OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, October 05, 1892, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-10-05/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

obnos m ivé akcie náležité splatil,
oprávněn jest ka dvěma volným vstu
penkám k říjnové slavnosti, musí vSak
o ně písemně neb tistně v hlavním sta
nu se přihlásit!. Bude trvati ještě ně
kolik dní, než lístky budou vyhotoveny
a vydávány.
— Brlgádní velitel gen. Carr převez
me velení nad vojskem, které slavnosti
dne 21. října se sdčastní.
— Ve dnech nejbliže příštích odbý
vatl budou předsedové železničních
společností "Western Passenger Ass."a
"Trans-Mlssourl Ass." poradu o snížení
jízdného po těchto železnicích u příleži
tosti říjnové slavnosti.
— C. J. Jones v Omaze, Neb., se
nabídl, že za $150 sdčastní se prbvodu
dne 30. října s povozem, taženým bu
voly.
— W. P. Tlsdel z kanceláře latinsko
americké ve Washlogtouě stěžuje si v
dopise, zaslaném na přednostu kanceláře
pro cizozemsko, Fearna, že chicagský
tisk poškodil povgsť kanceláře tím, že
neuveřejňoval žádných zpráv o činnosti
její. Avšak odmítavé chování tisku
přece prospělo, neboť v témže dop«se
nacházejí se zprávy o výsledku agitace
v Costa Klca, Guatemala a v argentin
ské republice. Ze zpráv těchto vysvítá,
že odtud nadití se lze velmi hojného
účastenství.
— Správní rada vybídla ve schůzi
dne 26. září generálního ředitele, aby
vypracoval návrhy, jak by se doprava
předmětů výstavních díti méla. Generál
Miles předložil dopis mayora Washbur
na, v němž slibuje, že při parádě dne
21. října ulice v nejlepším pořádku
udržovat! bude
Generál si přeje, aby od 57. ulice
bral se průvod kolem paláce uměleeké
ho a státní budovy illinolské, potom
jižně k paláci pro zahradnictví a k bu
dově pro dopravní prostředky až k již
nímu vchodu průmyslového paláce.
Celá tato cesta má býti srovnána a
upravena v šířce 30 stop. Dále žádá
15 stop širokou cestu na mostě poblíž
vchodu u 57. ul. U jihovýchodního
paláce pro elektřinu má býtl zřízen most
z lodí. Pro povozy určena jest prostora
ve výměře 4 akrů na severovýchodním
rohu průmyslového paláce. Dělostřelect
vo a jízda nevkročí do paláce. Pěchota
má hosty doprovodit! až k jich sedad
lům a ihned odebrati se ke vchodům,
aby udržovala pořádek mezi tlačícími
se davy.
— Vídeň súčastní se výstavy, ačkoliv
vysoké clo McKinleyovo mnoho nadšení
pro výstavu uškodilo. Píše se odtud:
Jest velká naděje, že těm odvětvím prů
myslu, která ztratila zákonem Mc Kin
leyovým americké vývozní pole, podaří
se starou svou posici opět získati. Do
posud přihlásilo se 20 vídeňských sou
stružníkft, 20 zhotovitelů chirurgických
a vědeckých nástrojů, dále 10 optiků,
že výstavu obešlou, poněvadž poskytnu
ta jim bude se strany po/olané dostateč
ná podpora.
— Celní kollektor Clark vrátil se dne
26. září z Washingtonu, kde měl poradu
s tajemníkem Forsterem o upravení celní
služby na výstavišti. Bude ustanoveno
15 jednatelů, kteří podřízeni budou
přednostovi. Počet "d< puty" Inspektorů
bude teprve během řasu ustanoven.
— Anglická komise se prohlásila, že
jest srozuměna s tím, aby převzala prá
vomoc nad "Irskou vesnicí."
— Budova anglického komisařství
bude mítl název 'Victona House.'
— Ve výstavních kruzích panuje
náhled, že atavební přednosta Burnham,
Jehož činnost! přirozeně co nejdříve pře
stati musí, poctěn bude úřadem h*dlt le
kanceláře pro umfatfiování výstavních
předmětů.
