na podání žaloby
této dlouho. Žaloba z velezrady podá
vá se obyčejně u n«jvySSÍho soudu. Je
vidět, že je to poslední výlev vzteku a
zuřivosti společnosti Carnegieovy, ale
mají-li soudy jenom něco smyslu pro
spravedlnost, nemohou uznatl obžalo
vané vinnými ze zločinu, který se jim
za vinu klade. W. J. Brennan, právní
zástupce sdružených železářských unií,
pravil, že mstivost a zuřivost Frickova
nezná mezí. Dělnici by měli právo
proti společnosti tutéž žalobu vznésti,
však nemají peněz, aby si mohli podob
ný luxus dovol i ti.
Pozdravuje se.
Washington, D. O., 2. října.— Man
želka presidenta Harrisona, o jejímžto
uzdravení již lékaři pochybovali, po
zdravuje se poněkud. Dr. Gardner
vyjádřil se, že zdravotní její stav se
ustavičně lepší a že za nedlouho všecko
nebezpečí pomine.
Prérijní požáry
Fargo, Sev. Dak., 2. října.—\Cestu
jící, kteří sem přicházejí od západu,
vypravují, že za řekou Missourl řádí
hrozné prérijní požáry. Ohefi jest asi
dvacet mil z délí a patnáct z Síří. Ostrý
vítr žene plameny dále a lidé i zvířata
prchají, aby své životy zachránili.
Nejvíce řádí prérijní požár asi 40 mil
severozápadně od Bismark.
Kam se přistěhujeme!
Washington. D. C, 2. říjno.— Pro
fessor Aseph llell zhotovil novou mapu
planety Marsu. Mapa ie důkladná a
velmi podrobná.—To jest opravdu ve
likou potěchou pro chudinu této naší
pozemské planety. Až kapitál ovládne
celý svět a chudí stanou se zde zbyteč
nými, potom nezbude nic jiného, než
vyhledati si na Marsu nějakou dosud
nezalidněnou sekci a dáti se v tamější
pozemkové úřadovné zapsati za osadní
ky. Snad budou do té doby vynalezeny
nějaké dopravní prostředky z naší
země na Mars.
Peří a kolontaz
Water Valley, Miss., 2. října. —
Walter Wilson, dopisavatel jednoho
zdejšího časopisu, který uveřejnil o
zdejších provdaných dámách utrhačné
pověsti, pobouřil proti sobě veřejné
mínění celého zdejšího okolí Manželo
vé pohaněných žen umínili si, že se
utrhači pomstí. Včera, když se jakoby
nic na ulici objevil, shromáždil se ko
lem nčho zástup lidu, chytili jej, vy
svékli, nahé jeho tělo natřeli dehtem a
posypali peřím, tak že Walter měl
vzezření rozčepejřeného k< houta. V
několika hodinách musil opustit město.
RozmauitoHtl.
v
Ctyry kotle explodovaly v železárně
Carbon v Plttsburg. Nikdo nebyl za
bit, ale společnost má škody la
$10,000.
Mrtvola Sinado Montaye, listonoše v
New Mexico, nalezena byla předevčí
rem. Byl zavražděn.
Leví Wlie, strojník, a Chas Flynn
topič, zabiti byli při výbuchu lokomo
tivy na železnici blíže Dubois, Pa.

xml | txt