OCR Interpretation


Týdenní hlasatel. (Chicago [Ill.) 1892-1???, October 26, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn98021761/1892-10-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

ZPRÁVY AMERICKÉ.
Z dělnického světa.
Galveston, Tex., 17. října. — Včera
večer zahájena byla stávka telegrafi
ckých zřízenců a nádražních úředníků
na železnicí Golf, Colorado & Santa Fé.
V sedm hodin večer opustili místa svá
všichni zřízenci na celé trati od Bur
cell, Tex., až ku Galvestonu,od Temple
až k Sun Angelo, od Cleburne až k Pa
ris a Weatherford Tím jest zahájen
veliký zápas mezi správou železniční a
mezi dělnlctvem, kterýž zajisté bude
velmi tuhý a bude dlouho trvatl.
Hlavní spor týká se zvýšení mzdy.
Telegrafní zřízenci žádali, aby jejich
nejnižší mzda, obnášející dosud $50
měsíčně, zvýšena byla na $60 a doba
pracovní na dvanáct hodin denně ustá
lena; za práci přes čas má býtl placena
zvláštní mzda. Dělníci připravovali se
na stávku dlouho a střádali pilně, tak
že nyní jejich spolková pokladna
jest v dobrém stavu a oni budou po čas
stávky dostávati poloviční svoji mzdu.
Mají nadčje, že vyjdou z boje vítězně.
Denver, Colo., 18. října. — Slávka
strojvedft a ostatních zřízenců na 2. a 3.
oddělení železnice Denver &Rio Grande
nezměnila se v podstatě v ničem a jest
dosud dělník}' tak pevně vedena, jako
při svém začátku. Všechna doprava a
obchod na těchto dvou odbočkách jest
úplně zaražen a v Leadville a v jiných
místech, kteráž na dovozu této železnice
úplně závisejí, počíná se jižjeviti velký
nedostatek uhlí, potravin, oleje a ji
ných potřeb. V několika dolech a
Smelcovnách musilo se pro nedostatek
paliva přestati pracovati. Stávkáři
mají hlavní svfij stan v Salida a vyjed
návají telegraficky s předsedou a ředi
telem železulce Jeffereyem. Doposud
nebylo docíleno žádného dohodnutí. Ku
stávkářfim míní se ještě přidatl tele
grafní zřízenci železnice Rfo Grande,již
si naříkají na mnohé útisky se strany
společnosti. Potom bj' byl slrajk
úplný a železniční správa byla by s
rozumem v koncích.
Denver, Colo., 19. října. — Stávka
zřízenců na železnici Denver & Ri- ,
Grande prohlášena byla dnes za ukon
čenou. Společnost navrhla děluík&m,
že stížnosti jejich vySetří, že však se
musí všichni ihned navrátit! do práce.
Dělníci se večer o tom radili a konečnč
se usnesli, že uposlechnou a jsou již
nyní všichni v práci. Úředníci společ
nosti namáhají se nyní, aby všecky
vlaky uvedli do pravidelného béhu. V
dolech a šmelcovnách, kdež následkem
nedostatku paliva musila být zastavena
práce,počítají si majitelé mnoho škody.
V této stávce se dělníci opravdi inti
menitě drželi a jelikož spolu svorné
pracovali, dohnali společnost do úzkých
a přlméll ji k vyjednávání. Nyní jen
záleží všecko na tom, aby se nedali ošl
diti a vytrvali na svých požadavcích.
V okolí tíalidi nahromadéno jest mnoho
nákladních vozů, kteréž nyní rychle n%
ustanovená místa se expedují.
Cleveland, Ohi., 10. října. — Výbor
výhybKáříi na železnici lii# Four s^jde
se zítra s úředníky téže a bude s nimi
vyjednávat! o zvýšení mzdy. Nebude
II toto povoleno d 24 hodin, neotočí se
na nádraží clevelandském ani jedno
kolo. Něco podobného bude následo
vati na železnici Lake Shore, Erie
Nickel Plate a j.