Zpráva tato jest tím zajímavějSí,
ježto po propuštění Geraldlua se proslý
chalo, že od bude jmenován Instalačním
ředitelem. Avšak ředitelové nezdají se
býti nakloněnými tcmuto plánu, spíše
mají v úmyslu, svěří ti vrchní
dohled při umisťování výstav
ních předmětů generálnímu řediteli
Davisovi, za jehož prvního úředníka
ustanoven by byl Burnham.
— V Německu počíná s jisté strany
boj proti světové výstavě. Před nedáv
nem objevil se v časopise "Vossische
Zeitung" článek, v němž tvrdila se
nepravda, že železnice americké chtějí
vykořisťovatl vystavitelů tím, že určily
vysoké sazby na dopravu výstavních
předmětů a nepřímo vyzývali se vysta
vovatelé, aby obeslání výstavy se zdrže
li. V témže ěas plse uveřejněn byl
nyní nový článek, v němž mluví se o
císaři německém, o ochranném clu, o
německém průmyslu, o amerických ča
sopisech, o zdejším nevyc^ikovaném
lidu, který prý by mohl urážeti němec
kého císaře, kdyby na výstavu se odvá
žil, jaK prý má v úmyslu a mnoho ji
ných a jiných včcí plete se dohromady,
jen aby Němci přišli k tomu náhledu,
že by si uškodili, kayby výstavu obesla
li anebo navštívili.
— New-yorská státní budova zřizuje
ae s velkým úsilím. Práci řídí new
yorští architekti McKim, Me&d & Whi
te. Budova pokrývá prostoru 14,538
stop, nepočítaje v to terasu a sloupořa
dí, které měří ještě 4G7C stop prostoru.
Délka vlastní budovy obnáší 214 stop,
nej větší šířka 106, výška až k římse 77
stop 0 palcft. Sloh budovy jest čistě
italská renaisance. Na střeše budovy
zřízena bude zahrada, v níž zvláště po
merančové a citronové strom}' v jem
ných terrakotových nádobách vystave
ny budou. Terasa osvětlena bude
elektrick-ým světlem. Podstavce elek
trických svítilen budou nápodobovat!
originály, nalézající se v museu neapol
ském. Též jiné ozdoby budou prove
deny ve slohu čistě Italském.
— V poslední schfizí komise výstav
ní v Marylandě bylo jednáno o tom, ja
ké postavení zaujati se má k otázce
nedělního zavření výstavy. Bylo mno
ho mluveno pro i proti, ale^velká větši
na členů zdá se býti nakloněna svobodě
nedělní, ačkoliv k žádnému určitému
usnesení nedošlo. Horlivým zastáncem
nedělního otevření osvědčil se guvernér
Brown, který radil, aby Maryland před
cházel příkladem ostatním státfim a
požádal kongres, aby odvolal nedělní
dodatek při zákonu, jímž povoluje se
státní subvence výstavě. Jest pravdě
podobno, že v budoucí schůzi maryland
ské komise návrh ten bude přijat.
Zrádcova odplata.
Letos z jara jak známo proskakova
ly zprávy v kruzích dělnických že dele
gát do ústředního tělesa dělnického od
sklepnlcké unie Samuel Herzberg, je
ve službách policejních a když konečně
pověsti ty nad vSÍ pochybnost byly
potvrzeny, byl Herzberg ze v&ech děl
nických organisací, do kterých se Šiko
vně vetřel vykopán. Rozumí se samo
sebou, Že policie nyní zrádce potřebova
ti nemohla, an jej každý znal a též se
mu každý na pftl míle jako prašivému
psu vyhýbal a proto není divu, že dne
3. srpna bylo Herzberkovl sděleno, aby
se klidil ze služeb policejních. Herz
berg došel si ku svému patronu, mayo
ru Washburnovi, který sám ho za slí
dícího hafana najal a ten mu slíbil, že
mu již něco oputří, leč když pj něko
iikráte ješté navštívil, zavřel ma
major Washburne dveře před nosem.