Homestead, Pa.. 20. října.— Úřady
a kapitallsté zdejší bledí každé nepatr
né maličkosti k potupení a oČernéoí
dělníkfi využitkovati. Včera v noci
Slo ze salonu několik lidi domů, kteří
se do sebe dostali a řádně sl nabili.
Poněvadž byli všichni napili, nepama
tuje se žádný z nich, kdo koho mlátil.
Jeden z nich, jistý John Mechling, ne
uniový dělník zaměstnaný v Carnegle
ově továrně, nalezen byl dnes ráno na
rohu 4th ave., krvácející z těžké rány
na hlavě. Kdo mu ji zasadil, ovšem
není známo, ale úřady tvrdí zcela na
jisto, že to ntbyl nikdo jiný, než stáv
káři. Mechling pamatuje se pouze, že
se 8 někým pral a že po něm střílel, ač
ho asi sotva trefil, ale přec jej odehnal.
Také jiný neuniový dělník Logan Jones
dostal tvrdým předmětem těžkou ránu
do hlavy a jak sám praví, také několik
jich rozdal, ale komu, nedovede pově
děti. Nyní z toho noviny nadělaly
mnoho povyku a píší o krvavé srážce
mezi uniovými a neuniovýini dělníky.
Kdyby se dva hoši na ulici porvali,
udělají z toho reportéři obyčejně velkou
srazKU.
"Wallace, 21. října. — K dolu Gem
vysláni byli nu žádost majitelů ozbro
jení miliěáci. Společnost se bojí nepo
kojů mezi dělníky a aby svou žádost
odůvodnila, tvrdí, že prý někteří z pro
puštěných stávkářft chystají se vylicdit
celý důl do povětří! Vyvěsili prý u
vchodu do šachty tabulky, na nichž
skébům vyhrožovali, že je všecky po
vraždí. Jeden řídiě vozů viděl prý po
šachtě pobíhali několik ozbrojených
mužů, kteří spatřivše jej, uprchli. Není
to ovšem nic jiného než veliký humbug,
aby mohli bossově povolání milice o
spravedlnlt.
Strajk koželuhů v Mihvaukee jest as
skončen na dobu v neprospěch dělníků.
3trajk tento zapuěhl dne 28. ledna.Tito
dělníci dostávali největší podporu od
koželužských dělníků z Chicaga a tito
přispěli na strajk tento kolem 60,000
dolaru a nyní nemohou soudruhy své
podporovat!.
i'ittsbnrg, Pa., 22. října. — Vzdor
tomu, že byl včera svátek, radili se
úředníci Carnegieovy společnosti, Frick,
Leishman a Lovejoy s několika obchod
níky z Beaver Falls, kteří chtějí býti
prostředníky mezi zaměstnavateli a
stávkáři a slibují, že prý většina dělní
kfi beaver-fullských ráda by se do prá
ce navrátila, že vsak musí se k nim za
městnavatelé nějak sblížiti. Frick si
fouká a staví se, jako by o ně nestál.
Společnost prý se rozhodla.že přestěhuje
beaver-fallskou železárnu do Duquesne
anebo někam jinam a v několika dnech
prý započne k tomu či ni ti přípravy.
Obchodníci pravili, že prý by žádný z
dělníků ani dost malé výtržnosti proti
společnosti nepodnikal, Konečně Frick
milostivě přislíbil, že snad společnost,
přijme některé (!) z dělníkft zaie nazpět
do práce, pošlou-li mu poníženou šupli
ku a odprosí-li jej za urážky, které mu
učinili Tak daleko sáhá drzost a na
foukanost kapitalistfi.
Chattanoogd, Tenn., 23. října—Ča
sopis 'Daily Press", večerní republi
kánský list, vede nyní tuhý boj proti
svým sazvčfim, kteří jsou ve své unii
dobře zorganizováni a nechtějí se ne
chat od svých bossCi zotročit!. Vyda
vatelstvo doráží hlavně na úředníky
místní unie a uveřejnilo ve svém časo
pisu články, v nichž se na vrchní ářed
niky utočí. Hlavně obviňuje předsedu
unie Jaspera Iiobertse, formana ve své
dílně, že prý Spatně sazbu měří. Lze
oČekávati, že z celého sporu vznikne co
nejdříve veliká stávka.
Z Washingtonu.
1 7. října. — Dnes odpoledne odbýva
lo se zvláfitní sezení kabinetu v místno
stech státního odboru aby se ministři
poradili ohledně svého účastenství na
zahajovacích slavnostech světové výsta
vy. President byl zastupován svým
soukromným tajemníkem Qalfordem.
Porada trvala dlouho a co bylo ujedná
no, není úplně známo. Tolik se ví, že
skoro všichni tajemníci pojedou do Chi
caga 1 s rodinami.
Manželka presidentova slábne den
ode dne a není naděje na uzdravení je
jí. Dr. Gardntr a někteří jiní vynikající
lékaři střídají se neustále u jejího lože,
u něhož i president dlí dnem i nocí. Dr.
Gardner se včera vyjádřil, že u nemocné
pozoruje nebezpečí hromadění se šlemů
v jedné polovici plic. Kdyby se toto
nebezpečí vskutku mělo vyskytnouti,
pak jest nevyhnutelná operace a té by
jistě nemocná podlehla.
Chtřjí vojenskou pomoc.
Kansas City, Mo., 19. října. — Kan
saský guvernér Humprey požádán byl
od osadníků coíTeyvilleských o pomoc
vojenskou proti lupičům, kteří ueustále
po okolí se toulají, chystajíce se ua
město útok učinlti, aby se pomstili za
zabití Daltonů. Obyvatelstvo je. plno
strachu a stráže se ustavičně střídají,
aby v pádu nebezpečí všecko mužstvo
do zbraně svolaly. Guvernér Hurrprey
nedomnívá se, že by státní milice kan
saská mohla úkolu tomu dobře dostáti
a proto požádal generála Milese v Chi
cagu, velitele západní armády spolkové,
aby některé pluky v Indiánském území
dlící pošínul blíže ku hranici kansaské,
by tyto v čas potřeby mohly proti lupi
čům zakročiti.
Nepokoje mezi Economisty.
Pittsburg, 10. října.— V osadě kom
munistické společnosti Economi3tfi po
vstaly spory a nepokoje, které mohou
prý skončili odchodem nebo slávkou
zaměstnaných tam cizích dčluíků. Do
posud nebylo mezi členy společnosti a
za mzdu pracujícími dělníky činěno
žádných rozdílfí a všichni požívali stej
ných práv a výsad. Životní potřeby
dostávali z jednoho společného krámu a
poslední dčlník stoloval u téže tabule,
co pohlaváři a představení obce. Nyní
nhřídil náčelník osady I)uss, že od 1.
listopadu všichni ti, kdož nejsou členy
společnosti,budou se musit starat! sami
o sebe, pronajmouti si své vlastní do
my, opatřiti si je nábytkem a z krámu
společného nedostane nikdo jiný potra
vin leč ten,kdo se zasvítil mládenectví.
Když Duss toto své nařízení prohlásil,
povitala mezi dětníky veliká nespoko
jenost a oni prohlašují,že osadu opustí.
Nejřádnčjsí a nejspolehlivčjší dělníci
budou prý tímto spfisobem vypuzeni,
a tak jest existence celé osady ve váž
ném nebezpečí.
Státníkem nebo hořalečníkemi
New York, 21, října. — May oř New
Yorku Grant dlouho se rozmýšlel, má
li vzíti znovu od TummanltCi nominaci
pro jednu jeňtč Ih&tu anebo přijmoutl
nabídku pro jiné zaměstnání, které se
mu vyskytlo. Konečné se rozhodl pro
druhé a Tammanlté nominovali P.
GJlroye. Grant bude nyní ředitelem
velké destillerie bratří TilfordĎ vLouls
vllle, Ky. Nedávno dleli majitelé v
tomto méité, vyjednávali s Grantem i
nabízeli mu 40,000 dol. na pét roků,
což Grant po krátkém počítání přijal.
Vynese mu to více než mayorství & o
nic jiného se Grantoví nejedná,
Rychlá Jízda.