To zrádoe dělníků a bývalého Spicla tak
dopálilo, že vynáší na světlo Špinavé
prádlo jak majorovo, tak policejního
Šéfa a je-li pravda, že bude zmíněný
ničema žalovat město na zadrženou gá
ži 2 měsíce, pak se veřejnost doví
pěkné věci o svém mayorovi a "nevinné
policii." Již nyní Herzberg vypravuje,
že bylo mayorovi málo poubé slídění po
spolkách dělnických a strkání nosu do
jejich listin, on chtěl prý za každou
cenu dostat as šest předáků dělnictva
na šibenici a proto prý mu direktně
nařídil, by pátral kde se dělají pumy
a bomby. Leč Herzberkovi nepodařilo
se něco podobného vypátrati, z tě jed
noduché příčiny, že zde žádné takové
"fabriky" se nenalezají a ježto jemu
samému se nepodařilo podobnou fabri
ku založit! a několik lidí do neštěstí
přivésti, upadl sám v nemilost a byl
jak již jsme uvedli, za své podlé služ
by podle zasloužení vykopán těmi, kte
rým se za jidášský groš zaprodal.
Jeden zpravodaj navštívil Viliama
Hlldenbrandta z 6. 37 Quincy ulice,
který je zdejším agentem Mostový
<-Freiheit" a ten široce a dlouze vypra
voval, jak se se špiclem Herzbergem se
známil. My podáme jen krátké úryvky
a již z těchto každý nepředpojatý člo
věk sezná, jak bídnou úlohu dal mayor
svému slídilu a co hlavního, kdo vlastně
je tím pravým nepřítelem pořádku a
pořádné a mírné občany k nepředlože
ným skutkům svádí, na něž by oni sa
mi nikdy nepomyslili. Hildebrandt
seznámil se častěji s Herzbergem ve
schůzích socialistického spolku a během
času jejich přátelství se dosti upevnilo,
že si dovolil Herzberg poznámku, že
musí být něco velkolepého provedeno,
na co cn má zvláštní plán. Hildebrandt
pozval pak Herzberga do svého bytu —
bylo to den před slavností Komuny v
Bartery "D" síni — kdež Herzberg
poučoval Hildebranta o fabrikaci bomb
a nabídl sp, že veškerý materiál on sám
obstará, když Hildebrant bomby uvolí
ze zhotovovali, které by mohl dobře ve
svém kufru umístnit!. Hildebrandt
nesouhlasil s Herzbergem a prohlásil
plán ten za nesmysl, načež otevřel kufr,
v němž měl prádlo a rozličné spisy ulo
ženy a vyňal z něho seznam abonentů
listu 4,Freihaiť\ Špicl chtěl si adressy
zaznamenati, leč Hildebrandt to nedo
volil a zastrčil seznam do kapsy.
Když druhý den pozdě 7 noci vracel
se Hildebrandt ze slavnosti Komuny
domů, našel dvéře u svého bytu vypá
ženy, leč mimo kufr nescházelo pranic.
Hildebrandt měl tušení, že policie sama
byla loupežnicí a proto se odebral na
policejní stanici, kdež skutebně svůj
kufr nalezl. 8eržant policejní mu
sdělil, že prý byl někde na Cannl ulici
veliký ohen a při té příležitosti že byl
nějakými lupiči kufr ukraden, které
když policie překvapila, tiio kufr ne
chali na ulici a utekli. Když seržant
se ptal po listině odběratelů "Freiheit,"
věděl Hildebrandt kolik ifhodilo a od
toho času měli socialisté Herzberga v
podezření ze spiclovství. — Z těchto
udání leží na bíledni, že Ilerzberg chtěl
do kufru Hildebranntova dáti několik
bomb a s policií měl vyjednáno, by pak
byt Ilildebrandtftv přepadla a velikou
továrnu na bomby odhalila. Tak se
dělá anarchlstické spiknutí a přivádí
nevinní lidé na šibenici.
Upozornéte své sousedy
a známé na „Týdenní Hla
satel", který hájí zájmy
délnického lidu.