New York, 20. října. — Zápisní ce
stovní kniha lodě City of Paris, která
sem dnes ráno přibyla, vykazuje, že
loď vykonala cestu z CJueenstownu do
New Yorku v 5 dneoh, 14 hodloáoh a
24 minutách. Vzdálenost, kterou pro
jela,'celkem obnáší 2782 mil. Počet
mil každého dne ujetých byl: 448,
508, 503, 505, 530 a 288. Nejrych
lejší dosud jízda mezi těmito dvěma
přístavy, kterou tento parník vykonal,
trvala 5 dní, 15 hodin a 58 minut.
Pověra mezi Indianj,
Winnlpeg, Kan., 20. října.—Indiané
v celé Severozáp. provincii kanadské a
britické Columbii jsou velmi vzrušeni
a znepokojeni, Rozšířila se mezi nimi
zpráva, které oni všichni věří, že prý
dvě novorozené děti na reservaci tíorcee,
blíže kanadsko-pac flcké železnice, pro
rokovaly hroznou bouři a cyklon, která
prý celou zemi navštíví a stromy i do
my vyvrátí a všecko rozdrtí a zničí.
Indiánští kněží a čarodějové pověst tuto
roztrušují od jedné reservace k druhé a
ubozí rudoši jsou plui zoufalství, Chy
stají se vykopati si s«depy a tam se
před nebezpečím ukrýti. Ani bílí osad
níci ani missionářl nemohou jim tuto
pověru vyvrátit!.
Splašená lokomotiva.
0
Aquilar, Colo, 23. října.—Obyvatel
stvo městečka tohoto bylo včera velice
udiveno, když spatřilo na kolejích že
leznice Union Pacific hnáti se proti
městu velikou lokomotivu, která byla
od vlaku odtržena a bez strojvedoucího
i topiče sama uháněla. Lokomotiva
tato vyjela před několika hodinami s
kabusou pod řízením strojvedoucího
Caseye a konduktéra Boyda do Chicosa
Junction. Na cestě vyjela kabusa z
kolejí, při čemž byli oba muži ze svých
míst vyvrženi. Strojveda před tím obrá
til páru a takto osvobozená lokomo
tNa rozejela se plnou parou nazpět. Na
štěstí nevrazila po cestě do žádného
vlaku a konečně se klidně zastavila.
Oba lidé dol& siiození poraněni jsou
dosti těžce.
Gompers o vrchním sondu
pennsylvanském.
Pittsburg, 23. října. — Předsdda
Gompers od americké pracovní federace
cestuje také do Chicaga a tu se také
zastavil v Plttsburgu, kdež se ho jeho
ctitelé vyptávali na jeho mínění o soudu
stávkářft, kteří jsou obviněni z velezra
dy u uejvy&Sího soudu státního. Gom
pers pravil o soudci Paxtonovi, předse
dovi nejvyššího státního státního soudu
pennsylvanského, následovně: ''Soudce
Paxton dokázal ve své obhajovací řeči,
že není ničím jiným než prasprostým
stranníkem. Tukový náhled jako já
má 1 většina vynikajících právníkft na
východě. Mohu zcela směle tvrditi, že
svoboda a rovné právo pro všecky je ve
státu Pennsylvanii úplně zaprodáno a
zakopáno a že jest to zlým příkladem
pro všecky ostatní státy." — V tom se
ovšem Gompers velice rnýlí, neboť svo
boda a rovné právo lklu bylo již dávno
zaprodáno, již roku 1886 v Chicagu, 1
dříve.
Zima ▼ Coloradu.
Denver, Colo., 23. října. — Mrtvola
S. H. Oolemanna, občana denverského,
nalezena byla v rokli na úpatí pohoří
na cestě do Morrisonu. Vyšel ve čtvr
tek z nádraží železnice do Morrisonu,
kdež má farmu. Na cestě však byl
zastižen sněhovou bouří a zmrzl. Ně
kolik jiných mrtvol nalezeno bylo po
dél železniční tratě.
U pozornétc své sousedy
a známé na „Týdenní Hla
satel",' který hojí zájmy
dělnického lidu.

xml | txt