Hasák idNUM ii S roky ém Mlít
26.m. m. stál před třešním soudem a
soudce H&wese Frank Husá< na obžalo
bu pro vylákání peněz pod falefoým
předstíráním, začež byl zmíněným soud
cem bez svolání poroty odsouzen na 3
roky do vězení. Jak známo Hasák
před dvěma měsíci vylákal na faleinou
směnku v bance p. Kašpara $500, když
dříve požádal hostinského p. Záhrob
skcbo o zaručení se. Panu Záhrobaké
mu Husák namluvil, že chce koupit
jeden hostinec na 18 ulici, blíže Hal
sted a proto že potřebuje ckamžitě pe
něz, by hostinec ten zaplatil, aby snad
někomu jinému se nepodařilo výhodnou
tuto koupi uzavříti. Pan Záhrobský
již as třikráte před tím u rozličných
bank stál za pravost osoby Husákovy
a vždy bylo vše řádně zaplaceno a pro
to se mnoho nerozpakoval opětně v
bance Kašparově osobnost Husákovu
zjistiti. Leč za několik dní se okázalo,
že směnka Husákem předložená byla
falešná, an "Garden City Bank," na
kterou obnos byl vystaven, se zdráhala
obnos $600 vyplatiti. Pan Záhrobský
vzal si na Husáka zatýkač, načež byl
obžalovaný zatčen v pr&vodu "lehké
kavalerie" úplnč již skoro čist jako sklo.
Včera dal se Husák do usedavého pláče,
lituje své lehKomyslnosti — leč bylo již
pozdě. Ze však Husák se skroušeně
ku skutku přiznal, soudce Hawes uznav
to za polehčující okolnost, odsoudil jej
na 3 roky do žalále, ač na skutek
tento je trest mnohem přísnější.
Neihůře při tom všem pochodí dobro
srdečný občan Záhrobský — ač snad
pan Kašpar v- tom pádu bude míti ohled
a dle okolností mírně se zachová.
Vzrost města Chicaga.
Nejmladším z veleměst na světě jest
Chicago. V prvních letech tohoto stp
letí proháněli se, kde nyní ohromné
město toto rozloženo jest, b&volové a
divá zvěř. Na počátku 3. desetiletí bylo
zde teprve městečko nečítající ani
5000 obyvatel a dnes, kdy ještě schází
desítiletí do ukončení století tohoto, jest
Chicago největším městem na světě co
do rozlohy a patří mezi veleměsta. Jest
úžasné, povážíme-li, že v době jednoho
věku lidského povstat! múze tak veliké,
tak pr&myslné a obchodní město. Ná
sledující data udávají vzrbst města od
r. 1837 až do r. 1892.
Obyva
" Míiyor. Rok. telstvo.
Willlam B, Ogden. ..1837 4,170
Alexander Lloyd....1840 4,479
Augustus Garett 1843 7,580
Augustus Garett 1845 12,088
John P. Chapin 1846 14,166
James Uurtis 1847 16,169
James H. "\Voodworthl848 20,023
James H. Woodworthl849 23,047
James Curtis 1850 29,963
Charles M. Gray....l853 59,130
Levi D. Boone 1855 80,000
Thomas Dyer 1856 84,113
John Wentworth .... 1860 109,206
Fraccis C. Shcrman..l8G2 138,186
Francia C. Shermao.,1864 169,353
John B. Rice 1865 178,492
John B. Rlce 1866 200,418
John B. Rlce 1868 252,054
Roswell li. Mason...1870 308,605
Joscph Mědili 1872 367,396
Harvey 1). Coldvin .. 1874 395,408
Monroe lleath 1876 407,661
Monroe Hertth 1878 436,731
Carter II. Harrison...1880 491,516
Carter II. Harrison...1882 560;693
Carter H. Harrison...1884 629,985
Carter II. Harrison... 1886 703,817
John A. Roche 1888 809,651
DeWitt C. Cregipr.. .1890 1,208,6»6
Hemp. Washburne .. 1892 1,438,010

xml | txt